SFS 2016:927 Lag om skatteavtal mellan Sverige och Armenien

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2016:927) om skatteavtal mellan Sverige och Armenien / SFS 2016:927 Lag om skatteavtal mellan Sverige och Armenien
160927.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om skatteavtal mellan Sverige och Armenien;

utfärdad den 19 oktober 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av

skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige
och Armenien undertecknade den 9 februari 2016 ska, tillsammans med det
protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag
här i landet. Avtalet och protokollet är avfattade på svenska, armeniska och
engelska. Den svenska och den engelska texten framgår av bilagan till denna
lag.

2 §

Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa med-

för inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
2. Lagen ska tillämpas i fråga om
a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år

som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, och

b) andra skatter på inkomst och på förmögenhet, på skatt som tas ut för be-

skattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag
då lagen träder i kraft eller senare.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

Magdalena Andersson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:171, bet. 2016/17:SkU4, rskr. 2016/17:12.

SFS 2016:927

Utkom från trycket
den 1 november 2016

background image

2

SFS 2016:927

Bilaga

Avtal mellan Konungariket Sveriges rege-
ring och Republiken Armeniens regering
för undvikande av dubbelbeskattning och
förhindrande av skatteflykt beträffande
skatter på inkomst och på förmögenhet

Konungariket Sveriges regering och Repu-

bliken Armeniens regering, som önskar ingå ett
avtal för undvikande av dubbelbeskattning och
förhindrande av skatteflykt beträffande skatter
på inkomst och på förmögenhet, har kommit
överens om följande:

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

1. Detta avtal tillämpas på personer som har

hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda
avtalsslutande staterna.

2. Inkomst som förvärvas av eller genom en

person vars inkomst enligt lagstiftningen i en-
dera avtalsslutande staten är föremål för del-
ägarbeskattning, ska anses förvärvad av en per-
son med hemvist i en av staterna till den del
som inkomsten, enligt skattelagstiftningen i
denna stat, behandlas som inkomst hos en per-
son med hemvist i staten i fråga.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på skatter på in-

komst och på förmögenhet som påförs för en
avtalsslutande stats, dess politiska underavdel-
ningars eller lokala myndigheters räkning, obe-
roende av det sätt på vilket skatterna tas ut.

2. Med skatter på inkomst och på förmögen-

het förstås alla skatter som tas ut på inkomst
eller på förmögenhet i dess helhet eller på delar
av inkomst eller förmögenhet, däri inbegripet
skatter på vinst på grund av överlåtelse av lös

Convention between the Government of the
Kingdom of Sweden and the Government of
the Republic of Armenia for the avoidance
of double taxation and the prevention of fis-
cal evasion with respect to taxes on income
and on capital

The Government of the Kingdom of Sweden

and the Government of the Republic of Arme-
nia;

Desiring to conclude a Convention for the

avoidance of double taxation and the preven-
tion of fiscal evasion with respect to taxes on
income and on capital;

Have agreed as follows:

Article 1

Persons covered

1. This Convention shall apply to persons

who are residents of one or both of the Con-
tracting States.

2. In the case of an item of income derived

by or through a person that is fiscally transpar-
ent under the laws of either Contracting State,
such item shall be considered to be derived by
a resident of a Contracting State to the extent
that the item is treated for the purposes of the
taxation law of such State as the income of a
resident.

Article 2

Taxes covered

1. This Convention shall apply to taxes on

income and on capital imposed on behalf of a
Contracting State or of its political subdivi-
sions or local authorities, irrespective of the
manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on in-

come and on capital all taxes imposed on total
income, on total capital, or on elements of in-
come or of capital, including taxes on gains
from the alienation of movable or immovable

background image

3

SFS 2016:927

eller fast egendom, samt skatter på värde-
stegring.

3. De skatter på vilka detta avtal tillämpas

är:

a) i Armenien:
1) vinstskatten,
2) inkomstskatten, och
3) egendomsskatten,
(i det följande benämnd ⬝armenisk skatt⬝);
b) i Sverige:
1) den statliga inkomstskatten,

2) kupongskatten,

3) den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta,

4) den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta artister m.fl.,

5) den kommunala inkomstskatten, och

6) statlig förmögenhetsskatt,

(i det följande benämnd ⬝svensk skatt⬝).
4. Avtalet tillämpas även på skatter av

samma eller i huvudsak likartat slag, som efter
undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av
eller i stället för de skatter som anges i punkt 3.
De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande
staterna ska meddela varandra de väsentliga
ändringar som gjorts i deras skattelagstiftning.

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat,

har vid tillämpningen av detta avtal följande
uttryck nedan angiven betydelse:

a) ⬝en avtalsslutande stat⬝ och ⬝den andra

avtalsslutande staten⬝ avser Armenien eller
Sverige, beroende på sammanhanget,

b) ⬝Armenien⬝ avser Republiken Armenien

och, när uttrycket används i geografisk bety-

property, as well as taxes on capital apprecia-
tion.

3. The taxes to which the Convention shall

apply are:

a) in Armenia:
(i) the profit tax;
(ii) the income tax; and
(iii) the property tax;
(hereinafter referred to as �SArmenian tax⬝);
b) in Sweden:
(i) the national income tax (den statliga

inkomstskatten);

(ii) the withholding tax on dividends

(kupongskatten);

(iii) the income tax on non-residents (den

särskilda inkomstskatten för utomlands
bosatta);

(iv) the income tax on non-resident artistes

and athletes (den särskilda inkomstskatten för
utomlands bosatta artister m.fl.);

(v) the municipal income tax (den kommu-

nala inkomstskatten); and

(vi) net wealth tax (statlig förmögenhets-

skatt);

(hereinafter referred to as �SSwedish tax⬝).
4. The Convention shall apply also to any

identical or substantially similar taxes that are
imposed after the date of signature of the Con-
vention in addition to, or in place of, the taxes
referred to in paragraph 3. The competent au-
thorities of the Contracting States shall notify
each other of any significant changes that have
been made in their taxation laws.

Article 3

General definitions

1. For the purposes of this Convention, un-

less the context otherwise requires:

a) the terms �Sa Contracting State⬝ and �Sthe

other Contracting State⬝ mean, as the context
requires, Armenia or Sweden;

b) the term �SArmenia⬝ means the Republic

of Armenia and, when used in the geographical

background image

4

SFS 2016:927

delse, det territorium, inklusive land, vatten,
havsbotten och luftområden inom vilket Repu-
bliken Armenien utövar sina suveräna rättighe-
ter eller jurisdiktion i överensstämmelse med
nationell lagstiftning och internationell rätt,

c) ⬝Sverige⬝ avser Konungariket Sverige

och, när uttrycket används i geografisk bety-
delse, innefattar Sveriges territorium, Sveriges
territorialhav och andra havsområden över
vilka Sverige i överensstämmelse med interna-
tionell rätt utövar suveräna rättigheter eller ju-
risdiktion,

d) ⬝person⬝ inbegriper fysisk person, bolag

och annan sammanslutning,

e) ⬝bolag⬝ avser juridisk person eller annan

som vid beskattningen behandlas såsom juri-
disk person,

f) ⬝företag⬝ avser bedrivandet av varje form

av rörelse,

g) ⬝företag i en avtalsslutande stat⬝ och

⬝företag i den andra avtalsslutande staten⬝ av-
ser företag som bedrivs av person med hemvist
i en avtalsslutande stat, respektive företag som
bedrivs av person med hemvist i den andra av-
talsslutande staten,

h) ⬝internationell trafik⬝ avser transport med

skepp eller luftfartyg som används av ett före-
tag i en avtalsslutande stat, utom då skeppet
eller luftfartyget används uteslutande mellan
platser i den andra avtalsslutande staten,

i) ⬝behörig myndighet⬝ avser:
1) i Armenien: finansdepartementet eller

dess befullmäktigade ombud,

2) i Sverige: finansministern, dennes befull-

mäktigade ombud eller den myndighet åt
vilken uppdras att vara behörig myndighet vid
tillämpningen av detta avtal,

j) ⬝medborgare⬝, i förhållande till en avtals-

slutande part, avser:

1) fysisk person som har medborgarskap i en

avtalsslutande stat, och

2) juridisk person, handelsbolag eller annan

sammanslutning som bildats enligt den lagstift-
ning som gäller i en avtalsslutande stat,

sense, means the territory, including land,
waters, subsoil and air spaces upon which the
Republic of Armenia exercises its sovereign
rights and jurisdiction according to national
legislation and international law;

c) the term �SSweden⬝ means the Kingdom of

Sweden and, when used in a geographical
sense, includes the national territory, the terri-
torial sea of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accordance with
international law exercises sovereign rights or
jurisdiction;

d) the term �Sperson⬝ includes an individual,

a company and any other body of persons;

e) the term �Scompany⬝ means any body cor-

porate or any entity that is treated as a body
corporate for tax purposes;

f) the term �Senterprise⬝ applies to the carry-

ing on of any business;

g) the terms �Senterprise of a Contracting

State⬝ and �Senterprise of the other Contracting
State⬝ mean respectively an enterprise carried
on by a resident of a Contracting State and an
enterprise carried on by a resident of the other
Contracting State;

h) the term �Sinternational traffic⬝ means any

transport by a ship or aircraft operated by an
enterprise of a Contracting State, except when
the ship or aircraft is operated solely between
places in the other Contracting State;

i) the term �Scompetent authority⬝ means:
(i) in Armenia: the Ministry of Finance or its

authorised representative,

(ii) in Sweden: the Minister of Finance, his

authorized representative or the authority
which is designated as a competent authority
for the purposes of this Convention;

j) the term �Snational⬝, in relation to a Con-

tracting State, means:

(i) any individual possessing the nationality

of that Contracting State; and

(ii) any legal person, partnership or associa-

tion deriving its status as such from the laws in
force in that Contracting State;

background image

5

SFS 2016:927

k) ⬝rörelse⬝ innefattar utövandet av fritt yrke

och annan självständig verksamhet.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet

vid någon tidpunkt anses, såvida inte samman-
hanget föranleder annat, varje uttryck som inte
definierats i avtalet ha den betydelse som ut-
trycket har vid denna tidpunkt enligt den sta-
tens lagstiftning i fråga om sådana skatter på
vilka avtalet tillämpas, och den betydelse som
uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning
i denna stat äger företräde framför den bety-
delse uttrycket ges i annan lagstiftning i denna
stat.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser ut-

trycket ⬝person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat⬝ person som enligt lagstiftningen i
denna stat är skattskyldig där på grund av
domicil, bosättning, plats för bolagsbildning,
plats för företagsledning eller annan liknande
omständighet och innefattar också denna stat,
dess offentligrättsliga organ eller institutioner,
politiska underavdelningar eller lokala myn-
digheter. Detta uttryck inbegriper emellertid
inte person som är skattskyldig i denna stat en-
dast för inkomst från källa i denna stat eller för
förmögenhet belägen där.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1

fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande
staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

a) han anses ha hemvist endast i den stat där

han har en bostad som stadigvarande står till
hans förfogande. Om han har en sådan bostad i
båda staterna, anses han ha hemvist endast i
den stat med vilken hans personliga och ekono-
miska förbindelser är starkast (centrum för
levnadsintressena),

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han

har centrum för sina levnadsintressen eller om
han inte i någondera staten har en bostad som

k) the term �Sbusiness⬝ includes the perfor-

mance of professional services and of other
activities of an independent character.

2. As regards the application of the Conven-

tion at any time by a Contracting State, any
term not defined therein shall, unless the con-
text otherwise requires, have the meaning that
it has at that time under the law of that State for
the purposes of the taxes to which the Conven-
tion applies, any meaning under the applicable
tax laws of that State prevailing over a mean-
ing given to the term under other laws of that
State.

