SFS 2009:826 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 2009:826 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)
090826.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 12 kap. 7 och 7 a §§, 17 kap.

2 a §, 21 kap. 3 §, 22 kap. 1�1 d och 9�11 §§, 23 kap. 2 § samt rubriken när-
mast före 22 kap. 10 § skattebetalningslagen (1997:483)

2 ordet ⬝länsrätt⬝ i

olika böjningsformer ska bytas ut mot ⬝förvaltningsrätt⬝ i motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

2 Senaste lydelse av
12 kap. 7 § 2003:747
12 kap. 7 a § 2003:747
17 kap. 2 a § 2003:664
21 kap. 3 § 2003:747
22 kap. 1 § 2007:1009
22 kap. 1 a § 2003:664
22 kap. 1 b § 2003:664
22 kap. 1 c § 2003:664
22 kap. 1 d § 2004:1156
22 kap. 9 § 2003:664
22 kap. 11 § 2007:595
23 kap. 2 § 2003:664.

SFS 2009:826

Utkom från trycket
den 7 juli 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.