Lag (2015:616) om avtal mellan Sverige och Brunei om utbyte av upplysningar i skatteärenden

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2015:616
Departement: Finansdepartementet S3
Ändring införd: t.o.m. SFS 2016:982
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2015:616) om avtal mellan Sverige och Brunei om utbyte av upplysningar i skatteärenden

SFS nr:    

2015:616
Departement/myndighet:    Finansdepartementet S3 
   Utfärdad:    2015-11-05 
   Ändrad:    t.o.m. SFS

2016:982
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


1 § Det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som  Sveriges regering och Bruneis regering undertecknade den 27  juni 2012 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat  på svenska, malajiska och engelska. Den svenska och engelska  texten framgår av bilagan till denna lag.


Övergångsbestämmelser

2015:616
   1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen  bestämmer.
   2. Lagen tillämpas för beskattningsår som börjar den dag då  lagen träder i kraft eller senare eller, om beskattningsår  saknas, på skatt som tas ut den dag då lagen träder i kraft  eller senare. I ärenden som utgör skattebrottsärenden enligt  avtalet ska lagen dock tillämpas från och med  ikraftträdandet.

Bilaga

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH SULTANATET  BRUNEI DARUSSALAMS REGERING OM UTBYTE AV UPPLYSNINGAR I  SKATTEÄRENDEN

Konungariket Sveriges regering och Sultanatet Brunei  Darussalams regering, som önskar ingå ett avtal om utbyte av  upplysningar i skatteärenden, har kommit överens om  följande:

Artikel 1

Avtalets syfte och tillämpningsområde
   1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande parterna ska  biträda varandra med handräckning genom utbyte av  upplysningar som kan antas vara relevanta vid administration  och verkställighet av de avtalsslutande parternas interna  lagstiftning avseende skatter som omfattas av detta avtal.  Sådana upplysningar inbegriper upplysningar som kan antas  vara relevanta för fastställande, taxering och uppbörd av  sådana skatter, för indrivning och andra exekutiva åtgärder  beträffande skattefordringar eller för utredning eller åtal i  skatteärenden. Upplysningarna ska utbytas i enlighet med  bestämmelserna i detta avtal och ska hållas hemliga på sätt  som anges i artikel 8. De rättigheter och skydd som  tillkommer personer enligt den anmodade partens lagstiftning  eller administrativa praxis förblir tillämpliga i den  utsträckning de inte otillbörligt hindrar eller fördröjer ett  effektivt utbyte av upplysningar.
   2. Detta avtal ska inte påverka tillämpningen i de  avtalsslutande parterna av bestämmelserna om ömsesidig  rättslig hjälp i brottmål.

Artikel 2

Jurisdiktion

Den anmodade parten är inte skyldig att lämna upplysningar  som varken innehas av dess myndigheter eller innehas eller  kontrolleras av personer inom dess territoriella  jurisdiktion.

Artikel 3

Skatter som omfattas
   1. De skatter som omfattas av detta avtal är skatter av varje  slag och beskaffenhet som tas ut i de avtalsslutande  parterna.
   2. Detta avtal tillämpas även på skatter av samma slag som  efter undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av eller i  stället för de för närvarande utgående skatterna. Om de  avtalsslutande parternas behöriga myndigheter avtalar härom,  tillämpas avtalet även på skatter av i huvudsak likartat slag  som efter undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av  eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. De  behöriga myndigheterna i de avtalsslutande parterna ska  meddela varandra om de väsentliga ändringar som gjorts  rörande den skattelagstiftning och de åtgärder för att  inhämta upplysningar som omfattas av avtalet.