Article 4

Resident

1. For the purposes of this Convention, the

term �Sresident of a Contracting State⬝ means
any person who, under the laws of that State, is
liable to tax therein by reason of his domicile,
residence, place of incorporation, place of
management or any other criterion of a similar
nature, and also includes that State and any
governmental body or agency, political subdi-
vision or local authority thereof. This term,
however, does not include any person who is
liable to tax in that State in respect only of in-
come from sources in that State or capital situ-
ated therein.

2. Where by reason of the provisions of

paragraph 1 an individual is a resident of both
Contracting States, then his status shall be
determined as follows:

a) he shall be deemed to be a resident only of

the State in which he has a permanent home
available to him; if he has a permanent home
available to him in both States, he shall be
deemed to be a resident only of the State with
which his personal and economic relations are
closer (centre of vital interests);

b) if the State in which he has his centre of

vital interests cannot be determined, or if he
has not a permanent home available to him in

background image

6

SFS 2016:927

stadigvarande står till hans förfogande, anses
han ha hemvist endast i den stat där han stadig-
varande vistas,

c) om han stadigvarande vistas i båda sta-

terna eller om han inte vistas stadigvarande i
någon av dem, anses han ha hemvist endast i
den stat där han är medborgare,

d) om han är medborgare i båda staterna el-

ler om han inte är medborgare i någon av dem,
ska de behöriga myndigheterna i de avtalsslu-
tande staterna avgöra frågan genom ömsesidig
överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1

annan person än fysisk person har hemvist i
båda avtalsslutande staterna, ska de behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande staterna ge-
nom ömsesidig överenskommelse söka avgöra
i vilken avtalsslutande stat personen ska anses
ha sitt hemvist vid tillämpningen av detta avtal.
I avsaknad av en ömsesidig överenskommelse
mellan de behöriga myndigheterna i de avtals-
slutande staterna, ska personen inte anses ha
hemvist i någondera avtalsslutande stat i syfte
att begära andra förmåner enligt detta avtal än
de som följer av artiklarna 22, 23 och 24.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser ut-

trycket ⬝fast driftställe⬝ en stadigvarande plats
för affärsverksamhet, från vilken ett företags
verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket ⬝fast driftställe⬝ innefattar sär-

skilt:

a) plats för företagsledning,
b) filial,
c) kontor,
d) fabrik,
e) verkstad, och
f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller

annan plats för utvinning av naturtillgångar.

3. Plats för byggnads-, anläggnings-, monte-

rings- eller installationsverksamhet eller verk-

either State, he shall be deemed to be a resident
only of the State in which he has an habitual
abode;

c) if he has an habitual abode in both States

or in neither of them, he shall be deemed to be
a resident only of the State of which he is a
national;

d) if he is a national of both States or of

neither of them, the competent authorities of
the Contracting States shall settle the question
by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of

paragraph 1 a person other than an individual is
a resident of both Contracting States, then the
competent authorities of the Contracting States
shall endeavour to determine by mutual agree-
ment the Contracting State of which that per-
son shall be deemed to be a resident for the
purposes of this Convention. In the absence of
a mutual agreement by the competent authori-
ties of the Contracting States, the person shall
not be considered a resident of either Contract-
ing State for the purposes of claiming any
benefits provided by the Convention, except
those provided by Articles 22, 23 and 24.

Article 5

Permanent establishment

1. For the purposes of this Convention, the

term �Spermanent establishment⬝ means a fixed
place of business through which the business
of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term �Spermanent establishment⬝

includes especially:

a) a place of management;
b) a branch;
c) an office;
d) a factory;
e) a workshop, and
f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any

other place of extraction of natural resources.

3. A building site or construction, assembly

or installation project or supervisory activities

background image

7

SFS 2016:927

samhet som består av övervakning i anslutning
därtill utgör fast driftställe endast om verksam-
heten pågår längre tid än nio månader.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i

denna artikel anses uttrycket ⬝fast driftställe⬝
inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslutande

för lagring, utställning eller utlämnande av
företaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varu-

lager uteslutande för lagring, utställning eller
utlämnande,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varula-

ger uteslutande för bearbetning eller förädling
genom ett annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för af-

färsverksamhet uteslutande för inköp av varor
eller inhämtande av upplysningar för företaget,

e) innehavet av stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för att för före-
taget bedriva annan verksamhet av förbe-
redande eller biträdande art,

f) innehavet av stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för någon kombi-
nation av verksamheter som anges i a) till e)
ovan, under förutsättning att hela den verksam-
het som bedrivs från den stadigvarande platsen
för affärsverksamhet på grund av denna kombi-
nation är av förberedande eller biträdande art.

5. Om en person � som inte är en sådan obe-

roende representant på vilken punkt 6 tillämpas
� är verksam för ett företag samt i en avtalsslu-
tande stat har och där regelmässigt använder
fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses
detta företag � utan hinder av bestämmelserna i
punkterna 1 och 2 � ha fast driftställe i denna
stat i fråga om varje verksamhet som personen
driver för företaget. Detta gäller dock inte, om
den verksamhet som personen bedriver är be-
gränsad till sådan som anges i punkt 4 och som,
om den bedrevs från en stadigvarande plats för
affärsverksamhet, inte skulle göra denna sta-
digvarande plats för affärsverksamhet till fast

in connection therewith constitutes a perma-
nent establishment only if it lasts more than
nine months.

4. Notwithstanding the preceding provi-

sions of this Article, the term �Spermanent es-
tablishment⬝ shall be deemed not to include:

a) the use of facilities solely for the purpose

of storage, display or delivery of goods or mer-
chandise belonging to the enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise solely
for the purpose of storage, display or delivery;

c) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise solely
for the purpose of processing by another enter-
prise;

d) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for the purpose of purchasing goods
or merchandise or of collecting information,
for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for the purpose of carrying on, for
the enterprise, any other activity of a prepara-
tory or auxiliary character;

f) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for any combination of activities
mentioned in subparagraphs a) to e), provided
that the overall activity of the fixed place of
business resulting from this combination is of a
preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of para-

graphs 1 and 2, where a person � other than an
agent of an independent status to whom para-
graph 6 applies � is acting on behalf of an en-
terprise and has, and habitually exercises, in a
Contracting State an authority to conclude con-
tracts in the name of the enterprise, that enter-
prise shall be deemed to have a permanent es-
tablishment in that State in respect of any ac-
tivities which that person undertakes for the
enterprise, unless the activities of such person
are limited to those mentioned in paragraph 4
which, if exercised through a fixed place of
business, would not make this fixed place of

background image

8

SFS 2016:927

driftställe enligt bestämmelserna i nämnda
punkt.

6. Företag anses inte ha fast driftställe i en

avtalsslutande stat endast på den grund att före-
taget bedriver affärsverksamhet i denna stat ge-
nom förmedling av mäklare, kommissionär
eller annan oberoende representant, under för-
utsättning att sådan person därvid bedriver sin
sedvanliga affärsverksamhet.

7. Den omständigheten att ett bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar
eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i
den andra avtalsslutande staten eller ett bolag
som bedriver affärsverksamhet i denna andra
stat (antingen från fast driftställe eller på annat
sätt) medför inte i sig att någotdera bolaget
utgör fast driftställe för det andra.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar av fast egendom
(däri inbegripet inkomst av lantbruk eller
skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket ⬝fast egendom⬝ har den bety-

delse som uttrycket har enligt lagstiftningen i
den avtalsslutande stat där egendomen är belä-
gen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör
till fast egendom, levande och döda inventarier
i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka
bestämmelserna i privaträtten om fast egendom
tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast
egendom samt rätt till föränderliga eller fasta
ersättningar för nyttjandet av eller rätten att
nyttja mineralförekomst, källa eller annan
naturtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg anses
inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på in-

komst som förvärvas genom omedelbart bru-
kande, genom uthyrning eller annan använd-
ning av fast egendom.

business a permanent establishment under the
provisions of that paragraph.

6. An enterprise shall not be deemed to have

a permanent establishment in a Contracting
State merely because it carries on business in
that State through a broker, general commis-
sion agent or any other agent of an independent
status, provided that such persons are acting in
the ordinary course of their business.

7. The fact that a company which is a resi-

dent of a Contracting State controls or is con-
trolled by a company which is a resident of the
other Contracting State, or which carries on
business in that other State (whether through a
permanent establishment or otherwise), shall
not of itself constitute either company a perma-
nent establishment of the other.

Article 6

Income from immovable property

1. Income derived by a resident of a Con-

tracting State from immovable property (in-
cluding income from agriculture or forestry)
situated in the other Contracting State may be
taxed in that other State.

2. The term �Simmovable property⬝ shall

have the meaning which it has under the law of
the Contracting State in which the property in
question is situated. The term shall in any case
include property accessory to immovable prop-
erty, livestock and equipment used in agricul-
ture and forestry, rights to which the provisions
of general law respecting landed property ap-
ply, buildings, usufruct of immovable property
and rights to variable or fixed payments as con-
sideration for the working of, or the right to
work, mineral deposits, sources and other natu-
ral resources; ships, boats and aircraft shall not
be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply

to income derived from the direct use, letting,
or use in any other form of immovable
property.

background image

9

SFS 2016:927

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3

tillämpas även på inkomst av fast egendom
som tillhör företag.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en av-

talsslutande stat förvärvar, beskattas endast i
denna stat, såvida inte företaget bedriver rö-
relse i den andra avtalsslutande staten från där
beläget fast driftställe. Om företaget bedriver
rörelse på nyss angivet sätt, får inkomst som är
hänförlig till det fasta driftstället i enlighet med
bestämmelserna i punkt 2 beskattas i den andra
staten.

2. Vid tillämpningen av denna artikel och ar-

tikel 22 ska den inkomst som i vardera avtals-
slutande staten är hänförlig till det fasta drift-
stället som avses i punkt 1 vara den inkomst
som det kan antas att driftstället skulle ha för-
värvat, särskilt med avseende på driftställets
mellanhavanden med andra delar av företaget,
om det hade varit ett fristående företag som be-
drivit verksamhet av samma eller liknande slag
under samma eller liknande villkor, med beak-
tande av de funktioner som utförts, tillgångar
som använts och risker som företaget har tagit
genom det fasta driftstället och genom andra
delar av företaget.

3. I fall då en avtalsslutande stat, i enlighet

med punkt 2, justerar de inkomster som är hän-
förliga till ett fast driftställe för ett företag med
hemvist i en av de avtalsslutande staterna och
därmed beskattar företaget för inkomst som har
beskattats i den andra staten, ska denna andra
stat, i den utsträckning som är nödvändigt för
att undvika dubbelbeskattning av dessa in-
komster, göra en vederbörlig justering om den
instämmer med den justering som gjorts av den
förstnämnda staten; om den andra avtals-
slutande staten inte instämmer ska de avtals-
slutande staterna söka undanröja eventuell
dubbelbeskattning till följd av detta genom
ömsesidig överenskommelse.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall

also apply to the income from immovable
property of an enterprise.

Article 7

Business profit

1. Profits of an enterprise of a Contracting

State shall be taxable only in that State unless
the enterprise carries on business in the other
Contracting State through a permanent estab-
lishment situated therein. If the enterprise car-
ries on business as aforesaid, the profits that
are attributable to the permanent establishment
in accordance with the provisions of paragraph
2 may be taxed in that other State.

2. For the purposes of this Article and Arti-

cle 22, the profits that are attributable in each
Contracting State to the permanent establish-
ment referred to in paragraph 1 are the profits it
might be expected to make, in particular in its
dealings with other parts of the enterprise, if it
were a separate and independent enterprise en-
gaged in the same or similar activities under
the same or similar conditions, taking into ac-
count the functions performed, assets used and
risks assumed by the enterprise through the
permanent establishment and through the other
parts of the enterprise.

