Lag (2016:409) om avtal mellan Sverige och Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i skatteärenden

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2016:409
Departement: Finansdepartementet S3
Ändring införd: t.o.m. SFS 2017:114
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2016:409) om avtal mellan Sverige och Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i skatteärenden

SFS nr:    

2016:409
Departement/myndighet:    Finansdepartementet S3 
   Utfärdad:    2016-05-12 
   Ändrad:    t.o.m. SFS

2017:114
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


1 § Det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som  Sveriges regering och Förenade Arabemiratens regering  undertecknade den 5 november 2015 ska gälla som lag här i  landet. Avtalet är avfattat på svenska, arabiska och  engelska. Den svenska och engelska texten framgår av bilagan  till denna lag.


Övergångsbestämmelser

2016:409
   1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen  bestämmer.
   2. Lagen tillämpas för beskattningsår som börjar den dag då  lagen träder i kraft eller senare eller, om beskattningsår  saknas, på skatt som tas ut den dag då lagen träder i kraft  eller senare. I ärenden som utgör skattebrottsärenden enligt  avtalet ska lagen emellertid tillämpas från och med  ikraftträdandet.

Bilaga

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH FÖRENADE  ARABEMIRATENS REGERING OM UTBYTE AV UPPLYSNINGAR I  SKATTEÄRENDEN

Konungariket Sveriges regering och Förenade Arabemiratens  regering, som önskar stärka sitt ekonomiska samarbete och  bekämpa internationell skatteflykt och skatteundandragande  genom att ingå ett avtal om utbyte av upplysningar i  skatteärenden som ytterligare kommer att främja och  underlätta kapitalflödet mellan de två staterna, har kommit  överens om följande:

Artikel 1

Avtalets syfte och tillämpningsområde

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande parterna ska  biträda varandra med handräckning genom utbyte av  upplysningar som kan antas vara relevanta vid administration  och verkställighet av de avtalsslutande staternas interna  lagstiftning avseende skatter som omfattas av detta avtal.  Sådana upplysningar inbegriper upplysningar som kan antas  vara relevanta för fastställande, beskattning och uppbörd av  sådana skatter, för indrivning och andra exekutiva åtgärder  beträffande skattefordringar eller för utredning eller åtal i  skatteärenden. Upplysningarna ska utbytas i enlighet med  bestämmelserna i detta avtal och ska hållas hemliga på sätt  som anges i artikel 7. De rättigheter som tillkommer personer  enligt den anmodade partens lagstiftning eller administrativa  praxis förblir tillämpliga i den utsträckning de inte  otillbörligt hindrar eller fördröjer ett effektivt utbyte av  upplysningar.

Artikel 2

Jurisdiktion

En anmodad part är inte skyldig att lämna upplysningar som  varken innehas av dess myndigheter eller innehas eller  kontrolleras av personer inom dess jurisdiktion.

Artikel 3

Skatter som omfattas
   1. De skatter som omfattas av detta avtal är skatter av varje  slag och beskaffenhet som tas ut i de avtalsslutande  parterna.
   2. Detta avtal tillämpas även på skatter av samma eller i  huvudsak likartat slag som efter undertecknandet av avtalet  tas ut vid sidan av eller i stället för de för närvarande  utgående skatterna. De behöriga myndigheterna i de  avtalsslutande parterna ska meddela varandra om de väsentliga  ändringar som gjorts rörande den skattelagstiftning och de  åtgärder för att inhämta upplysningar som omfattas av  avtalet.