Artikel 4

Definitioner
   1. Om inte annat anges, har vid tillämpningen av detta avtal  följande uttryck nedan angiven betydelse:
      a) "Brunei Darussalam" avser Brunei Darussalams territorium  inklusive dess territorialvatten samt luftområdet över nämnda  territorium, över vilket det utövar suveränitet, samt det  havsområde utanför dess territorialvatten, inklusive  sjöbottnen och dess underlag, som enligt lagstiftningen i  Brunei Darussalam har förklarats eller i framtiden förklaras  som ett område över vilket det utövar suveräna rättigheter  eller jurisdiktion i överensstämmelse med folkrättens  regler,
      b) "Sverige" avser Konungariket Sverige och innefattar, när  uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges  territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden  över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens  regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion,
      c) "avtalsslutande part" avser Sverige eller Brunei  Darussalam beroende på sammanhanget,
      d) "behörig myndighet" avser
      1) i Brunei Darussalam, finansministern eller dennes  befullmäktigade ombud,
      2) i Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud  eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig  myndighet vid tillämpningen av detta avtal,
      e) "person" inbegriper fysisk person, bolag och annan  personsammanslutning,
      f) "bolag" avser juridisk person eller annan som vid  beskattningen behandlas såsom juridisk person,
      g) "bolag vars aktier är föremål för allmän omsättning" avser  ett bolag vars viktigaste aktieslag är noterat på en erkänd  aktiebörs under förutsättning att dess noterade aktier fritt  kan köpas eller säljas av allmänheten. Aktier kan köpas eller  säljas "av allmänheten" om köp eller försäljning av aktier  inte underförstått eller uttryckligen begränsats till en  avgränsad krets av investerare,
      h) "viktigaste aktieslag" avser det eller de aktieslag som  representerar majoriteten av rösterna i och värdet av  bolaget,
      i) "erkänd aktiebörs" avser sådan börs som de behöriga  myndigheterna i de avtalsslutande parterna kommit överens  om,
      j) "kollektiv investeringsfond eller kollektivt  investeringssystem" avser alla åtaganden för kollektiva  investeringar oavsett juridisk form. "Publik kollektiv  investeringsfond eller publikt kollektivt investeringssystem"  avser varje kollektiv investeringsfond eller kollektivt  investeringssystem vars andelar, aktier eller andra  rättigheter fritt kan köpas, säljas eller lösas in av  allmänheten. Andelar, aktier eller andra rättigheter i fonden  eller systemet kan fritt köpas, säljas eller lösas in "av  allmänheten" om köp, försäljning eller inlösen inte  underförstått eller uttryckligen begränsats till en avgränsad  krets av investerare,
      k) "skatt" avser varje skatt som omfattas av detta avtal,
      l) "anmodande part" avser den avtalsslutande part som begär  upplysningar,
      m) "anmodad part" avser den avtalsslutande part som har  anmodats att lämna upplysningar,
      n) "åtgärder för att inhämta upplysningar" avser lagstiftning  och administrativa åtgärder eller domstolsåtgärder vilka  möjliggör för en avtalsslutande part att inhämta och lämna  begärda upplysningar,
      o) "upplysningar" avser varje faktauppgift, meddelande,  handling eller annan dokumentation oavsett form.
   2. Då en avtalsslutande part tillämpar detta avtal vid någon  tidpunkt anses, såvida sammanhanget inte föranleder annat,  varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse  som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den partens  lagstiftning och den betydelse som uttrycket har enligt  tillämplig skattelagstiftning i denna part äger företräde  framför den betydelse som uttrycket har enligt annan  lagstiftning i denna part.

