SFS 2015:615 Lag om avtal mellan Sverige och Niue om utbyte av upplysningar i skatteärenden

150615.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avtal mellan Sverige och Niue om utbyte av
upplysningar i skatteärenden;

utfärdad den 5 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som Sveriges regering

undertecknade den 4 oktober 2013 och Niues regering undertecknade den 19
september 2013 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska
och framgår av bilagan till denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
2. Lagen tillämpas för beskattningsår som börjar den dag då lagen träder i

kraft eller senare eller, om beskattningsår saknas, på skatt som tas ut den dag
då lagen träder i kraft eller senare. I ärenden som utgör skattebrottsärenden
enligt avtalet ska lagen dock tillämpas från och med ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2014/15:134, bet. 2015/16:SkU2, rskr. 2015/16:6.

SFS 2015:615

Utkom från trycket
den 17 november 2015

background image

2

SFS 2015:615

Bilaga

(Översättning)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERN-
MENT OF SWEDEN AND THE GOVERN-
MENT OF NIUE FOR THE EXCHANGE OF
INFORMATION RELATING TO TAX
MATTERS

The Government of Sweden and the Gov-

ernment of Niue, desiring to conclude an
Agreement for the exchange of information re-
lating to tax matters, have agreed as follows:

Article 1

Object and scope of the Agreement

1. The competent authorities of the Con-

tracting Parties shall provide assistance
through exchange of information that is fore-
seeably relevant to the administration and en-
forcement of the domestic laws of the Con-
tracting Parties concerning taxes covered by
this Agreement. Such information shall include
information that is foreseeably relevant to the
determination, assessment and collection of
such taxes, the recovery and enforcement of
tax claims, or the investigation or prosecution
of tax matters. Information shall be exchanged
in accordance with the provisions of this
Agreement and shall be treated as confidential
in the manner provided in Article 8. The rights
and safeguards secured to persons by the laws
or administrative practice of the requested
Party remain applicable to the extent that they
do not unduly prevent or delay effective ex-
change of information.

2. This Agreement shall not affect the appli-

cation in the Contracting Parties of the rules on
mutual assistance in criminal matters.

Article 2

Jurisdiction

A requested Party is not obligated to provide

information which is neither held by its author-
ities nor in the possession or control of persons
who are within its territorial jurisdiction.

AVTAL MELLAN SVERIGES REGERING
OCH NIUES REGERING OM UTBYTE AV
UPPLYSNINGAR I SKATTEÄRENDEN

Sveriges regering och Niues regering, som

önskar ingå ett avtal om utbyte av upplysningar
i skatteärenden, har kommit överens om föl-
jande:

Artikel 1

Avtalets syfte och tillämpningsområde

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande parterna ska biträda varandra med hand-
räckning genom utbyte av upplysningar som
kan antas vara relevanta vid tillämpningen och
verkställigheten av de avtalsslutande parternas
interna lagstiftning avseende skatter som om-
fattas av detta avtal. Sådana upplysningar inbe-
griper upplysningar som kan antas vara rele-
vanta för fastställande, taxering och uppbörd
av sådana skatter, för indrivning och andra exe-
kutiva åtgärder beträffande skattefordringar
eller för utredning eller åtal i skatteärenden.
Upplysningarna ska utbytas i enlighet med
bestämmelserna i detta avtal och ska hållas
hemliga på sätt som anges i artikel 8. De rättig-
heter som tillkommer personer enligt den
anmodade partens lagstiftning eller administra-
tiva praxis förblir tillämpliga i den utsträckning
de inte otillbörligt hindrar eller fördröjer ett
effektivt utbyte av upplysningar.

2. Detta avtal ska inte påverka tillämpningen

i de avtalsslutande parterna av bestämmelserna
om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål.

Artikel 2

Jurisdiktion

Den anmodade parten är inte skyldig att

lämna upplysningar som varken innehas av
dess myndigheter eller innehas eller kontrolle-
ras av personer inom dess jurisdiktion.

background image

3

SFS 2015:615

Article 3

Taxes covered

1. The taxes which are the subject of this

Agreement are taxes of every kind and descrip-
tion imposed in the Contracting Parties.

