SFS 2009:1506 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

091506.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 10 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 32 a § och 14 kap. 7 a §

skattebetalningslagen (1997:483) ska ha följande lydelse.

10 kap.

32 a §

2

Den som är skattskyldig enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi el-
ler lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel och som inte ska registreras
enligt 3 kap. 1 § första stycket 7 b eller f–h, ska redovisa skatten i en särskild
skattedeklaration för varje skattepliktig händelse. Deklarationen ska lämnas
in senast fem dagar efter den skattepliktiga händelsen. För den som är skatt-
skyldig enligt 11 kap. 5 § andra stycket lagen om skatt på energi ska dock
deklarationen lämnas in senast en månad efter dagen för tillsynsmyndig-
hetens beslut.

Även den som är skattskyldig enligt 16 § lagen om tobaksskatt, 15 § lagen

om alkoholskatt eller 4 kap. 9 § lagen om skatt på energi och som inte före-
träds av en representant som är godkänd av Skatteverket ska redovisa skatten
i en särskild skattedeklaration för varje skattepliktig händelse. Deklarationen
ska lämnas in senast vid den skattepliktiga händelsen.

I stället för vad som föreskrivs i första stycket ska deklarationen lämnas in

senast vid den skattepliktiga händelsen av den som är skattskyldig enligt

1. 9 § första stycket 6 lagen om tobaksskatt, 8 § första stycket 6 lagen om

alkoholskatt eller 4 kap. 1 § 6 lagen om skatt på energi, och som inte ställt
säkerhet för skattens betalning,

2. 9 § första stycket 9 eller 16 c § lagen om tobaksskatt,
3. 8 § första stycket 9 eller 15 c § lagen om alkoholskatt, eller
4. 4 kap. 1 § 10 eller 4 kap. 10 § lagen om skatt på energi.

14 kap.

7 a §

3

Skatterevision får göras hos

1. den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokförings-

lagen (1999:1078),

1 Prop. 2009/10:40, bet. 2009/10:SkU18, rskr. 2009/10:121.

2 Senaste lydelse 2006:591.

3 Senaste lydelse 2003:664.

SFS 2009:1506

Utkom från trycket
den 21 december 2009

background image

2

SFS 2009:1506

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

2. någon annan juridisk person än dödsbo,
3. den som har anmält sig för registrering enligt 3 kap. 1 §,
4. den som har ansökt om eller fått en F-skattsedel enligt 4 kap.,
5. sådant ombud för en utländsk företagare som avses i 23 kap. 4 §,
6. sådan representant som avses i 16 a § lagen (1994:1563) om tobaks-

skatt, 15 a § lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller 4 kap. 9 a § lagen
(1994:1776) om skatt på energi,

7. den som har ansökt om godkännande som upplagshavare enligt lagen

om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

8. den som har ansökt om registrering som varumottagare enligt lagen om

tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

9. den som har ansökt om godkännande som skattebefriad förbrukare en-

ligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi, och

10. den som har ansökt om godkännande som registrerad avsändare enligt

lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi.

I övrigt gäller för skatterevision bestämmelserna om taxeringsrevision i

3 kap. 9–14 c §§ taxeringslagen (1990:324).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas för tid från och

med den 1 april 2010.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före den 1 april 2010.

3. Bestämmelsen i 14 kap. 7 a § första stycket 10 tillämpas dock från och

med ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.