Artikel 5

Utbyte av upplysningar på begäran
   1. Den behöriga myndigheten i den anmodade parten ska på  begäran lämna upplysningar för de ändamål som anges i artikel  1. Sådana upplysningar ska utbytas utan avseende på om det  handlande som är föremål för utredning skulle ha utgjort ett  brott enligt den anmodade partens lagstiftning om ett sådant  handlande utförts i den anmodade parten.
   2. Om de upplysningar som är tillgängliga för den behöriga  myndigheten i den anmodade parten inte räcker till för att  tillmötesgå en begäran om upplysningar, ska den anmodade  parten - utan hinder av att den anmodade parten kanske inte  har behov av upplysningarna för dess egna beskattningsändamål  - vidta alla relevanta åtgärder för att inhämta och lämna de  begärda upplysningarna.
   3. Om den behöriga myndigheten i en anmodande part särskilt  begär det, ska den behöriga myndigheten i den anmodade parten  - i den utsträckning som detta är tillåtet enligt dess  interna lagstiftning - lämna upplysningar enligt denna  artikel i form av upptagande av vittnesberättelser och  bestyrkta kopior av originalhandlingar.
   4. Vardera avtalsslutande parten ska säkerställa att den har  befogenhet att genom dess behöriga myndigheter på begäran och  för de ändamål som anges i artikel 1 i detta avtal, inhämta  och lämna:
      a) upplysningar som innehas av banker, andra finansiella  institutioner och annan person som agerar i egenskap av  representant eller förvaltare, däri inbegripet ombud och  trustförvaltare,
      b) upplysningar om ägarförhållandena i bolag, handelsbolag,  truster, stiftelser, "Anstalten" och andra personer, däri  inbegripet - med de begränsningar som följer av artikel 2 -  upplysningar om ägarförhållandena rörande alla sådana  personer i en ägarkedja; i fråga om truster, upplysningar om  stiftare, förvaltare och förmånstagare; i fråga om  stiftelser, upplysningar om stiftare, ledamöter i styrelsen  och destinatärer. Detta avtal medför inte skyldighet för de  avtalsslutande parterna att inhämta eller lämna upplysningar  om ägarförhållanden i bolag vars aktier är föremål för allmän  omsättning eller i publika kollektiva investeringsfonder  eller publika kollektiva investeringssystem, såvida inte  sådana upplysningar kan inhämtas utan att det medför  oproportionerligt stora svårigheter.
   5. Vid begäran om upplysningar enligt detta avtal ska den  behöriga myndigheten i den anmodande parten till den behöriga  myndigheten i den anmodade parten lämna följande  upplysningar, för att visa att de efterfrågade upplysningarna  kan antas vara relevanta:
      a) identiteten på den person som är föremål för utredning  eller undersökning,
      b) uppgift om de begärda upplysningarna, däri inbegripet  deras närmare beskaffenhet och i vilken form som den  anmodande parten önskar att få upplysningarna från den  anmodade parten,
      c) det beskattningsändamål för vilket upplysningarna  efterfrågas,
      d) skälen för att anta att de begärda upplysningarna finns i  den anmodade parten eller innehas eller kontrolleras av  person inom den anmodade partens jurisdiktion,
      e) såvitt det är känt, namn och adress på person som kan  antas inneha de begärda upplysningarna,
      f) uppgift om att begäran är i överensstämmelse med  lagstiftning och administrativ praxis i den anmodande parten  och att den behöriga myndigheten i den anmodande parten - om  de begärda upplysningarna fanns inom denna parts jurisdiktion  - skulle kunna inhämta upplysningarna enligt lagstiftning  eller vedertagen administrativ praxis i den anmodande parten  samt att begäran är i överensstämmelse med detta avtal,
      g) uppgift om att den anmodande parten har vidtagit alla  åtgärder för att inhämta upplysningarna som står till dess  förfogande inom dess eget territorium, utom sådana åtgärder  som skulle medföra oproportionerligt stora svårigheter.
   6. Den behöriga myndigheten i den anmodade parten ska snarast  möjligt lämna de begärda upplysningarna till den anmodande  parten. För att tillgodose ett skyndsamt svar ska den  behöriga myndigheten i den anmodade parten:
      a) Till den behöriga myndigheten i den anmodande parten  skriftligen bekräfta mottagandet av begäran och inom 60 dagar  efter mottagandet av begäran underrätta den behöriga  myndigheten i den anmodande parten om eventuella brister i  begäran.
      b) Om den behöriga myndigheten i den anmodade parten inte har  kunnat inhämta och lämna de begärda upplysningarna inom 90  dagar från det att begäran togs emot, däri inbegripet om det  föreligger förhinder att tillhandahålla upplysningarna eller  om den behöriga myndigheten vägrar att lämna upplysningarna,  ska den omedelbart underrätta den anmodande parten om detta  och ange skälen för att den inte kunnat inhämta och  tillhandahålla upplysningarna, vilka hinder som föreligger  eller skälen för dess vägran.

