SFS 2020:568 Lag om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik / SFS 2020:568 Lag om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik
SFS2020-568.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i

viss elektronik

Utfärdad den 17 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2016:1067) om skatt
på kemikalier i viss elektronik

dels att 1, 2, 8, 9, 10, 10 a, 11, 12, 13, 15 och 16 §§ och rubrikerna närmast

före 10 och 13 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas sex nya paragrafer, 8 a, 10 b, 10 c, 13 a, 15 a och

15 b §§, av följande lydelse.

1 § Skatt ska betalas till staten enligt denna lag för sådan elektronik som
anges i 3 §.

Till staten ska det också betalas sådan tilläggsavgift som avses i 8 a §.
Lagens hänvisningar till KN-nr avser den lydelse av Kombinerade

nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) 2658/87 av den 23 juli
1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma
tulltaxan som gällde den 1 januari 2015.

2 § I denna lag avses med

� bromförening: sådan kemisk förening som innehåller grundämnet brom,
� klorförening: sådan kemisk förening som innehåller grundämnet klor,
� fosforförening: sådan kemisk förening som innehåller grundämnet

fosfor,

� homogent material: ett material som har samma fysikaliska egenskaper

i hela materialet och som på mekanisk väg inte kan sönderdelas i olika
material,

� CAS-nummer: sådan unik numerisk identifiering av kemisk förening

som tilldelas av The American Chemical Society genom dess avdelning
Chemical Abstracts Service (CAS),

� reaktivt tillsatt förening: en förening som är bunden till en stabil

polymer genom en kemisk reaktion och bildar kovalenta bindningar,

� additivt tillsatt förening: en förening som är tillsatt på annat sätt än

reaktivt,

� yrkesmässig aktivitet: sådan aktivitet som utförs av
1. en juridisk person, eller
2. en fysisk person och avser varor som inte är avsedda för dennes eller

dennes familjs personliga bruk,

� konsument: en köpare för vilken köpet inte är en yrkesmässig aktivitet,
� EU-land: områden som tillhör Europeiska unionens punktskatteområde,

1 Prop. 2019/20:99, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20:340.

SFS

2020:568

Publicerad
den

23 juni 2020

background image

2

SFS

� tredjeland: länder och områden utanför Europeiska unionens punkt-

skatteområde,

� distansförsäljning: försäljning där varorna transporteras till Sverige från

ett annat EU-land av säljaren eller av någon annan för säljarens räkning och
där köpet inte är yrkesmässigt för köparen,

� undantagen säljare: en säljare som inte är godkänd som lagerhållare

enligt 10 §, registrerad mottagare enligt 10 a § eller registrerad EU-handlare
enligt 10 b § och vars årliga försäljning av skattepliktiga varor till Sverige
inte överskrider 100 000 kronor för innevarande eller föregående kalender-
år,

� import: såväl att en skattepliktig vara förs in till Sverige från tredjeland

under förutsättning att varan inte omfattas av sådant suspensivt tull-
förfarande eller suspensivt tullarrangemang som avses i artikel 4.6 i rådets
direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för
punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG, som att varan
frisläpps från ett sådant förfarande eller arrangemang.

Vid beräkningen av den årliga försäljningen för undantagna säljare enligt

första stycket ska inte mervärdesskatt beaktas, och inte heller fraktkostnader
till den del de går att särskilja.

8 §2 Skattskyldig enligt denna lag är den som

1. godkänts som lagerhållare enligt 10 §,
2. i egenskap av registrerad mottagare enligt 10 a § från ett annat EU-land

yrkesmässigt för in eller tar emot skattepliktiga varor,

3. i egenskap av registrerad EU-handlare enligt 10 b § yrkesmässigt

bedriver distansförsäljning av skattepliktiga varor eller yrkesmässigt
förmedlar distansförsäljning av skattepliktiga varor från undantagna säljare,

4. i annat fall än som avses i 1�3 yrkesmässigt säljer skattepliktiga varor

genom distansförsäljning när värdet av den årliga försäljningen av skatte-
pliktiga varor till Sverige under innevarande eller föregående kalenderår
överstiger 100 000 kronor,

5. i annat fall än som avses i 1 eller 3 yrkesmässigt förmedlar distans-

försäljning av skattepliktiga varor från undantagna säljare när det
sammanlagda värdet av samtliga förmedlade försäljningar av skattepliktiga
varor till Sverige under innevarande eller föregående kalenderår överstiger
100 000 kronor,

6. i annat fall än som avses i 1 yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor,

eller

7. i annat fall än som avses i 1�5 från ett annat EU-land yrkesmässigt för

in eller tar emot skattepliktiga varor utan att det är distansförsäljning.