Artikel 4

Definitioner
   1. Om inte annat anges, har vid tillämpningen av detta avtal  följande uttryck nedan angiven betydelse:
      a) "Sverige" avser Konungariket Sverige och innefattar, när  uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges  territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden  över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens  regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion,
      b) "Förenade Arabemiraten", när uttrycket används i  geografisk betydelse, avser det territorium som står under  Förenade Arabemiratens suveränitet, innefattande det område  utanför territorialhavet, luftrummet och områden under vatten  över vilka Förenade Arabemiraten utövar suveräna rättigheter  och jurisdiktion med avseende på varje verksamhet som  genomförs i dess vatten, på havsbottnen och i dess underlag,  i samband med prospektering eller utvinning av naturresurser,  med stöd av dess nationella rätt och folkrätten.
      c) "avtalsslutande part" avser Sverige eller Förenade  Arabemiraten beroende på sammanhanget,
      d) "behörig myndighet" avser
      1) i Förenade Arabemiraten, finansministern eller dennes  befullmäktigade ombud,
      2) i Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud  eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig  myndighet vid tillämpningen av detta avtal,
      e) "person" inbegriper fysisk person, bolag och annan  personsammanslutning,
      f) "bolag" avser juridisk person eller annan som vid  beskattningen behandlas såsom juridisk person,
      g) "bolag vars aktier är föremål för allmän omsättning" avser  ett bolag vars viktigaste aktieslag är noterat på en erkänd  aktiebörs under förutsättning att dess noterade aktier fritt  kan köpas eller säljas av allmänheten. Aktier kan köpas eller  säljas "av allmänheten" om köp eller försäljning av aktier  inte underförstått eller uttryckligen begränsats till en  avgränsad krets av investerare,
      h) "viktigaste aktieslag" avser det eller de aktieslag som  representerar majoriteten av rösterna i och värdet av  bolaget,
      i) "erkänd aktiebörs" avser börs som de behöriga  myndigheterna i de avtalsslutande parterna kommit överens  om,
      j) "kollektiv investeringsfond eller kollektivt  investeringssystem" avser alla åtaganden för kollektiva  investeringar oavsett juridisk form. "Publik kollektiv  investeringsfond eller publikt kollektivt investeringssystem"  avser varje kollektiv investeringsfond eller kollektivt  investeringssystem vars andelar, aktier eller andra  rättigheter fritt kan köpas, säljas eller lösas in av  allmänheten. Andelar, aktier eller andra rättigheter i fonden  eller systemet kan fritt köpas, säljas eller lösas in "av  allmänheten" om köp, försäljning eller inlösen inte  underförstått eller uttryckligen begränsats till en avgränsad  krets av investerare,
      k) "skatt" avser varje skatt som omfattas av detta avtal,
      l) "anmodande part" avser den avtalsslutande part som begär  upplysningar,
      m) "anmodad part" avser den avtalsslutande part som har  anmodats att lämna upplysningar,
      n) "åtgärder för att inhämta upplysningar" avser lagstiftning  och administrativa åtgärder eller domstolsåtgärder eller  administrativa förordningar, samförståndsavtal och cirkulär  vilka möjliggör för en avtalsslutande part att inhämta och  lämna begärda upplysningar,
      o) "upplysningar" avser varje faktauppgift, meddelande,  handling eller annan dokumentation oavsett form.
   2. Då en avtalsslutande part tillämpar detta avtal vid någon  tidpunkt anses, såvida sammanhanget inte föranleder annat,  varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse  som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den partens  lagstiftning och den betydelse som uttrycket har enligt  tillämplig skattelagstiftning i denna part äger företräde  framför den betydelse som uttrycket har enligt annan  lagstiftning i denna part.