Artikel 6

Utomlands utförda skatteutredningar
   1. En avtalsslutande part får tillåta att företrädare för den  behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande parten  närvarar i den förstnämnda parten för att höra fysiska  personer och granska handlingar efter skriftligt medgivande  av de berörda personerna. Den behöriga myndigheten i den  sistnämnda parten ska meddela den behöriga myndigheten i den  förstnämnda parten om tid och plats för mötet med dessa  personer.
   2. På begäran av den behöriga myndigheten i en avtalsslutande  part får den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande  parten tilllåta att företrädare för den behöriga myndigheten  i den förstnämnda parten är närvarande vid skatteutredning i  den sistnämnda parten till den del detta anses lämpligt.
   3. Bifalls en begäran enligt punkt 2 ska den behöriga  myndigheten i den avtalsslutande part som utför utredningen  snarast möjligt underrätta den behöriga myndigheten i den  andra parten om tid och plats för utredningen, om den  myndighet eller person som bemyndigats att utföra utredningen  samt om de förfaranden och villkor som den förstnämnda parten  fastställt för utförandet av utredningen. Alla beslut  beträffande utförandet av utredningen ska fattas av den part  som utför utredningen.

Artikel 7

Möjlighet att avslå en begäran
   1. Den anmodade parten har inte skyldighet att inhämta eller  lämna upplysningar som den anmodande parten inte skulle kunna  inhämta enligt dess lagstiftning för administration eller  verkställighet av dess egen skattelagstiftning. Den behöriga  myndigheten i den anmodade parten får avslå en begäran när  begäran inte har gjorts i överensstämmelse med detta avtal.
   2. Bestämmelserna i detta avtal ska inte medföra skyldighet  för en avtalsslutande part att lämna upplysningar som skulle  röja handels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet eller  kommersiell hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat  förfaringssätt. Utan hinder av detta, ska upplysningar som  avses i artikel 5 punkt 4 inte anses som sådana hemligheter  eller sådant förfaringssätt endast på grund av att de  uppfyller villkoren i nämnda punkt.
   3. Bestämmelserna i detta avtal ska inte medföra skyldighet  för en avtalsslutande part att inhämta eller lämna  upplysningar som skulle röja hemlig kommunikation mellan en  klient och dennes advokat eller annat juridiskt ombud, när  sådan kommunikation:
      a) förevarit i syfte att söka eller lämna juridisk  rådgivning, eller
      b) förevarit i syfte att användas under pågående eller  förestående rättsliga förfaranden.
   4. Den anmodade parten får avslå en begäran om upplysningar  om lämnandet av upplysningarna skulle strida mot allmänna  hänsyn (ordre public).
   5. En begäran om upplysningar ska inte avslås på grund av att  den skattefordran som föranleder begäran har bestridits.
   6. Den anmodade parten får avslå en begäran om upplysningar  om den anmodande parten har begärt upplysningarna för  administration eller verkställighet av en bestämmelse i den  anmodande partens skattelagstiftning, eller därmed  sammanhängande krav, som under samma förhållanden  diskriminerar en medborgare i den anmodade parten i  förhållande till en medborgare i den anmodande parten.

Artikel 8

Sekretess

Alla upplysningar som tas emot av en avtalsslutande part med  stöd av detta avtal ska hållas hemliga på samma sätt som  upplysningar som inhämtats med stöd av den interna  lagstiftningen i denna part och får yppas endast för personer  eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och  förvaltningsorgan) inom den avtalsslutande partens  jurisdiktion som har befattning med taxering eller uppbörd  av, exekutiva åtgärder eller åtal, eller handläggning av  överklagande, avseende de skatter som omfattas av detta  avtal. Sådana personer eller myndigheter ska använda dessa  upplysningar endast för sådana ändamål. De får yppa  upplysningarna vid offentliga domstolsförhandlingar eller i  domstolsavgöranden. Upplysningarna får inte yppas för annan  person, institution eller myndighet eller för annan  jurisdiktion utan uttryckligt skriftligt medgivande av den  behöriga myndigheten i den anmodade parten.

