SFS 2019:477 Lag om ändring i lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017–2021

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017-2021 / SFS 2019:477 Lag om ändring i lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017–2021
SFS2019-477.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1053) om särskild beräkning av

vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017�2021

Utfärdad den 19 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (2016:1053) om särskild
beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017�2021 ska ha
följande lydelse.

5 § På ersättning som utges till den anställde som först får avgiftspliktig
ersättning i ett enmansföretag ska under längst 24 kalendermånader i följd
ingen annan avgift eller löneskatt betalas än ålderspensionsavgift enligt
socialavgiftslagen (2000:980), om inte annat följer av 6 eller 7 §.

Första stycket gäller endast till den del den avgiftspliktiga ersättningen till

den anställde uppgår till högst 25 000 kronor per kalendermånad.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2019.
2. Lagen tillämpas första gången på anställningar som har påbörjats efter

den 28 februari 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:99, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288.

SFS

2019:477

Publicerad
den

26 juni 2019

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.