SFS 2010:107 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik / SFS 2010:107 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
100107.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 25 februari 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 1 b och 13 §§ lagen

(1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

4 kap.

1 b §

2

Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för im-

port av bränslen som avses i 1 kap. 3 a § är,

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är

skyldig att betala tullen,

2. om importen avser en gemenskapsvara eller om bränslet ska förtullas i

Sverige men inte är belagt med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala
tullen om bränslet hade varit tullbelagt,

3. om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer,

eller skulle ha uppkommit om bränslet hade varit belagt med tull, i ett annat
EG-land till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § an-
dra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.

Med tullskuld och gemenskapsvara förstås detsamma som i rådets förord-

ning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullko-
dex för gemenskapen.

13 §

3

Skattskyldig

1. för energiskatt för import av råtallolja,
2. för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för import av bränslen

enligt 2 kap. 1 § första stycket 5 och 6, andra bränslen enligt 3 § än sådana
som avses i 1 kap. 3 a § samt av bränslen enligt 4 §, och

3. för svavelskatt för import av bränslen som avses i 3 kap. 1 § 1 är,
a) om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är

skyldig att betala tullen,

b) om importen avser en gemenskapsvara eller om bränslet ska förtullas i

Sverige men inte är belagt med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala
tullen om bränslet hade varit tullbelagt,

c) om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer,

eller skulle ha uppkommit om bränslet hade varit belagt med tull, i ett annat

1 Prop. 2009/10:63, bet. 2009/10:SkU31, rskr. 2009/10:189.

2 Senaste lydelse 2004:121.

3 Senaste lydelse 2006:1508.

SFS 2010:107

Utkom från trycket
den 16 mars 2010

background image

2

SFS 2010:107

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

EG-land till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 §
andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.

Med tullskuld och gemenskapsvara förstås detsamma som i rådets förord-

ning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullko-
dex för gemenskapen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.