SFS 2016:408 Lag om skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2016:408) om skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien / SFS 2016:408 Lag om skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien
160408.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien;

utfärdad den 12 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige
och Saudiarabien undertecknade den 19 oktober 2015 ska, tillsammans med
det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som
lag här i landet. Avtalet och protokollet är avfattade på svenska, arabiska och
engelska. Den svenska och engelska texten framgår av bilagan till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa med-
för inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
2. Lagen ska tillämpas i fråga om
a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år

som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, och

b) andra skatter på inkomst och på förmögenhet, på skatt som tas ut för be-

skattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag
då lagen träder i kraft eller senare.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

ARDALAN SHEKARABI
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:108, bet. 2015/16:SkU23, rskr. 2015/16:217.

SFS 2016:408

Utkom från trycket
den 24 maj 2016

background image

2

SFS 2016:408

Bilaga

Avtal mellan Konungariket Sveriges reger-
ing och Konungariket Saudiarabiens reger-
ing för undvikande av dubbelbeskattning
och förhindrande av skatteflykt beträf-
fande skatter på inkomst och på förmögen-
het

Konungariket Sveriges regering och

Konungariket Saudiarabiens regering, som
önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbel-
beskattning och förhindrande av skatteflykt be-
träffande skatter på inkomst och på förmögen-
het, har kommit överens om följande:

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har

hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda
avtalsslutande staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på skatter på in-

komst och på förmögenhet som påförs för en
avtalsslutande stats, dess politiska underavdel-
ningars eller lokala myndigheters räkning, obe-
roende av det sätt på vilket skatterna tas ut.

2. Med skatter på inkomst och på förmögen-

het förstås alla skatter som tas ut på inkomst
eller på förmögenhet i dess helhet eller på delar
av inkomst eller förmögenhet, däri inbegripet
skatter på vinst på grund av överlåtelse av lös
eller fast egendom, samt skatter på värde-
stegring.

3. De skatter på vilka detta avtal tillämpas

är:

a) i Konungariket Saudiarabien:

1) Zakat, och
2) inkomstskatten, innefattande skatten på

naturgasinvesteringar,

(i det följande benämnd ⬝saudisk skatt⬝);
b) i Sverige:

Convention between the Government of the
Kingdom of Sweden and the Government of
the Kingdom of Saudi Arabia for the avoid-
ance of double taxation and the prevention
of tax evasion with respect to taxes on
income and on capital

The Government of the Kingdom of Sweden

and the Government of the Kingdom of Saudi
Arabia, desiring to conclude a Convention for
the avoidance of double taxation and the pre-
vention of tax evasion with respect to taxes on
income and on capital, have agreed as follows:

Article 1

Persons Covered

This Convention shall apply to persons who

are residents of one or both of the Contracting
States.

Article 2

Taxes Covered

1. This Convention shall apply to taxes on

income and on capital imposed on behalf of a
Contracting State or of its political subdivi-
sions or local authorities, irrespective of the
manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on in-

come and on capital all taxes imposed on total
income, on total capital, or on elements of in-
come or of capital, including taxes on gains
from the alienation of movable or immovable
property, as well as taxes on capital apprecia-
tion.

3. The taxes to which this Convention shall

apply are:

a) In the case of the Kingdom of Saudi

Arabia:

(i) the Zakat;
(ii) the income tax including the natural gas

investment tax

(hereinafter referred to as �SSaudi Tax⬝);
b) In the case of Sweden:

background image

3

SFS 2016:408

1) den statliga inkomstskatten,

2) kupongskatten,

3) den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta,

4) den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta artister m.fl.,

5) den kommunala inkomstskatten, och

6) den statliga förmögenhetsskatten,

(i det följande benämnd ⬝svensk skatt⬝).
4. Avtalet tillämpas även på skatter av

samma eller i huvudsak likartat slag, som efter
undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av
eller i stället för de skatter som anges i punkt 3
i denna artikel. De behöriga myndigheterna i
de avtalsslutande staterna ska meddela varan-
dra de väsentliga ändringar som gjorts i deras
skattelagstiftning.

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat,

har vid tillämpningen av detta avtal följande
uttryck nedan angiven betydelse:

a) ⬝Konungariket Saudiarabien⬝ avser

Konungariket Saudiarabiens territorium, även
inkluderande det område utanför territorial-
havet över vilket Konungariket Saudiarabien
utövar suveräna och jurisdiktionella rättigheter
såvitt avser dess havsområden, havsbottnen
och dess underlag samt naturtillgångar i enlig-
het med dess lagstiftning och folkrättens regler,

b) ⬝Sverige⬝ avser Konungariket Sverige

och, när uttrycket används i geografisk bety-
delse, innefattar Sveriges territorium, Sveriges
territorialhav och andra havsområden över
vilka Sverige i överensstämmelse med folk-

(i) the national income tax (den statliga

inkomstskatten);

(ii) the withholding tax on dividends

(kupongskatten);

(iii) the income tax on non-residents (den

särskilda inkomstskatten för utomlands bo-
satta);

(iv) the income tax on non-resident artistes

and athletes (den särskilda inkomstskatten för
utomlands bosatta artister m.fl.);

(v) the municipal income tax (den kommu-

nala inkomstskatten); and

(vi) the net wealth tax (den statliga

förmögenhetsskatten)

(hereinafter referred to as �SSwedish tax⬝).
4. The Convention shall apply also to any

identical or substantially similar taxes that are
imposed after the date of signature of this Con-
vention in addition to, or in place of, the taxes
referred to in paragraph 3 of this Article. The
competent authorities of the Contracting States
shall notify each other of any significant
changes that have been made in their taxation
laws.

Article 3

General Definitions

1. For the purposes of this Convention,

unless the context otherwise requires:

a) the term �SKingdom of Saudi Arabia⬝

means the territory of the Kingdom of Saudi
Arabia which also includes the area outside the
territorial waters, where the Kingdom of Saudi
Arabia exercises its sovereign and jurisdic-
tional rights in their waters, sea bed, subsoil
and natural resources by virtue of its law and
international law;

b) the term �SSweden⬝ means the Kingdom

of Sweden and, when used in a geographical
sense, includes the national territory, the terri-
torial sea of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accordance with

background image

4

SFS 2016:408

rättens regler utövar suveräna rättigheter eller
jurisdiktion,

c) ⬝en avtalsslutande stat⬝ och ⬝den andra

avtalsslutande staten⬝, avser Konungariket
Saudiarabien eller Sverige, beroende på sam-
manhanget,

d) ⬝person⬝ inbegriper fysisk person, bolag

och annan sammanslutning,

e) ⬝bolag⬝ avser juridisk person eller annan

som vid beskattningen behandlas såsom juri-
disk person,

f) ⬝företag i en avtalsslutande stat⬝ och

⬝företag i den andra avtalsslutande staten⬝ av-
ser företag som bedrivs av en person med hem-
vist i en avtalsslutande stat, respektive företag
som bedrivs av person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten,

g) ⬝internationell trafik⬝ avser transport med

skepp eller luftfartyg som används av ett före-
tag i en avtalsslutande stat, utom då skeppet
eller luftfartyget används uteslutande mellan
platser i den andra avtalsslutande staten,

h) ⬝behörig myndighet⬝ avser:
1) såvitt avser Konungariket Saudiarabien:

finansdepartementet, representerat av finans-
ministern, eller dennes befullmäktigade
ombud,

2) såvitt avser Sverige: finansministern,

dennes befullmäktigade ombud eller den
myndighet åt vilken uppdras att vara behörig
myndighet vid tillämpningen av detta avtal,

i) ⬝medborgare⬝ avser:
1) fysisk person som har medborgarskap i en

avtalsslutande stat,

2) juridisk person, handelsbolag eller annan

sammanslutning som bildats enligt den lagstift-
ning som gäller i en avtalsslutande stat.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet

vid någon tidpunkt anses, såvida inte samman-
hanget föranleder annat, varje uttryck som inte
definierats i avtalet ha den betydelse som ut-
trycket har vid denna tidpunkt enligt den sta-
tens lagstiftning i fråga om sådana skatter på
vilka avtalet tillämpas, och den betydelse som
uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning

international law exercises sovereign rights or
jurisdiction;

c) the terms �Sa Contracting State⬝ and �Sthe

other Contracting State⬝ mean the Kingdom of
Saudi Arabia or Sweden as the context
requires;

d) the term �Sperson⬝ includes an individual,

a company and any other body of persons;

e) the term �Scompany⬝ means any body

corporate or any entity that is treated as a body
corporate for tax purposes;

f) the terms �Senterprise of a Contracting

State⬝ and �Senterprise of the other Contracting
State⬝ mean respectively an enterprise carried
on by a resident of a Contracting State and an
enterprise carried on by a resident of the other
Contracting State;

g) the term �Sinternational traffic⬝ means any

transport by a ship or aircraft operated by an
enterprise of a Contracting State, except when
the ship or aircraft is operated solely between
places in the other Contracting State;

h) the term �Scompetent authority⬝ means:
(i) in the case of the Kingdom of Saudi

Arabia: the Ministry of Finance represented by
the Minister of Finance or his authorized
representative;

(ii) in the case of Sweden: the Minister of

Finance, his authorized representative or the
authority which is designated as a competent
authority for the purposes of this Convention;

i) the term �Snational⬝ means:
(i) any individual possessing the nationality

of a Contracting State;

(ii) any legal person, partnership or associa-

tion deriving its status as such from the laws in
force in a Contracting State.

2. As regards the application of this Conven-

tion at any time by a Contracting State, any
term not defined therein shall, unless the con-
text otherwise requires, have the meaning that
it has at that time under the law of that State for
the purposes of the taxes to which this Conven-
tion applies, any meaning under the applicable
tax laws of that State prevailing over a

background image

5

SFS 2016:408

i denna stat äger företräde framför den
betydelse uttrycket ges i annan lagstiftning i
denna stat.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser

uttrycket ⬝person med hemvist i en avtals-
slutande stat⬝:

a) person som enligt lagstiftningen i denna

stat är skattskyldig där på grund av domicil,
bosättning, bolagsbildning, plats för företags-
ledning eller annan liknande omständighet och
innefattar också denna stat, dess offentlig-
rättsliga organ eller institutioner, politiska
underavdelningar eller lokala myndigheter,
samt

b) juridisk person som bildats enligt lagstift-

ningen i en avtalsslutande stat och som gene-
rellt är undantagen från beskattning i denna stat
samt är grundad i och administreras i denna
stat antingen:

1) i uteslutande religiöst, välgörande, utbild-

ningsfrämjande eller vetenskapligt syfte, eller

2) för att tillhandahålla pensioner till

anställda enligt en pensionsplan.

Detta uttryck inbegriper emellertid inte

person som är skattskyldig i denna stat endast
för inkomst från källa i denna stat eller för
förmögenhet belägen där.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1

i denna artikel fysisk person har hemvist i båda
avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist
på följande sätt:

a) han anses ha hemvist endast i den avtals-

slutande stat där han har en bostad som stadig-
varande står till hans förfogande. Om han har
en sådan bostad i båda avtalsslutande staterna,
anses han ha hemvist endast i den avtals-
slutande stat med vilken hans personliga och
ekonomiska förbindelser är starkast (centrum
för levnadsintressena),

b) om det inte kan avgöras i vilken avtals-

slutande stat han har centrum för sina levnads-

meaning given to the term under other laws of
that State.

