SFS 2016:928 Lag om skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2016:928) om skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan / SFS 2016:928 Lag om skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan
160928.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan;

utfärdad den 19 oktober 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av

skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Azerbajdzjan
undertecknade den 10 februari 2016 ska, tillsammans med det protokoll som
är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet.
Avtalet och protokollet är avfattade på svenska, azerbajdzjanska och
engelska. Den svenska och den engelska texten framgår av bilagan till denna
lag.

2 §

Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa med-

för inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
2. Lagen ska tillämpas i fråga om
a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år

som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, och

b) andra skatter på inkomst, på skatt som tas ut för beskattningsår som bör-

jar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft
eller senare.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

Magdalena Andersson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:172, bet. 2016/17:SkU3, rskr. 2016/17:11.

SFS 2016:928

Utkom från trycket
den 1 november 2016

background image

2

SFS 2016:928

Bilaga

Avtal mellan Konungariket Sveriges rege-
ring och Republiken Azerbajdzjans rege-
ring för undvikande av dubbelbeskattning
och förhindrande av skatteflykt beträf-
fande skatter på inkomst

Konungarikets Sveriges regering och Repu-

bliken Azerbajdzjans regering, som önskar
ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskatt-
ning och förhindrande av skatteflykt beträf-
fande skatter på inkomst, har kommit överens
om följande:

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har

hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda
avtalsslutande staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på skatter på in-

komst som tas ut för en avtalsslutande stats,
dess administrativa territoriella underavdel-
ningars eller lokala myndigheters räkning, obe-
roende av det sätt på vilket skatterna tas ut.

2. Med skatter på inkomst förstås alla skatter

som tas ut på inkomst i dess helhet eller på de-
lar av inkomst, däri inbegripet skatter på vinst
på grund av överlåtelse av lös eller fast egen-
dom, skatt på den totala lönesumman som
utbetalas av företag samt skatter på värde-
stegring.

3. De för närvarande utgående skatter på

vilka detta avtal tillämpas är särskilt:

a) i Azerbajdzjan:
1) vinstskatten för juridiska personer,
2) inkomstskatten på fysiska personer,
(i det följande benämnd ⬝azerbajdzjansk

skatt⬝)

b) i Sverige:

Convention between the Government of the
Kingdom of Sweden and the Government of
the Republic of Azerbaijan for the avoid-
ance of double taxation and the prevention
of fiscal evasion with respect to taxes on
income

The Government of the Kingdom of Sweden

and the Government of the Republic of Azer-
baijan, desiring to conclude a Convention for
the avoidance of double taxation and the pre-
vention of fiscal evasion with respect to taxes
on income, have agreed as follows:

Article 1

Personal scope

This Convention shall apply to persons who

are residents of one or both of the Contracting
States.

Article 2

Taxes covered

1. This Convention shall apply to taxes on

income imposed on behalf of a Contracting
State or of its administrative territorial subdivi-
sions or local authorities, irrespective of the
manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on in-

come all taxes imposed on total income, or on
elements of income, including taxes on gains
from the alienation of movable or immovable
property, taxes on the total amounts of wages
or salaries paid by enterprises, as well as taxes
on capital appreciation.

3. The existing taxes to which this Conven-

tion shall apply are in particular:

(a) in Azerbaijan:
(i) the tax on profit of legal persons; and
(ii) the income tax on physical persons
(hereinafter referred to as �SAzerbaijani

tax⬝);

(b) in Sweden:

background image

3

SFS 2016:928

1) den statliga inkomstskatten,

2) kupongskatten,

3) den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta,

4) den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta artister m.fl., och

5) den kommunala inkomstskatten,

(i det följande benämnd ⬝svensk skatt⬝).
4. Avtalet tillämpas även på skatter av

samma eller i huvudsak likartat slag, som efter
undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av
eller i stället för de för närvarande utgående
skatterna. De behöriga myndigheterna i de av-
talsslutande staterna ska meddela varandra de
väsentliga ändringar som gjorts i respektive
skattelagstiftning.