Vid beräkningen av den årliga försäljningen enligt första stycket 4 och 5

ska inte mervärdesskatt beaktas, och inte heller fraktkostnader till den del de
går att särskilja.

8 a § Om en svensk konsument har köpt en skattepliktig vara genom
distansförsäljning och konsumenten på fråga från säljaren eller förmedlaren
felaktigt har uppgett att köpet är yrkesmässigt, är den som avses i 8 § 3, 4
eller 5 inte skattskyldig om denne direkt till konsumenten har upplyst om att
felaktiga uppgifter kan leda till en skyldighet att betala skatten och en
tilläggsavgift. I så fall är det i stället konsumenten som ska betala skatten.

2 Senaste lydelse 2018:1891.

2020:568

background image

3

SFS

Det som sägs i första stycket ska även gälla skattskyldighet enligt 8 § 1

om lagerhållaren har förmedlat en distansförsäljning av en skattepliktig vara
från en undantagen säljare till konsumenten.

Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då

varorna fördes in i Sverige.

Om skatt ska betalas av en konsument enligt första eller andra stycket, ska

konsumenten även betala en tilläggsavgift om 500 kronor per vara om det
inte är uppenbart oskäligt.

9 § Skattskyldig för import av skattepliktiga varor som är yrkesmässig för
någon av de inblandade parterna är

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som

är skyldig att betala tullen,

2. om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för

övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som
skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd.

Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013
om fastställande av en tullkodex för unionen.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas varor som, vid

varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr
952/2013, ägs av en godkänd lagerhållare.

Godkända aktörer


10 §3 Som lagerhållare får godkännas den som

1. i Sverige avser att yrkesmässigt
a) tillverka skattepliktiga varor,
b) från ett annat EU-land föra in eller ta emot skattepliktiga varor,
c) importera skattepliktiga varor från tredjeland,
d) från godkänd lagerhållare köpa skattepliktiga varor för återförsäljning

till näringsidkare, eller

e) förmedla distansförsäljning av skattepliktiga varor från undantagna

säljare,

2. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i

övrigt är lämplig som lagerhållare, och

3. inte är godkänd som registrerad mottagare enligt 10 a §, eller

registrerad EU-handlare enligt 10 b §.

10 a §4 Som registrerad mottagare får godkännas den som

1. i Sverige avser att yrkesmässigt från ett annat EU-land föra in eller ta

emot skattepliktiga varor,

2. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i

övrigt är lämplig som sådan mottagare, och

3. inte är godkänd som lagerhållare enligt 10 §.

10 b § Som registrerad EU-handlare får godkännas den som

1. avser att yrkesmässigt
a) bedriva distansförsäljning av skattepliktiga varor, eller
b) förmedla distansförsäljningar av skattepliktiga varor från undantagna

säljare,

3 Senaste lydelse 2018:1891.

4 Senaste lydelse 2018:1891.

2020:568

background image

4

SFS

2. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i

övrigt är lämplig som registrerad EU-handlare, och

3. inte är godkänd som lagerhållare enligt 10 §.

10 c § Godkännanden enligt 10, 10 a eller 10 b § ska återkallas om förut-
sättningarna för godkännande inte längre finns eller om den som fått god-
kännandet begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte
något annat anges i beslutet.

11 §5 Om en godkänd lagerhållare, registrerad mottagare eller registrerad
EU-handlare försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet.
Konkursboet är skattskyldigt för varor för vilka skattskyldighet enligt 12 §
1 eller 3 inträder efter konkursbeslutet.