Artikel 5

Utbyte av upplysningar på begäran
   1. Den behöriga myndigheten i den anmodade parten ska på  begäran lämna upplysningar för de ändamål som anges i artikel  1. Sådana upplysningar ska utbytas utan avseende på om det  handlande som är föremål för utredning skulle ha utgjort ett  brott enligt den anmodade partens lagstiftning om ett sådant  handlande utförts i den anmodade parten. 
   2. Om de upplysningar som är tillgängliga för den behöriga  myndigheten i den anmodade parten inte räcker till för att  tillmötesgå en begäran om upplysningar, ska den anmodade  parten - utan hinder av att den anmodade parten kanske inte  har behov av upplysningarna för dess egna beskattningsändamål  - vidta alla relevanta åtgärder för att inhämta och lämna de  begärda upplysningarna.
   3. Om den behöriga myndigheten i en anmodande part särskilt  begär det, ska den behöriga myndigheten i den anmodade parten  - i den utsträckning som detta är tillåtet enligt dess  interna lagstiftning - lämna upplysningar enligt denna  artikel i form av upptagande av vittnesberättelser och  bestyrkta kopior av originalhandlingar.
   4. Vardera avtalsslutande parten ska säkerställa att den har  befogenhet att genom dess behöriga myndigheter på begäran och  för de ändamål som anges i artikel 1 i avtalet, inhämta och  lämna:
      a) upplysningar som innehas av banker, andra finansiella  institutioner och annan person som agerar i egenskap av  representant eller förvaltare, däri inbegripet ombud och  trustförvaltare,
      b) upplysningar om ägarförhållandena i bolag, handelsbolag,  truster, stiftelser, och andra personer, däri inbegripet -  med de begränsningar som följer av artikel 2 - upplysningar  om ägarförhållandena rörande alla sådana personer i en  ägarkedja; i fråga om truster, upplysningar om stiftare,  förvaltare och förmånstagare; i fråga om stiftelser,  upplysningar om stiftare, ledamöter i styrelsen och  destinatärer. Detta avtal medför inte skyldighet för de  avtalsslutande parterna att inhämta eller lämna upplysningar  om ägarförhållanden i bolag vars aktier är föremål för allmän  omsättning eller i publika kollektiva investeringsfonder  eller publika kollektiva investeringssystem, såvida inte  sådana upplysningar kan inhämtas utan att det medför  oproportionerligt stora svårigheter.
   5. Vid begäran om upplysningar enligt detta avtal ska den  behöriga myndigheten i den anmodande parten till den behöriga  myndigheten i den anmodade parten lämna följande  upplysningar, för att visa att de efterfrågade upplysningarna  kan antas vara relevanta:
      a) identiteten på den person som är föremål för utredning  eller undersökning,
      b) uppgift om de begärda upplysningarna, däri inbegripet  deras närmare beskaffenhet och i vilken form som den  anmodande parten önskar att få upplysningarna från den  anmodade parten,
      c) det beskattningsändamål för vilket upplysningarna  efterfrågas,
      d) skälen för att anta att de begärda upplysningarna finns i  den anmodade parten eller innehas eller kontrolleras av  person inom den anmodade partens jurisdiktion,
      e) såvitt det är känt, namn och adress på person som kan  antas inneha de begärda upplysningarna,
      f) uppgift om att begäran är i överensstämmelse med  lagstiftning och administrativ praxis i den anmodande parten  och att den behöriga myndigheten i den anmodande parten - om  de begärda upplysningarna fanns inom denna parts jurisdiktion  - skulle kunna inhämta upplysningarna enligt lagstiftning  eller vedertagen administrativ praxis i den anmodande parten  samt att begäran är i överensstämmelse med detta avtal,
      g) uppgift om att den anmodande parten har vidtagit alla  åtgärder för att inhämta upplysningarna som står till dess  förfogande inom dess eget territorium, utom sådana åtgärder  som skulle medföra oproportionerligt stora svårigheter.
   6. Den behöriga myndigheten i den anmodade parten ska snarast  möjligt lämna de begärda upplysningarna till den anmodande  parten. För att tillgodose ett skyndsamt svar ska den  behöriga myndigheten i den anmodade parten:
      a) Till den behöriga myndigheten i den anmodande parten  skriftligen bekräfta mottagandet av begäran och inom 60 dagar  efter mottagandet underrätta den behöriga myndigheten i den  anmodande parten om eventuella brister i begäran.
      b) Om den behöriga myndigheten i den anmodade parten inte har  kunnat inhämta och lämna de begärda upplysningarna inom 90  dagar från det att begäran togs emot, däri inbegripet om det  föreligger förhinder att tillhandahålla upplysningarna eller  om den behöriga myndigheten vägrar att lämna upplysningarna,  ska den omedelbart underrätta den anmodande parten om detta  och ange skälen för att den inte kunnat inhämta och  tillhandahålla upplysningarna, vilka hinder som föreligger  eller skälen för dess vägran.