Artikel 9

Kostnader

De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter ska komma  överens om fördelningen av uppkomna kostnader för  handräckning.

Artikel 10

Lagstiftning om implementering

De avtalsslutande parterna ska anta sådan lagstiftning som är  nödvändig för att uppfylla och ge verkan åt villkoren i  avtalet.

Artikel 11

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse
   1. När svårigheter eller tvivelsmål uppkommer mellan de  avtalsslutande parterna i fråga om tillämpning eller tolkning  av avtalet ska de behöriga myndigheterna söka avgöra saken  genom ömsesidig överenskommelse.
   2. De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter får,  utöver vad som framgår av punkt 1, ömsesidigt komma överens  om förfarandena för tillämpning av artiklarna 5 och 6.
   3. De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter får träda  i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa  överenskommelse med stöd av denna artikel.

Artikel 12

Ikraftträdande 
   1. De avtalsslutande parterna ska skriftligen underrätta  varandra när de åtgärder vidtagits av respektive  avtalsslutande part som krävs för att detta avtal ska träda i  kraft.
   2. Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter det att  den sista av dessa underrättelser har tagits emot och  tillämpas
      a) i skattebrottsärenden, från och med dagen för  ikraftträdandet, och
      b) i alla andra ärenden som omfattas av artikel 1, för  beskattningsår som börjar på dagen för ikraftträdandet av  avtalet eller senare, eller då något beskattningsår inte  föreligger, för skatteanspråk som uppkommer på dagen för  ikraftträdandet av avtalet eller senare.

Artikel 13

Upphörande
   1. Detta avtal förblir i kraft till dess att det sägs upp av  en avtalsslutande part. Vardera avtalsslutande parten kan på  diplomatisk väg skriftligen säga upp avtalet genom  underrättelse härom till den andra avtalsslutande parten. I  händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla den  första dagen i den månad som följer närmast efter utgången av  den sexmånadersperiod som följer efter den dag då  underrättelsen om uppsägning togs emot av den andra  avtalsslutande parten.
   2. I händelse av uppsägning ska de avtalsslutande parterna  vara fortsatt bundna av bestämmelserna i artikel 8 i fråga om  upplysningar som erhållits med stöd av avtalet.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill  vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Paris den 27 juni 2012, i två exemplar på  svenska, malajiska och engelska språken, vilka alla texter är  lika giltiga. I händelse av skiljaktigheter mellan texterna,  ska den engelska texten ha företräde.

För Konungariket Sveriges regering

Jonas Wendel

För Sultanatet Brunei Darussalams regering

Dato Paduka Zainidi Sidup

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN AND  THE GOVERNMENT OF HIS MAJE-STY THE SULTAN AND YANG DI-PERTUAN  OF BRUNEI DARUSSALAM FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING  TO TAX MATTERS

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of  His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei  Darussalam, desiring to conclude an Agreement for the  exchange of information relating to tax matters, have agreed  as follows:

Article 1

Object and scope of the Agreement
   1. The competent authorities of the Contracting Parties shall  provide assistance through exchange of information that is  foreseeably relevant to the administration and enforcement of  the domestic laws of the Contracting Parties concerning taxes  covered by this Agreement. Such information shall include  information that is foreseeably relevant to the  determination, assessment and collection of such taxes, the  recovery and enforcement of tax claims, or the investigation  or prosecution of tax matters. Information shall be exchanged  in accordance with the provisions of this Agreement and shall  be treated as confidential in the manner provided in Article  8. The rights and safeguards secured to persons by the laws  or administrative practice of the requested Party remain  applicable to the extent that they do not unduly prevent or  delay effective exchange of information.
   2. This Agreement shall not affect the application in the  Contracting Parties of the rules on mutual legal assistance  in criminal matters.

Article 2

Jurisdiction

A requested Party is not obligated to provide information  which is neither held by its authorities nor in the  possession or control of persons who are within its  territorial jurisdiction.