3. Where, in accordance with paragraph 2, a

Contracting State adjusts the profits that are at-
tributable to a permanent establishment of an
enterprise of one of the Contracting States and
taxes accordingly profits of the enterprise that
have been charged to tax in the other State, the
other Contracting State shall, to the extent nec-
essary to eliminate double taxation, make an
appropriate adjustment if it agrees with the ad-
justment made by the first-mentioned State; if
the other Contracting State does not so agree,
the Contracting States shall endeavour to elim-
inate any double taxation resulting therefrom
by mutual agreement.

background image

10

SFS 2016:927

4. Ingår i inkomst av rörelse inkomst som

behandlas särskilt i andra artiklar av detta av-
tal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte
av bestämmelserna i denna artikel.

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst som förvärvas av företag i en av-

talsslutande stat genom användningen av skepp
eller luftfartyg i internationell trafik beskattas
endast i denna stat.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på in-

komst som förvärvas av luftfartskonsortiet
Scandinavian Airlines System (SAS) men en-
dast på den del av inkomsten som motsvarar
den andel i konsortiet som innehas av SAS
Sverige AB, den svenske delägaren i SAS.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även

på inkomst som förvärvas genom deltagande i
en pool, ett gemensamt företag eller en interna-
tionell driftsorganisation.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då:
a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt

eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen
av ett företag i den andra avtalsslutande staten
eller äger del i detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt del-

tar i ledningen eller kontrollen av såväl ett fö-
retag i en avtalsslutande stat som ett företag i
den andra avtalsslutande staten eller äger del i
båda dessa företags kapital, gäller följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsför-

bindelser eller finansiella förbindelser avtalas
eller föreskrivs villkor, som avviker från dem
som skulle ha avtalats mellan av varandra obe-
roende företag, får all inkomst, som utan så-
dana villkor skulle ha tillkommit det ena före-
taget men som på grund av villkoren i fråga

4. Where profits include items of income

which are dealt with separately in other Arti-
cles of this Convention, then the provisions of
those Articles shall not be affected by the pro-
visions of this Article.

Article 8

Shipping and air transport

1. Profits of an enterprise of a Contracting

State from the operation of ships or aircraft in
international traffic shall be taxable only in that
State.

2. With respect to profits derived by the air

transport consortium Scandinavian Airlines
System (SAS) the provisions of paragraph 1
shall apply only to such part of the profits as
corresponds to the participation held in that
consortium by SAS Sverige AB, the Swedish
partner of SAS.

3. The provisions of paragraph 1 shall also

apply to profits from the participation in a pool,
a joint business or an international operating
agency.

Article 9

Associated enterprises

1. Where
a) an enterprise of a Contracting State partic-

ipates directly or indirectly in the management,
control or capital of an enterprise of the other
Contracting State, or

b) the same persons participate directly or

indirectly in the management, control or capital
of an enterprise of a Contracting State and an
enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or im-

posed between the two enterprises in their
commercial or financial relations which differ
from those which would be made between in-
dependent enterprises, then any profits which
would, but for those conditions, have accrued
to one of the enterprises, but, by reason of

background image

11

SFS 2016:927

inte tillkommit detta företag, inräknas i detta
företags inkomst och beskattas i överensstäm-
melse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat i inkomsten

för ett företag i denna stat inräknar � och i
överensstämmelse därmed beskattar � inkomst,
för vilken ett företag i den andra avtalsslutande
staten beskattats i denna andra stat, samt den
sålunda inräknade inkomsten är sådan som
skulle ha tillkommit företag i den förstnämnda
staten om de villkor som avtalats mellan före-
tagen hade varit sådana som skulle ha avtalats
mellan av varandra oberoende företag, ska
denna andra stat genomföra vederbörlig juste-
ring av det skattebelopp som påförts inkomsten
där, om denna andra stat finner justeringen
motiverad. Vid sådan justering gäller övriga
bestämmelser i detta avtal och de behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande staterna
överlägger vid behov med varandra.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en av-

talsslutande stat till person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten får beskattas i
denna andra stat.

2. Utdelning från bolag med hemvist i en av-

talsslutande stat får emellertid beskattas även i
denna stat, enligt lagstiftningen i denna stat,
men om den som har rätt till utdelningen har
hemvist i den andra avtalsslutande staten får
skatten inte överstiga:

a) 0 procent av utdelningens bruttobelopp

om den som har rätt till utdelningen är ett bolag
(med undantag för handelsbolag), förutsatt att

1) bolaget innehar minst 25 procent av det

utdelande bolagets kapital eller röstetal,

2) bolaget har haft innehavet i minst två år

innan några krav görs med hänvisning till
denna bestämmelse, och

those conditions, have not so accrued, may be
included in the profits of that enterprise and
taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the

profits of an enterprise of that State � and taxes
accordingly � profits on which an enterprise of
the other Contracting State has been charged to
tax in that other State and the profits so in-
cluded are profits which would have accrued to
the enterprise of the first-mentioned State if the
conditions made between the two enterprises
had been those which would have been made
between independent enterprises, then that
other State shall make an appropriate adjust-
ment to the amount of the tax charged therein
on those profits, where that other State consid-
ers the adjustment justified. In determining
such adjustment, due regard shall be had to the
other provisions of this Convention and the
competent authorities of the Contracting States
shall if necessary consult each other.

Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a

resident of a Contracting State to a resident of
the other Contracting State may be taxed in
that other State.

2. However, dividends paid by a company

which is a resident of a Contracting State may
also be taxed in that State according to the laws
of that State, but if the beneficial owner of the
dividends is a resident of the other Contracting
State, the tax so charged shall not exceed:

a) 0 per cent of the gross amount of the divi-

dends if the beneficial owner is a company
(other than a partnership), provided that

(i) that company holds at least 25 per cent of

the capital or the voting power of the company
paying the dividends;

(ii) that company has owned that holding for

at least two years prior to any claim being
made under this sub-paragraph; and

background image

12

SFS 2016:927

3) utdelningen är undantagen från beskatt-

ning hos det bolaget,

b) 5 procent av utdelningens bruttobelopp

om den som har rätt till utdelningen är ett bolag
(med undantag för handelsbolag) som innehar
minst 10 procent av det utdelande bolagets
kapital eller röstetal,

c) 15 procent av utdelningens bruttobelopp i

alla andra fall.

Denna punkt berör inte bolagets beskattning

för den vinst av vilken utdelningen betalas.

3. Med uttrycket ⬝utdelning⬝ förstås i denna

artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter,
som inte är fordringar, med rätt till andel i
vinst, samt inkomst av andra rättigheter i bolag
som enligt lagstiftningen i den stat där det ut-
delande bolaget har hemvist vid beskattningen
behandlas på samma sätt som inkomst av
aktier.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2

tillämpas inte, om den som har rätt till utdel-
ningen har hemvist i en avtalsslutande stat och
bedriver rörelse i den andra avtalsslutande sta-
ten, där bolaget som betalar utdelningen har
hemvist, från där beläget fast driftställe, samt
den andel på grund av vilken utdelningen beta-
las äger verkligt samband med det fasta drift-
stället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i
artikel 7.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande

stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslu-
tande staten, får denna andra stat inte beskatta
utdelning som bolaget betalar, utom i den mån
utdelningen betalas till person med hemvist i
denna andra stat eller i den mån den andel på
grund av vilken utdelningen betalas äger verk-
ligt samband med fast driftställe i denna andra
stat, och inte heller på bolagets icke utdelade
vinst ta ut en skatt som utgår på bolagets icke
utdelade vinst, även om utdelningen eller den
icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av
inkomst som uppkommit i denna andra stat.

(iii) the dividends are exempt from tax in the

hands of that company;

b) 5 per cent of the gross amount of the divi-

dends if the beneficial owner is a company
(other than a partnership) which holds at least
10 per cent of the capital or the voting power of
the company paying the dividends;

c) 15 per cent of the gross amount of the

dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation

of the company in respect of the profits out of
which the dividends are paid.

3. The term �Sdividends⬝ as used in this Arti-

cle means income from shares or other rights,
not being debt claims, participating in profits,
as well as income from other corporate rights
which is subjected to the same taxation treat-
ment as income from shares by the laws of the
State of which the company making the distri-
bution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall

not apply if the beneficial owner of the divi-
dends, being a resident of a Contracting State,
carries on business in the other Contracting
State of which the company paying the divi-
dends is a resident through a permanent estab-
lishment situated therein and the holding in re-
spect of which the dividends are paid is effec-
tively connected with such permanent estab-
lishment. In such case the provisions of Article
7 shall apply.

5. Where a company which is a resident of a

Contracting State derives profits or income
from the other Contracting State, that other
State may not impose any tax on the dividends
paid by the company, except insofar as such
dividends are paid to a resident of that other
State or insofar as the holding in respect of
which the dividends are paid is effectively con-
nected with a permanent establishment situated
in that other State, nor subject the company's
undistributed profits to a tax on the company's
undistributed profits, even if the dividends paid
or the undistributed profits consist wholly or
partly of profits or income arising in such other
State.

background image

13

SFS 2016:927

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande

stat och som betalas till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat.

2. Ränta som härrör från en avtalsslutande

stat får emellertid beskattas även i denna stat,
enligt lagstiftningen i denna stat, men om den
som har rätt till räntan har hemvist i den andra
avtalsslutande staten får skatten inte överstiga
5 procent av räntans bruttobelopp.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2

beskattas ränta, som anges i punkt 1, endast i
den avtalsslutande stat där den som har rätt till
räntan har hemvist om någon av följande förut-
sättningar är uppfylld:

a) den som betalar eller tar emot räntan är en

avtalsslutande stat, dess offentligrättsliga organ
eller institution, politiska underavdelning eller
lokala myndighet eller centralbanken i en av-
talsslutande stat,

b) räntan betalas på grund av ett lån som be-

viljats eller garanterats av AB Svensk Export-
kredit (SEK), Exportkreditnämnden (EKN),
Styrelsen för internationellt utvecklingssam-
arbete (SIDA), Swedfund eller av en annan in-
stitution av offentligrättslig karaktär i någon-
dera avtalsslutande stat med syfte att främja
export eller utveckling.

4. Med uttrycket ⬝ränta⬝ förstås i denna arti-

kel inkomst av varje slags fordran, antingen
den säkerställts genom inteckning i fast egen-
dom eller inte och antingen den medför rätt till
andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket
avser särskilt inkomst av värdepapper som ut-
färdats av staten och inkomst av obligationer
eller debentures, däri inbegripet agiobelopp
och vinster som hänför sig till sådana värde-
papper, obligationer eller debentures. Straff-

Article 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and

paid to a resident of the other Contracting State
may be taxed in that other State.

2. However, interest arising in a Contracting

State may also be taxed in that State according
to the laws of that State, but if the beneficial
owner of the interest is a resident of the other
Contracting State, the tax so charged shall not
exceed 5 per cent of the gross amount of the
interest.

3. Notwithstanding the provisions of para-

graph 2 interest, mentioned in paragraph 1,
shall be taxable only in the Contracting State
where the beneficial owner of the interest is a
resident if one of the following requirements is
fulfilled;

a) the payer or the recipient of the interest is

the Contracting State itself, a governmental
body or agency, a political subdivision or a
local authority thereof or the Central Bank of a
Contracting State;

b) the interest is paid in respect of a loan

granted or guaranteed by The Swedish Interna-
tional Development Cooperation Agency
(SIDA), The Swedish Export Credit Corpora-
tion (SEK), Swedfund International AB, The
Swedish Export Credits Guarantee Board
(Exportkreditnämnden) or any other institu-
tion of a public character in either Contracting
State with the objective to promote exports or
development.

4. The term �Sinterest⬝ as used in this Article

means income from debt-claims of every kind,
whether or not secured by mortgage and
whether or not carrying a right to participate in
the debtor's profits, and in particular, income
from government securities and income from
bonds or debentures, including premiums and
prizes attaching to such securities, bonds or de-
bentures. Penalty charges for late payment
shall not be regarded as interest for the purpose

background image

14

SFS 2016:927

avgift på grund av sen betalning anses inte som
ränta vid tillämpningen av denna artikel.

5. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3

tillämpas inte om den som har rätt till räntan
har hemvist i en avtalsslutande stat och bedri-
ver rörelse i den andra avtalsslutande staten
från vilken räntan härrör, från där beläget fast
driftställe, samt den fordran för vilken räntan
betalas äger verkligt samband med det fasta
driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmel-
serna i artikel 7.

6. Ränta anses härröra från en avtalsslutande

stat om utbetalaren är en person med hemvist i
denna stat. Om emellertid den person som be-
talar räntan, antingen denne har hemvist i en
avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande
stat har fast driftställe i samband med vilket
den skuld uppkommit för vilken räntan betalas,
och räntan belastar det fasta driftstället, anses
räntan härröra från den stat där det fasta drift-
stället är beläget.

7. Om räntebeloppet, på grund av särskilda

förbindelser mellan utbetalaren och den som
har rätt till räntan eller mellan dem båda och
annan person, med hänsyn till den fordran för
vilken räntan betalas, överstiger det belopp
som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och
den som har rätt till räntan om sådana förbin-
delser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna
i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I
sådant fall beskattas överskjutande belopp
enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande
staten med iakttagande av övriga bestämmelser
i detta avtal.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande

stat och som betalas till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat.

of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3

shall not apply if the beneficial owner of the in-
terest, being a resident of a Contracting State,
carries on business in the other Contracting
State in which the interest arises through a per-
manent establishment situated therein and the
debt-claim in respect of which the interest is
paid is effectively connected with such perma-
nent establishment. In such case the provisions
of Article 7 shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Con-

tracting State when the payer is a resident of
that State. Where, however, the person paying
the interest, whether he is a resident of a Con-
tracting State or not, has in a Contracting State
a permanent establishment in connection with
which the indebtedness on which the interest is
paid was incurred, and such interest is borne by
such permanent establishment, then such inter-
est shall be deemed to arise in the State in
which the permanent establishment is situated.

7. Where, by reason of a special relationship

between the payer and the beneficial owner or
between both of them and some other person,
the amount of the interest, having regard to the
debt-claim for which it is paid, exceeds the
amount which would have been agreed upon
by the payer and the beneficial owner in the ab-
sence of such relationship, the provisions of
this Article shall apply only to the last-men-
tioned amount. In such case, the excess part of
the payments shall remain taxable according to
the laws of each Contracting State, due regard
being had to the other provisions of this Con-
vention.

Article 12

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State

and paid to a resident of the other Contracting
State may be taxed in that other State.

background image

15

SFS 2016:927

2. Royalty som härrör från en avtalsslutande

stat får emellertid beskattas även i denna stat,
enligt lagstiftningen i denna stat, men om den
som har rätt till royaltyn har hemvist i den
andra avtalsslutande staten får skatten inte
överstiga 5 procent av royaltyns bruttobelopp.

3. Med uttrycket ⬝royalty⬝ förstås i denna

artikel varje slags betalning som tas emot så-
som ersättning för nyttjandet av eller för rätten
att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt
eller vetenskapligt verk, häri inbegripet bio-
graffilm och filmer eller band för radio- eller
televisionsutsändning, patent, varumärke,
mönster eller modell, ritning, hemligt recept
eller hemlig tillverkningsmetod, eller för upp-
lysning om erfarenhetsrön av industriell, kom-
mersiell eller vetenskaplig natur.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2

tillämpas inte om den som har rätt till royaltyn
har hemvist i en avtalsslutande stat och bedri-
ver rörelse i den andra avtalsslutande staten,
från vilken royaltyn härrör, från där beläget
fast driftställe, samt den rättighet eller egen-
dom i fråga om vilken royaltyn betalas äger
verkligt samband med det fasta driftstället. I
sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel
7.

5. Royalty anses härröra från en avtalsslu-

tande stat om utbetalaren är en person med
hemvist i denna stat. Om emellertid den person
som betalar royaltyn, antingen denne har hem-
vist i en avtalsslutande stat eller inte, i en av-
talsslutande stat har fast driftställe i samband
med vilket skyldigheten att betala royaltyn
uppkommit, och royaltyn belastar det fasta
driftstället, anses royaltyn härröra från den stat
där det fasta driftstället är beläget.

6. Om royaltyn, på grund av särskilda för-

bindelser mellan utbetalaren och den som har
rätt till royaltyn eller mellan dem båda och an-
nan person, med hänsyn till det nyttjande, den
rättighet eller den upplysning för vilken royal-
tyn betalas, överstiger det belopp som skulle

2. However, royalties arising in a Contract-

ing State may also be taxed in that State ac-
cording to the laws of that State, but if the ben-
eficial owner of the royalty is a resident of the
other Contracting State, the tax so charged
shall not exceed 5 per cent of the gross amount
of the royalties.

3. The term �Sroyalties⬝ as used in this Arti-

cle means payments of any kind received as a
consideration for the use of, or the right to use,
any copyright of literary, artistic or scientific
work including cinematograph films and films
or tapes for radio or television broadcasting,
any patent, trade mark, design or model, plan,
secret formula or process, or for information
concerning industrial, commercial or scientific
experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall

not apply if the beneficial owner of the royal-
ties, being a resident of a Contracting State,
carries on business in the other Contracting
State in which the royalties arise through a per-
manent establishment situated therein and the
right or property in respect of which the royal-
ties are paid is effectively connected with such
permanent establishment. In such case the pro-
visions of Article 7 shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is a resident
of that State. Where, however, the person pay-
ing the royalties, whether he is a resident of a
Contracting State or not, has in a Contracting
State a permanent establishment in connection
with which the liability to pay the royalties was
incurred, and such royalties are borne by such
permanent establishment, then such royalties
shall be deemed to arise in the Contracting
State in which the permanent establishment is
situated.

6. Where, by reason of a special relationship

between the payer and the beneficial owner or
between both of them and some other person,
the amount of the royalties, having regard to
the use, right or information for which they are
paid, exceeds the amount which would have

background image

16

SFS 2016:927

ha avtalats mellan utbetalaren och den som har
rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte
förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna
artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant
fall beskattas överskjutande belopp enligt lag-
stiftningen i vardera avtalsslutande staten med
iakttagande av övriga bestämmelser i detta
avtal.

Artikel 13

Kapitalvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar på grund av överlå-
telse av sådan fast egendom som avses i artikel
6 och som är belägen i den andra avtalsslu-
tande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egen-

dom som utgör del av rörelsetillgångarna i fast
driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande
stat har i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller
vinst på grund av överlåtelse av sådant fast
driftställe (för sig eller tillsammans med hela
företaget).

3. Vinst, som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar på grund av överlå-
telse av skepp eller luftfartyg som används i in-
ternationell trafik eller lös egendom som är
hänförlig till användningen av sådana skepp
eller luftfartyg, beskattas endast i denna stat.

Bestämmelserna i denna punkt tillämpas på

vinst som förvärvas av luftfartkonsortiet Scan-
dinavian Airlines System (SAS), men endast
på den del av vinsten som motsvarar den andel
i konsortiet som innehas av SAS Sverige AB,
den svenske delägaren i SAS.

4. Vinst, som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar på grund av överlå-
telse av andelar vars värde till mer än 50 pro-
cent, direkt eller indirekt, kan hänföras till fast
egendom som är belägen i den andra avtalsslu-
tande staten, får beskattas i denna andra stat.

been agreed upon by the payer and the benefi-
cial owner in the absence of such relationship,
the provisions of this Article shall apply only
to the last-mentioned amount. In such case, the
excess part of the payments shall remain taxa-
ble according to the laws of each Contracting
State, due regard being had to the other provi-
sions of this Convention.

Article 13

Capital gains

1. Gains derived by a resident of a Contract-

ing State from the alienation of immovable
property referred to in Article 6 and situated in
the other Contracting State may be taxed in
that other State.

2. Gains from the alienation of movable

property forming part of the business property
of a permanent establishment which an enter-
prise of a Contracting State has in the other
Contracting State, including such gains from
the alienation of such a permanent establish-
ment (alone or with the whole enterprise), may
be taxed in that other State.

3. Gains derived by a resident of a Contract-

ing State from the alienation of ships or aircraft
operated in international traffic or movable
property pertaining to the operation of such
ships or aircraft, shall be taxable only in that
State.

With respect to gains derived by the air

transport consortium Scandinavian Airlines
System (SAS), the provisions of this paragraph
shall apply only to such part of the gains as
corresponds to the participation held in that
consortium by SAS Sverige AB, the Swedish
partner of SAS.

4. Gains derived by a resident of a Contract-

ing State from the alienation of shares deriving
more than 50 per cent of their value directly or
indirectly from immovable property situated in
the other Contracting State may be taxed in
that other State.

background image

17

SFS 2016:927

5. Vinst på grund av överlåtelse av annan

egendom än sådan som avses i punkterna 1, 2,
3 och 4 beskattas endast i den avtalsslutande
stat där överlåtaren har hemvist.

6. Vinst på grund av avyttring av aktier eller

andra rättigheter i bolag, eller andelar i han-
delsbolag, som förvärvas av en fysisk person
som har haft hemvist i en avtalsslutande stat
och som fått hemvist i den andra avtalsslutande
staten får � utan hinder av bestämmelserna i
punkt 5 � beskattas i den förstnämnda staten
om avyttringen av tillgången sker vid något
tillfälle under de sju år som följer närmast efter
den tidpunkt då personen upphört att ha hem-
vist i den förstnämnda staten.

Artikel 14

Inkomst av anställning

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 15,

17 och 18 föranleder annat, beskattas lön och
annan liknande ersättning som person med
hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på
grund av anställning, endast i denna stat, så-
vida inte arbete utförs i den andra avtalsslu-
tande staten. Om arbetet utförs i denna andra
stat, får ersättning som uppbärs för arbetet be-
skattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1

beskattas ersättning, som person med hemvist i
en avtalsslutande stat uppbär för arbete i den
andra avtalsslutande staten, endast i den först-
nämnda staten, om:

a) mottagaren vistas i den andra staten under

tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt
inte överstiger 183 dagar under en tolvmåna-
dersperiod som börjar eller slutar under be-
skattningsåret i fråga,

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som

inte har hemvist i den andra staten eller på den-
nes vägnar, och

c) ersättningen inte belastar fast driftställe

som arbetsgivaren har i den andra staten.

5. Gains from the alienation of any property

other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3
and 4, shall be taxable only in the Contracting
State of which the alienator is a resident.

6. Notwithstanding the provisions of para-

graph 5, gains from the alienation of shares or
other rights in a company, or of interests in a
partnership, derived by an individual who has
been a resident of a Contracting State and who
has become a resident of the other Contracting
State, may be taxed in the first-mentioned State
if the alienation of the property occurs at any
time during the seven years next following the
date on which the individual has ceased to be a
resident of the first-mentioned State.

Article 14

Income from employment

1. Subject to the provisions of Articles 15,

17 and 18, salaries, wages and other similar re-
muneration derived by a resident of a Contract-
ing State in respect of an employment shall be
taxable only in that State unless the employ-
ment is exercised in the other Contracting
State. If the employment is so exercised, such
remuneration as is derived therefrom may be
taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of para-

graph 1, remuneration derived by a resident of
a Contracting State in respect of an employ-
ment exercised in the other Contracting State
shall be taxable only in the first mentioned
State if:

a) the recipient is present in the other State

for a period or periods not exceeding in the ag-
gregate 183 days in any twelve month period
commencing or ending in the fiscal year con-
cerned, and

b) the remuneration is paid by, or on behalf

of, an employer who is not a resident of the
other State, and

c) the remuneration is not borne by a perma-

nent establishment which the employer has in
the other State.

background image

18

SFS 2016:927

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i

denna artikel får ersättning för arbete som ut-
förs ombord på skepp eller luftfartyg som an-
vänds i internationell trafik av ett företag i en
avtalsslutande stat, beskattas i denna stat. Om
en person med hemvist i Sverige uppbär ersätt-
ning för arbete utfört ombord på luftfartyg som
används i internationell trafik av luftfartskon-
sortiet Scandinavian Airlines System (SAS),
ska sådan ersättning beskattas endast i Sverige.