Artikel 6

Möjlighet att avslå en begäran
   1. Den anmodade parten har inte skyldighet att inhämta eller  lämna upplysningar som den anmodande parten inte skulle kunna  inhämta enligt dess lagstiftning för administration eller  verkställighet av dess egen skattelagstiftning. Den behöriga  myndigheten i den anmodade parten får avslå en begäran när  begäran inte har gjorts i överensstämmelse med detta avtal.
   2. Bestämmelserna i detta avtal ska inte medföra skyldighet  för en avtalsslutande part att lämna upplysningar som skulle  röja handels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet eller  kommersiell hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat  förfaringssätt. Utan hinder av detta, ska upplysningar som  avses i artikel 5 punkt 4 inte anses som sådana hemligheter  eller sådant förfaringssätt endast på grund av att de  uppfyller villkoren i nämnda punkt.
   3. Bestämmelserna i detta avtal ska inte medföra skyldighet  för en avtalsslutande part att inhämta eller lämna  upplysningar som skulle röja hemlig kommunikation mellan en  klient och dennes advokat eller annat juridiskt ombud, när  sådan kommunikation:
      a) förevarit i syfte att söka eller lämna juridisk  rådgivning, eller
      b) förevarit i syfte att användas under pågående eller  förestående rättsliga förfaranden.
   4. Den anmodade parten får avslå en begäran om upplysningar  om lämnandet av upplysningarna skulle strida mot allmänna  hänsyn (ordre public).
   5. En begäran om upplysningar ska inte avslås på grund av att  den skattefordran som föranleder begäran har bestridits.
   6. Den anmodade parten får avslå en begäran om upplysningar  om den anmodande parten har begärt upplysningarna för  administration eller verkställighet av en bestämmelse i den  anmodande partens skattelagstiftning, eller därmed  sammanhängande krav, som under samma förhållanden  diskriminerar en medborgare i den anmodade parten i  förhållande till en medborgare i den anmodande parten.
   7. Den avtalsslutande parten är inte skyldig att  tillhandahålla andra upplysningar enligt detta avtal än  sådana som omfattas av avtalet.

Artikel 7

Sekretess

Alla upplysningar som tas emot av en avtalsslutande part med  stöd av detta avtal ska hållas hemliga på samma sätt som  upplysningar som inhämtats med stöd av den interna  lagstiftningen i denna part och får yppas endast för personer  eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och  förvaltningsorgan) inom den avtalsslutande partens  jurisdiktion som har befattning med beskattning eller uppbörd  av, exekutiva åtgärder eller åtal, eller handläggning av  överklagande, avseende de skatter som omfattas av detta  avtal. Sådana personer eller myndigheter ska använda dessa  upplysningar endast för sådana ändamål. De får yppa  upplysningarna vid offentliga domstolsförhandlingar eller i  domstolsavgöranden. Upplysningarna får inte yppas för annan  person, institution eller myndighet eller annan jurisdiktion  utan uttryckligt skriftligt medgivande av den behöriga  myndigheten i den anmodade parten.

Artikel 8

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse
   1. När svårigheter eller tvivelsmål uppkommer mellan de  avtalsslutande parterna i fråga om tillämpning eller tolkning  av avtalet ska de behöriga myndigheterna söka avgöra saken  genom ömsesidig överenskommelse.
   2. De avtalsslutande staternas behöriga myndigheter får,  utöver vad som framgår av punkt 1, ömsesidigt komma överens  om förfarandena för tillämpning av artikel 5. 
   3. De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter får träda  i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa  överenskommelse med stöd av denna artikel.

Artikel 9

Ikraftträdande
   1. De avtalsslutande parterna ska skriftligen underrätta  varandra när de åtgärder vidtagits av respektive  avtalsslutande part som krävs för att detta avtal ska träda i  kraft.
   2. Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter det att  den sista av dessa underrättelser har tagits emot och  tillämpas
      a) i skattebrottsärenden, från och med dagen för  ikraftträdandet, 
      b) i alla andra ärenden som omfattas av artikel 1, för  beskattningsår som börjar den 1 januari det år som närmast  följer efter dagen för ikraftträdandet av avtalet eller  senare, eller då något beskattningsår inte föreligger, för  skatteanspråk som uppkommer den dagen eller senare.