2. This Agreement shall also apply to any

identical or any substantially similar taxes im-
posed after the date of signature of the Agree-
ment in addition to or in place of the existing
taxes. The competent authorities of the Con-
tracting Parties shall notify each other of any
substantial changes to the taxation and related
information gathering measures covered by the
Agreement.

Article 4

Definitions

1. For the purposes of this Agreement,

unless otherwise defined:

a) the term “Niue” means the territory of

Niue; it also includes any area beyond the terri-
torial sea designated under Niue legislation and
in accordance with international law as an area
in which Niue may exercise sovereign rights
with respect to natural resources;

b) the term “Sweden” means the Kingdom

of Sweden and, when used in a geographical
sense, includes the national territory, the terri-
torial sea of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accordance with
international law exercises sovereign rights or
jurisdiction;

c) the term “Contracting Party” means Swe-

den or Niue as the context requires;

d) the term “competent authority” means
(i) in Niue, the Financial Secretary or an au-

thorised representative which is designated as a
competent authority for the purposes of this
Agreement;

(ii) in Sweden, the Minister of Finance, his

authorised representative or the authority

Artikel 3

Skatter som omfattas av avtalet

1. De skatter som omfattas av detta avtal är

skatter av varje slag och beskaffenhet som tas
ut i de avtalsslutande parterna.

2. Detta avtal tillämpas även på skatter av

samma eller i huvudsak likartat slag som efter
undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av
eller i stället för de för närvarande utgående
skatterna. De avtalsslutande parternas behöriga
myndigheter ska meddela varandra om väsent-
liga ändringar som gjorts avseende den skatte-
lagstiftning och de åtgärder för att inhämta
upplysningar som omfattas av avtalet.

Artikel 4

Definitioner

1. Om inte annat anges, har vid tillämp-

ningen av detta avtal följande uttryck nedan
angiven betydelse:

a) ”Niue” avser Niues territorium, även

innefattande varje område utanför territorial-
havet över vilket Niue enligt dess lagstiftning
och i överensstämmelse med folkrättens regler
utövar suveräna rättigheter avseende natur-
resurser,

b) ”Sverige” avser Konungariket Sverige

och innefattar, när uttrycket används i geogra-
fisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges
territorialhav och andra havsområden över
vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrät-
tens regler, utövar suveräna rättigheter eller
jurisdiktion,

c) ”avtalsslutande part” avser Sverige eller

Niue beroende på sammanhanget,

d) ”behörig myndighet” avser
1) i Niue, finansministern eller ett befull-

mäktigat ombud åt vilken uppdras att vara
behörig myndighet vid tillämpningen av detta
avtal,

2) i Sverige, finansministern, dennes befull-

mäktigade ombud eller den myndighet åt

background image

4

SFS 2015:615

which is designated as a competent authority
for the purposes of this Agreement;

e) the term “person” includes an individual,

a company and any other body of persons;

f) the term “company” means any body cor-

porate or any entity that is treated as a body
corporate for tax purposes;

g) the term “publicly traded company” me-

ans any company whose principal class of sha-
res is listed on a recognised stock exchange
provided its listed shares can be readily
purchased or sold by the public. Shares can be
purchased or sold “by the public” if the
purchase or sale of shares is not implicitly or
explicitly restricted to a limited group of inves-
tors;

h) the term “principal class of shares” means

the class or classes of shares representing a ma-
jority of the voting power and value of the
company;

i) the term “recognised stock exchange” me-

ans any stock exchange agreed upon by the
competent authorities of the Contracting Par-
ties;

j) the term “collective investment fund or

scheme” means any pooled investment vehicle,
irrespective of legal form. The term “public
collective investment fund or scheme” means
any collective investment fund or scheme pro-
vided the units, shares or other interests in the
fund or scheme can be readily purchased, sold
or redeemed by the public. Units, shares or
other interests in the fund or scheme can be
readily purchased, sold or redeemed “by the
public” if the purchase, sale or redemption is
not implicitly or explicitly restricted to a limi-
ted group of investors;

k) the term “tax” means any tax to which the

Agreement applies;

l) the term “applicant Party” means the

Contracting Party requesting information;