Artikel 15

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersätt-

ning, som person med hemvist i en avtals-
slutande stat uppbär i egenskap av medlem i
styrelse eller annat liknande organ i bolag med
hemvist i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat.

Artikel 16

Artister och sportutövare

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel

14 får inkomst, som person med hemvist i en
avtalsslutande stat förvärvar genom sin person-
liga verksamhet i den andra avtalsslutande sta-
ten i egenskap av artist, såsom teater- eller
filmskådespelare, radio- eller televisionsartist
eller musiker, eller i egenskap av sportutövare,
beskattas i denna andra stat.

2. I fall då inkomst genom personlig verk-

samhet som artist eller sportutövare bedriver i
denna egenskap inte tillfaller artisten eller
sportutövaren själv utan annan person, får
denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna
i artikel 14, beskattas i den avtalsslutande stat
där artisten eller sportutövaren bedriver verk-
samheten.

3. Notwithstanding the preceding provi-

sions of this Article, remuneration derived in
respect of an employment exercised aboard a
ship or aircraft operated in international traffic
by an enterprise of a Contracting State may be
taxed in that State. Where a resident of Sweden
derives remuneration in respect of an employ-
ment exercised aboard an aircraft operated in
international traffic by the air transport consor-
tium Scandinavian Airlines System (SAS),
such remuneration shall be taxable only in
Sweden.

Article 15

Directors�" fees

Directors' fees and other similar payments

derived by a resident of a Contracting State in
his capacity as a member of the board of direc-
tors of a company which is a resident of the
other Contracting State may be taxed in that
other State.

Article 16

Entertainers and sportspersons

1. Notwithstanding the provisions of Article

14, income derived by a resident of a Contract-
ing State as an entertainer, such as a theatre,
motion picture, radio or television artiste, or a
musician, or as a sportsperson, from that resi-
dent�"s personal activities as such exercised in
the other Contracting State, may be taxed in
that other State.

2. Where income in respect of personal ac-

tivities exercised by an entertainer or a sports-
person acting as such accrues not to the enter-
tainer or sportsperson but to another person,
that income may, notwithstanding the provi-
sions of Article 14, be taxed in the Contracting
State in which the activities of the entertainer
or sportsperson are exercised.

background image

19

SFS 2016:927

Artikel 17

Pensioner, livräntor och liknande betalningar

1. Pension och annan liknande ersättning,

utbetalning enligt socialförsäkringslagstift-
ningen och livränta, som härrör från en avtals-
slutande stat och betalas till en person med
hemvist i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i den förstnämnda avtalsslutande
staten.

2. Med uttrycket ⬝livränta⬝ förstås ett fast-

ställt belopp, som utbetalas periodiskt på fast-
ställda tider under en persons livstid eller under
angiven eller fastställbar tidsperiod och som
utgår på grund av förpliktelse att verkställa
dessa utbetalningar som ersättning för däremot
fullt svarande vederlag i pengar eller pengars
värde.

Artikel 18

Offentlig tjänst

1. a) Lön och annan liknande ersättning,

med undantag för pension, som betalas av en
avtalsslutande stat, en av dess politiska under-
avdelningar eller lokala myndigheter till fysisk
person på grund av arbete som utförts i denna
stats, underavdelnings eller myndighets tjänst,
beskattas endast i denna stat.

b) Sådan lön och annan liknande ersättning

beskattas emellertid endast i den andra avtals-
slutande staten om arbetet utförs i denna andra
stat och personen i fråga har hemvist i denna
stat och:

1) är medborgare i denna stat, eller
2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande

för att utföra arbetet.

2. Bestämmelserna i artiklarna 14, 15 och 16

tillämpas på ersättning som betalas på grund av
arbete som utförts i samband med rörelse som
bedrivs av en avtalsslutande stat, en av dess
politiska underavdelningar eller lokala myndig-
heter.

Article 17

Pensions, annuities and similar payments

1. Pensions and other similar remuneration,

disbursements under the Social Security legis-
lation and annuities arising in a Contracting
State and paid to a resident of the other Con-
tracting State may be taxed in the first-
mentioned Contracting State.

2. The term �Sannuity⬝ means a stated sum

payable periodically at stated times during life
or during a specified or ascertainable period of
time under an obligation to make the payments
in return for adequate and full consideration in
money or money's worth.

Article 18

Government service

1. a) Salaries, wages and other similar remu-

neration, other than a pension, paid by a Con-
tracting State or a political subdivision or a lo-
cal authority thereof to an individual in respect
of services rendered to that State or subdivision
or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such salaries, wages and other

similar remuneration shall be taxable only in
the other Contracting State if the services are
rendered in that State and the individual is a
resident of that State who:

(i) is a national of that State; or
(ii) did not become a resident of that State

solely for the purpose of rendering the services.

2. The provisions of Articles 14, 15 and 16

shall apply to remuneration in respect of ser-
vices rendered in connection with a business
carried on by a Contracting State or a political
subdivision or a local authority thereof.

background image

20

SFS 2016:927

Artikel 19

Studerande

Studerande eller affärspraktikant som har

eller omedelbart före vistelsen i en avtalsslu-
tande stat hade hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten och som vistas i den förstnämnda
staten uteslutande för sin undervisning eller
praktik, beskattas inte i denna stat för belopp
som han erhåller för sitt uppehälle, sin under-
visning eller praktik, om beloppen härrör från
källa utanför denna stat.

Artikel 20

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar och som inte
behandlas i föregående artiklar av detta avtal
beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån
inkomsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte

på inkomst, med undantag av inkomst av fast
egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om
mottagaren av inkomsten har hemvist i en av-
talsslutande stat och bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten från där beläget fast
driftställe, samt den rättighet eller egendom i
fråga om vilken inkomsten betalas äger verk-
ligt samband med det fasta driftstället. I sådant
fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punk-

terna 1 och 2 får inkomst som person med
hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och
som inte behandlas i föregående artiklar av
detta avtal och som härrör från den andra av-
talsslutande staten, beskattas i denna andra stat.

Artikel 21

Förmögenhet

1. Förmögenhet bestående av sådan fast

egendom som avses i artikel 6, som person

Article 19

Students

Payments which a student or business ap-

prentice who is or was immediately before
visiting a Contracting State a resident of the
other Contracting State and who is present in
the first-mentioned State solely for the purpose
of his education or training receives for the
purpose of his maintenance, education or train-
ing shall not be taxed in that State, provided
that such payments arise from sources outside
that State.

Article 20

Other income

1. Items of income of a resident of a Con-

tracting State, wherever arising, not dealt with
in the foregoing Articles of this Convention
shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not

apply to income, other than income from im-
movable property as defined in paragraph 2 of
Article 6, if the recipient of such income, being
a resident of a Contracting State, carries on
business in the other Contracting State through
a permanent establishment situated therein and
the right or property in respect of which the in-
come is paid is effectively connected with such
permanent establishment. In such case the pro-
visions of Article 7 shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of para-

graphs 1 and 2, items of income of a resident of
a Contracting State not dealt with in the fore-
going Articles of this Convention and arising
in the other Contracting State may also be
taxed in that other State.

Article 21

Capital

1. Capital represented by immovable

property referred to in Article 6, owned by a

background image

21

SFS 2016:927

med hemvist i en avtalsslutande stat innehar
och som är belägen i den andra avtalsslutande
staten får beskattas i denna andra stat.

2. Förmögenhet bestående av lös egendom,

som utgör del av rörelsetillgångarna i fast drift-
ställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat
har i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat.

3. Förmögenhet bestående av skepp och luft-

fartyg som används i internationell trafik av ett
företag i en avtalsslutande stat och av lös egen-
dom som är hänförlig till användningen av så-
dana skepp och luftfartyg, beskattas endast i
denna stat.

Bestämmelserna i denna punkt tillämpas på

förmögenhet som ägs av luftfartkonsortiet
Scandinavian Airlines System (SAS), men en-
dast på den del av förmögenheten som motsva-
rar den andel i konsortiet som innehas av SAS
Sverige AB, den svenske delägaren i SAS.

4. Alla andra slag av förmögenhet som

person med hemvist i en avtalsslutande stat
innehar, beskattas endast i denna stat.

5. Om, i enlighet med punkt 4, rätten att be-

skatta förmögenhet som innehas av person med
hemvist i en avtalsslutande stat, tillfaller endast
denna stat, får denna förmögenhet beskattas i
den andra avtalsslutande staten, om förmögen-
heten inte är föremål för en allmän förmögen-
hetsskatt enligt lagstiftningen i den först-
nämnda staten.

Artikel 22

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. Beträffande Armenien ska dubbelbeskatt-

ning undvikas på följande sätt:

a) Om en person med hemvist i Armenien

förvärvar inkomst eller innehar förmögenhet
som enligt bestämmelserna i detta avtal får
beskattas i Sverige, ska Armenien:

1) från skatten på denna persons inkomst av-

räkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt
som har erlagts i Sverige,

resident of a Contracting State and situated in
the other Contracting State, may be taxed in
that other State.

2. Capital represented by movable property

forming part of the business property of a per-
manent establishment which an enterprise of a
Contracting State has in the other Contracting
State may be taxed in that other State.

3. Capital represented by ships and aircraft

operated in international traffic by an enter-
prise of a Contracting State and by movable
property pertaining to the operation of such
ships and aircraft, shall be taxable only in that
State.

With respect to capital owned by the air

transport consortium Scandinavian Airlines
System (SAS), the provisions of this paragraph
shall apply only to such part of the capital as
corresponds to the participation held in that
consortium by SAS Sverige AB, the Swedish
partner of SAS.

4. All other elements of capital of a resident

of a Contracting State shall be taxable only in
that State.

5. If, pursuant to paragraph 4, the right to tax

capital held by an individual who is resident of
a Contracting State, is vested only in that State,
such capital may be taxed in the other
Contracting State, where the net capital is not
subject to a general tax on net capital according
to the laws of the first-mentioned State.

Article 22

Elimination of double taxation

1. In the case of Armenia, double taxation

shall be avoided as follows:

a) Where a resident of Armenia derives in-

come or owns capital which, in accordance
with the provisions of this Convention, may be
taxed in Sweden, Armenia shall allow:

(i) as a deduction from the tax on the income

of that resident, an amount equal to the income
tax paid in Sweden;

background image

22

SFS 2016:927

2) från skatten på denna persons förmögen-

het avräkna ett belopp motsvarande den förmö-
genhetsskatt som har erlagts i Sverige.

Avräkningsbeloppet ska emellertid inte i nå-

got fall överstiga den del av skatten, beräknad
utan sådan avräkning, som belöper på den in-
komst eller den förmögenhet som får beskattas
i Sverige.

b) Om i enlighet med någon av bestämmel-

serna i detta avtal en person med hemvist i Ar-
menien förvärvar inkomst eller innehar förmö-
genhet som är undantagen från beskattning i
Armenien får Armenien likväl, vid beräk-
ningen av skatten på den personens övriga in-
komst eller förmögenhet, beakta den undan-
tagna inkomsten eller förmögenheten.