Article 4

Resident

1. For the purposes of this Convention, the

term �Sresident of a Contracting State⬝ means:

a) any person who, under the laws of that

State, is liable to tax therein by reason of his
domicile, residence, place of incorporation,
place of management or any other criterion of a
similar nature, and also includes that State and
any governmental body or agency, political
subdivision or local authority thereof; or

b) a legal person organized under the laws of

a Contracting State and that is generally ex-
empt from tax in that State and is established
and maintained in that State either:

(i) exclusively for a religious, charitable,

educational or scientific purpose; or

(ii) to provide pensions to employees

pursuant to a plan.

This term, however, does not include any

person who is liable to tax in that State in
respect only of income from sources in that
State or capital situated therein.

2. Where by reason of the provisions of

paragraph 1 of this Article, an individual is a
resident of both Contracting States, then his
status shall be determined as follows:

a) he shall be deemed to be a resident only of

the Contracting State in which he has a perma-
nent home available to him; if he has a perma-
nent home available to him in both Contracting
States, he shall be deemed to be a resident only
of the Contracting State with which his
personal and economic relations are closer
(centre of vital interests);

b) if the Contracting State in which he has

his centre of vital interests cannot be deter-

background image

6

SFS 2016:408

intressen eller om han inte i någondera avtals-
slutande stat har en bostad som stadigvarande
står till hans förfogande, anses han ha hemvist
endast i den avtalsslutande stat där han stadig-
varande vistas,

c) om han stadigvarande vistas i båda avtals-

slutande staterna eller om han inte vistas sta-
digvarande i någon av dem, anses han ha hem-
vist endast i den avtalsslutande stat där han är
medborgare,

d) om han är medborgare i båda avtals-

slutande staterna eller om han inte är medborg-
are i någon av dem, ska de behöriga myndig-
heterna i de avtalsslutande staterna avgöra frå-
gan genom ömsesidig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1

i denna artikel annan person än fysisk person
har hemvist i båda avtalsslutande staterna, ska
de behöriga myndigheterna söka avgöra frågan
genom ömsesidig överenskommelse. De
behöriga myndigheterna ska därvid beakta att
platsen för den verkliga ledningen är en av de
huvudsakliga faktorerna.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser ut-

trycket ⬝fast driftställe⬝ en stadigvarande plats
för affärsverksamhet, från vilken ett företags
verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket ⬝fast driftställe⬝ innefattar

särskilt:

a) plats för företagsledning,
b) filial,
c) kontor,
d) fabrik,
e) verkstad, och
f) gruva, stenbrott eller annan plats för

utvinning av naturtillgångar.

3. Uttrycket ⬝fast driftställe⬝ innefattar även:

a) plats för byggnads-, anläggnings-, monte-

rings- eller installationsverksamhet och verk-
samhet som består i övervakning i anslutning

mined, or if he has not a permanent home
available to him in either Contracting State, he
shall be deemed to be a resident only of the
Contracting State in which he has an habitual
abode;

c) if he has an habitual abode in both Con-

tracting States or in neither of them, he shall be
deemed to be a resident only of the Contracting
State of which he is a national;

d) if he is a national of both Contracting

States or of neither of them, the competent au-
thorities of the Contracting States shall settle
the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of par-

agraph 1 of this Article, a person other than an
individual is a resident of both Contracting
States, the competent authorities of the Con-
tracting States shall endeavour to settle the
question by mutual agreement, taking into con-
sideration that the place of effective manage-
ment is one of the main criteria in this case.

Article 5

Permanent Establishment

1. For the purposes of this Convention, the

term �Spermanent establishment⬝ means a fixed
place of business through which the business
of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term �Spermanent establishment⬝

includes especially:

a) a place of management;
b) a branch;
c) an office;
d) a factory;
e) a workshop, and
f) a mine, a quarry or any other place of

extraction of natural resources.

3. The term �Spermanent establishment⬝ also

includes:

a) a building site, a construction, assembly

or installation project, or supervisory activities,
in connection therewith, but only where such

background image

7

SFS 2016:408

därtill men endast om verksamheten pågår
längre tid än sex månader, och

b) tillhandahållandet av tjänster, inklusive

konsulttjänster, av ett företag genom anställda
eller annan personal som anlitats av företaget
för sådant ändamål, men endast om sådan verk-
samhet pågår (avseende samma eller samman-
kopplade projekt) inom en avtalsslutande stat
under en tidsperiod eller tidsperioder som sam-
manlagt överstiger 183 dagar inom en tolv-
månadersperiod.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i

denna artikel anses uttrycket ⬝fast driftställe⬝
inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslutande

för lagring, utställning eller utlämnande av
företaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varu-

lager uteslutande för lagring, utställning eller
utlämnande,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varu-

lager uteslutande för bearbetning eller föräd-
ling genom ett annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för inköp av
varor eller inhämtande av upplysningar för
företaget,

e) innehavet av stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för att för företa-
get bedriva annan verksamhet av förberedande
eller biträdande art,

f) innehavet av stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för att kombinera
verksamheter som anges i a) till e) ovan, under
förutsättning att hela den verksamhet som be-
drivs från den stadigvarande platsen för affärs-
verksamhet på grund av denna kombination är
av förberedande eller biträdande art.

5. Om en person � som inte är en sådan obe-

roende representant på vilken punkt 6 tillämpas
� är verksam för ett företag samt i en avtals-
slutande stat har och där regelmässigt använder
fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses
företaget � utan hinder av bestämmelserna i
punkterna 1 och 2 i denna artikel � ha fast drift-

site, project or activities continue for a period
more than six months;

b) the furnishing of services, including

consultancy services, by an enterprise through
employees or other personnel engaged by the
enterprise for such purpose, but only where
activities of that nature continue (for the same
or a connected project) within a Contracting
State for a period or periods aggregating more
than 183 days within any 12-month period.


4. Notwithstanding the preceding provi-

sions of this Article, the term �Spermanent
establishment⬝ shall be deemed not to include:

a) the use of facilities solely for the purpose

of storage, display or delivery of goods or
merchandise belonging to the enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise solely
for the purpose of storage, display or delivery;

c) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise solely
for the purpose of processing by another enter-
prise;

d) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for the purpose of purchasing goods
or merchandise or of collecting information,
for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for the purpose of carrying on, for
the enterprise, any other activity of a prepara-
tory or auxiliary character;

f) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for any combination of activities
mentioned in subparagraphs a) to e), provided
that the overall activity of the fixed place of
business resulting from this combination is of a
preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of para-

graphs 1 and 2 of this Article, where a person �
other than an agent of an independent status to
whom paragraph 6 applies � is acting on behalf
of an enterprise and has, and habitually exer-
cises, in a Contracting State an authority to
conclude contracts in the name of the enter-

background image

8

SFS 2016:408

ställe i denna stat i fråga om varje verksamhet
som personen driver för företaget. Detta gäller
dock inte, om den verksamhet som personen
bedriver är begränsad till sådan som anges i
punkt 4 i denna artikel och som, om den be-
drevs från en stadigvarande plats för affärs-
verksamhet, inte skulle göra denna stadigva-
rande plats för affärsverksamhet till fast drift-
ställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

6. Företag anses inte ha fast driftställe i en

avtalsslutande stat endast på den grund att före-
taget bedriver affärsverksamhet i denna stat ge-
nom förmedling av mäklare, kommissionär
eller annan oberoende representant, under för-
utsättning att sådan person därvid bedriver sin
sedvanliga affärsverksamhet.

7. Den omständigheten att ett bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar
eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i
den andra avtalsslutande staten eller ett bolag
som bedriver affärsverksamhet i denna andra
stat (antingen från fast driftställe eller på annat
sätt) medför inte i sig att någotdera bolaget
utgör fast driftställe för det andra.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom
(däri inbegripet inkomst av lantbruk eller
skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra avtals-
slutande stat.

2. Uttrycket ⬝fast egendom⬝ har den bety-

delse som uttrycket har enligt lagstiftningen i
den avtalsslutande stat där egendomen är belä-
gen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör
till fast egendom, levande och döda inventarier
i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka
bestämmelserna i privaträtten om fast egendom
tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast
egendom samt rätt till föränderliga eller fasta
ersättningar för nyttjandet av eller rätten att

prise, that enterprise shall be deemed to have a
permanent establishment in that State in re-
spect of any activities which that person under-
takes for the enterprise, unless the activities of
such person are limited to those mentioned in
paragraph 4 of this Article which, if exercised
through a fixed place of business, would not
make this fixed place of business a permanent
establishment under the provisions of that
paragraph.

6. An enterprise shall not be deemed to have

a permanent establishment in a Contracting
State merely because it carries on business in
that State through a broker, general commis-
sion agent or any other agent of an independent
status, provided that such persons are acting in
the ordinary course of their business.

7. The fact that a company which is a resi-

dent of a Contracting State controls or is con-
trolled by a company which is a resident of the
other Contracting State, or which carries on
business in that other State (whether through a
permanent establishment or otherwise), shall
not of itself constitute either company a
permanent establishment of the other.

Article 6

Income from Immovable Property

1. Income derived by a resident of a Con-

tracting State from immovable property (in-
cluding income from agriculture or forestry)
situated in the other Contracting State may be
taxed in that other Contracting State.

2. The term �Simmovable property⬝ shall

have the meaning which it has under the law of
the Contracting State in which the property in
question is situated. This term shall in any case
include property accessory to immovable prop-
erty, livestock and equipment used in agricul-
ture and forestry, rights to which the provisions
of general law respecting landed property ap-
ply, buildings, usufruct of immovable property
and rights to variable or fixed payments as

background image

9

SFS 2016:408

nyttja mineralförekomst, källa eller annan
naturtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg anses
inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel

tillämpas på inkomst som förvärvas genom
omedelbart brukande, genom uthyrning eller
annan användning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 i

denna artikel tillämpas även på inkomst av fast
egendom som tillhör företag och på inkomst av
fast egendom som används vid självständig
yrkesutövning.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en

avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i
denna stat, såvida inte företaget bedriver rö-
relse i den andra avtalsslutande staten från där
beläget fast driftställe. Om företaget bedriver
rörelse på nyss angivet sätt, får företagets in-
komst beskattas i den andra staten, men endast
så stor del därav som är hänförlig till det fasta
driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedri-

ver rörelse i den andra avtalsslutande staten
från där beläget fast driftställe hänförs, om inte
bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel föran-
leder annat, i vardera avtalsslutande staten till
det fasta driftstället den inkomst som det kan
antas att driftstället skulle ha förvärvat, om det
varit ett fristående företag som bedrivit verk-
samhet av samma eller liknande slag under
samma eller liknande villkor och självständigt
avslutat affärer med det företag till vilket
driftstället hör.