Article 3

Taxes covered
   1. The taxes which are the subject of this Agreement are  taxes of every kind and description imposed in the  Contracting Parties.
   2. This Agreement shall also apply to any identical taxes  imposed after the date of signature of the Agreement in  addition to or in place of the existing taxes. This Agreement  shall also apply to any substantially similar taxes imposed  after the date of signature of the Agreement in addition to  or in place of the existing taxes if the competent  authorities of the Contracting Parties so agree. The  competent authorities of the Contracting Parties shall notify  each other of any substantial changes to the taxation and  related information gathering measures covered by the  Agreement.

Article 4

Definitions
   1. For the purposes of this Agreement, unless otherwise  defined:
      a) the term "Brunei Darussalam" means the territory of Brunei  Darussalam including its territorial sea, extending to the  airspace above such territory, over which it exercises  sovereignty, and the maritime area beyond its territorial  sea, including seabed and subsoil, which has been or may  hereafter be designated under the laws of Brunei Darussalam  as an area over which it exercises sovereign rights and  jurisdiction in accordance with international law;
      b) the term "Sweden" means the Kingdom of Sweden and, when  used in a geographical sense, includes the national  territory, the territorial sea of Sweden as well as other  maritime areas over which Sweden in accordance with  international law exercises sovereign rights or  jurisdiction;
      c) the term "Contracting Party" means Sweden or Brunei  Darussalam as the context requires;
      d) the term "competent authority" means:

(i) in Brunei Darussalam, the Minister of Finance or his  authorised representative;

(ii) in Sweden, the Minister of Finance, his authorised  representative or the authority which is designated as a  competent authority for the purposes of this Agreement;
      e) the term "person" includes an individual, a company and  any other body of persons;
      f) the term "company" means any body corporate or any entity  that is treated as a body corporate for tax purposes;
      g) the term "publicly traded company" means any company whose  principal class of shares is listed on a recognised stock  exchange provided its listed shares can be readily purchased  or sold by the public. Shares can be purchased or sold "by  the public" if the purchase or sale of shares is not  implicitly or explicitly restricted to a limited group of  investors;
      h) the term "principal class of shares" means the class or  classes of shares representing a majority of the voting power  and value of the company;
      i) the term "recognised stock exchange" means any stock  exchange agreed upon by the competent authorities of the  Contracting Parties;
      j) the term "collective investment fund or scheme" means any  pooled investment vehicle, irrespective of legal form. The  term "public collective investment fund or scheme" means any  collective investment fund or scheme provided the units,  shares or other interests in the fund or scheme can be  readily purchased, sold or redeemed by the public. Units,  shares or other interests in the fund or scheme can be  readily purchased, sold or redeemed "by the public" if the  purchase, sale or redemption is not implicitly or explicitly  restricted to a limited group of investors;
      k) the term "tax" means any tax to which the Agreement  applies;
      l) the term "applicant Party" means the Contracting Party  requesting information;
      m) the term "requested Party" means the Contracting Party  requested to provide information;
      n) the term "information gathering measures" means laws and  administrative or judicial procedures that enable a  Contracting Party to obtain and provide the requested  information;
      o) the term "information" means any fact, statement or record  in any form whatever.
   2. As regards the application of this Agreement at any time  by a Contracting Party, any term not defined therein shall,  unless the context otherwise requires, have the meaning that  it has at that time under the law of that Party, any meaning  under the applicable tax laws of that Party prevailing over a  meaning given to the term under other laws of that Party.