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat,

har vid tillämpningen av detta avtal följande
uttryck nedan angiven betydelse:

a) ⬝Azerbajdzjan⬝ avser Republiken Azer-

bajdzjans territorium, inklusive den del av Kas-
piska havet som tillhör Republiken Azerbajd-
zjan, luftrummet ovanför Republiken Azer-
bajdzjan inom vilket Republiken Azerbajdzjan
utövar sina suveräna rättigheter och jurisdik-
tion med avseende på dess underlag, havsbot-
ten och naturtillgångar, och andra områden
som har blivit eller härefter kommer att bli
fastslagna i enlighet med azerbajdzjansk lag-
stiftning och folkrättens regler;

b) ⬝Sverige⬝ avser Konungariket Sverige

och, när uttrycket används i geografisk bety-
delse, innefattar Sveriges territorium, Sveriges
territorialhav och andra havsområden över
vilka Sverige i överensstämmelse med folkrät-

(i) the national income tax (den statliga

inkomstskatten);

(ii) the withholding tax on dividends

(kupongskatten);

(iii) the income tax on non-residents (den

särskilda inkomstskatten för utomlands
bosatta);

(iv) the income tax on non-resident artistes

and athletes (den särskilda inkomstskatten för
utomlands bosatta artister m.fl.); and

(v) the municipal income tax (den kommu-

nala inkomstskatten)

(hereinafter referred to as �SSwedish tax⬝).
4. The Convention shall apply also to any

identical or substantially similar taxes which
are imposed after the date of signature of the
Convention in addition to, or in place of, the
existing taxes. The competent authorities of the
Contracting States shall notify each other of
any substantial changes which have been made
in their respective taxation laws.

Article 3

General definitions

1. For the purposes of this Convention,

unless the context otherwise requires:

(a) the term �SAzerbaijan⬝ means the territory

of the Republic of Azerbaijan, including the
Caspian Sea (Lake) sector belonging to the Re-
public of Azerbaijan, the air space above the
Republic of Azerbaijan, within which the sov-
ereign rights and jurisdiction of the Republic of
Azerbaijan is implemented in respect to sub-
soil, sea bed and natural resources, and any
other area which has been or may hereinafter
be determined in accordance with the legisla-
tion of the Republic of Azerbaijan and interna-
tional law;

(b) the term �SSweden⬝ means the Kingdom

of Sweden and, when used in a geographical
sense, includes the national territory, the terri-
torial sea of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accordance with

background image

4

SFS 2016:928

tens regler utövar suveräna rättigheter eller
jurisdiktion,

c) ⬝en avtalsslutande stat⬝ och ⬝den andra

avtalsslutande staten⬝ avser Azerbajdzjan eller
Sverige, beroende på sammanhanget,

d) ⬝person⬝ inbegriper fysisk person, bolag

och annan sammanslutning. Ett handelsbolag
eller ett ⬝joint venture⬝ som bildats enligt azer-
bajdzjansk lagstiftning och som vid beskatt-
ningen behandlas som skattesubjekt enligt
azerbajdzjansk lagstiftning, behandlas som
person vid tillämpningen av detta avtal;

e) ⬝bolag⬝ avser juridisk person eller annan

som vid beskattningen behandlas såsom juri-
disk person,

f) ⬝företag i avtalsslutande stat⬝ och ⬝företag

i den andra avtalsslutande staten⬝ avser företag
som bedrivs av person med hemvist i en avtals-
slutande stat, respektive företag som bedrivs av
person med hemvist i den andra avtalsslutande
staten,

g) ⬝internationell trafik⬝ avser transport med

skepp eller luftfartyg som används av ett före-
tag i en avtalsslutande stat, utom då skeppet el-
ler luftfartyget används uteslutande mellan
platser i den andra avtalsslutande staten,

h) ⬝medborgare⬝ avser:
1) fysisk person som har medborgarskap i en

avtalsslutande stat,

2) juridisk person, handelsbolag eller annan

sammanslutning som bildats enligt den lagstift-
ning som gäller i en avtalsslutande stat,

i) ⬝behörig myndighet⬝ avser:
1) i Azerbajdzjan, skattedepartementet och

finansdepartementet,

2) i Sverige, finansminstern, dennes befull-

mäktigade ombud eller den myndighet åt vil-
ken uppdras att vara behörig myndighet vid
tillämpningen av detta avtal.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet

vid någon tidpunkt anses, såvida inte samman-
hanget föranleder annat, varje uttryck som inte
definierats i avtalet ha den betydelse som ut-
trycket har vid denna tidpunkt enligt den sta-
tens lagstiftning i fråga om sådana skatter på
vilka avtalet tillämpas, och den betydelse som

international law exercises sovereign rights or
jurisdiction;