3. Vid bestämmande av fast driftställes in-

komst medges avdrag för utgifter som upp-
kommit för det fasta driftställets verksamhet,
härunder inbegripna utgifter för företagets led-
ning och allmänna förvaltning, oavsett om ut-
gifterna uppkommit i den stat där det fasta

consideration for the working of, or the right
to work, mineral deposits, sources and other
natural resources; ships, boats and aircraft shall
not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 of this

Article shall apply to income derived from the
direct use, letting, or use in any other form of
immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 of

this Article shall also apply to the income from
immovable property of an enterprise and to in-
come from immovable property used for the
performance of independent personal services.

Article 7

Business Profits

1. The profits of an enterprise of a Contract-

ing State shall be taxable only in that State un-
less the enterprise carries on business in the
other Contracting State through a permanent
establishment situated therein. If the enterprise
carries on business as aforesaid, the profits of
the enterprise may be taxed in the other State
but only so much of them as is attributable to
that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3

of this Article, where an enterprise of a Con-
tracting State carries on business in the other
Contracting State through a permanent estab-
lishment situated therein, there shall in each
Contracting State be attributed to that perma-
nent establishment the profits which it might
be expected to make if it were a distinct and
separate enterprise engaged in the same or
similar activities under the same or similar
conditions and dealing wholly independently
with the enterprise of which it is a permanent
establishment.

3. In the determination of the profits of a

permanent establishment, there shall be al-
lowed as deductions expenses which are in-
curred for the purposes of the business of the
permanent establishment including executive
and general administrative expenses so in-

background image

10

SFS 2016:408

driftstället är beläget eller annorstädes. Avdrag
medges emellertid inte för belopp, om något,
som det fasta driftstället betalat till företagets
huvudkontor eller något av dess andra kontor
(om inte beloppen utgör ersättning för faktiska
utgifter) i form av royalty, avgifter eller andra
liknande betalningar för nyttjandet av patent
eller andra rättigheter, eller i form av ersättning
för särskilda tjänster eller för företagsledning,
eller, utom i fråga om bankföretag, i form av
inkomst av fordran på kapital utlånat till det
fasta driftstället. På samma sätt ska vid bestäm-
mandet av fast driftställes inkomst inte beaktas
belopp som det fasta driftstället debiterat före-
tagets huvudkontor eller något av dess andra
kontor (om inte beloppen utgör ersättning för
faktiska utgifter) i form av royalty, avgifter
eller andra liknande betalningar för nyttjandet
av patent eller andra rättigheter, eller i form av
ersättning för särskilda tjänster eller företags-
ledning eller, utom i fråga om bankföretag, i
form av inkomst av fordran på kapital utlånat
till företagets huvudkontor eller något av dessa
andra kontor.

4. Inkomst av rörelse som företag i en

avtalsslutande stat förvärvar från export av
varor till den andra avtalsslutande staten ska
inte beskattas i denna andra avtalsslutande stat.
Om avtalet om export även innefattar annan
verksamhet som bedrivs från fast driftställe i
den andra avtalsslutande staten, får inkomst
från sådan verksamhet beskattas i denna andra
avtalsslutande stat.

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe en-

dast av den anledningen att varor inköps ge-
nom det fasta driftställets försorg för företaget.

6. Vid tillämpningen av föregående punkter

bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta
driftstället genom samma förfarande år från år,
såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder
annat.

curred, whether in the State in which the per-
manent establishment is situated or elsewhere.
However, no such deduction shall be allowed
in respect of amounts, if any, paid (otherwise
than towards reimbursement of actual ex-
penses) by the permanent establishment to the
head office of the enterprise or any of its other
offices, by way of royalties, fees or other simi-
lar payments in return for the use of patents or
other rights, or by way of commission, for spe-
cific services performed or for management,
or, except in the case of a banking enterprise,
by way of income from debt-claims with re-
gard to moneys lent to the permanent establish-
ment. Likewise, no account shall be taken, in
the determination of the profits of a permanent
establishment, for amounts charged (otherwise
than towards reimbursement of actual ex-
penses), by the permanent establishment to the
head office of the enterprise or any of its other
offices, by way of royalties, fees or other simi-
lar payments in return for the use of patents or
other rights, or by way of commission for spe-
cific services performed or for management,
or, except in the case of a banking enterprise,
by way of income from debt-claims with
regard to moneys lent to the head office of the
enterprise or any of its other offices.

4. The business profits derived by an enter-

prise of a Contracting State from the exporta-
tion of merchandise to the other Contracting
State shall not be taxed in that other Contract-
ing State. Where export contracts include other
activities carried on through a permanent
establishment in the other Contracting State
profits derived from such activities may be
taxed in the other Contracting State.

5. No profits shall be attributed to a perma-

nent establishment by reason of the mere
purchase by that permanent establishment of
goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding para-

graphs, the profits to be attributed to the per-
manent establishment shall be determined by
the same method year by year unless there is
good and sufficient reason to the contrary.

background image

11

SFS 2016:408

7. Uttrycket ⬝inkomst av rörelse⬝ inbegriper

inkomst från tillverknings-, handels-, bank-
och försäkringsverksamhet, utförande av land-
transporter, tillhandahållandet av tjänster och
uthyrning av personlig lös egendom. Uttrycket
inbegriper inte en fysisk persons självständiga
yrkesutövning såsom anställd eller oberoende.

8. Bestämmelserna i denna artikel påverkar

inte tillämpningen av en avtalsslutande stats
lagstiftning om beskattning av inkomst från
försäkringsverksamhet som uppbärs av person
som inte har hemvist där. Om den lagstiftning
som vid tidpunkten för undertecknandet av
detta avtal i endera avtalsslutande stat ändras
(annat än i mindre omfattning så att ändringen
inte påverkar lagstiftningens allmänna karak-
tär) ska de avtalsslutande staterna överlägga
med varandra för att komma överens om
lämplig ändring av denna punkt.

9. Ingår i inkomst av rörelse inkomst som

behandlas särskilt i andra artiklar av detta
avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar
inte av reglerna i denna artikel.

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst som förvärvas av företag i en

avtalsslutande stat genom användningen av
skepp eller luftfartyg i internationell trafik
beskattas endast i denna stat.

2. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel

tillämpas även på inkomst som förvärvas ge-
nom deltagande i en pool, ett gemensamt före-
tag eller en internationell driftsorganisation.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då
a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt

eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen

7. The term �Sbusiness profits⬝ includes, but

is not limited to income derived from manufac-
turing, mercantile, banking, insurance, from
the operation of inland transportation, the fur-
nishing of services and the rental of tangible
personal movable property. Such a term does
not include the performance of personal ser-
vices by an individual either as an employee or
in an independent capacity.

8. Nothing in this Article shall affect the op-

eration of any law of a Contracting State relat-
ing to tax imposed on income derived by non-
residents from insurance activities provided
that if the relevant law in force in either Con-
tracting State at the date of signature of this
Convention is varied (otherwise than in minor
respects so as not to affect its general charac-
ter) the Contracting States shall consult with
each other with a view to agreeing to any
amendment of this paragraph as may be
appropriate.

9. Where profits include items of income

which are dealt with separately in other
Articles of this Convention, then the provisions
of those Articles shall not be affected by the
provisions of this Article.

Article 8

Shipping and Air Transport

1. Profits of an enterprise of a Contracting

State from the operation of ships or aircraft in
international traffic shall be taxable only in that
State.

2. The provisions of paragraph 1 of this

Article shall also apply to profits from the
participation in a pool, a joint business or an
international operating agency.

Article 9

Associated Enterprises

1. Where
a) an enterprise of a Contracting State partic-

ipates directly or indirectly in the management,

background image

12

SFS 2016:408

av ett företag i den andra avtalsslutande staten
eller äger del i detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt del-

tar i ledningen eller kontrollen av såväl ett
företag i en avtalsslutande stat som ett företag i
den andra avtalsslutande staten eller äger del i
båda dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsför-

bindelser eller finansiella förbindelser avtalas
eller föreskrivs villkor, som avviker från dem
som skulle ha avtalats mellan av varandra obe-
roende företag, får all inkomst, som utan
sådana villkor skulle ha tillkommit det ena
företaget men som på grund av villkoren i
fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i
detta företags inkomst och beskattas i överens-
stämmelse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat i inkomsten

för ett företag i denna stat inräknar � och i
överensstämmelse därmed beskattar � inkomst,
för vilken ett företag i den andra avtalsslutande
staten beskattats i denna andra stat, samt den
sålunda inräknade inkomsten är sådan som
skulle ha tillkommit företag i den förstnämnda
staten om de villkor som avtalats mellan före-
tagen hade varit sådana som skulle ha avtalats
mellan av varandra oberoende företag, ska
denna andra stat genomföra vederbörlig juste-
ring av det skattebelopp som påförts inkomsten
där. Vid sådan justering iakttas övriga bestäm-
melser i detta avtal och de behöriga myndighe-
terna i de avtalsslutande staterna överlägger
vid behov med varandra.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en

avtalsslutande stat till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten får beskattas i
denna andra avtalsslutande stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas även

i den avtalsslutande stat där bolaget som beta-
lar utdelningen har hemvist, enligt lagstift-

control or capital of an enterprise of the other
Contracting State, or

b) the same persons participate directly or

indirectly in the management, control or capital
of an enterprise of a Contracting State and an
enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or im-

posed between the two enterprises in their
commercial or financial relations which differ
from those which would be made between in-
dependent enterprises, then any profits which
would, but for those conditions, have accrued
to one of the enterprises, but, by reason of
those conditions, have not so accrued, may be
included in the profits of that enterprise and
taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the

profits of an enterprise of that State � and taxes
accordingly � profits on which an enterprise of
the other Contracting State has been charged to
tax in that other State and the profits so in-
cluded are profits which would have accrued to
the enterprise of the first-mentioned State if the
conditions made between the two enterprises
had been those which would have been made
between independent enterprises, then that
other State shall make an appropriate adjust-
ment to the amount of the tax charged therein
on those profits. In determining such adjust-
ment, due regard shall be had to the other
provisions of this Convention and the
competent authorities of the Contracting States
shall if necessary consult each other.

Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a

resident of a Contracting State to a resident of
the other Contracting State may be taxed in
that other Contracting State.

2. However, such dividends may also be

taxed in the Contracting State of which the
company paying the dividends is a resident and

background image

13

SFS 2016:408

ningen i denna stat, men om den som har rätt
till utdelningen har hemvist i den andra avtals-
slutande staten får skatten inte överstiga:

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp

om den som har rätt till utdelningen är ett bolag
(med undantag för handelsbolag) som innehar
minst 10 procent av det utdelande bolagets rös-
tetal,

b) 10 procent av utdelningens bruttobelopp i

övriga fall.

Denna punkt berör inte bolagets beskattning

för den vinst av vilken utdelningen betalas.