m) the term “requested Party” means the

Contracting Party requested to provide infor-
mation;

vilken uppdras att vara behörig myndighet vid
tillämpningen av detta avtal,

e) ”person” inbegriper fysisk person, bolag

och annan personsammanslutning,

f) ”bolag” avser juridisk person eller annan

som vid beskattningen behandlas såsom juri-
disk person,

g) ”bolag vars aktier är föremål för allmän

omsättning” avser ett bolag vars viktigaste
aktieslag är noterat på en erkänd aktiebörs
under förutsättning att dess noterade aktier fritt
kan köpas eller säljas av allmänheten. Aktier
kan köpas eller säljas ”av allmänheten” om köp
eller försäljning av aktier inte underförstått
eller uttryckligen begränsats till en avgränsad
krets av investerare,

h) ”viktigaste aktieslag” avser det eller de

aktieslag som representerar majoriteten av rös-
terna i och värdet av bolaget,

i) ”erkänd aktiebörs” avser sådan börs som

de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande
parterna kommit överens om,

j) ”kollektiv investeringsfond eller kollektivt

investeringssystem” avser alla åtaganden för
kollektiva investeringar oavsett juridisk form.
”Publik kollektiv investeringsfond eller publikt
kollektivt investeringssystem” avser varje kol-
lektiv investeringsfond eller kollektivt investe-
ringssystem vars andelar, aktier eller andra rät-
tigheter fritt kan köpas, säljas eller lösas in av
allmänheten. Andelar, aktier eller andra rättig-
heter i fonden eller systemet kan fritt köpas,
säljas eller lösas in ”av allmänheten” om köp,
försäljning eller inlösen inte underförstått eller
uttryckligen begränsats till en avgränsad krets
av investerare,

k) ”skatt” avser varje skatt som omfattas av

avtalet,

l) ”anmodande part” avser den avtalsslu-

tande part som begär upplysningar,

m) ”anmodad part” avser den avtalsslutande

part som har anmodats att lämna upplysningar,

background image

5

SFS 2015:615

n) the term “information gathering measu-

res” means laws and administrative or judicial
procedures that enable a Contracting Party to
obtain and provide the requested information;

o) the term “information” means any fact,

statement or record in any form whatever.

2. As regards the application of this Agree-

ment at any time by a Contracting Party, any
term not defined therein shall, unless the con-
text otherwise requires, have the meaning that
it has at that time under the law of that Party,
any meaning under the applicable tax laws of
that Party prevailing over a meaning given to
the term under other laws of that Party.

Article 5

Exchange of information upon request

1. The competent authority of the requested

Party shall provide upon request information
for the purposes referred to in Article 1. Such
information shall be exchanged without regard
to whether the conduct being investigated
would constitute a crime under the laws of the
requested Party if such conduct occurred in the
requested Party.

2. If the information in the possession of the

competent authority of the requested Party is
not sufficient to enable it to comply with the
request for information, that Party shall use all
relevant information gathering measures to
provide the applicant Party with the informa-
tion requested, not withstanding that the re-
quested Party may not need such information
for its own tax purposes.

3. If specifically requested by the competent

authority of an applicant Party, the competent
authority of the requested Party shall provide
information under this Article, to the extent al-
lowable under its domestic laws, in the form of

n) ”åtgärder för att inhämta upplysningar”

avser lagstiftning och administrativa åtgärder
eller domstolsåtgärder vilka möjliggör för en
avtalsslutande part att inhämta och lämna
begärda upplysningar,

o) ”upplysningar” avser varje faktauppgift,

meddelande, handling eller annan dokumenta-
tion oavsett form.

2. Då en avtalsslutande part tillämpar detta

avtal vid någon tidpunkt anses, såvida
sammanhanget inte föranleder annat, varje ut-
tryck som inte definierats i avtalet ha den bety-
delse som uttrycket har vid denna tidpunkt
enligt den partens lagstiftning och den bety-
delse som uttrycket har enligt tillämplig skatte-
lagstiftning i denna part äger företräde framför
den betydelse som uttrycket har enligt annan
lagstiftning i denna part.