Artikel 10

Upphörande
   1. Detta avtal förblir i kraft till dess att det sägs upp av  en avtalsslutande part. Vardera avtalsslutande parten kan på  diplomatisk väg skriftligen säga upp avtalet genom  underrättelse härom till den andra avtalsslutande parten. I  händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla den  första dagen i den månad som följer närmast efter utgången av  den sexmånadersperiod som följer efter den dag då  underrättelsen om uppsägning togs emot av den andra  avtalsslutande parten.
   2. I händelse av uppsägning ska de avtalsslutande parterna  vara fortsatt bundna av bestämmelserna i artikel 7 i fråga om  upplysningar som erhållits med stöd av avtalet.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill  vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Stockholm den 5 november 2015, i två exemplar på  svenska, arabiska och engelska språken, vilka alla texter är  lika giltiga. I händelse av någon skiljaktighet, ska den  engelska texten ha företräde.

För Konungariket Sveriges regering

Per Bolund

För Förenade Arabemiratens regering

Obaid Humaid Al Tayer

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN AND  THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES FOR THE EXCHANGE  OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of  the United Arab Emirates, desiring to strengthen their  economic cooperation and to combat international tax  avoidance and evasion in relation to taxes by concluding an  Agreement for the exchange of information relating to tax  matters which will further promote and facilitate the flow of  capital between the two countries, have agreed as follows:

Article 1

Object and Scope of the Agreement

The competent authorities of the Contracting Parties shall  provide assistance through exchange of information that is  foreseeably relevant to the administration and enforcement of  the domestic laws of the Contracting Parties concerning taxes  covered by this Agreement. Such information shall include  information that is foreseeably relevant to the  determination, assessment and collection of such taxes, the  recovery and enforcement of tax claims, or the investigation  or prosecution of tax matters. Information shall be exchanged  in accordance with the provisions of this Agreement and shall  be treated as confidential in the manner provided in Article  7. The rights and safeguards secured to persons by the laws  or administrative practice of the requested Party remain  applicable to the extent that they do not unduly prevent or  delay effective exchange of information.

Article 2

Jurisdiction

A requested Party is not obligated to provide information  which is neither held by its authorities nor in the  possession or control of persons who are within its  territorial jurisdiction.

Article 3

Taxes Covered
   1. The taxes which are subject to this Agreement are taxes of  every kind and description imposed in the Contracting  Parties.
   2. This Agreement shall also apply to any identical or any  substantially similar taxes imposed after the date of  signature of the Agreement in addition to or in place of the  existing taxes. The competent authorities of the Contracting  Parties shall notify each other of any substantial changes to  the taxation and related information gathering measures  covered by the Agreement.

Article 4

Definitions
   1. For the purposes of this Agreement, unless otherwise  defined:
      a) the term "United Arab Emirates" when used in a  geographical sense, means the territory of the United Arab  Emirates which is under its sovereignty as well as the area  outside the territorial water, airspace and submarine areas  over which the United Arab Emirates exercises, sovereign and  jurisdictional rights in respect of any activity carried on  in its water, sea bed, sub soil, in connection with the  exploration for or the exploitation of natural resources by  virtue of its law and international law; 
      b) the term "Sweden" means the Kingdom of Sweden and, when  used in a geographical sense, includes the national  territory, the territorial sea of Sweden as well as other  maritime areas over which Sweden in accordance with  international law exercises sovereign rights or  jurisdiction;
      c) the term "Contracting Party" means Sweden or United Arab  Emirates as the context requires;
      d) the term "competent authority" means:

(i) in United Arab Emirates, the Minister of Finance or the  Minister's authorised representative;

(ii) in Sweden, the Minister of Finance, his authorised  representative or the authority which is designated as a  competent authority for the purposes of this Agreement; 
      e) the term "person" includes an individual, a company and  any other body of persons;
      f) the term "company" means any body corporate or any entity  that is treated as a body corporate for tax purposes;
      g) the term "publicly traded company" means any company whose  principal class of shares is listed on a recognised stock  exchange provided its listed shares can be readily purchased  or sold by the public. Shares can be purchased or sold "by  the public" if the purchase or sale of shares is not  implicitly or explicitly restricted to a limited group of  investors;
      h) the term "principal class of shares" means the class or  classes of shares representing a majority of the voting power  and value of the company; 
      i) the term "recognised stock exchange" means any stock  exchange agreed upon by the competent authorities of the  Contracting Parties;
      j) the term "collective investment fund or scheme" means any  pooled investment vehicle, irrespective of legal form. The  term "public collective investment fund or scheme" means any  collective investment fund or scheme provided the units,  shares or other interests in the fund or scheme can be  readily purchased, sold or redeemed by the public. Units,  shares or other interests in the fund or scheme can be  readily purchased, sold or redeemed "by the public" if the  purchase, sale or redemption is not implicitly or explicitly  restricted to a limited group of investors;
      k) the term "tax" means any tax to which the Agreement  applies;
      l) the term "requesting Party" means the Contracting Party  requesting information;
      m) the term "requested Party" means the Contracting Party  requested to provide information;
      n) the term "information gathering measures" means laws and  administrative or judicial procedures or administrative  regulations, MOUs and circulars that enable a Contracting  Party to obtain and provide the requested information;
      o) the term "information" means any fact, statement or record  in any form whatever.
   2. As regards the application of this Agreement at any time  by a Contracting Party, any term not defined therein shall,  unless the context otherwise requires, have the meaning that  it has at that time under the law of that Party, any meaning  under the applicable tax laws of that Party prevailing over a  meaning given to the term under other laws of that Party.