3. Med uttrycket ⬝utdelning⬝ förstås i denna

artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter,
som inte är fordringar, med rätt till andel i
vinst, samt inkomst av andra rättigheter i bolag
som enligt lagstiftningen i den stat där det ut-
delande bolaget har hemvist vid beskattningen
behandlas på samma sätt som inkomst av
aktier.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i

denna artikel tillämpas inte, om den som har
rätt till utdelningen har hemvist i en avtals-
slutande stat och bedriver rörelse i den andra
avtalsslutande staten, där bolaget som betalar
utdelningen har hemvist, från där beläget fast
driftställe eller utövar självständig yrkesverk-
samhet i denna andra stat från där belägen sta-
digvarande anordning, samt den andel på grund
av vilken utdelningen betalas äger verkligt
samband med det fasta driftstället eller den sta-
digvarande anordningen. I sådant fall tillämpas
bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14
i detta avtal.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande

stat förvärvar inkomst från den andra avtals-
slutande staten, får denna andra stat inte be-
skatta utdelning som bolaget betalar, utom i
den mån utdelningen betalas till person med
hemvist i denna andra stat eller i den mån den
andel på grund av vilken utdelningen betalas
äger verkligt samband med fast driftställe eller
stadigvarande anordning i denna andra stat,

according to the laws of that State, but if the
beneficial owner of the dividends is a resident
of the other Contracting State, the tax so
charged shall not exceed:

a) 5 per cent of the gross amount of the divi-

dends if the beneficial owner is a company
(other than a partnership) which holds at least
10 per cent of the voting power or voting
shares of the company paying the dividends;

b) 10 per cent of the gross amount of the

dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation

of the company in respect of the profits out of
which the dividends are paid.

3. The term �Sdividends⬝ as used in this

Article means income from shares or other
rights, not being debt-claims, participating in
profits, as well as income from other corporate
rights which is subjected to the same taxation
treatment as income from shares by the laws of
the State of which the company making the
distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of

this Article shall not apply if the beneficial
owner of the dividends, being a resident of a
Contracting State, carries on business in the
other Contracting State of which the company
paying the dividends is a resident through a
permanent establishment situated therein, or
performs in that other State independent per-
sonal services from a fixed base situated
therein, and the holding in respect of which the
dividends are paid is effectively connected
with such permanent establishment or fixed
base. In such case the provisions of Article 7 or
Article 14 of this Convention, as the case may
be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a

Contracting State derives profits or income
from the other Contracting State, that other
State may not impose any tax on the dividends
paid by the company, except insofar as such
dividends are paid to a resident of that other
State or insofar as the holding in respect of
which the dividends are paid is effectively con-
nected with a permanent establishment or a

background image

14

SFS 2016:408

och ej heller på bolagets icke utdelade vinst ta
ut en skatt som utgår på bolagets icke utdelade
vinst, även om utdelningen eller den icke
utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av
inkomst som uppkommit i denna andra stat.

Artikel 11

Inkomst av fordran

1. Inkomst av fordran, som härrör från en

avtalsslutande stat och som en person med
hemvist i den andra avtalsslutande staten har
rätt till, beskattas endast i denna andra stat.

2. Med uttrycket ⬝inkomst av fordran⬝ för-

stås i denna artikel inkomst av varje slags ford-
ran, antingen den säkerställts genom inteck-
ning i fast egendom eller inte och antingen den
medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller
inte. Uttrycket avser särskilt inkomst av värde-
papper som utfärdats av staten och inkomst av
obligationer eller debentures, däri inbegripet
agiobelopp och vinster som hänför sig till
sådana värdepapper, obligationer eller deben-
tures. Straffavgift på grund av sen betalning
anses inte som inkomst av fordran vid tillämp-
ningen av denna artikel.

3. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel

tillämpas inte om den som har rätt till inkoms-
ten av fordran har hemvist i en avtalsslutande
stat och bedriver rörelse i den andra avtals-
slutande staten från vilken inkomsten av ford-
ran härrör, från där beläget fast driftställe eller
utövar självständig yrkesverksamhet i denna
andra stat från där belägen stadigvarande
anordning, samt den fordran för vilken inkom-
sten betalas äger verkligt samband med det
fasta driftstället eller den stadigvarande anord-
ningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna
i artikel 7 respektive artikel 14 i detta avtal.

4. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till in-
komsten av fordran eller mellan dem båda och

fixed base situated in that other State, nor sub-
ject the company's undistributed profits to a tax
on the company's undistributed profits, even if
the dividends paid or the undistributed profits
consist wholly or partly of profits or income
arising in such other State.

Article 11

Income from Debt-Claims

1. Income from debt-claims arising in a

Contracting State and beneficially owned by a
resident of the other Contracting State shall be
taxable only in that other State.

2. The term �Sincome from debt-claims⬝ as

used in this Article means income from debt-
claims of every kind, whether or not secured by
mortgage and whether or not carrying a right to
participate in the debtor's profits, and in par-
ticular, income from government securities and
income from bonds or debentures, including
premiums and prizes attaching to such securi-
ties, bonds or debentures. Penalty charges for
late payment shall not be regarded as income
from debt-claims for the purpose of this
Article.

3. The provisions of paragraph 1 of this Arti-

cle shall not apply if the beneficial owner of
the income from debt-claims, being a resident
of a Contracting State, carries on business in
the other Contracting State in which the in-
come from debt-claims arises through a perma-
nent establishment situated therein, or per-
forms in that other State independent personal
services from a fixed base situated therein, and
the debt-claim in respect of which such income
is paid is effectively connected with such per-
manent establishment or fixed base. In such
case the provisions of Article 7 or Article 14 of
this Convention, as the case may be, shall
apply.

4. Where, by reason of a special relationship

between the payer and the beneficial owner or
between both of them and some other person,

background image

15

SFS 2016:408

annan person inkomsten, med hänsyn till den
fordran för vilken den betalas, överstiger det
belopp som skulle ha avtalats mellan utbetala-
ren och den som har rätt till inkomsten om
sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas
bestämmelserna i denna artikel endast på sist-
nämnda belopp. I sådant fall beskattas över-
skjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera
avtalsslutande staten med iakttagande av
övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande

stat och som betalas till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat.

2. Sådan royalty får emellertid beskattas

även i den avtalsslutande stat från vilken den
härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men
om den som har rätt till royaltyn har hemvist i
den andra avtalsslutande staten får skatten inte
överstiga:

a) 5 procent av royaltyns bruttobelopp om

royaltyn avser betalning för nyttjandet av, eller
för rätten att nyttja, industriell, kommersiell
eller vetenskaplig utrustning,

b) 7 procent av royaltyns bruttobelopp i

övriga fall.

3. Med uttrycket ⬝royalty⬝ förstås i denna

artikel varje slags betalning som tas emot så-
som ersättning för nyttjandet av eller för rätten
att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt
eller vetenskapligt verk, häri inbegripet bio-
graffilm och filmer eller band för radio- eller
televisionsutsändning, patent, varumärke,
mönster eller modell, ritning, hemligt recept
eller hemlig tillverkningsmetod, eller för nytt-
jandet av eller för rätten att nyttja industriell,
kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller
för upplysning om erfarenhetsrön av indu-
striell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

the amount of the income from debt-claims,
having regard to the debt-claim for which it is
paid, exceeds the amount which would have
been agreed upon by the payer and the benefi-
cial owner in the absence of such relationship,
the provisions of this Article shall apply only
to the last-mentioned amount. In such case, the
excess part of the payments shall remain taxa-
ble according to the laws of each Contracting
State, due regard being had to the other
provisions of this Convention.

Article 12

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State

and paid to a resident of the other Contracting
State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be

taxed in the Contracting State in which they
arise and according to the laws of that State,
but if the beneficial owner of the royalties is a
resident of the other Contracting State, the tax
so charged shall not exceed:

a) 5 per cent of the gross amount of the

royalties for the use of, or the right to use,
industrial, commercial or scientific equipment;

b) 7 per cent of the gross amount of the

royalties in all other cases.

3. The term �Sroyalties⬝ as used in this Arti-

cle means payments of any kind received as a
consideration for the use of, or the right to use,
any copyright of literary, artistic or scientific
work including cinematograph films and films
or tapes for radio or television broadcasting,
any patent, trade mark, design or model, plan,
secret formula or process, or for the use of, or
the right to use, industrial, commercial or
scientific equipment or for information
concerning industrial, commercial or scientific
experience.

background image

16

SFS 2016:408

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i

denna artikel tillämpas inte om den som har
rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande
stat och bedriver rörelse i den andra avtals-
slutande staten, från vilken royaltyn härrör,
från där beläget fast driftställe eller utövar
självständig yrkesverksamhet i denna andra
stat från där belägen stadigvarande anordning,
samt den rättighet eller egendom i fråga om
vilken royaltyn betalas äger verkligt samband
med det fasta driftstället eller den stadig-
varande anordningen. I sådant fall tillämpas
bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14
i detta avtal.

5. Royalty anses härröra från en avtals-

slutande stat om utbetalaren är en person med
hemvist i denna stat. Om emellertid den person
som betalar royaltyn, antingen han har hemvist
i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtals-
slutande stat har fast driftställe eller stadig-
varande anordning i samband varmed skyldig-
heten att betala royaltyn uppkommit, och
royaltyn belastar det fasta driftstället eller den
stadigvarande anordningen, anses royaltyn
härröra från den stat där det fasta driftstället
eller den stadigvarande anordningen finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till
royaltyn eller mellan dem båda och annan per-
son royaltybeloppet, med hänsyn till det nytt-
jande, den rättighet eller den upplysning för
vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp
som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och
den som har rätt till royaltyn om sådana förbin-
delser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna
i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I
sådant fall beskattas överskjutande belopp
enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande
staten med iakttagande av övriga bestämmelser
i detta avtal.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of

this Article shall not apply if the beneficial
owner of the royalties, being a resident of a
Contracting State, carries on business in the
other Contracting State in which the royalties
arise through a permanent establishment situ-
ated therein, or performs in that other State in-
dependent personal services from a fixed base
situated therein, and the right or property in
respect of which the royalties are paid is
effectively connected with such permanent
establishment or fixed base. In such case the
provisions of Article 7 or Article 14 of this
Convention, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is a resident
of that State. Where, however, the person pay-
ing the royalties, whether he is a resident of a
Contracting State or not, has in a Contracting
State a permanent establishment or a fixed base
in connection with which the liability to pay
the royalties was incurred, and such royalties
are borne by such permanent establishment or
fixed base, then such royalties shall be deemed
to arise in the State in which the permanent
establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship

between the payer and the beneficial owner or
between both of them and some other person,
the amount of the royalties, having regard to
the use, right or information for which they are
paid, exceeds the amount which would have
been agreed upon by the payer and the benefi-
cial owner in the absence of such relationship,
the provisions of this Article shall apply only
to the last-mentioned amount. In such case, the
excess part of the payments shall remain taxa-
ble according to the laws of each Contracting
State, due regard being had to the other
provisions of this Convention.

background image

17

SFS 2016:408

Artikel 13

Kapitalvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar på grund av överlå-
telse av sådan fast egendom som avses i artikel
6 i detta avtal och som är belägen i den andra
avtalsslutande staten, får beskattas i denna
andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egen-

dom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast
driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande
stat har i den andra avtalsslutande staten, eller
av lös egendom hänförlig till stadigvarande
anordning för att utöva självständig yrkesverk-
samhet, som person med hemvist i en avtals-
slutande stat har i den andra avtalsslutande sta-
ten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma
gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant
fast driftställe (för sig eller tillsammans med
hela företaget) eller av sådan stadigvarande
anordning.