Artikel 5

Utbyte av upplysningar på begäran

1. Den behöriga myndigheten i den anmo-

dade parten ska på begäran lämna upplysningar
för de ändamål som anges i artikel 1. Sådana
upplysningar ska utbytas utan avseende på om
det handlande som är föremål för utredning
skulle ha utgjort ett brott enligt den anmodade
partens lagstiftning om ett sådant handlande ut-
förts i den anmodade parten.

2. Om de upplysningar som är tillgängliga

för den behöriga myndigheten i den anmodade
parten inte räcker till för att tillmötesgå en be-
gäran om upplysningar, ska den anmodade par-
ten – utan hinder av att den anmodade parten
kanske inte har behov av upplysningarna för
sina egna beskattningsändamål – vidta alla
relevanta åtgärder för att inhämta och lämna de
begärda upplysningarna.

3. Om den behöriga myndigheten i en anmo-

dande part särskilt begär det, ska den behöriga
myndigheten i den anmodade parten – i den ut-
sträckning som detta är tillåtet enligt dess in-
terna lagstiftning – lämna upplysningar enligt

background image

6

SFS 2015:615

depositions of witnesses and authenticated co-
pies of original records.

4. Each Contracting Party shall ensure that

its competent authorities for the purposes spe-
cified in Article 1 of the Agreement, have the
authority to obtain and provide upon request:

a) information held by banks, other financial

institutions, and any person acting in an agency
or fiduciary capacity including nominees and
trustees;

b) information regarding the ownership of

companies, partnerships, trusts, foundations,
“Anstalten” and other persons, including,
within the constraints of Article 2, ownership
information on all such persons in an owner-
ship chain; in the case of trusts, information on
settlors, trustees and beneficiaries; and in the
case of foundations, information on founders,
members of the foundation council and benefi-
ciaries. Further, this Agreement does not create
an obligation on the Contracting Parties to ob-
tain or provide ownership information with re-
spect to publicly traded companies or public
collective investment funds or schemes unless
such information can be obtained without gi-
ving rise to disproportionate difficulties.

5. The competent authority of the applicant

Party shall provide the following information
to the competent authority of the requested
Party when making a request for information
under the Agreement to demonstrate the fore-
seeable relevance of the information to the
request:

a) the identity of the person under examina-

tion or investigation;

b) a statement of the information sought in-

cluding its nature and the form in which the
applicant Party wishes to receive the informa-
tion from the requested Party;

c) the tax purpose for which the information

is sought;

denna artikel i form av upptagande av vittnes-
berättelser och bestyrkta kopior av handlingar.

4. Vardera avtalsslutande parten ska säker-

ställa att den har befogenhet att genom sin be-
höriga myndighet på begäran och för de ända-
mål som anges i artikel 1 i avtalet, inhämta och
lämna:

a) upplysningar som innehas av banker,

andra finansiella institutioner och annan person
som agerar i egenskap av representant eller för-
valtare, däri inbegripet ombud och trustförval-
tare,

b) upplysningar om ägarförhållandena i bo-

lag, handelsbolag, truster, stiftelser, ”Anstal-
ten” och andra personer, däri inbegripet – med
de begränsningar som följer av artikel 2 – upp-
lysningar om ägarförhållandena rörande alla
sådana personer i en ägarkedja; i fråga om trus-
ter, upplysningar om stiftare, förvaltare och
förmånstagare; i fråga om stiftelser, upplys-
ningar om stiftare, ledamöter i styrelsen och
destinatärer. Detta avtal medför inte skyldighet
för de avtalsslutande parterna att inhämta eller
lämna upplysningar om ägarförhållanden i
bolag vars aktier är föremål för allmän omsätt-
ning eller i publika kollektiva investeringsfon-
der eller publika kollektiva investeringssystem,
såvida inte sådana upplysningar kan inhämtas
utan att det medför oproportionerligt stora svå-
righeter.