Article 5

Exchange of Information Upon Request
   1. The competent authority of the requested Party shall  provide upon request information for the purposes referred to  in Article 1. Such information shall be exchanged without  regard to whether the conduct being investigated would  constitute a crime under the laws of the requested Party if  such conduct occurred in the requested Party.
   2. If the information in the possession of the competent  authority of the requested Party is not sufficient to enable  it to comply with the request for information, that Party  shall use all relevant information gathering measures to  provide the requesting Party with the information requested,  notwithstanding that the requested Party may not need such  information for its own tax purposes. 
   3. If specifically requested by the competent authority of a  requesting Party, the competent authority of the requested  Party shall provide information under this Article, to the  extent allowable under its domestic laws, in the form of  depositions of witnesses and authenticated copies of original  records.
   4. Each Contracting Party shall ensure that its competent  authorities for the purposes specified in Article 1 of the  Agreement, have the authority to obtain and provide upon  request:
      a) information held by banks, other financial institutions,  and any person acting in an agency or fiduciary capacity  including nominees and trustees;
      b) information regarding the ownership of companies,  partnerships, trusts, foundations and other persons,  including, within the constraints of Article 2, ownership  information on all such persons in an ownership chain; in the  case of trusts, information on settlors, trustees and  beneficiaries; and in the case of foundations, information on  founders, members of the foundation council and  beneficiaries. Further, this Agreement does not create an  obligation on the Contracting Parties to obtain or provide  ownership information with respect to publicly traded  companies or public collective investment funds or schemes  unless such information can be obtained without giving rise  to disproportionate difficulties.
   5. The competent authority of the requesting Party shall  provide the following information to the competent authority  of the requested Party when making a request for information  under the Agreement to demonstrate the foreseeable relevance  of the information to the request:
      a) the identity of the person under examination or  investigation;
      b) a statement of the information sought including its nature  and the form in which the requesting Party wishes to receive  the information from the requested Party;
      c) the tax purpose for which the information is sought;
      d) grounds for believing that the information requested is  held in the requested Party or is in the possession or  control of a person within the jurisdiction of the requested  Party;
      e) to the extent known, the name and address of any person  believed to be in possession of the requested information;
      f) a statement that the request is in conformity with the law  and administrative practices of the requesting Party, that if  the requested information was within the jurisdiction of the  requesting Party then the competent authority of the  requesting Party would be able to obtain the information  under the laws of the requesting Party or in the normal  course of administrative practice and that it is in  conformity with this Agreement;
      g) a statement that the requesting Party has pursued all  means available in its own territory to obtain the  information, except those that would give rise to  disproportionate difficulties.
   6. The competent authority of the requested Party shall  forward the requested information as promptly as possible to  the requesting Party. To ensure a prompt response, the  competent authority of the requested Party shall:
      a) Confirm receipt of a request in writing to the competent  authority of the requesting Party and shall notify the  competent authority of the requesting Party of deficiencies  in the request, if any, within 60 days of the receipt of the  request.
      b) If the competent authority of the requested Party has been  unable to obtain and provide the information within 90 days  of receipt of the request, including if it encounters  obstacles in furnishing the information or it refuses to  furnish the information, it shall immediately inform the  requesting Party, explaining the reason for its inability,  the nature of the obstacles or the reasons for its refusal.