3. Vinst som person med hemvist i en avtals-

slutande stat förvärvar på grund av överlåtelse
av skepp eller luftfartyg som används i interna-
tionell trafik eller lös egendom som är hänför-
lig till användningen av sådana skepp eller
luftfartyg, beskattas endast i denna stat.

4. Vinst som person med hemvist i en avtals-

slutande stat förvärvar på grund av överlåtelse
av andelar vars värde till mer än 50 procent di-
rekt eller indirekt kan hänföras till fast egen-
dom som är belägen i den andra avtalsslutande
staten får beskattas i denna andra stat.

5. Vinst på grund av överlåtelse av andelar

av annat slag än sådana som avses i punkt 4 i
denna artikel, som representerar minst 25 pro-
cent av kapitalet i ett bolag med hemvist i en
avtalsslutande stat och som inte är noterat på
en börs i någon av de avtalsslutande staterna,
får beskattas i denna avtalsslutande stat.

6. Vinst på grund av överlåtelse av annan

egendom än sådan som avses i punkterna 1, 2,

Article 13

Capital Gains

1. Gains derived by a resident of a Contract-

ing State from the alienation of immovable
property referred to in Article 6 of this Con-
vention and situated in the other Contracting
State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable

property forming part of the business property
of a permanent establishment which an enter-
prise of a Contracting State has in the other
Contracting State or of movable property per-
taining to a fixed base available to a resident of
a Contracting State in the other Contracting
State for the purpose of performing independ-
ent personal services, including such gains
from the alienation of such a permanent estab-
lishment (alone or with the whole enterprise)
or of such fixed base, may be taxed in that
other Contracting State.

3. Gains derived by a resident of a Contract-

ing State from the alienation of ships or aircraft
operated in international traffic or movable
property pertaining to the operation of such
ships or aircraft, shall be taxable only in that
State.

4. Gains derived by a resident of a Contract-

ing State from the alienation of shares deriving
more than 50 per cent of their value directly or
indirectly from immovable property situated in
the other Contracting State may be taxed in
that other State.

5. Gains from the alienation of shares, other

than those mentioned in paragraph 4 of this Ar-
ticle, forming part of a substantial participation
in the capital of a company resident of a Con-
tracting State and not listed in a Stock Ex-
change of either of the Contracting States, may
be taxed in that Contracting State. A person is
considered to have a substantial participation
when this participation is, at least, 25 per cent
of the capital of that company.

6. Gains from the alienation of any property

other than that referred to in paragraphs 1, 2,

background image

18

SFS 2016:408

3, 4 och 5 i denna artikel beskattas endast i den
avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

7. Vinst, på grund av avyttring av sådan till-

gång som avses i punkt 6, som förvärvas av en
fysisk person som har haft hemvist i en avtals-
slutande stat och fått hemvist i den andra
avtalsslutande staten får � utan hinder av be-
stämmelserna i punkt 6 � beskattas i den först-
nämnda staten om överlåtelsen av tillgången
inträffar vid något tillfälle under de tio år som
följer närmast efter den tidpunkt då personen
upphört att ha hemvist i den förstnämnda
staten.

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som en person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva
fritt yrke eller annan självständig verksamhet,
beskattas endast i denna stat. Sådan inkomst får
emellertid beskattas i den andra avtalsslutande
staten om:

a) han i denna andra avtalsslutande stat har

en stadigvarande anordning, som regelmässigt
står till hans förfogande för att utöva verksam-
heten. I sådant fall får dock endast den del av
inkomsten som är hänförlig till denna stadig-
varande anordning beskattas i denna andra
avtalsslutande stat, eller

b) han vistas i denna andra avtalsslutande

stat under en tidsperiod eller tidsperioder som
sammanlagt uppgår till eller överstiger 183
dagar under en tolvmånadersperiod som börjar
eller slutar under beskattningsåret i fråga. I så-
dant fall får dock endast den del av inkomsten
som är hänförlig till den verksamhet som ut-
övats i denna andra stat beskattas i denna andra
stat.

2. Uttrycket ⬝fritt yrke⬝ inbegriper särskilt

självständig vetenskaplig, litterär och konstnär-
lig verksamhet, uppfostrings- och undervis-
ningsverksamhet samt sådan självständig

3, 4 and 5 of this Article shall be taxable only
in the Contracting State of which the alienator
is a resident.

7. Notwithstanding the provisions of para-

graph 6, gains from the alienation of any prop-
erty referred to in paragraph 6, derived by an
individual who has been a resident of a Con-
tracting State and who has become a resident
of the other Contracting State, may be taxed in
the first-mentioned State if the alienation of the
property occurs at any time during the ten
years next following the date on which the
individual has ceased to be a resident of the
first-mentioned State.

Article 14

Independent Personal Services

1. Income derived by a resident of a

Contracting State in respect of professional
services or other activities of an independent
character shall be taxable only in that State
except in the following circumstances, when
such income may also be taxed in the other
Contracting State:

a) if he has a fixed base regularly available

to him in the other Contracting State for the
purpose of performing his activities; in that
case, only so much of the income as is attribut-
able to that fixed base may be taxed in that
other Contracting State, or

b) if his stay in the other Contracting State is

for a period or periods amounting to or exceed-
ing in the aggregate 183 days in any twelve-
month period commencing or ending in the fis-
cal year concerned; in that case, only so much
of the income as is derived from his activities
performed in that other State may be taxed in
that other State.

2. The term �Sprofessional services⬝ includes

especially, independent scientific, literary, ar-
tistic, educational or teaching activities as well
as the independent activities of physicians,

background image

19

SFS 2016:408

verksamhet som läkare, advokat, ingenjör,
arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16,

18, 19, 20 och 21 i detta avtal föranleder annat,
beskattas lön och annan liknande ersättning
som person med hemvist i en avtalsslutande
stat uppbär på grund av anställning, endast i
denna stat, såvida inte arbete utförs i den andra
avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna
andra stat, får ersättning som uppbärs för
arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 i

denna artikel beskattas ersättning, som person
med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för
arbete i den andra avtalsslutande staten, endast
i den förstnämnda staten, om:

a) mottagaren vistas i den andra staten under

tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt
inte överstiger 183 dagar under en tolv-
månadersperiod som börjar eller slutar under
beskattningsåret i fråga, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som

inte har hemvist i den andra staten eller på
dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe

eller stadigvarande anordning som arbetsgiva-
ren har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i

denna artikel får ersättning för arbete som
utförs ombord på skepp eller luftfartyg som
används i internationell trafik av ett företag i en
avtalsslutande stat, beskattas i denna stat.

Artikel 16

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersätt-

ning, som person med hemvist i en avtals-
slutande stat uppbär i egenskap av medlem i

lawyers, engineers, architects, dentists and
accountants.

Article 15

Dependent Personal Services

1. Subject to the provisions of Articles 16,

18, 19, 20 and 21 of this Convention, salaries,
wages and other similar remuneration derived
by a resident of a Contracting State in respect
of an employment shall be taxable only in that
State unless the employment is exercised in the
other Contracting State. If the employment is
so exercised, such remuneration as is derived
there from may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of para-

graph 1 of this Article, remuneration derived
by a resident of a Contracting State in respect
of an employment exercised in the other
Contracting State shall be taxable only in the
first-mentioned State if:

a) the recipient is present in the other State

for a period or periods not exceeding in the
aggregate 183 days in any twelve month period
commencing or ending in the fiscal year
concerned, and

b) the remuneration is paid by, or on behalf

of, an employer who is not a resident of the
other State, and

c) the remuneration is not borne by a perma-

nent establishment or a fixed base which the
employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provi-

sions of this Article, remuneration derived in
respect of an employment exercised aboard a
ship or aircraft operated in international traffic
by an enterprise of a Contracting State may be
taxed in that State.

Article 16

Directors' Fees

Directors' fees and other similar payments

derived by a resident of a Contracting State in
his capacity as a member of the board of direc-

background image

20

SFS 2016:408

styrelse eller annat liknande organ i bolag med
hemvist i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat.

Artikel 17

Artister och sportutövare

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik-

larna 14 och 15 i detta avtal får inkomst, som
person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar genom sin personliga verksamhet i
den andra avtalsslutande staten i egenskap av
artist, såsom teater- eller filmskådespelare,
radio- eller televisionsartist eller musiker, eller
i egenskap av sportutövare, beskattas i denna
andra stat.

2. I fall då inkomst genom personlig verk-

samhet som artist eller sportutövare bedriver i
denna egenskap inte tillfaller artisten eller
sportutövaren själv utan annan person, får
denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna
i artiklarna 7, 14 och 15 i detta avtal, beskattas
i den avtalsslutande stat där artisten eller
sportutövaren bedriver verksamheten.

Artikel 18

Pensioner och livräntor

1. Pension och annan liknande ersättning, ut-

betalning enligt pensions- eller socialförsäk-
ringslagstiftningen eller andra utbetalningar
enligt ett allmänt socialförsäkringssystem och
livränta, som härrör från en avtalsslutande stat
och betalas till en person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten, får beskattas i den
förstnämnda avtalsslutande staten.

2. Med uttrycket ⬝livränta⬝ förstås ett fast-

ställt belopp, som utbetalas periodiskt på fast-
ställda tider under en persons livstid eller under
angiven eller fastställbar tidsperiod och som
utgår på grund av förpliktelse att verkställa
dessa utbetalningar som ersättning för däremot
fullt svarande vederlag i pengar eller pengars
värde.

tors of a company which is a resident of the
other Contracting State may be taxed in that
other State.

Article 17

Artistes and Sportspersons

1. Notwithstanding the provisions of Arti-

cles 14 and 15 of this Convention, income de-
rived by a resident of a Contracting State as an
entertainer, such as a theatre, motion picture,
radio or television artiste, or a musician, or as a
sportsperson, from his personal activities as
such exercised in the other Contracting State,
may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal ac-

tivities exercised by an entertainer or a sport-
sperson in his capacity as such accrues not to
the entertainer or sportsperson himself but to
another person, that income may, notwith-
standing the provisions of Articles 7, 14 and 15
of this Convention, be taxed in the Contracting
State in which the activities of the entertainer
or sportsperson are exercised.

Article 18

Pensions and Annuities

1. Pensions and other similar remuneration,

disbursements under the Pension or Social
Security legislation or other payments made
under a public scheme which is part of the
social security system and annuities arising in a
Contracting State and paid to a resident of the
other Contracting State may be taxed in the
first-mentioned Contracting State.

2. The term �Sannuity⬝ means a stated sum

payable periodically at stated times during life
or during a specified or ascertainable period of
time under an obligation to make the payments
in return for adequate and full consideration in
money or money's worth.

background image

21

SFS 2016:408

Artikel 19

Offentlig tjänst

1. a) Lön och annan liknande ersättning,

med undantag för pension, som betalas av en
avtalsslutande stat, en av dess politiska under-
avdelningar eller lokala myndigheter till fysisk
person på grund av arbete som utförts i denna
stats, underavdelnings eller myndighets tjänst,
beskattas endast i denna stat.

b) Sådan lön och annan liknande ersättning

beskattas emellertid endast i den andra avtals-
slutande staten om arbetet utförs i denna andra
stat och personen i fråga har hemvist i denna
stat och:

1) är medborgare i denna stat, eller
2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande

för att utföra arbetet.

2. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 17

i detta avtal tillämpas på lön och annan
liknande ersättning som betalas på grund av
arbete som utförts i samband med rörelse
som bedrivs av en avtalsslutande stat, en av
dess politiska underavdelningar eller lokala
myndigheter.

Artikel 20

Studerande

Studerande eller affärspraktikant som har

eller omedelbart före vistelsen i en avtals-
slutande stat hade hemvist i den andra avtals-
slutande staten och som vistas i den först-
nämnda staten uteslutande för sin undervisning
eller praktik, beskattas inte i denna stat för be-
lopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin
undervisning eller praktik, om beloppen härrör
från källa utanför denna stat.

Article 19

Government Service

1. a) Salaries, wages and other similar remu-

neration, other than a pension, paid by a Con-
tracting State or a political subdivision or a lo-
cal authority thereof to an individual in respect
of services rendered to that State or subdivision
or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such salaries, wages and other

similar remuneration shall be taxable only in
the other Contracting State if the services are
rendered in that other State and the individual
is a resident of that State who:

(i) is a national of that State; or
(ii) did not become a resident of that State

solely for the purpose of rendering the services.

2. The provisions of Articles 15, 16 and 17

of this Convention shall apply to salaries,
wages and other similar remuneration in re-
spect of services rendered in connection with a
business carried on by a Contracting State or a
political subdivision or a local authority
thereof.

Article 20

Students

Payments which a student or business ap-

prentice who is or was immediately before vis-
iting a Contracting State a resident of the other
Contracting State and who is present in the
first-mentioned State solely for the purpose of
his education or training receives for the pur-
pose of his maintenance, education or training
shall not be taxed in that State, provided that
such payments arise from sources outside that
State.

background image

22

SFS 2016:408

Artikel 21

Lärare

Utan hinder av bestämmelserna i artikel 15

ska en lärare som vistas i en avtalsslutande stat
i syfte att bedriva undervisning vid ett universi-
tet eller annan liknande erkänd undervisnings-
anstalt i denna stat och som omedelbart före
denna vistelse hade hemvist i den andra avtals-
slutande staten, undantas från beskattning i den
förstnämnda staten för ersättning för sådan
undervisning under en tidsperiod som inte
överstiger två år från dagen för den första
ankomsten i sådant syfte till den förstnämnda
staten, under förutsättning att sådan ersättning
uppbärs av honom från källor i den andra
avtalsslutande staten.

Artikel 22

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar och som inte
behandlas i föregående artiklar av detta avtal
beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån
inkomsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel

tillämpas inte på inkomst, med undantag av in-
komst av fast egendom som avses i artikel 6
punkt 2 i detta avtal, om mottagaren av inkom-
sten har hemvist i en avtalsslutande stat och be-
driver rörelse i den andra avtalsslutande staten
från där beläget fast driftställe eller utövar
självständig yrkesverksamhet i denna andra
stat från där belägen stadigvarande anordning,
samt den rättighet eller egendom i fråga om
vilken inkomsten betalas äger verkligt sam-
band med det fasta driftstället eller den stadig-
varande anordningen. I sådant fall tillämpas
bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14
i detta avtal.

Article 21

Teachers

Notwithstanding the provisions of Article 15

a teacher who visits a Contracting State for the
purpose of teaching at a university or any other
similarly recognized educational institution in
that State and who, immediately before that
visit was a resident of the other Contracting
State shall be exempt from tax in the first-men-
tioned State in respect of any remuneration for
such teaching for a period not exceeding two
years from the date of his first arrival in the
first-mentioned State for such purposes,
provided that such remuneration is derived by
him from sources in the other Contracting
State.

Article 22

Other Income

1. Items of income of a resident of a Con-

tracting State, wherever arising, not dealt with
in the foregoing Articles of this Convention
shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 of this Arti-

cle shall not apply to income, other than in-
come from immovable property as defined in
paragraph 2 of Article 6 of this Convention, if
the recipient of such income, being a resident
of a Contracting State, carries on business in
the other Contracting State through a perma-
nent establishment situated therein, or per-
forms in that other State independent personal
services from a fixed base situated therein, and
the right or property in respect of which the in-
come is paid is effectively connected with such
permanent establishment or fixed base. In such
case the provisions of Article 7 or Article 14 of
this Convention, as the case may be, shall
apply.

background image

23

SFS 2016:408

Artikel 23

Förmögenhet

1. Förmögenhet bestående av sådan fast

egendom som avses i artikel 6 i detta avtal,
som innehas av en person med hemvist i en
avtalsslutande stat och som är belägen i den
andra avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra avtalsslutande stat.

2. Förmögenhet bestående av lös egendom,

som utgör del av rörelsetillgångarna i fast drift-
ställe vilket ett företag i en avtalsslutande stat
har i den andra avtalsslutande staten, eller av
lös egendom hänförlig till stadigvarande anord-
ning för att utöva självständig yrkesverksam-
het, som person med hemvist i en avtals-
slutande stat har i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra avtals-
slutande stat.

3. Förmögenhet bestående av skepp och luft-

fartyg som används i internationell trafik av ett
företag i en avtalsslutande stat och av lös egen-
dom som är hänförlig till användningen av så-
dana skepp och luftfartyg, beskattas endast i
denna stat.

4. Alla andra slag av förmögenhet, som

person med hemvist i en avtalsslutande stat
innehar, beskattas endast i denna stat.

5. Om, i enlighet med punkt 4 i denna arti-

kel, rätten att beskatta förmögenhet som inne-
has av person med hemvist i en avtalsslutande
stat, tillfaller endast denna stat, får denna för-
mögenhet beskattas i den andra avtalsslutande
staten, om förmögenheten inte är föremål för
en allmän förmögenhetsskatt enligt lagstift-
ningen i den förstnämnda staten.

Artikel 24

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. Beträffande Konungariket Saudiarabien

ska dubbelbeskattning undvikas på följande
sätt:

Om en person med hemvist i Konungariket

Saudiarabien förvärvar inkomst eller innehar

Article 23

Capital

1. Capital represented by immovable prop-

erty referred to in Article 6 of this Convention,
owned by a resident of a Contracting State and
situated in the other Contracting State, may be
taxed in that other Contracting State.

2. Capital represented by movable property

forming part of the business property of a per-
manent establishment which an enterprise of a
Contracting State has in the other Contracting
State or by movable property pertaining to a
fixed base available to a resident of a Contract-
ing State in the other Contracting State for the
purpose of performing independent personal
services, may be taxed in that other Contract-
ing State.

3. Capital represented by ships and aircraft

operated in international traffic by an enter-
prise of a Contracting State and by movable
property pertaining to the operation of such
ships and aircraft, shall be taxable only in that
State.

4. All other elements of capital of a resident

of a Contracting State shall be taxable only in
that Contracting State.

5. If, pursuant to paragraph 4 of this Article,

the right to tax capital held by an individual
who is resident of a Contracting State, is vested
only in that State, such capital may be taxed in
the other Contracting State, where the net capi-
tal is not subject to a general tax on net capital
according to the laws of the first-mentioned
State.

Article 24

Methods for Elimination of Double Taxation

1. In the case of the Kingdom of Saudi

Arabia, double taxation shall be avoided as
follows:

Where a resident of the Kingdom of Saudi

Arabia derives income or owns capital which,

background image

24

SFS 2016:408

förmögenhet som i enlighet med detta avtal får
beskattas i Sverige, ska Konungariket Saudi-
arabien:

a) från den personens skatt på inkomsten av-

räkna ett belopp motsvarande den skatt som
har erlagts på inkomsten i Sverige;

b) från den personens skatt på förmögen-

heten avräkna ett belopp motsvarande den skatt
som har erlagts på förmögenheten i Sverige.

Sådan avräkning ska emellertid inte i något

fall överstiga den inkomstskatt eller förmögen-
hetsskatt i Konungariket Saudiarabien, beräk-
nad före avräkning, som skulle ha belöpt på
den inkomst respektive förmögenhet som får
beskattas i Sverige.

c) Metoderna för undanröjande av dubbel-

beskattning ska, såvitt avser saudiska med-
borgare, inte påverka bestämmelserna om
Zakat.

2. Beträffande Sverige ska dubbelbeskatt-

ning undvikas på följande sätt:

a) Om en person med hemvist i Sverige för-

värvar inkomst som enligt lagstiftningen i
Konungariket Saudiarabien och i enlighet med
bestämmelserna i detta avtal får beskattas i
Konungariket Saudiarabien, ska Sverige � med
beaktande av bestämmelserna i svensk lagstift-
ning beträffande avräkning av utländsk skatt
(även i den lydelse de framledes kan få genom
att ändras utan att den allmänna princip som
anges här ändras) � från den svenska skatten på
inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den
saudiska skatt som erlagts på inkomsten.

b) Om en person med hemvist i Sverige er-

håller inkomst som i enlighet med detta avtal
beskattas endast i Konungariket Saudiarabien,
får Sverige, vid fastställande av skattesatsen
för svensk progressiv skatt beakta den inkomst
som ska beskattas endast i Konungariket
Saudiarabien.

c) Utan hinder av bestämmelserna i a) i

denna punkt är utdelning från bolag med hem-
vist i Konungariket Saudiarabien till bolag med
hemvist i Sverige undantagen från svensk skatt
enligt bestämmelserna i svensk lag om

in accordance with this Agreement, may be
taxed in Sweden, the Kingdom of Saudi Arabia
shall allow:

a) as a deduction from the tax on the income

of that resident, an amount equal to the income
tax paid thereon in Sweden;

b) as a deduction from the tax on the capital

of that resident, an amount equal to the capital
tax paid thereon in Sweden.

Such deduction in either case shall not, how-

ever, exceed that part of the income tax or cap-
ital tax in the Kingdom of Saudi Arabia, as
computed before the deduction is given, which
is attributable, as the case may be, to the in-
come or the capital which may be taxed in
Sweden.

c) The methods for elimination of double

taxation will not prejudice to the provisions of
the Zakat collection regime as regards Saudi
nationals.