5. Vid begäran om upplysningar enligt avta-

let ska den behöriga myndigheten i den anmo-
dande parten till den behöriga myndigheten i
den anmodade parten lämna följande upplys-
ningar, för att visa att de efterfrågade upplys-
ningarna kan antas vara relevanta:

a) identiteten på den person som är föremål

för utredning eller undersökning,

b) uppgift om de begärda upplysningarna,

inbegripet deras närmare beskaffenhet och i
vilken form som den anmodande parten önskar
att få upplysningarna från den anmodade par-
ten,

c) det beskattningsändamål för vilket upp-

lysningarna efterfrågas,

background image

7

SFS 2015:615

d) grounds for believing that the information

requested is held in the requested Party or is in
the possession or control of a person within the
jurisdiction of the requested Party;

e) to the extent known, the name and address

of any person believed to be in possession of
the requested information;

f) a statement that the request is in confor-

mity with the law and administrative practices
of the applicant Party, that if the requested in-
formation was within the jurisdiction of the
applicant Party then the competent authority of
the applicant Party would be able to obtain the
information under the laws of the applicant
Party or in the normal course of administrative
practice and that it is in conformity with this
Agreement;

g) a statement that the applicant Party has

pursued all means available in its own territory
to obtain the information, except those that
would give rise to disproportionate difficulties.

6. The competent authority of the requested

Party shall forward the requested information
as promptly as possible to the applicant Party.
To ensure a prompt response, the competent
authority of the requested Party shall:

a) Confirm receipt of a request in writing to

the competent authority of the applicant Party
and shall notify the competent authority of the
applicant Party of deficiencies in the request, if
any, within 60 days of the receipt of the re-
quest.

b) If the competent authority of the re-

quested Party has been unable to obtain and
provide the information within 90 days of re-
ceipt of the request, including if it encounters
obstacles in furnishing the information or it re-
fuses to furnish the information, it shall imme-
diately inform the applicant Party, explaining
the reason for its inability, the nature of the ob-
stacles or the reasons for its refusal.

d) skälen för att anta att de begärda upplys-

ningarna finns i den anmodade parten eller
innehas eller kontrolleras av person inom den
anmodade partens jurisdiktion,

e) såvitt det är känt, namn och adress på per-

son som kan antas inneha de begärda upplys-
ningarna,

f) uppgift om att begäran är i överensstäm-

melse med lagstiftning och administrativ
praxis i den anmodande parten och att den be-
höriga myndigheten i den anmodande parten –
om de begärda upplysningarna fanns inom
denna parts jurisdiktion – skulle kunna inhämta
upplysningarna enligt lagstiftning eller veder-
tagen administrativ praxis i den anmodande
parten samt att begäran är i överensstämmelse
med detta avtal,

g) uppgift om att den anmodande parten har

vidtagit alla åtgärder för att inhämta upplys-
ningarna som står till dess förfogande inom
dess eget territorium, utom sådana åtgärder
som skulle medföra oproportionerligt stora
svårigheter.

6. Den behöriga myndigheten i den anmo-

dade parten ska snarast möjligt lämna de be-
gärda upplysningarna till den anmodande par-
ten. För att tillgodose ett skyndsamt svar ska
den behöriga myndigheten i den anmodade
parten:

a) Till den behöriga myndigheten i den

anmodande parten skriftligen bekräfta motta-
gandet av begäran och inom 60 dagar efter
mottagandet underrätta den behöriga myndig-
heten i den anmodande parten om eventuella
brister i begäran.

b) Om den behöriga myndigheten i den

anmodade parten inte har kunnat inhämta och
lämna de begärda upplysningarna inom
90 dagar från det att begäran togs emot, däri
inbegripet om det föreligger förhinder att
tillhandahålla upplysningarna eller om den be-
höriga myndigheten vägrar att lämna upplys-
ningarna, ska den omedelbart underrätta den
anmodande parten om detta och ange skälen
för att den inte kunnat inhämta och tillhanda-

background image

8

SFS 2015:615

Article 6

Tax examinations abroad

1. A Contracting Party may allow represen-

tatives of the competent authority of the other
Contracting Party to enter the territory of the
first-mentioned Party to interview individuals
and examine records with the written consent
of the persons concerned. The competent
authority of the second-mentioned Party shall
notify the competent authority of the first-
mentioned Party of the time and place of the
meeting with the individuals concerned.