2. Beträffande Sverige ska dubbelbeskatt-

ning undvikas på följande sätt:

a) Om person med hemvist i Sverige förvär-

var inkomst som enligt armenisk lagstiftning
och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal
får beskattas i Armenien, ska Sverige � med
beaktande av bestämmelserna i svensk lagstift-
ning beträffande avräkning av utländsk skatt
(även i den lydelse de framledes kan få genom
att ändras utan att den allmänna princip som
anges här ändras) � från den svenska skatten på
inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den
armeniska skatt som erlagts på inkomsten.

b) Om en person med hemvist i Sverige er-

håller inkomst som i enlighet med detta avtal
beskattas endast i Armenien, får Sverige, vid
fastställande av skattesatsen för svensk pro-
gressiv skatt beakta den inkomst som ska
beskattas endast i Armenien.

c) Utan hinder av bestämmelserna i a) i

denna punkt är utdelning från bolag med hem-
vist i Armenien till bolag med hemvist i Sve-
rige undantagen från svensk skatt enligt be-
stämmelserna i svensk lag om skattebefrielse
för utdelning som betalas till svenska bolag
från bolag i utlandet.

(ii) as a deduction from the tax on the capital

of that resident, an amount equal to the capital
tax paid in Sweden.

Such deduction in either case shall not, how-

ever, exceed that part of the income tax or cap-
ital tax, as computed before the deduction is
given, which is attributable, as the case may be,
to the income or the capital which may be
taxed in Sweden.

b) Where in accordance with any provision

of this Convention, income derived or capital
owned by a resident of Armenia is exempt
from tax in Armenia, Armenia may neverthe-
less, in calculating the amount of tax on the re-
maining income or capital of such resident,
take into account the exempted income or
capital.

2. In the case of Sweden, double taxation

shall be avoided as follows:

a) Where a resident of Sweden derives in-

come which under the laws of Armenia and in
accordance with the provisions of this Conven-
tion may be taxed in Armenia, Sweden shall al-
low � subject to the provisions of the laws of
Sweden concerning credit for foreign tax (as it
may be amended from time to time without
changing the general principle hereof) � as a
deduction from the tax on such income, an
amount equal to the Armenian tax paid in
respect of such income.

b) Where a resident of Sweden derives in-

come which, in accordance with the provisions
of this Convention, shall be taxable only in Ar-
menia, Sweden may, when determining the
graduated rate of Swedish tax, take into
account the income which shall be taxable only
in Armenia.

c) Notwithstanding the provisions of sub-

paragraph a) of this paragraph, dividends paid
by a company which is a resident of Armenia
to a company which is a resident of Sweden
shall be exempt from Swedish tax according to
the provisions of Swedish law governing the
exemption of tax on dividends paid to Swedish
companies by companies abroad.

background image

23

SFS 2016:927

d) Om en person med hemvist i Sverige

innehar förmögenhet, som enligt bestämmel-
serna i detta avtal får beskattas i Armenien, ska
Sverige från skatten på denna persons förmö-
genhet avräkna ett belopp motsvarande den
förmögenhetsskatt som erlagts i Armenien.
Avräkningsbeloppet ska emellertid inte över-
stiga den del av den svenska förmögenhets-
skatten, beräknad utan sådan avräkning, som
belöper på den förmögenhet som får beskattas i
Armenien.

Artikel 23

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat ska

inte i den andra avtalsslutande staten bli före-
mål för beskattning eller därmed sammanhäng-
ande krav som är av annat slag eller mer tyng-
ande än den beskattning och därmed samman-
hängande krav som medborgare i denna andra
stat under samma förhållanden, särskilt såvitt
avser hemvist, är eller kan bli underkastad.
Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1
tillämpas denna bestämmelse även på person
som inte har hemvist i en avtalsslutande stat
eller i båda avtalsslutande staterna.

2. Beskattningen av fast driftställe, som

företag i en avtalsslutande stat har i den andra
avtalsslutande staten, ska i denna andra stat
inte vara mindre fördelaktig än beskattningen
av företag i denna andra stat, som bedriver
verksamhet av samma slag. Denna bestäm-
melse anses inte medföra skyldighet för en av-
talsslutande stat att medge personer med hem-
vist i den andra avtalsslutande staten sådant
personligt avdrag vid beskattningen, sådan
skattebefrielse eller skattenedsättning på grund
av civilstånd eller försörjningsplikt som med-
ges personer med hemvist i den egna staten.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel

9 punkt 1, artikel 11 punkt 7 eller artikel 12
punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty och annan
betalning från företag i en avtalsslutande stat
till person med hemvist i den andra avtalsslu-

d) Where a resident of Sweden owns capital

which, in accordance with the provisions of
this Convention, may be taxed in Armenia,
Sweden shall allow as a deduction from the tax
on the capital of that resident an amount equal
to the capital tax paid in Armenia. Such deduc-
tion shall not, however, exceed that part of the
Swedish capital tax, as computed before the
deduction is given, which is appropriate to the
capital which may be taxed in Armenia.

Article 23

Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not

be subjected in the other Contracting State to
any taxation or any requirement connected
therewith, which is other or more burdensome
than the taxation and connected requirements
to which nationals of that other State in the
same circumstances, in particular with respect
to residence, are or may be subjected. This pro-
vision shall, notwithstanding the provisions of
Article 1, also apply to persons who are not
residents of one or both of the Contracting
States.

2. The taxation on a permanent establish-

ment which an enterprise of a Contracting
State has in the other Contracting State shall
not be less favourably levied in that other State
than the taxation levied on enterprises of that
other State carrying on the same activities. This
provision shall not be construed as obliging a
Contracting State to grant to residents of the
other Contracting State any personal
allowances, reliefs and reductions for taxation
purposes on account of civil status or family
responsibilities which it grants to its own
residents.

3. Except where the provisions of paragraph

1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or
paragraph 6 of Article 12, apply, interest, roy-
alties and other disbursements paid by an en-
terprise of a Contracting State to a resident of

background image

24

SFS 2016:927

tande staten avdragsgilla vid bestämmandet av
den beskattningsbara inkomsten för sådant fö-
retag på samma villkor som betalning till per-
son med hemvist i den förstnämnda staten. På
samma sätt är skuld som företag i en avtalsslu-
tande stat har till person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten avdragsgill vid be-
stämmande av sådant företags beskattningsbara
förmögenhet på samma villkor som skuld till
person med hemvist i den förstnämnda staten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapi-

tal helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt
eller indirekt, av en eller flera personer med
hemvist i den andra avtalsslutande staten, ska
inte i den förstnämnda staten bli föremål för
beskattning eller därmed sammanhängande
krav som är av annat slag eller mer tyngande
än den beskattning och därmed sammanhäng-
ande krav som annat liknande företag i den
förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

5. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2

tillämpas bestämmelserna i denna artikel på
skatter av varje slag och beskaffenhet.

Artikel 24

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutande

stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit
åtgärder som för honom medför eller kommer
att medföra beskattning som strider mot be-
stämmelserna i detta avtal, kan han, utan att det
påverkar hans rätt att använda sig av de rätts-
medel som finns i dessa staters interna rättsord-
ningar, lägga fram saken för den behöriga
myndigheten i den avtalsslutande stat där han
har hemvist eller, om fråga är om tillämpning
av artikel 23 punkt 1, i den avtalsslutande stat
där han är medborgare. Saken ska läggas fram
inom tre år från den tidpunkt då personen i
fråga fick vetskap om den åtgärd som gett upp-
hov till beskattning som strider mot bestäm-
melserna i avtalet.

the other Contracting State shall, for the pur-
pose of determining the taxable profits of such
enterprise, be deductible under the same condi-
tions as if they had been paid to a resident of
the first-mentioned State. Similarly, any debts
of an enterprise of a Contracting State to a resi-
dent of the other Contracting State shall, for the
purpose of determining the taxable capital of
such enterprise, be deductible under the same
conditions as if they had been contracted to a
resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the

capital of which is wholly or partly owned or
controlled, directly or indirectly, by one or
more residents of the other Contracting State,
shall not be subjected in the first-mentioned
State to any taxation or any requirement con-
nected therewith which is other or more bur-
densome than the taxation and connected re-
quirements to which other similar enterprises
of the first-mentioned State are or may be sub-
jected.

5. The provisions of this Article shall,

notwithstanding the provisions of Article 2,
apply to taxes of every kind and description.

Article 24

Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the actions

of one or both of the Contracting States result
or will result for him in taxation not in accord-
ance with the provisions of this Convention, he
may, irrespective of the remedies provided by
the domestic law of those States, present his
case to the competent authority of the Con-
tracting State of which he is a resident or, if his
case comes under paragraph 1 of Article 23, to
that of the Contracting State of which he is a
national. The case must be presented within
three years from the first notification of the ac-
tion resulting in taxation not in accordance
with the provisions of the Convention.

background image

25

SFS 2016:927

2. Om den behöriga myndigheten finner in-

vändningen grundad men inte själv kan få till
stånd en tillfredsställande lösning, ska myndig-
heten söka lösa frågan genom ömsesidig över-
enskommelse med den behöriga myndigheten i
den andra avtalsslutande staten i syfte att und-
vika beskattning som strider mot avtalet. �ver-
enskommelse som träffats genomförs utan hin-
der av tidsgränser i de avtalsslutande staternas
interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande staterna ska genom ömsesidig överens-
kommelse söka avgöra svårigheter eller
tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolk-
ningen eller tillämpningen av avtalet. De kan
även överlägga i syfte att undanröja dubbelbe-
skattning i fall som inte omfattas av detta avtal.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande staterna kan träda i direkt förbindelse
med varandra i syfte att träffa överenskom-
melse i de fall som angivits i föregående punk-
ter.

5. I fall då,
a) en person, i enlighet med punkt 1, har

gjort en framställan till den behöriga myndig-
heten i en avtalsslutande stat med anledning av
att åtgärder i den ena eller båda avtalsslutande
staterna för honom har medfört beskattning i
strid med bestämmelserna i detta avtal, och

b) de behöriga myndigheterna inte, inom tre

år från anmälan till den behöriga myndigheten
i den andra avtalsslutande staten, kan nå en
överenskommelse för att lösa frågan enligt
punkt 2,

ska, om personen begär det, kvarstående

olösta frågor i ärendet hänskjutas till skiljeför-
farande. Sådana olösta frågor ska dock inte
hänskjutas till skiljeförfarande om en domstol i
någon av de avtalsslutande staterna har medde-
lat ett beslut avseende dessa frågor. Skiljedo-
men är bindande för båda avtalsslutande sta-
terna och ska genomföras utan hinder av tids-
begränsningar i dessa staters interna lagstift-
ning, såvida inte en person som direkt berörs
av ärendet inte accepterar den ömsesidiga över-
enskommelsen som genomför skiljedomen. De

2. The competent authority shall endeavour,

if the objection appears to it to be justified and
if it is not itself able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve the case by mutual agree-
ment with the competent authority of the other
Contracting State, with a view to the avoidance
of taxation which is not in accordance with the
Convention. Any agreement reached shall be
implemented notwithstanding any time limits
in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Con-

tracting States shall endeavour to resolve by
mutual agreement any difficulties or doubts
arising as to the interpretation or application of
the Convention. They may also consult to-
gether for the elimination of double taxation in
cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Con-

tracting States may communicate with each
other directly for the purpose of reaching an
agreement in the sense of the preceding para-
graphs.

5. Where,
a) under paragraph 1, a person has presented

a case to the competent authority of a Contract-
ing State on the basis that the actions of one or
both of the Contracting States have resulted for
that person in taxation not in accordance with
the provisions of this Convention, and

b) the competent authorities are unable to

reach an agreement to resolve that case pursu-
ant to paragraph 2 within three years from the
presentation of the case to the competent au-
thority of the other Contracting State,

any unresolved issues arising from the case

shall be submitted to arbitration if the person
so requests. These unresolved issues shall not,
however, be submitted to arbitration if a deci-
sion on these issues has already been rendered
by a court or administrative tribunal of either
State. Unless a person directly affected by the
case does not accept the mutual agreement that
implements the arbitration decision, that deci-
sion shall be binding on both Contracting
States and shall be implemented notwithstand-
ing any time limits in the domestic laws of

background image

26

SFS 2016:927

behöriga myndigheterna i de avtalsslutande
staterna får träffa överenskommelse om sättet
att tillämpa denna punkt.