2. In the case of Sweden, double taxation

shall be avoided as follows:

a) Where a resident of Sweden derives in-

come which under the laws of the Kingdom of
Saudi Arabia and in accordance with the provi-
sions of this Convention may be taxed in the
Kingdom of Saudi Arabia, Sweden shall allow
� subject to the provisions of the laws of Swe-
den concerning credit for foreign tax (as it may
be amended from time to time without chang-
ing the general principle hereof) � as a deduc-
tion from the tax on such income, an amount
equal to the Saudi tax paid in respect of such
income.

b) Where a resident of Sweden derives in-

come which, in accordance with the provisions
of this Convention, shall be taxable only in the
Kingdom of Saudi Arabia, Sweden may, when
determining the graduated rate of Swedish tax,
take into account the income which shall be
taxable only in the Kingdom of Saudi Arabia.

c) Notwithstanding the provisions of sub-

paragraph a) of this paragraph, dividends paid
by a company which is a resident of the King-
dom of Saudi Arabia to a company which is a
resident of Sweden shall be exempt from

background image

25

SFS 2016:408

skattebefrielse för utdelning som betalas till
svenska bolag från bolag i utlandet.

d) Om en person med hemvist i Sverige

innehar förmögenhet, som enligt bestämmel-
serna i detta avtal får beskattas i Konungariket
Saudiarabien, ska Sverige från skatten på
denna persons förmögenhet avräkna ett belopp
motsvarande den förmögenhetsskatt som er-
lagts i Konungariket Saudiarabien. Avräk-
ningsbeloppet ska emellertid inte överstiga den
del av den svenska förmögenhetsskatten, be-
räknad utan sådan avräkning, som belöper på
den förmögenhet som får beskattas i Konunga-
riket Saudiarabien.

Artikel 25

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutande

stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit
åtgärder som för honom medför eller kommer
att medföra beskattning som strider mot be-
stämmelserna i detta avtal, kan han, utan att det
påverkar hans rätt att använda sig av de rätts-
medel som finns i dessa staters interna rättsord-
ningar, lägga fram saken för den behöriga
myndigheten i den avtalsslutande stat där han
har hemvist. Saken ska läggas fram inom tre år
från den tidpunkt då personen i fråga fick
vetskap om den åtgärd som givit upphov till
beskattning som strider mot bestämmelserna i
avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner in-

vändningen grundad men inte själv kan få till
stånd en tillfredsställande lösning, ska myndig-
heten söka lösa frågan genom ömsesidig över-
enskommelse med den behöriga myndigheten i
den andra avtalsslutande staten i syfte att und-
vika beskattning som strider mot detta avtal.
�verenskommelse som träffats genomförs utan
hinder av tidsgränser i de avtalsslutande stater-
nas interna lagstiftning.

Swedish tax according to the provisions of
Swedish law governing the exemption of tax
on dividends paid to Swedish companies by
companies abroad.

d) Where a resident of Sweden owns capital

which, in accordance with the provisions of
this Convention, may be taxed in the Kingdom
of Saudi Arabia, Sweden shall allow as a de-
duction from the tax on the capital of that resi-
dent an amount equal to the capital tax paid in
the Kingdom of Saudi Arabia. Such deduction
shall not, however, exceed that part of the
Swedish capital tax, as computed before the
deduction is given, which is attributable to the
capital which may be taxed in the Kingdom of
Saudi Arabia.

Article 25

Mutual Agreement Procedure

1. Where a person considers that the actions

of one or both of the Contracting States result
or will result for him in taxation not in accord-
ance with the provisions of this Convention, he
may, irrespective of the remedies provided by
the domestic law of those States, present his
case to the competent authority of the Con-
tracting State of which he is a resident. The
case must be presented within three years from
the first notification of the action resulting in
taxation not in accordance with the provisions
of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour,

if the objection appears to it to be justified and
if it is not itself able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve the case by mutual agree-
ment with the competent authority of the other
Contracting State, with a view to the avoidance
of taxation which is not in accordance with this
Convention. Any agreement reached shall be
implemented notwithstanding any time limits
in the domestic law of the Contracting States.

background image

26

SFS 2016:408

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande staterna ska genom ömsesidig överens-
kommelse söka avgöra svårigheter eller tvivel-
smål som uppkommer i fråga om tolkningen
eller tillämpningen av detta avtal. De kan även
överlägga i syfte att undanröja dubbel-
beskattning i fall som inte omfattas av detta
avtal.

4. De behöriga myndigheterna i de avtals-

slutande staterna kan träda i förbindelse med
varandra i syfte att träffa överenskommelse i
de fall som angivits i föregående punkter.

Artikel 26

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande staterna ska utbyta sådana upplysningar
som kan antas vara relevanta vid tillämpningen
av bestämmelserna i detta avtal eller för admi-
nistration eller verkställighet av intern lagstift-
ning i fråga om skatter av varje slag och be-
skaffenhet som tas ut för de avtalsslutande sta-
terna eller för deras politiska underavdelningar
eller lokala myndigheter, om beskattningen en-
ligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet.
Utbytet av upplysningar begränsas inte av
artiklarna 1 och 2 i detta avtal.

2. Upplysningar som en avtalsslutande stat

tagit emot enligt punkt 1 i denna artikel ska be-
handlas som hemliga på samma sätt som upp-
lysningar som erhållits enligt den interna lag-
stiftningen i denna stat och får yppas endast för
personer eller myndigheter (däri inbegripet
domstolar och förvaltningsorgan) som faststäl-
ler, uppbär eller driver in de skatter som åsyftas
i punkt 1 i denna artikel eller handlägger åtal
eller överklagande i fråga om dessa skatter
eller som utövar tillsyn över nämnda verksam-
heter. Dessa personer eller myndigheter får
använda upplysningar bara för sådana ända-
mål. De får yppa upplysningarna vid offentlig
rättegång eller i domstolsavgöranden.

3. The competent authorities of the Con-

tracting States shall endeavour to resolve by
mutual agreement any difficulties or doubts
arising as to the interpretation or application of
this Convention. They may also consult
together for the elimination of double taxation
in cases not provided for in this Convention.

4. The competent authorities of the Con-

tracting States may communicate with each
other for the purpose of reaching an agreement
in the sense of the preceding paragraphs.

Article 26

Exchange of Information

1. The competent authorities of the Con-

tracting States shall exchange such information
as is foreseeably relevant for carrying out the
provisions of this Convention or to the admin-
istration or enforcement of the domestic laws
concerning taxes of every kind and description
imposed on behalf of the Contracting States, or
of their political subdivisions or local authori-
ties, insofar as the taxation thereunder is not
contrary to the Convention. The exchange of
information is not restricted by Articles 1 and 2
of this Convention.

2. Any information received under para-

graph 1 of this Article by a Contracting State
shall be treated as secret in the same manner as
information obtained under the domestic laws
of that State and shall be disclosed only to per-
sons or authorities (including courts and ad-
ministrative bodies) concerned with the assess-
ment or collection of, the enforcement or pros-
ecution in respect of, the determination of ap-
peals in relation to the taxes referred to in
paragraph 1 of this Article, or the oversight of
the above. Such persons or authorities shall use
the information only for such purposes. They
may disclose the information in public court
proceedings or in judicial decisions.

background image

27

SFS 2016:408

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i

denna artikel medför inte skyldighet för en
avtalsslutande stat att:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker

från lagstiftning och administrativ praxis i
denna avtalsslutande stat eller i den andra
avtalsslutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är tillgäng-

liga enligt lagstiftning eller sedvanlig adminis-
trativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i
den andra avtalsslutande staten,

c) lämna upplysningar som skulle röja af-

färshemlighet, industri-, handels- eller yrkes-
hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat för-
faringssätt eller upplysningar, vilkas över-
lämnande skulle strida mot allmänna hänsyn
(ordre public).

4. Då en avtalsslutande stat begär upplys-

ningar enligt denna artikel ska den andra av-
talsslutande staten använda de medel som
denna stat förfogar över för att inhämta de be-
gärda upplysningarna, även om denna andra
stat inte har behov av upplysningarna för sina
egna beskattningsändamål. Förpliktelsen i fö-
regående mening begränsas av bestämmelserna
i punkt 3 i denna artikel, men detta medför inte
en rätt för en avtalsslutande stat att vägra
lämna upplysningar uteslutande därför att
denna stat inte har något eget intresse av så-
dana upplysningar.

5. Bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel

medför inte rätt för en avtalsslutande stat att
vägra att lämna upplysningar uteslutande
därför att upplysningarna innehas av en bank,
annan finansiell institution, ombud,
representant eller förvaltare eller därför att
upplysningarna gäller äganderätt i en person.

3. In no case shall the provisions of

paragraphs 1 and 2 of this Article be construed
so as to impose on a Contracting State the
obligation:

a) to carry out administrative measures at

variance with the laws and administrative
practice of that or of the other Contracting
State;

b) to supply information which is not obtain-

able under the laws or in the normal course of
the administration of that or of the other
Contracting State;

c) to supply information which would dis-

close any trade, business, industrial, commer-
cial or professional secret or trade process, or
information, the disclosure of which would be
contrary to public policy (ordre public).

4. If information is requested by a Contract-

ing State in accordance with this Article, the
other Contracting State shall use its informa-
tion gathering measures to obtain the requested
information, even though that other State may
not need such information for its own tax pur-
poses. The obligation contained in the preced-
ing sentence is subject to the limitations of par-
agraph 3 of this Article but in no case shall
such limitations be construed to permit a Con-
tracting State to decline to supply information
solely because it has no domestic interest in
such information.

5. In no case shall the provisions of para-

graph 3 of this Article be construed to permit a
Contracting State to decline to supply informa-
tion solely because the information is held by a
bank, other financial institution, nominee or
person acting in an agency or a fiduciary
capacity or because it relates to ownership
interests in a person.

background image

28

SFS 2016:408

Artikel 27

Medlemmar av diplomatisk beskickning och
konsulat

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de

privilegier vid beskattningen som enligt folk-
rättens allmänna regler eller bestämmelser i
särskilda överenskommelser tillkommer
medlemmar av diplomatisk beskickning och
konsulat.

Artikel 28

�vriga bestämmelser

1. Bestämmelserna i detta avtal berör inte

tillämpningen av intern lagstiftning som syftar
till att motverka skatteflykt och skatteundan-
dragande genom begränsning av kostnader och
avdrag med anledning av transaktioner mellan
företag i en avtalsslutande stat och företag i
den andra avtalsslutande staten, om det huvud-
sakliga syftet eller ett av de huvudsakliga syf-
tena med tillskapandet av sådana företag eller
transaktionerna mellan dem var att komma i åt-
njutande av förmåner i enlighet med detta avtal
som i annat fall inte skulle ha varit tillgängliga.

2. Utan hinder av övriga bestämmelser i

detta avtal, om:

a) bolag med hemvist i en avtalsslutande stat

huvudsakligen förvärvar sina inkomster från
andra stater

1) från aktiviteter sådana som bank-,

sjöfarts-, finans- eller försäkringsverksamhet,
eller

2) genom att vara huvudkontor, coordination

centre eller liknande enhet som tillhandahåller
administrativa eller andra tjänster till en grupp
av bolag som bedriver rörelse huvudsakligen i
andra stater, och

b) sådan inkomst beskattas väsentligt lägre

enligt lagstiftningen i denna stat än inkomster
från liknande verksamhet som bedrivs inom
denna stat eller genom att vara huvudkontor,
coordination centre eller liknande enhet som
tillhandahåller administrativa eller andra tjäns-

Article 27

Members of Diplomatic Missions and
Consular Posts

Nothing in this Convention shall affect the

fiscal privileges of members of diplomatic mis-
sions or consular posts under the general rules
of international law or under the provisions of
special agreements.

