SFS 2016:1256 Lag om beräkning av uppskovsbelopp i vissa fall

161256.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om beräkning av uppskovsbelopp i vissa fall;

utfärdad den 14 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

För avyttringar av privatbostadsfastigheter och privatbostadsrätter som

har skett under tiden 21 juni 2016–30 juni 2020 ska 47 kap. 7 § andra stycket
och 47 kap. 8 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) inte tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:25, bet. 2016/17:SkU11, rskr. 2016/17:93.

SFS 2016:1256

Utkom från trycket
den 23 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.