6. a) Bestämmelserna i punkt 5 ska inte

tillämpas på ärenden som rör artikel 4 punkt 3
och inte heller på ärenden som rör hänförande
av kapital till ett fast driftställe enligt artikel 7.

b) Utan hinder av bestämmelserna i punkt 5,

ska ett ärende inte hänskjutas till skiljeför-
farande om de behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna har överenskommit att
ärendet inte är lämpligt att avgöras genom
skiljeförfarande.

Artikel 25

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande staterna ska utbyta sådana upplysningar
som kan antas vara relevanta vid tillämpningen
av bestämmelserna i detta avtal eller för admi-
nistration eller verkställighet av intern lagstift-
ning i fråga om skatter av varje slag och be-
skaffenhet som tas ut för de avtalsslutande sta-
terna eller för deras politiska underavdelningar
eller lokala myndigheter, om beskattningen en-
ligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet.
Utbytet av upplysningar begränsas inte av ar-
tiklarna 1 och 2.

2. Upplysningar som en avtalsslutande stat

tagit emot enligt punkt 1 ska behandlas som
hemliga på samma sätt som upplysningar som
erhållits enligt den interna lagstiftningen i
denna stat och får yppas endast för personer el-
ler myndigheter (däri inbegripet domstolar och
förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller
driver in de skatter som åsyftas i punkt 1 eller
handlägger åtal eller överklagande i fråga om
dessa skatter eller som utövar tillsyn över
nämnda verksamheter. Dessa personer eller
myndigheter får använda upplysningarna bara
för sådana ändamål. De får yppa upplysning-
arna vid offentlig rättegång eller i domstolsav-

these States. The competent authorities of the
Contracting States may by mutual agreement
settle the mode of application of this para-
graph.

6. a) The provisions of paragraph 5 shall not

apply to cases falling within paragraph 3 of
Article 4 or to issues concerning the attribution
of capital to a permanent establishment under
Article 7.

b) Notwithstanding the provisions of para-

graph 5, a case shall not be submitted to arbi-
tration if the competent authorities of both
Contracting States have agreed that the case is
not suitable for resolution through arbitration.

Article 25

Exchange of information

1. The competent authorities of the Con-

tracting States shall exchange such information
as is foreseeably relevant for carrying out the
provisions of this Convention or to the admin-
istration or enforcement of the domestic laws
concerning taxes of every kind and description
imposed on behalf of the Contracting States, or
of their political subdivisions or local authori-
ties, insofar as the taxation thereunder is not
contrary to the Convention. The exchange of
information is not restricted by Articles 1 and
2.

2. Any information received under para-

graph 1 by a Contracting State shall be treated
as secret in the same manner as information
obtained under the domestic laws of that State
and shall be disclosed only to persons or au-
thorities (including courts and administrative
bodies) concerned with the assessment or col-
lection of, the enforcement or prosecution in
respect of, the determination of appeals in rela-
tion to the taxes referred to in paragraph 1, or
the oversight of the above. Such persons or au-
thorities shall use the information only for such
purposes. They may disclose the information in
public court proceedings or in judicial deci-

background image

27

SFS 2016:927

göranden. Utan hinder av ovanstående får upp-
lysningar som en avtalsslutande stat mottagit
användas för andra ändamål när sådana upplys-
ningar får användas för sådana andra ändamål
enligt lagstiftningen i båda avtalsslutande sta-
terna och den behöriga myndigheten i den av-
talsslutande stat som lämnat upplysningarna
tillåtit sådant användande.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 med-

för inte skyldighet för en avtalsslutande stat att:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker

från lagstiftning och administrativ praxis i
denna avtalsslutande stat eller i den andra av-
talsslutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är tillgäng-

liga enligt lagstiftning eller sedvanlig adminis-
trativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i
den andra avtalsslutande staten,

c) lämna upplysningar som skulle röja af-

färs-, industri-, handels- eller yrkeshemlighet
eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt
eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle
strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

4. Då en avtalsslutande stat begär upplys-

ningar enligt denna artikel ska den andra av-
talsslutande staten använda de medel som
denna stat förfogar över för att inhämta de be-
gärda upplysningarna, även om denna andra
stat inte har behov av upplysningarna för sina
egna beskattningsändamål. Förpliktelsen i fö-
regående mening begränsas av bestämmelserna
i punkt 3, men detta medför inte en rätt för en
avtalsslutande stat att vägra lämna upplys-
ningar uteslutande därför att denna stat inte har
något eget intresse av sådana upplysningar.

5. Bestämmelserna i punkt 3 medför inte rätt

för en avtalsslutande stat att vägra att lämna
upplysningar uteslutande därför att upplysning-
arna innehas av en bank, annan finansiell insti-
tution, ombud, representant eller förvaltare el-
ler därför att upplysningarna gäller äganderätt i
en person.

sions. Notwithstanding the foregoing, informa-
tion received by a Contracting State may be
used for other purposes when such information
may be used for such other purposes under the
laws of both States and the competent authority
of the supplying State authorises such use.

3. In no case shall the provisions of para-

graphs 1 and 2 be construed so as to impose on
a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at

variance with the laws and administrative prac-
tice of that or of the other Contracting State;

b) to supply information which is not obtain-

able under the laws or in the normal course of
the administration of that or of the other Con-
tracting State;

c) to supply information which would dis-

close any trade, business, industrial, commer-
cial or professional secret or trade process, or
information, the disclosure of which would be
contrary to public policy (ordre public).

4. If information is requested by a Contract-

ing State in accordance with this Article, the
other Contracting State shall use its informa-
tion gathering measures to obtain the requested
information, even though that other State may
not need such information for its own tax pur-
poses. The obligation contained in the preced-
ing sentence is subject to the limitations of par-
agraph 3 but in no case shall such limitations
be construed to permit a Contracting State to
decline to supply information solely because it
has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of para-

graph 3 be construed to permit a Contracting
State to decline to supply information solely
because the information is held by a bank,
other financial institution, nominee or person
acting in an agency or a fiduciary capacity or
because it relates to ownership interests in a
person.

background image

28

SFS 2016:927

Artikel 26

Begränsning av förmåner

Utan hinder av övriga bestämmelser i detta

avtal, ska för det fall

a) bolag med hemvist i en avtalsslutande stat

huvudsakligen förvärvar sina inkomster från
andra stater

1) från aktiviteter sådana som bank-, sjö-

farts-, finans- eller försäkringsverksamhet,
eller

2) genom att vara huvudkontor, coordination

centre eller liknande enhet som tillhandahåller
administrativa eller andra tjänster till en grupp
av bolag som bedriver rörelse huvudsakligen i
andra stater, och

b) sådan inkomst beskattas väsentligt lägre

enligt lagstiftningen i denna stat än inkomster
från liknande verksamhet som bedrivs inom
denna stat eller genom att vara huvudkontor,
coordination centre eller liknande enhet som
tillhandahåller administrativa eller andra tjäns-
ter till en grupp av bolag som bedriver rörelse i
denna stat,

de bestämmelser i detta avtal som medger

undantag från eller nedsättning av skatt inte
tillämpas på inkomst som sådant bolag förvär-
var och inte heller på utdelning som betalas av
sådant bolag.

Artikel 27

Handräckning vid indrivning av skatter

1. De avtalsslutande staterna ska bistå varan-

dra vid indrivning av skattefordringar. Sådant
bistånd begränsas inte av artiklarna 1 och 2.

2. Med uttrycket ⬝skattefordran⬝ förstås i

denna artikel en fordran på ett belopp avseende
skatt av varje slag och beskaffenhet som tas ut
för de avtalsslutande staterna, deras politiska
underavdelningar eller lokala myndigheter, om
denna beskattning inte strider mot avtalet eller
mot något annat instrument till vilket de avtals-
slutande staterna är parter, samt ränta, särskilda

Article 26

Limitations of benefits

Notwithstanding any other provisions of this

Convention, where

a) a company that is a resident of a Contract-

ing State derives its income primarily from
other States

(i) from activities such as banking, shipping,

financing or insurance or

(ii) from being the headquarters, co-ordina-

tion centre or similar entity providing adminis-
trative services or other support to a group of
companies which carry on business primarily
in other States; and

b) such income would bear a significantly

lower tax under the laws of that State than in-
come from similar activities carried out within
that State or from being the headquarters, co-
ordination centre or similar entity providing
administrative services or other support to a
group of companies which carry on business in
that State, as the case may be,

any provisions of this Convention conferring

an exemption or a reduction of tax shall not ap-
ply to the income of such company and to the
dividends paid by such company.

Article 27

Assistance in the collection of taxes

1. The Contracting States shall lend assis-

tance to each other in the collection of revenue
claims. This assistance is not restricted by
Articles 1 and 2.

2. The term �Srevenue claim⬝ as used in this

Article means an amount owed in respect of
taxes of every kind and description imposed on
behalf of the Contracting States, or of their po-
litical subdivisions or local authorities, insofar
as the taxation thereunder is not contrary to this
Convention or any other instrument to which
the Contracting States are parties, as well as in-

background image

29

SFS 2016:927

avgifter och kostnader för indrivning eller säk-
ringsåtgärd som hänför sig till sådant belopp.

3. När en skattefordran i en avtalsslutande

stat är verkställbar enligt denna stats lagstift-
ning och ska betalas av en person som enligt
lagstiftningen i denna stat saknar rätt att vid
denna tidpunkt förhindra dess indrivning, ska
denna skattefordran, på begäran av den behö-
riga myndigheten i denna stat, erkännas för in-
drivning av den behöriga myndigheten i den
andra avtalsslutande staten. Denna skatteford-
ran ska drivas in av den andra staten enligt be-
stämmelserna i denna stats lagstiftning om
verkställighet och indrivning som om denna
vore en av dess egna skattefordringar.

4. När en skattefordran i en avtalsslutande

stat enligt dess lagstiftning kan bli föremål för
säkringsåtgärder i syfte att säkerställa indriv-
ningen ska denna skattefordran, på begäran av
den behöriga myndigheten i denna stat, erkän-
nas för vidtagande av säkringsåtgärder av den
behöriga myndigheten i den andra avtalsslu-
tande staten. Den andra staten ska vidta åtgär-
der för säkerställande av denna skattefordran
enligt bestämmelserna i dess lagstiftning som
om denna vore en av dess egna skatteford-
ringar. Detta gäller även om skattefordringen
vid tidpunkten då sådana åtgärder vidtas inte är
verkställbar i den förstnämnda staten eller ska
betalas av en person som har rätt att förhindra
dess indrivning.

5. Utan hinder av bestämmelserna i punk-

terna 3 och 4 ska en skattefordran som erkänns
av en avtalsslutande stat enligt punkt 3 eller 4
inte i denna stat beröras av tidsfrister eller få
någon förmånsrätt som gäller för en skatteford-
ran enligt lagstiftningen i denna stat på grund
av fordringens art. En skattefordran som
erkänts av en avtalsslutande stat enligt punkt 3
eller 4 ska inte heller ges förmånsrätt som
gäller för denna skattefordran enligt lagstift-
ningen i den andra avtalsslutande staten.

6. Förfarande som rör förekomsten, giltighe-

ten eller beloppet av en skattefordran i en av-

terest, administrative penalties and costs of col-
lection or conservancy related to such amount.

3. When a revenue claim of a Contracting

State is enforceable under the laws of that State
and is owed by a person who, at that time, can-
not, under the laws of that State, prevent its
collection, that revenue claim shall, at the re-
quest of the competent authority of that State,
be accepted for purposes of collection by the
competent authority of the other Contracting
State. That revenue claim shall be collected by
that other State in accordance with the provi-
sions of its laws applicable to the enforcement
and collection of its own taxes as if the revenue
claim were a revenue claim of that other State.