Article 6

Possibility of Declining a Request
   1. The requested Party shall not be required to obtain or  provide information that the requesting Party would not be  able to obtain under its own laws for purposes of the  administration or enforcement of its own tax laws. The  competent authority of the requested Party may decline to  assist where the request is not made in conformity with this  Agreement.
   2. The provisions of this Agreement shall not impose on a  Contracting Party the obligation to supply information which  would disclose any trade, business, industrial, commercial or  professional secret or trade process. Notwithstanding the  foregoing, information of the type referred to in Article 5,  paragraph 4 shall not be treated as such a secret or trade  process merely because it meets the criteria in that  paragraph.
   3. The provisions of this Agreement shall not impose on a  Contracting Party the obligation to obtain or provide  information, which would reveal confidential communications  between a client and an attorney, solicitor or other admitted  legal representative where such communications are:
      a) produced for the purposes of seeking or providing legal  advice or
      b) produced for the purposes of use in existing or  contemplated legal proceedings.
   4. The requested Party may decline a request for information  if the disclosure of the information would be contrary to  public policy (ordre public).
   5. A request for information shall not be refused on the  ground that the tax claim giving rise to the request is  disputed.
   6. The requested Party may decline a request for information  if the information is requested by the requesting Party to  administer or enforce a provision of the tax law of the  requesting Party, or any requirement connected therewith,  which discriminates against a national of the requested Party  as compared with a national of the requesting Party in the  same circumstances.
   7. The Contracting Party is not obliged to provide any other  information under this Agreement than that covered by this  Agreement.

Article 7

Confidentiality

Any information received by a Contracting Party under this  Agreement shall be treated as confidential in the same manner  as information obtained under the domestic laws of that Party  and may be disclosed only to persons or authorities  (including courts and administrative bodies) in the  jurisdiction of the Contracting Party concerned with the  assessment or collection of, the enforcement or prosecution  in respect of, or the determination of appeals in relation  to, the taxes covered by this Agreement. Such persons or  authorities shall use such information only for such  purposes. They may disclose the information in public court  proceedings or in judicial decisions. The information may not  be disclosed to any other person or entity or authority or  any other jurisdiction without the express written consent of  the competent authority of the requested Party.

Article 8

Mutual Agreement Procedure
   1. Where difficulties or doubts arise between the Contracting  Parties regarding the implementation or interpretation of the  Agreement, the competent authorities shall endeavour to  resolve the matter by mutual agreement.
   2. In addition to the agreements referred to in paragraph 1,  the competent authorities of the Contracting Parties may  mutually agree on the procedures to be used under Article 5. 
   3. The competent authorities of the Contracting Parties may  communicate with each other directly for purposes of reaching  agreement under this Article.

Article 9

Entry into Force
   1. Each of the Contracting Parties shall notify the other in  writing of the completion of the procedures required by its  law for the entry into force of this Agreement.
   2. The Agreement shall enter into force on the thirtieth day  after the receipt of the later of these notifications and  shall thereupon have effect
      a) for criminal tax matters from the date of entry into force 
      b) for all other matters covered in Article 1, for taxable  periods beginning on or after the first day of January of the  year next following the date on which the Agreement enters  into force, or where there is no taxable period, for all  charges to tax arising on or after that date.

Article 10

Termination
   1. This Agreement shall remain in force until terminated by a  Contracting Party. Either Contracting Party may terminate the  Agreement, through diplomatic channels by giving written  notice of termination to the other Contracting Party. In such  case, the Agreement shall cease to have effect on the first  day of the month following the end of the period of six  months after the date of receipt of notice of termination by  the other Contracting Party. 
   2. In the event of termination, both Contracting Parties  shall remain bound by the provisions of Article 7 with  respect to any information obtained under the Agreement.

In witness whereof the undersigned being duly authorised  thereto have signed the Agreement.

Done at Stockholm, this 5th day of November 2015, in  duplicate in the Swedish, Arabic and English languages, all  texts being equally authentic. In case of any divergence, the  English text shall prevail.

For the Government of the Kingdom of Sweden

Per Bolund

For the Government of the United Arab Emirates

Obaid Humaid Al Tayer

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.