2. At the request of the competent authority

of one Contracting Party, the competent autho-
rity of the other Contracting Party may allow
representatives of the competent authority of
the first-mentioned Party to be present at the
appropriate part of a tax examination in the
second-mentioned Party.

3. If the request referred to in paragraph 2 is

acceded to, the competent authority of the
Contracting Party conducting the examination
shall, as soon as possible, notify the competent
authority of the other Party about the time and
place of the examination, the authority or offi-
cial designated to carry out the examination
and the procedures and conditions required by
the first-mentioned Party for the conduct of the
examination. All decisions with respect to the
conduct of the tax examination shall be made
by the Party conducting the examination.

Article 7

Possibility of declining a request

1. The requested Party shall not be required

to obtain or provide information that the appli-
cant Party would not be able to obtain under its
own laws for purposes of the administration or
enforcement of its own tax laws. The compe-

hålla upplysningarna, vilka hinder som före-
ligger eller skälen för dess vägran.

Artikel 6

Utomlands utförda skatteutredningar

1. En avtalsslutande part får tillåta att före-

trädare för den behöriga myndigheten i den
andra avtalsslutande parten närvarar i den
förstnämnda parten för att höra fysiska perso-
ner och granska handlingar efter skriftligt med-
givande av de berörda personerna. Den behö-
riga myndigheten i den sistnämnda parten ska
meddela den behöriga myndigheten i den först-
nämnda parten om tid och plats för mötet med
dessa personer.

2. På begäran av den behöriga myndigheten

i en avtalsslutande part får den behöriga myn-
digheten i den andra avtalsslutande parten till-
låta att företrädare för den behöriga myndighe-
ten i den förstnämnda parten är närvarande vid
skatteutredning i den sistnämnda parten till den
del detta anses lämpligt.

3. Bifalls en begäran enligt punkt 2 ska den

behöriga myndigheten i den avtalsslutande part
som utför utredningen snarast möjligt under-
rätta den behöriga myndigheten i den andra
parten om tid och plats för utredningen, om den
myndighet eller person som bemyndigats att
utföra utredningen samt om de förfaranden och
villkor som den förstnämnda parten fastställt
för utförandet av utredningen. Alla beslut be-
träffande utförandet av utredningen ska fattas
av den part som utför utredningen.

Artikel 7

Möjlighet att avslå en begäran

1. Den anmodade parten har inte skyldighet

att inhämta eller lämna upplysningar som den
anmodande parten inte skulle kunna inhämta
enligt dess lagstiftning för tillämpning eller
verkställighet av dess egen skattelagstiftning.

background image

9

SFS 2015:615

tent authority of the requested Party may
decline to assist where the request is not made
in conformity with this Agreement.

2. The provisions of this Agreement shall

not impose on a Contracting Party the obliga-
tion to supply information which would dis-
close any trade, business, industrial, commer-
cial or professional secret or trade process.
Notwithstanding the foregoing, information of
the type referred to in Article 5, paragraph 4
shall not be treated as such a secret or trade
process merely because it meets the criteria in
that paragraph.

3. The provisions of this Agreement shall

not impose on a Contracting Party the obliga-
tion to obtain or provide information, which
would reveal confidential communications bet-
ween a client and an attorney, solicitor or other
admitted legal representative where such com-
munications are:

a) produced for the purposes of seeking or

providing legal advice or

b) produced for the purposes of use in exis-

ting or contemplated legal proceedings.

4. The requested Party may decline a request

for information if the disclosure of the infor-
mation would be contrary to public policy
(ordre public).

5. A request for information shall not be re-

fused on the ground that the tax claim giving
rise to the request is disputed.

6. The requested Party may decline a request

for information if the information is requested
by the applicant Party to administer or enforce
a provision of the tax law of the applicant
Party, or any requirement connected therewith,
which discriminates against a national of the
requested Party as compared with a national of
the applicant Party in the same circumstances.

Den behöriga myndigheten i den anmodade
parten får avslå en begäran när begäran inte har
gjorts i överensstämmelse med detta avtal.