(c) the terms �Sa Contracting State⬝ and �Sthe

other Contracting State⬝ mean Azerbaijan or
Sweden, as the context requires;

(d) the term �Sperson⬝ includes an individual,

a company and any other body of persons. A
partnership or a joint venture deriving its status
from Azerbaijan law which is treated as a taxa-
ble unit under the law of Azerbaijan shall be
treated as a person for the purposes of this
Convention;

(e) the term �Scompany⬝ means any body

corporate or any entity that is treated as a body
corporate for tax purposes;

(f) the terms �Senterprise of a Contracting

State⬝ and �Senterprise of the other Contracting
State⬝ mean respectively an enterprise carried
on by a resident of a Contracting State and an
enterprise carried on by a resident of the other
Contracting State;

(g) the term �Sinternational traffic⬝ means

any transport by a ship or aircraft operated by
an enterprise of a Contracting State, except
when the ship or aircraft is operated solely be-
tween places in the other Contracting State;

(h) the term �Snational⬝ means:
(i) any individual possessing the nationality

of a Contracting State;

(ii) any legal person, partnership or associa-

tion deriving its status as such from the laws in
force in a Contracting State;

(i) the term �Scompetent authority⬝ means:
(i) in Azerbaijan, the Ministry of Taxes and

the Ministry of Finance;

(ii) in Sweden, the Minister of Finance, his

authorized representative or the authority
which is designated as a competent authority
for the purposes of this Convention.

2. As regards the application of the Conven-

tion at any time by a Contracting State, any
term not defined therein shall, unless the con-
text otherwise requires, have the meaning that
it has at that time under the law of that State for
the purposes of the taxes to which the Conven-
tion applies, any meaning under the applicable

background image

5

SFS 2016:928

uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning
i denna stat äger företräde framför den bety-
delse uttrycket ges i annan lagstiftning i denna
stat.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser ut-

trycket ⬝person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat⬝ person som enligt lagstiftningen i
denna stat är skattskyldig där på grund av do-
micil, bosättning, plats för företagsledning,
plats för bolagsbildning eller annan liknande
omständighet och innefattar också denna stat,
dess offentligrättsliga organ eller institutioner,
administrativa territoriella underavdelningar
eller lokala myndigheter. Detta uttryck inbegri-
per emellertid inte person som är skattskyldig i
denna stat endast för inkomst från källa i denna
stat.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1

fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande
staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

a) han anses ha hemvist endast i den stat där

han har en bostad som stadigvarande står till
hans förfogande. Om han har en sådan bostad i
båda staterna, anses han ha hemvist endast i
den stat med vilken hans personliga och ekono-
miska förbindelser är starkast (centrum för
levnadsintressena),

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han

har centrum för sina levnadsintressen eller om
han inte i någondera staten har en bostad som
stadigvarande står till hans förfogande, anses
han ha hemvist endast i den stat där han stadig-
varande vistas,

c) om han stadigvarande vistas i båda

staterna eller om han inte vistas stadigvarande i
någon av dem, anses han ha hemvist endast i
den stat där han är medborgare,

d) om han är medborgare i båda staterna

eller om han inte är medborgare i någon av
dem, ska de behöriga myndigheterna i de

tax laws of that State prevailing over a mean-
ing given to the term under other laws of that
State.

Article 4

Resident

1. For the purposes of this Convention, the

term �Sresident of a Contracting State⬝ means
any person who, under the laws of that State, is
liable to tax therein by reason of his domicile,
residence, place of management, place of in-
corporation or any other criterion of a similar
nature, and also includes that State, any gov-
ernmental body or agency, administrative terri-
torial subdivision or local authority thereof.
This term, however, does not include any per-
son who is liable to tax in that State in respect
only of income from sources in that State.

2. Where by reason of the provisions of par-

agraph 1 an individual is a resident of both
Contracting States, then his status shall be
determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident only

of the State in which he has a permanent home
available to him; if he has a permanent home
available to him in both States, he shall be
deemed to be a resident only of the State with
which his personal and economic relations are
closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of

vital interests cannot be determined, or if he
has not a permanent home available to him in
either State, he shall be deemed to be a resident
only of the State in which he has an habitual
abode;

(c) if he has an habitual abode in both States

or in neither of them, he shall be deemed to be
a resident only of the State of which he is a
national;