Article 28

Miscellaneous Provisions

1. Nothing in this Convention shall affect

the application of the domestic provisions to
prevent tax evasion and tax avoidance concern-
ing the limitation of expenses and any deduc-
tions arising from transactions between enter-
prises of a Contracting State and enterprises of
the other Contracting State, if the main purpose
or one of the main purposes of the creation of
such enterprises or of the transactions under-
taken between them, was to obtain the benefits
under this Convention, that would not other-
wise be available.

2. Notwithstanding any other provisions of

this Convention, where:

a) a company that is a resident of a Contract-

ing State derives its income primarily from
other States

(i) from activities such as banking, shipping,

financing or insurance or

(ii) from being the headquarters, co-ordina-

tion centre or similar entity providing adminis-
trative services or other support to a group of
companies which carry on business primarily
in other States; and

b) such income would bear a significantly

lower tax under the laws of that State than in-
come from similar activities carried out within
that State or from being the headquarters, co-
ordination centre or similar entity providing
administrative services or other support to a

background image

29

SFS 2016:408

ter till en grupp av bolag som bedriver rörelse i
denna stat,

ska de bestämmelser i detta avtal som med-

ger undantag från eller nedsättning av skatt inte
tillämpas på inkomst som sådant bolag
förvärvar och inte heller på utdelning som
betalas av sådant bolag.

Artikel 29

Ikraftträdande

1. De avtalsslutande staterna ska skriftligen

på diplomatisk väg underrätta varandra när de
åtgärder vidtagits som enligt respektive stats
lagstiftning krävs för att detta avtal ska träda i
kraft. Avtalet träder i kraft den sista dagen i
den månad som följer närmast efter den månad
då den sista av dessa underrättelser tagits emot.

2. Avtalets bestämmelser tillämpas:

a) i fråga om källskatter, på belopp som be-

talas eller tillgodoförs den 1 januari det år som
följer närmast efter den dag då avtalet träder i
kraft eller senare,

b) i fråga om andra skatter på inkomst, och

skatter på förmögenhet, på skatt som påförs för
beskattningsår som börjar den 1 januari det år
som följer närmast efter den dag då avtalet
träder i kraft eller senare.

Artikel 30

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft till dess att det sägs
upp av en avtalsslutande stat. Vardera avtals-
slutande staten kan på diplomatisk väg skrift-
ligen säga upp avtalet genom underrättelse
härom minst sex månader före utgången av
något kalenderår.

2. I händelse av sådan uppsägning upphör

avtalet att gälla:

a) i fråga om källskatter, på belopp som be-

talas eller tillgodoförs den 1 januari det år som

group of companies which carry on business in
that State, as the case may be,

any provisions of this Convention conferring

an exemption or a reduction of tax shall not
apply to the income of such company and to
the dividends paid by such company.

Article 29

Entry into Force

1. Each of the Contracting States shall notify

the other in writing through diplomatic chan-
nels of the completion of the procedures re-
quired by its law for the entry into force of this
Convention. The Convention shall enter into
force on the last day of the month following the
month in which the later of these notifications
was received.

2. The provisions of the Convention shall

have effect:

a) in respect of taxes withheld at source, for

amounts paid or credited on or after the first
day of January of the year next following the
date on which the Convention enters into force;

b) in respect of other taxes on income, and

taxes on capital, on taxes chargeable for any
taxable year beginning on or after the first day
of January of the year next following the date
on which the Convention enters into force.

Article 30

Termination

1. This Convention shall remain in force until
terminated by a Contracting State. Either Con-
tracting State may terminate the Convention,
through diplomatic channels, by giving written
notice of termination at least six months before
the end of any calendar year.

2. In such case the Convention shall cease to

have effect:

a) in respect of taxes withheld at source, for

amounts paid or credited on or after the first

background image

30

SFS 2016:408

följer närmast efter utgången av sex-
månadersperioden eller senare,

b) i fråga om andra skatter på inkomst, och

skatter på förmögenhet, på skatt som påförs för
beskattningsår som börjar 1 januari det år som
följer närmast efter utgången av sexmånaders-
perioden eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, underteck-
nat detta avtal.

Som skedde i Riyadh den 19 oktober 2015, i

två exemplar på svenska, arabiska och engel-
ska språken, vilka äger lika vitsord. I händelse
av skiljaktigheter i tolkningen ska den engelska
texten ha företräde.

För Konungariket Sveriges regering

Mikael Damberg

För Konungariket Saudiarabiens regering

Ibrahim Al-Assaf

day of January of the year next following the
end of the six month period;

b) in respect of other taxes on income, and

taxes on capital, on taxes chargeable for any
taxable year beginning on or after the first day
of January of the year next following the end of
the six month period.

In witness whereof the undersigned being

duly authorized thereto have signed this Con-
vention.

Done in duplicate at Riyadh on 19 October

2015 in the Swedish, Arabic and English
languages, all texts being equally authentic.
In case of divergence of interpretation, the
English text shall prevail.

For the Government of the Kingdom of
Sweden

Mikael Damberg

For the Government of the Kingdom of Saudi
Arabia

Ibrahim Al-Assaf

background image

31

SFS 2016:408

Protokoll

Vid tillfället för undertecknandet av avtalet

mellan Konungariket Sveriges regering och
Konungariket Saudiarabiens regering för und-
vikande av dubbelbeskattning och förhin-
drande av skatteflykt beträffande skatter på in-
komst och på förmögenhet, har de avtalsslu-
tande staterna kommit överens om att följande
bestämmelser ska utgöra en integrerande del av
avtalet:

1. Med hänvisning till artiklarna 1 och 4:

Inkomst som förvärvas av eller genom en

person vars inkomst enligt lagstiftningen i
endera avtalsslutande staten är föremål för
delägarbeskattning, ska anses förvärvad av en
person med hemvist i en av staterna till den del
som inkomsten, enligt skattelagstiftningen i
denna stat, behandlas som inkomst hos en
person med hemvist i staten i fråga.

2. Med hänvisning till artikel 3:

Uttrycket ⬝person⬝ inbegriper staten, dess

administrativa underavdelningar eller lokala
myndigheter.

3. Med hänvisning till artikel 8:

Bestämmelserna i artikel 8 punkt 1 i avtalet

tillämpas på inkomst som förvärvas av luftfart-
skonsortiet Scandinavian Airlines System
(SAS) men endast i fråga om den del av in-
komsten som motsvarar den andel av konsor-
tiet som innehas av den svenske delägaren i
SAS (SAS Sverige AB).

4. Med hänvisning till artikel 13:

Bestämmelserna i artikel 13 punkt 3 i avtalet

tillämpas i fråga om vinst som förvärvas av
luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines Sys-
tem (SAS), men endast i fråga om den del av
vinsten som motsvarar den andel i konsortiet
som innehas av den svenske delägaren i SAS
(SAS Sverige AB).

Protocol

At the moment of signing the Convention

for the avoidance of double taxation and the
prevention of tax evasion with respect to taxes
on income and on capital between the Govern-
ment of the Kingdom of Sweden and the Gov-
ernment of the Kingdom of Saudi Arabia, the
Contracting States have agreed that the follow-
ing provisions shall form an integral part of the
Convention:

1. With reference to Articles 1 and 4:

In the case of an item of income derived by

or through a person that is fiscally transparent
under the laws of either Contracting State, such
item shall be considered to be derived by a
resident of a Contracting State to the extent
that the item is treated for the purposes of the
taxation law of such State as the income of a
resident.

2. With reference to Article 3:

It is understood that the term �Sperson⬝ in-

cludes the State, its administrative subdivisions
or local authorities.

3. With reference to Article 8:

With respect to profits derived by the air

transport consortium Scandinavian Airlines
System (SAS), the provisions of paragraph 1 of
Article 8 of the Convention shall apply only to
such part of the profits as corresponds to the
participation held in that consortium by the
Swedish partner of SAS (SAS Sverige AB).

4. With reference to Article 13:

With respect to gains derived by the air

transport consortium Scandinavian Airlines
System (SAS), the provisions of paragraph 3 of
Article 13 of the Convention shall apply only
to such part of the gains as corresponds to the
participation held in that consortium by the
Swedish partner of SAS (SAS Sverige AB).

background image

32

SFS 2016:408

5. Med hänvisning till artikel 15:

Om en person med hemvist i Sverige uppbär

ersättning för arbete utfört ombord på luftfar-
tyg som används i internationell trafik av luft-
fartskonsortiet Scandinavian Airlines System
(SAS), ska sådan ersättning beskattas endast i
Sverige.

6. Med hänvisning till artikel 23:

Bestämmelserna i artikel 23 punkt 3 i avtalet

tillämpas i fråga om förmögenhet som ägs av
luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines Sys-
tem (SAS), men endast i fråga om den del av
förmögenheten som motsvarar den andel i kon-
sortiet som innehas av den svenske delägaren i
SAS (SAS Sverige AB).

7. Med hänvisning till artikel 26:

Information som utbytts i enlighet med

artikel 26 i avtalet får användas endast för
beskattningsändamål.

8. Allmänt:

Om Konungariket Saudiarabien instiftar en

inkomstskatt för saudiska medborgare som har
hemvist i Konungariket Saudiarabien, eller den
för närvarande utgående skatten förändras på
motsvarande sätt, ska de avtalsslutande sta-
terna inleda förhandlingar för att i avtalet in-
föra en artikel om förbud mot diskriminering.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, under-
tecknat detta protokoll.

Som skedde i Riyadh den 19 oktober 2015, i

två exemplar på svenska, arabiska och engel-
ska språken, vilka äger lika vitsord. I händelse
av skiljaktigheter i tolkningen ska den engelska
texten ha företräde.

5. With reference to Article 15:

Where a resident of Sweden derives remu-

neration in respect of an employment exercised
aboard an aircraft operated in international traf-
fic by the air transport consortium Scandina-
vian Airlines System (SAS), such remunera-
tion shall be taxable only in Sweden.

6. With reference to Article 23:

With respect to capital owned by the air

transport consortium Scandinavian Airlines
System (SAS), the provisions of paragraph 3 of
Article 23 of the Convention shall apply only
to such part of the capital as corresponds to the
participation held in that consortium by the
Swedish partner of SAS (SAS Sverige AB).

7. With reference to Article 26:

Information exchanged under Article 26 of

the Convention shall be used for tax purposes
only.

8. General:

In the case in which the Kingdom of Saudi

Arabia will introduce an income tax applicable
to its nationals who are residents of the King-
dom of Saudi Arabia, or the existing tax will be
modified accordingly, then the two Contracting
States shall enter into negotiations in order to
introduce in the Convention an article on non-
discrimination.

In witness whereof the undersigned, being

duly authorized thereto, have signed this
Protocol.

Done in duplicate at Riyadh on 19 October

2015 in the Swedish, Arabic and English
languages, all texts being equally authentic. In
case of divergence of interpretation, the
English text shall prevail.

background image

33

SFS 2016:408

För Konungariket Sveriges regering

Mikael Damberg

För Konungariket Saudiarabiens regering

Ibrahim Al-Assaf

For the Government of the Kingdom of
Sweden

Mikael Damberg

For the Government of the Kingdom of Saudi
Arabia

Ibrahim Al-Assaf

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.