2. Bestämmelserna i detta avtal ska inte

medföra skyldighet för en avtalsslutande part
att lämna upplysningar som skulle röja han-
dels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet
eller kommersiell hemlighet eller i närings-
verksamhet nyttjat förfaringssätt. Utan hinder
av detta, ska upplysningar som avses i artikel 5
punkt 4 inte anses som sådana hemligheter
eller sådant förfaringssätt endast på grund av
att de uppfyller villkoren i nämnda punkt.

3. Bestämmelserna i detta avtal ska inte

medföra skyldighet för en avtalsslutande part
att inhämta eller lämna upplysningar som
skulle röja hemlig kommunikation mellan en
klient och dennes advokat eller annat juridiskt
ombud, när sådan kommunikation:

a) förevarit i syfte att söka eller lämna juri-

disk rådgivning, eller

b) förevarit i syfte att användas under pågå-

ende eller förestående rättsliga förfaranden.

4. Den anmodade parten får avslå en begä-

ran om upplysningar om lämnandet av upplys-
ningarna skulle strida mot allmänna hänsyn
(ordre public).

5. En begäran om upplysningar ska inte av-

slås på grund av att den skattefordran som för-
anleder begäran har bestridits.

6. Den anmodade parten får avslå en begä-

ran om upplysningar om den anmodande par-
ten har begärt upplysningarna för tillämpning
eller verkställighet av en bestämmelse i den
anmodande partens skattelagstiftning, eller
därmed sammanhängande krav, som under
samma förhållanden diskriminerar en medbor-
gare i den anmodade parten i förhållande till en
medborgare i den anmodande parten.

background image

10

SFS 2015:615

Article 8

Confidentiality

Any information received by a Contracting

Party under this Agreement shall be treated as
confidential in the same manner as information
obtained under the domestic laws of that Party
and may be disclosed only to persons or autho-
rities (including courts and administrative bo-
dies) in the jurisdiction of the Contracting
Party concerned with the assessment or collec-
tion of, the enforcement or prosecution in re-
spect of, or the determination of appeals in re-
lation to, the taxes covered by this Agreement.
Such persons or authorities shall use such in-
formation only for such purposes. They may
disclose the information in public court procee-
dings or in judicial decisions. The information
may not be disclosed to any other person or en-
tity or authority or any other jurisdiction wit-
hout the express written consent of the compe-
tent authority of the requested Party.

Article 9

Costs

Incidence of costs incurred in providing

assistance shall be agreed by the competent
authorities of the Contracting Parties.

Article 10

Implementation legislation

The Contracting Parties shall enact any

legislation necessary to comply with, and give
effect to, the terms of the Agreement.

Article 11

Mutual agreement procedure

1. Where difficulties or doubts arise between

the Contracting Parties regarding the imple-
mentation or interpretation of the Agreement,

Artikel 8

Sekretess

Alla upplysningar som tas emot av en avtals-

slutande part med stöd av detta avtal ska hållas
hemliga på samma sätt som upplysningar som
inhämtats med stöd av den interna lagstift-
ningen i denna part och får yppas endast för
personer eller myndigheter (däri inbegripet
domstolar och förvaltningsorgan) inom den
avtalsslutande partens jurisdiktion som har be-
fattning med taxering eller uppbörd av, exeku-
tiva åtgärder eller åtal, eller handläggning av
överklagande, avseende de skatter som omfat-
tas av detta avtal. Sådana personer eller myn-
digheter ska använda dessa upplysningar
endast för sådana ändamål. De får yppa upplys-
ningarna vid offentliga domstolsförhandlingar
eller i domstolsavgöranden. Upplysningarna
får inte yppas för annan person, institution eller
myndighet eller för annan jurisdiktion utan ut-
tryckligt skriftligt medgivande av den behöriga
myndigheten i den anmodade parten.

Artikel 9

Kostnader

De avtalsslutande parternas behöriga myn-

digheter ska komma överens om fördelningen
av uppkomna kostnader för handräckning.

Artikel 10

Lagstiftning om införlivande

De avtalsslutande parterna ska anta sådan

lagstiftning som är nödvändig för att uppfylla
och ge verkan åt villkoren i avtalet.

Artikel 11

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. När svårigheter eller tvivelsmål uppkom-

mer mellan de avtalsslutande parterna i fråga
om tillämpning eller tolkning av avtalet ska de

background image

11

SFS 2015:615

the competent authorities shall endeavour to
resolve the matter by mutual agreement.

