SFS 2011:1290 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

111290.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2, 8, 35 och 42 §§ lagen

(1994:1563) om tobaksskatt ska ha följande lydelse.

2 §

2

Skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 40 öre per styck och 1 pro-

cent av detaljhandelspriset. Tillverkaren eller hans representant eller, i fråga
om cigaretter som importeras från tredje land, importören ska senast den
31 januari varje år till Skatteverket lämna uppgifter om försäljningen av ci-
garetter i de olika priskategorierna för det föregående kalenderåret. Senast
den 15 februari samma år som Skatteverket mottagit uppgifterna ska verket
lämna dessa till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger

8 centimeter men inte 11 centimeter anses som två cigaretter. Är cigaretten
längre anses varje påbörjad ytterligare längd av 3 centimeter som en cigarett.

För kalenderåret 2013 och efterföljande kalenderår ska den i första stycket

angivna styckeskatten räknas om enligt 42 §.

8 §

3

Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 24 öre per

styck. Skatt på röktobak tas ut med 1 718 kronor per kilogram.

För kalenderåret 2013 och efterföljande kalenderår ska de i första stycket

angivna skattebeloppen räknas om enligt 42 §.

35 §

4

Skatt på snus tas ut med 382 kronor per kilogram och på tuggtobak

med 444 kronor per kilogram.

För kalenderåret 2013 och efterföljande kalenderår ska de i första stycket

angivna skattebeloppen räknas om enligt 42 §.

42 §

5

För kalenderåret 2013 och efterföljande kalenderår ska skatten för de

tobaksvaror som anges i 2, 8 och 35 §§ tas ut med belopp som efter en årlig
omräkning motsvarar de i paragraferna angivna skattebeloppen multiplice-
rade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan
det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen av-
ser och prisläget i juni 2011. När det gäller skatt på cigaretter enligt 2 § ska

1 Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32.

2 Senaste lydelse 2010:1520.

3 Senaste lydelse 2010:1520.

4 Senaste lydelse 2010:1520.

5 Senaste lydelse 2010:1520.

SFS 2011:1290

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1290

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

omräkningen endast avse styckeskatten. Beloppen avrundas till hela kronor
och ören.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skat-

tebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. Äldre bestämmelser gäller

fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Monica Falck
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.