Article 5

Exchange of information upon request
   1. The competent authority of the requested Party shall  provide upon request information for the purposes referred to  in Article 1. Such information shall be exchanged without  regard to whether the conduct being investigated would  constitute a crime under the laws of the requested Party if  such conduct occurred in the requested Party.
   2. If the information in the possession of the competent  authority of the requested Party is not sufficient to enable  it to comply with the request for information, that Party  shall use all relevant information gathering measures to  provide the applicant Party with the information requested,  notwithstanding that the requested Party may not need such  information for its own tax purposes.
   3. If specifically requested by the competent authority of an  applicant Party, the competent authority of the requested  Party shall provide information under this Article, to the  extent allowable under its domestic laws, in the form of  depositions of witnesses and authenticated copies of original  records.
   4. Each Contracting Party shall ensure that its competent  authorities for the purposes specified in Article 1 of the  Agreement, have the authority to obtain and provide upon  request:
      a) information held by banks, other financial institutions,  and any person acting in an agency or fiduciary capacity  including nominees and trustees;
      b) information regarding the ownership of companies,  partnerships, trusts, foundations, "Anstalten" and other  persons, including, within the constraints of Article 2,  ownership information on all such persons in an ownership  chain; in the case of trusts, information on settlors,  trustees and beneficiaries; and in the case of foundations,  information on founders, members of the foundation council  and beneficiaries. Further, this Agreement does not create an  obligation on the Contracting Parties to obtain or provide  ownership information with respect to publicly traded  companies or public collective investment funds or schemes  unless such information can be obtained without giving rise  to disproportionate difficulties.
   5. The competent authority of the applicant Party shall  provide the following information to the competent authority  of the requested Party when making a request for information  under the Agreement to demonstrate the foreseeable relevance  of the information to the request:
      a) the identity of the person under examination or  investigation;
      b) a statement of the information sought including its nature  and the form in which the applicant Party wishes to receive  the information from the requested Party;
      c) the tax purpose for which the information is sought;
      d) grounds for believing that the information requested is  held in the requested Party or is in the possession or  control of a person within the jurisdiction of the requested  Party;
      e) to the extent known, the name and address of any person  believed to be in possession of the requested information;
      f) a statement that the request is in conformity with the law  and administrative practices of the applicant Party, that if  the requested information was within the jurisdiction of the  applicant Party then the competent authority of the applicant  Party would be able to obtain the information under the laws  of the applicant Party or in the normal course of  administrative practice and that it is in conformity with  this Agreement;
      g) a statement that the applicant Party has pursued all means  available in its own territory to obtain the information,  except those that would give rise to disproportionate  difficulties.
   6. The competent authority of the requested Party shall  forward the requested information as promptly as possible to  the applicant Party. To ensure a prompt response, the  competent authority of the requested Party shall:
      a) Confirm receipt of a request in writing to the competent  authority of the applicant Party and shall notify the  competent authority of the applicant Party of deficiencies in  the request, if any, within 60 days of the receipt of the  request.
      b) If the competent authority of the requested Party has been  unable to obtain and provide the information within 90 days  of receipt of the request, including if it encounters  obstacles in furnishing the information or it refuses to  furnish the information, it shall immediately inform the  applicant Party, explaining the reason for its inability, the  nature of the obstacles or the reasons for its refusal.

Article 6

Tax examinations abroad
   1. A Contracting Party may allow representatives of the  competent authority of the other Contracting Party to enter  the territory of the first-mentioned Party to interview  individuals and examine records with the written consent of  the persons concerned. The competent authority of the  second-mentioned Party shall notify the competent authority  of the first-mentioned Party of the time and place of the  meeting with the individuals concerned.
   2. At the request of the competent authority of one  Contracting Party, the competent authority of the other  Contracting Party may allow representatives of the competent  authority of the first-mentioned Party to be present at the  appropriate part of a tax examination in the second-mentioned  Party.
   3. If the request referred to in paragraph 2 is acceded to,  the competent authority of the Contracting Party conducting  the examination shall, as soon as possible, notify the  competent authority of the other Party about the time and  place of the examination, the authority or official  designated to carry out the examination and the procedures  and conditions required by the first-mentioned Party for the  conduct of the examination. All decisions with respect to the  conduct of the tax examination shall be made by the Party  conducting the examination.