2. In addition to the agreements referred to

in paragraph 1, the competent authorities of the
Contracting Parties may mutually agree on the
procedures to be used under Articles 5 and 6.

3. The competent authorities of the Contrac-

ting Parties may communicate with each other
directly for purposes of reaching agreement
under this Article.

Article 12

Entry into force

1. Each of the Contracting Parties shall no-

tify the other in writing of the completion of
the procedures required by its law for the entry
into force of this Agreement.

2. The Agreement shall enter into force on

the thirtieth day after the receipt of the later of
these notifications and shall thereupon have
effect

a) for criminal tax matters, from the date of

entry into force;

b) for all other matters covered in Article 1,

for taxable periods beginning on or after the
date on which the Agreement enters into force,
or where there is no taxable period, for all char-
ges to tax arising on or after the date on which
the Agreement enters into force.

Article 13

Termination

1. This Agreement shall remain in force un-

til terminated by a Contracting Party. Either
Contracting Party may terminate the Agree-
ment, through diplomatic channels, by giving
written notice of termination to the other Cont-
racting Party. In such case, the Agreement
shall cease to have effect on the first day of the
month following the end of the period of six
months after the date of receipt of notice of
termination by the other Contracting Party.

behöriga myndigheterna söka avgöra saken
genom ömsesidig överenskommelse.

2. Utöver vad som framgår av punkt 1, får de

avtalsslutande parternas behöriga myndigheter
ömsesidigt komma överens om förfarandena
för tillämpningen av artiklarna 5 och 6.

3. Vid tillämpningen av denna artikel kan de

avtalsslutande parternas behöriga myndigheter
träda i direkt förbindelse med varandra i syfte
att nå en överenskommelse.

Artikel 12

Ikraftträdande

1. De avtalsslutande parterna ska skriftligen

underrätta varandra när de åtgärder vidtagits av
respektive avtalsslutande part som krävs för att
detta avtal ska träda i kraft.

2. Avtalet träder i kraft den trettionde dagen

efter den dag då den sista av dessa underrättel-
ser tas emot och tillämpas

a) i skattebrottsärenden, från och med dagen

för ikraftträdandet;

b) i alla andra ärenden som omfattas av arti-

kel 1, för beskattningsår som börjar på dagen
för ikraftträdandet av avtalet eller senare, eller
då något beskattningsår inte föreligger, för
skatteanspråk som uppkommer på dagen för
ikraftträdandet av avtalet eller senare.

Artikel 13

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft till dess att det

sägs upp av en avtalsslutande part. Vardera
avtalsslutande parten kan på diplomatisk väg
skriftligen säga upp avtalet genom underrät-
telse härom till den andra avtalsslutande par-
ten. I händelse av sådan uppsägning upphör av-
talet att gälla den första dagen i den månad som
följer närmast efter utgången av den sexmåna-
dersperiod som följer efter den dag då under-
rättelse om uppsägning togs emot av den andra
avtalsslutande parten.

background image

12

SFS 2015:615

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

2. In the event of termination, both Contrac-

ting Parties shall remain bound by the provi-
sions of Article 8 with respect to any informa-
tion obtained under the Agreement.

In witness whereof the undersigned being

duly authorised thereto have signed the Agree-
ment.

Done at Paris, this 4th day of October 2013,

in duplicate in the English language.

For the Government of Sweden

Martin Rahm

Done at Alofi, this 19th day of September
2013, in duplicate in the English language.

For the Government of Niue

Toke T Talagi

2. I händelse av uppsägning ska de avtals-

slutande parterna vara fortsatt bundna av be-
stämmelserna i artikel 8 i fråga om upplys-
ningar som erhållits med stöd av avtalet.

Till bekräftelse härav har undertecknade

därtill vederbörligen bemyndigade underteck-
nat avtalet.

Som skedde i Paris, den 4 oktober 2013 i två

exemplar på engelska språket.

För Sveriges regering

Martin Rahm

Som skedde i Alofi, den 19 september 2013 i
två exemplar på engelska språket.

För Niues regering

Toke T Talagi

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.