(d) if he is a national of both States or of

neither of them, the competent authorities of
the Contracting States shall settle the question

background image

6

SFS 2016:928

avtalsslutande staterna avgöra frågan genom
ömsesidig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1

annan person än fysisk person har hemvist i
båda avtalsslutande staterna, ska de behöriga
myndigheterna söka avgöra frågan genom
ömsesidig överenskommelse.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser ut-

trycket ⬝fast driftställe⬝ en stadigvarande plats
för affärsverksamhet, från vilken ett företags
verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket ⬝fast driftställe⬝ innefattar

särskilt:

a) plats för företagsledning,
b) filial,
c) kontor,
d) fabrik,
e) verkstad,
f) installation eller konstruktion för utforsk-

ning av naturtillgångar, och

g) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller

annan plats för utvinning av naturtillgångar.

3. Plats för byggnads-, anläggnings-, monte-

rings- eller installationsverksamhet eller verk-
samhet som består av övervakning i anslutning
därtill utgör fast driftställe endast om sådan
verksamhet pågår längre tid än tolv månader.

4. Tillhandahållandet av tjänster, inklusive

konsulttjänster, i en avtalsslutande stat av ett
företag genom anställda eller annan personal
som anlitas av företaget för sådant ändamål ut-
gör fast driftställe endast om denna verksamhet
pågår (såvitt avser samma eller sammanhäng-
ande projekt) inom denna stat under mer än sex
månader under en tolvmånadersperiod.

5. Utan hinder av föregående bestämmelser i

denna artikel anses uttrycket ⬝fast driftställe⬝
inte innefatta:

by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of par-

agraph 1 a person other than an individual is a
resident of both Contracting States, the compe-
tent authorities of the Contracting States shall
endeavour to settle the question by mutual
agreement.

Article 5

Permanent establishment

1. For the purposes of this Convention, the

term �Spermanent establishment⬝ means a fixed
place of business through which the business
of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term �Spermanent establishment⬝

includes especially:

(a) a place of management;
(b) a branch;
(c) an office;
(d) a factory;
(e) a workshop;
(f) an installation or structure for the explo-

ration of natural resources; and

(g) a mine, an oil or gas well, a quarry or any

other place of extraction of natural resources.

3. A building site or a construction, assem-

bly or installation project, or supervisory activ-
ities in connection therewith constitutes a per-
manent establishment only if such site, project
or activities last for a period of more than
twelve months.

4. The furnishing of services, including con-

sultancy services, in a Contracting State by an
enterprise through its employees or other per-
sonnel engaged by the enterprise for such pur-
pose, constitutes a permanent establishment
only if such activities continue (for the same or
connected project) within that State for more
than six months within any twelve month
period.

5. Notwithstanding the preceding provi-

sions of this Article, the term �Spermanent es-
tablishment⬝ shall be deemed not to include:

background image

7

SFS 2016:928

a) användningen av anordningar uteslutande

för lagring, utställning eller utlämnande av fö-
retaget tillhöriga varor, men endast i den ut-
sträckning sådan användning av anordningar
inte innefattar försäljning av varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varu-

lager uteslutande för lagring, utställning eller
utlämnande, men endast i den utsträckning så-
dant innehav inte innefattar försäljning av
varor,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varu-

lager uteslutande för bearbetning eller föräd-
ling genom annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för af-

färsverksamhet uteslutande för inköp av varor
eller inhämtande av upplysningar för företaget,

e) innehavet av stadigvarande plats för af-

färsverksamhet uteslutande för att för företaget
bedriva annan verksamhet av förberedande
eller biträdande art,

f) innehavet av stadigvarande plats för af-

färsverksamhet uteslutande för någon kombi-
nation av verksamheter som anges i a) till
e) ovan, under förutsättning att hela den verk-
samhet som bedrivs från den stadigvarande
platsen för affärsverksamhet på grund av denna
kombination är av förberedande eller biträ-
dande art.