12 §6 Skyldighet att betala skatt inträder

1. för den som är godkänd lagerhållare, när
a) en skattepliktig vara efter försäljning från lagerhållaren levereras till en

köpare som inte är godkänd lagerhållare,

b) en skattepliktig vara tas till eget försäljningsställe för detaljförsäljning,
c) en skattepliktig vara tas i anspråk för annat ändamål än försäljning,
d) godkännandet som lagerhållare återkallas, varvid skattskyldigheten

omfattar skattepliktiga varor som då ingår i dennes lager, eller

e) en skattepliktig vara förs in till Sverige efter det att lagerhållaren har

förmedlat en distansförsäljning av varan från en undantagen säljare,

2. för den som är skattskyldig enligt 8 § 6, när den skattepliktiga varan

tillverkas,

3. för den som är skattskyldig enligt 8 § 2, 3, 4, 5 eller 7, när den

skattepliktiga varan förs in till Sverige,

4. för den som är skattskyldig enligt 9 §, när skyldighet att betala tull

enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala
tull förelegat.

Undantag och återbetalning


13 §7 Skattskyldigheten inträder inte för en skattepliktig vara som
skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt för, såvida inte den skatten
har återbetalats enligt 13 a §.

13 a § Om skatt har betalats i Sverige för en skattepliktig vara som sedan
flyttas till ett annat EU-land eller exporteras till tredjeland, kan återbetalning
av skatten ske enligt denna paragraf efter skriftlig ansökan hos Skatteverket.

Den som begär återbetalning ska visa
1. att den skatt som ansökan avser har betalats,
2. att skattskyldigheten inträdde inom tre månader före den tidpunkt då

varan lämnade svenskt territorium, och

3. antingen att undantaget i 13 § inte tidigare har tillämpats på varan eller

att den flyttning eller export som ansökan grundar sig på skedde efter den
tidpunkt då undantaget senast tillämpades.

5 Senaste lydelse 2018:1891.

6 Senaste lydelse 2018:1891.

7 Senaste lydelse 2018:1891. �ndringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

2020:568

background image

5

SFS

Ansökan ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till

Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång. Ansökan ska vara
undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig
företrädare för sökanden.

En ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses

ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade
begäran saknade behörighet att företräda sökanden.

15 § I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller skatteförfarandelagen
(2011:1244), utom i de fall som avses i andra stycket och i 15 a och 15 b §§.

Tullverket beslutar om skatt för den som enligt 9 § är skattskyldig vid

import. Sådan skatt ska betalas till Tullverket. För skatt som ska betalas till
Tullverket gäller tullagen (2016:253).

15 a § Skatteverket beslutar om sådan skatt och tilläggsavgift som avses i
8 a §. Skatten och avgiften ska betalas inom den tid som Skatteverket
bestämmer.

Bestämmelserna i 37 kap. 9 och 10 §§ och 41 kap. skatteförfarandelagen

(2011:1244) ska gälla i tillämpliga delar vid inhämtande av uppgifter som
är av betydelse för beslut om skatt enligt 8 a § av någon annan än den som
föreläggs eller revideras.

I övrigt ska bestämmelserna i 3 kap. 4 §, 43 kap., 57 kap. 1 §, 60 kap.,

62 kap. 2 §, 63 kap. 2, 4�6, 8�10, 15, 16, 22 och 23 §§, 65 kap. 2�4, 7, 8 och
13�15 §§ samt 66�68, 70 och 71 kap. skatteförfarandelagen gälla i
tillämpliga delar.

15 b § Om den konsument som ska betala skatt enligt 8 a § har betalat in
skatt och den inbetalda skatten överstiger vad som enligt ett beslut av
Skatteverket eller en domstol ska betalas, ska det överskjutande beloppet
återbetalas till konsumenten.

Före utbetalning av ett överskjutande belopp enligt första stycket ska

sådan skatt och tilläggsavgift enligt denna lag som konsumenten står i skuld
för räknas av. Skattebelopp som konsumenten har fått anstånd med att betala
ska dock inte räknas av.

16 §8 Beslut enligt 10, 10 a, 10 b eller 10 c § får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2020 i fråga om 10, 10 a, 10 b,

10 c, 11 och 16 §§ och i övrigt den 1 oktober 2020.

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson

(Finansdepartementet)

8 Senaste lydelse 2018:1891.

2020:568

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.