4. When a revenue claim of a Contracting

State is a claim in respect of which that State
may, under its law, take measures of conserv-
ancy with a view to ensure its collection, that
revenue claim shall, at the request of the com-
petent authority of that State, be accepted for
purposes of taking measures of conservancy by
the competent authority of the other Contract-
ing State. That other State shall take measures
of conservancy in respect of that revenue claim
in accordance with the provisions of its laws as
if the revenue claim were a revenue claim of
that other State even if, at the time when such
measures are applied, the revenue claim is not
enforceable in the first-mentioned State or is
owed by a person who has a right to prevent its
collection.

5. Notwithstanding the provisions of para-

graphs 3 and 4, a revenue claim accepted by a
Contracting State for purposes of paragraph 3
or 4 shall not, in that State, be subject to the
time limits or accorded any priority applicable
to a revenue claim under the laws of that State
by reason of its nature as such. In addition, a
revenue claim accepted by a Contracting State
for the purposes of paragraph 3 or 4 shall not,
in that State, have any priority applicable to
that revenue claim under the laws of the other
Contracting State.

6. Proceedings with respect to the existence,

validity or the amount of a revenue claim of a

background image

30

SFS 2016:927

talsslutande stat ska inte anhängiggöras vid
domstolar eller administrativa myndigheter i
den andra avtalsslutande staten.

7. Om, efter det att en begäran gjorts av en

avtalsslutande stat enligt punkt 3 eller 4 men
innan den andra avtalsslutande staten drivit in
och överfört skattebeloppet till den först-
nämnda staten, skattefordringen upphör att
vara

a) i fall som avses i punkt 3, en skattefordran

i den förstnämnda staten som är verkställbar
enligt denna stats lagstiftning och som gälde-
nären enligt lagstiftningen i denna stat saknar
rätt att vid denna tidpunkt förhindra indriv-
ningen av, eller

b) i fall som avses i punkt 4, en skattefordran

i den förstnämnda staten som enligt dess lag-
stiftning kan bli föremål för säkringsåtgärder i
syfte att säkerställa indrivningen,

ska den behöriga myndigheten i den först-

nämnda staten utan dröjsmål underrätta den be-
höriga myndigheten i den andra staten om detta
och i enlighet med vad den andra staten be-
stämmer ska den förstnämnda staten antingen
vilandeförklara eller återkalla sin begäran.

8. Bestämmelserna i denna artikel medför

inte skyldighet för en avtalsslutande stat att:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker

från lagstiftning och administrativ praxis i
denna eller den andra avtalsslutande staten,

b) vidta åtgärder som står i strid mot all-

männa hänsyn (ordre public),

c) lämna bistånd om den andra avtalsslu-

tande staten inte uttömt alla rimliga möjlighe-
ter till indrivning eller säkringsåtgärder som
finns tillgängliga enligt dess lagstiftning eller
administrativa praxis,

d) lämna bistånd i fall där den administrativa

bördan för denna stat uppenbart inte står i pro-
portion till den nytta som står att vinna för den
andra avtalsslutande staten.

Contracting State shall not be brought before
the courts or administrative bodies of the other
Contracting State.

7. Where, at any time after a request has

been made by a Contracting State under para-
graph 3 or 4 and before the other Contracting
State has collected and remitted the relevant
revenue claim to the first-mentioned State, the
relevant revenue claim ceases to be

a) in the case of a request under paragraph 3,

a revenue claim of the first-mentioned State
that is enforceable under the laws of that State
and is owed by a person who, at that time, can-
not, under the laws of that State, prevent its
collection, or

b) in the case of a request under paragraph 4,

a revenue claim of the first-mentioned State in
respect of which that State may, under its laws,
take measures of conservancy with a view to
ensure its collection

the competent authority of the first-men-

tioned State shall promptly notify the compe-
tent authority of the other State of that fact and,
at the option of the other State, the first-men-
tioned State shall either suspend or withdraw
its request.

8. In no case shall the provisions of this Arti-

cle be construed so as to impose on a Contract-
ing State the obligation:

a) to carry out administrative measures at

variance with the laws and administrative prac-
tice of that or of the other Contracting State;

b) to carry out measures which would be

contrary to public policy (ordre public);

c) to provide assistance if the other Contract-

ing State has not pursued all reasonable meas-
ures of collection or conservancy, as the case
may be, available under its laws or administra-
tive practice;

d) to provide assistance in those cases where

the administrative burden for that State is
clearly disproportionate to the benefit to be
derived by the other Contracting State.

background image

31

SFS 2016:927

Artikel 28

Medlemmar av diplomatisk beskickning och
konsulat

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de

privilegier vid beskattningen som enligt folk-
rättens allmänna regler eller bestämmelser i
särskilda överenskommelser tillkommer
medlemmar av diplomatisk beskickning och
konsulat.

Artikel 29

Ikraftträdande

1. De avtalsslutande staterna ska skriftligen

underrätta varandra när de åtgärder vidtagits
som enligt respektive stats lagstiftning krävs
för att detta avtal ska träda i kraft.

2. Avtalet träder i kraft den trettionde dagen

efter det att den sista av dessa underrättelser
tagits emot och ska därefter tillämpas

a) i fråga om källskatter, på belopp som be-

talas eller tillgodoförs den 1 januari det år som
följer närmast efter den dag då avtalet träder i
kraft eller senare,

b) i fråga om andra skatter på inkomst, och

skatter på förmögenhet, på skatt som påförs för
beskattningsår som börjar den 1 januari det år
som följer närmast efter den dag då avtalet
träder i kraft eller senare.

Artikel 30

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess att det sägs

upp av en avtalsslutande stat. Vardera avtals-
slutande staten kan på diplomatisk väg skriftli-
gen säga upp avtalet genom underrättelse
härom minst sex månader före utgången av nå-
got kalenderår. I händelse av sådan uppsägning
upphör avtalet att gälla

a) i fråga om källskatter, på belopp som be-

talas eller tillgodoförs den 1 januari det år som

Article 28

Members of diplomatic missions and consular
posts

Nothing in this Convention shall affect the

fiscal privileges of members of diplomatic mis-
sions or consular posts under the general rules
of international law or under the provisions of
special agreements.

Article 29

Entry into force

1. Each of the Contracting States shall notify

the other in writing of the completion of the
procedures required by its law for the entry
into force of this Convention.

2. The Convention shall enter into force on

the thirtieth day after the receipt of the later of
these notifications and shall thereupon have
effect

a) in respect of taxes withheld at source, for

amounts paid or credited on or after the first
day of January of the year next following the
date on which the Convention enters into force;

b) in respect of other taxes on income, and

taxes on capital, on taxes chargeable for any
tax year beginning on or after the first day of
January of the year next following the date on
which the Convention enters into force.

Article 30

Termination

This Convention shall remain in force until

terminated by a Contracting State. Either Con-
tracting State may terminate the Convention,
through diplomatic channels, by giving written
notice of termination at least six months before
the end of any calendar year. In such case, the
Convention shall cease to have effect

a) in respect of taxes withheld at source, for

amounts paid or credited on or after the first

background image

32

SFS 2016:927

följer närmast efter utgången av sexmånaders-
perioden eller senare,

b) i fråga om andra skatter på inkomst, och

skatter på förmögenhet, på skatt som påförs för
beskattningsår som börjar 1 januari det år som
följer närmast efter utgången av sexmånaders-
perioden eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, underteck-
nat detta avtal.

Som skedde i Jerevan den 9 februari 2016, i

två exemplar på svenska, armeniska och engel-
ska språken, vilka äger lika vitsord. I händelse
av skiljaktigheter ska den engelska texten ha
företräde.

För Konungariket Sveriges regering

Margot Wallström

För Republiken Armeniens regering

Edward Nalbandian

day of January of the year next following the
end of the six month period;

b) in respect of other taxes on income, and

taxes on capital, on taxes chargeable for any
tax year beginning on or after the first day of
January of the year next following the end of
the six month period.

In witness whereof the undersigned, being

duly authorized thereto, have signed this Con-
vention.

Done at Yerevan, this 9th day of February

2016, in duplicate in the Swedish, Armenian
and English languages, all versions being
equally authentic. In case of divergence in
interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Kingdom of
Sweden

Margot Wallström

For the Government of the Republic of
Armenia

Edward Nalbandian

background image

33

SFS 2016:927

Protokoll

Vid tillfället för undertecknandet av avtalet,

för undvikande av dubbelbeskattning och för-
hindrande av skatteflykt beträffande skatter på
inkomst och på förmögenhet mellan Konunga-
riket Sveriges regering och Republiken Arme-
niens regering, har de avtalsslutande staterna
kommit överens om att följande bestämmelser
ska utgöra en integrerande del av avtalet:

Med hänvisning till artikel 5 punkt 4

Uttrycket ⬝utlämnande⬝ innefattar inte

affärslokal varifrån försäljning sker inuti lokal
som innehas för utlämnande av varor.

Med hänvisning till artikel 7

Huruvida kostnader som belastar ett fast

driftställe är avdragsgilla eller inte avgörs av
den nationella lagstiftningen i den avtalsslu-
tande stat där det fasta driftstället är beläget,
med beaktande av bestämmelserna i artikel 23
(Förbud mot diskriminering).

Med hänvisning till artikel 11 punkt 2

Om, efter dagen för undertecknande av detta

protokoll, Armenien och någon av de stater
som, vid dagen för undertecknandet av detta
protokoll, är medlemmar i Organisationen för
ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)
ingår ett avtal som föreskriver att ränta som
härrör från Armenien ska undantas från be-
skattning i Armenien, eller att sådan ränta ska
beskattas i Armenien till en lägre skattesats än
den som föreskrivs i detta avtal, ska sådant un-
dantag eller sådan lägre skattesats gälla auto-
matiskt på ränta som omfattas av bestämmel-
serna i detta avtal. Den behöriga myndigheten i
Armenien ska utan dröjsmål underrätta den be-
höriga myndigheten i Sverige när villkoren för
tillämpningen av denna punkt har uppfyllts.

Protocol

At the moment of signing the Convention

for the avoidance of double taxation and the
prevention of fiscal evasion with respect to
taxes on income and on capital between the
Government of the Kingdom of Sweden and
the Government of the Republic of Armenia,
the Contracting States have agreed that the fol-
lowing provisions shall form an integral part of
the Convention:

With reference to paragraph 4 of Article 5

It is understood that the term �Sdelivery⬝ does

not cover any store engaged in sales within a
facility maintained for the delivery of goods.

With reference to Article 7

It is understood that the conditions for the

deductibility of any expenses, once attributed
to a permanent establishment, is a matter to be
determined by the domestic law of the
Contracting State in which the permanent
establishment is situated, subject to the rules of
Article 23 (non-discrimination).

With reference to paragraph 2 of Article 11

It is agreed that if any agreement between

Armenia and one of the current (as of the date
of signature of this Protocol) member states of
the Organisation for Economic Co-operation
and Development signed after the date of sig-
nature of this Convention provides that interest
arising in Armenia shall be exempted or taxed
in Armenia at a lower rate than that which ap-
plies in this Convention, then such exemption
or lower rate shall automatically apply to inter-
est governed by the provisions of this Conven-
tion. In such case, it is further understood that
the competent authority of Armenia will in-
form the competent authority of Sweden with-
out delay that the conditions for the application
of this paragraph have been met.

background image

34

SFS 2016:927

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, underteck-
nat detta protokoll.

Som skedde i Jerevan den 9 februari 2016, i

två exemplar på svenska, armeniska och engel-
ska språken, vilka äger lika vitsord. I händelse
av skiljaktigheter ska den engelska texten ha
företräde.

För Konungariket Sveriges regering

Margot Wallström

För Republiken Armeniens regering

Edward Nalbandian

In witness whereof the undersigned, being

duly authorized thereto, have signed this Con-
vention.

Done at Yerevan, this 9th day of February

2016, in duplicate in the Swedish, Armenian
and English languages, all versions being equ-
ally authentic. In case of divergence in inter-
pretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Kingdom of
Sweden

Margot Wallström

For the Government of the Republic of
Armenia

Edward Nalbandian

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.