Article 7

Possibility of declining a request
   1. The requested Party shall not be required to obtain or  provide information that the applicant Party would not be  able to obtain under its own laws for purposes of the  administration or enforcement of its own tax laws. The  competent authority of the requested Party may decline to  assist where the request is not made in conformity with this  Agreement.
   2. The provisions of this Agreement shall not impose on a  Contracting Party the obligation to supply information which  would disclose any trade, business, industrial, commercial or  professional secret or trade process. Notwithstanding the  foregoing, information of the type referred to in Article 5,  paragraph 4 shall not be treated as such a secret or trade  process merely because it meets the criteria in that  paragraph.
   3. The provisions of this Agreement shall not impose on a  Contracting Party the obligation to obtain or provide  information, which would reveal confidential communications  between a client and an attorney, solicitor or other admitted  legal representative where such communications are:
      a) produced for the purposes of seeking or providing legal  advice or
      b) produced for the purposes of use in existing or  contemplated legal proceedings.
   4. The requested Party may decline a request for information  if the disclosure of the information would be contrary to  public policy (ordre public).
   5. A request for information shall not be refused on the  ground that the tax claim giving rise to the request is  disputed.
   6. The requested Party may decline a request for information  if the information is requested by the applicant Party to  administer or enforce a provision of the tax law of the  applicant Party, or any requirement connected therewith,  which discriminates against a national of the requested Party  as compared with a national of the applicant Party in the  same circumstances.

Article 8

Confidentiality

Any information received by a Contracting Party under this  Agreement shall be treated as confidential in the same manner  as information obtained under the domestic laws of that Party  and may be disclosed only to persons or authorities  (including courts and administrative bodies) in the  jurisdiction of the Contracting Party concerned with the  assessment or collection of, the enforcement or prosecution  in respect of, or the determination of appeals in relation  to, the taxes covered by this Agreement. Such persons or  authorities shall use such information only for such  purposes. They may disclose the information in public court  proceedings or in judicial decisions. The information may not  be disclosed to any other person or entity or authority or  any other jurisdiction without the express written consent of  the competent authority of the requested Party.

Article 9

Costs

Incidence of costs incurred in providing assistance shall be  agreed by the competent authorities of the Contracting  Parties.

Article 10

Implementation legislation

The Contracting Parties shall enact any legislation necessary  to comply with, and give effect to, the terms of the  Agreement.

Article 11

Mutual agreement procedure  
   1. Where difficulties or doubts arise between the Contracting  Parties regarding the implementation or interpretation of the  Agreement, the competent authorities shall endeavour to  resolve the matter by mutual agreement.
   2. In addition to the agreements referred to in paragraph 1,  the competent authorities of the Contracting Parties may  mutually agree on the procedures to be used under Articles 5  and 6.
   3. The competent authorities of the Contracting Parties may  communicate with each other directly for purposes of reaching  agreement under this Article.

Article 12

Entry into force
   1. Each of the Contracting Parties shall notify the other in  writing of the completion of the procedures required by its  law for the entry into force of this Agreement.
   2. The Agreement shall enter into force on the thirtieth day  after the receipt of the later of these notifications and  shall thereupon have effect
      a) for criminal tax matters, from the date of entry into  force; and
      b) for all other matters covered in Article 1, for taxable  periods beginning on or after the date on which the Agreement  enters into force, or where there is no taxable period, for  all charges to tax arising on or after the date on which the  Agreement enters into force.

Article 13

Termination
   1. This Agreement shall remain in force until terminated by a  Contracting Party. Either Contracting Party may terminate the  Agreement, through diplomatic channels, by giving written  notice of termination to the other Contracting Party. In such  case, the Agreement shall cease to have effect on the first  day of the month following the end of the period of six  months after the date of receipt of notice of termination by  the other Contracting Party.
   2. In the event of termination, both Contracting Parties  shall remain bound by the provisions of Article 8 with  respect to any information obtained under the Agreement.

In witness whereof the undersigned being duly authorised  thereto have signed the Agreement.

Done at Paris, this 27th day of June 2012, in duplicate in  the Swedish, Malay and English languages, all texts being  equally authentic. In case of divergence between the texts,  the English version shall prevail.

For the Government of the Kingdom of Sweden:

Jonas Wendel

For the Government of His Majesty the Sultan and Yang  Di-Pertuan of Brunei Darussalam:

Dato Paduka Zainidi Sidup

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.