6. Om en person � som inte är sådan obero-

ende representant på vilken punkt 7 tillämpas �
är verksam i en avtalsslutande stat för ett före-
tag i den andra avtalsslutande staten och i den
förstnämnda staten har och där regelmässigt
använder fullmakt att sluta avtal i företagets
namn, anses detta företag � utan hinder av be-
stämmelserna i punkterna 1 och 2 � ha fast
driftställe i den förstnämnda staten beträffande
varje verksamhet som personen bedriver för fö-
retaget. Detta gäller dock inte, om den verk-
samhet som personen bedriver är begränsad till
sådan som anges i punkt 5 och som, om den be-
drevs från en stadigvarande plats för affärs-
verksamhet, inte skulle göra denna stadigva-

(a) the use of facilities solely for the purpose

of storage, display or delivery of goods or mer-
chandise belonging to the enterprise but only to
the extent that such use of facilities does not
include the sale of goods or merchandise;

(b) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise solely
for the purpose of storage, display or delivery
but only to the extent that such maintenance
does not include the sale of goods or merchan-
dise;

(c) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise solely
for the purpose of processing by another enter-
prise;

(d) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for the purpose of purchasing goods
or merchandise or of collecting information,
for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for the purpose of carrying on, for
the enterprise, any other activity of a prepara-
tory or auxiliary character;

(f) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for any combination of activities
mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), pro-
vided that the overall activity of the fixed place
of business resulting from this combination is
of a preparatory or auxiliary character.

6. Notwithstanding the provisions of para-

graphs 1 and 2, where a person � other than an
agent of an independent status to whom para-
graph 7 applies � is acting in a Contracting
State on behalf of an enterprise of the other
Contracting State, that enterprise shall be
deemed to have a permanent establishment in
the first mentioned Contracting State in respect
of any activities which that person undertakes
for the enterprise, if such a person has and ha-
bitually exercises in that State an authority to
conclude contracts in the name of the enter-
prise, unless the activities of such person are
limited to those mentioned in paragraph 5
which, if exercised through a fixed place of

background image

8

SFS 2016:928

rande plats för affärsverksamhet till fast drift-
ställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

7. Företag i en avtalsslutande stat anses inte

ha fast driftställe i den andra avtalsslutande sta-
ten endast på den grund att företaget bedriver
affärsverksamhet i denna andra stat genom för-
medling av mäklare, kommissionär eller annan
oberoende representant, under förutsättning att
sådan person därvid bedriver sin sedvanliga af-
färsverksamhet. Om en sådan representants
verksamhet utövas uteslutande eller nästan ute-
slutande för företaget anses han inte vara en så-
dan oberoende representant som avses i denna
punkt.

8. Den omständigheten att ett bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar el-
ler kontrolleras av ett bolag med hemvist i den
andra avtalsslutande staten eller ett bolag som
bedriver affärsverksamhet i denna andra stat
(antingen från fast driftställe eller på annat
sätt), medför inte i sig att någotdera bolaget ut-
gör fast driftställe för det andra.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar av fast egendom
(däri inbegripet inkomst av lantbruk eller
skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket ⬝fast egendom⬝ har den bety-

delse som uttrycket har enligt lagstiftningen i
den avtalsslutande stat där egendomen är belä-
gen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör
till fast egendom, levande och döda inventarier
i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka
bestämmelserna i privaträtten om fast egendom
tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast
egendom samt rätt till föränderliga eller fasta
ersättningar för nyttjandet av eller rätten att
nyttja mineralförekomst, källa eller annan na-
turtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg anses
inte vara fast egendom.

business, would not make this fixed place of
business a permanent establishment under the
provisions of that paragraph.

7. An enterprise of a Contracting State shall

not be deemed to have a permanent establish-
ment in the other Contracting State merely be-
cause it carries on business in that other State
through a broker, general commission agent or
any other agent of an independent status, pro-
vided that such persons are acting in the ordi-
nary course of their business. However, if the
activities of the agent are carried out wholly or
almost wholly for the enterprise he shall not be
considered to be an agent of an independent
status for the purposes of this paragraph.

8. The fact that a company which is a resi-

dent of a Contracting State controls or is con-
trolled by a company which is a resident of the
other Contracting State, or which carries on
business in that other State (whether through a
permanent establishment or otherwise) shall
not of itself constitute either company a perma-
nent establishment of the other.

Article 6

Income from immovable property

1. Income derived by a resident of a Con-

tracting State from immovable property (in-
cluding income from agriculture or forestry)
situated in the other Contracting State may be
taxed in that other State.

2. The term �Simmovable property⬝ shall

have the meaning which it has under the law of
the Contracting State in which the property in
question is situated. The term shall in any case
include property accessory to immovable prop-
erty, livestock and equipment used in agricul-
ture and forestry, rights to which the provisions
of general law respecting landed property ap-
ply, buildings, usufruct of immovable property
and rights to variable or fixed payments as con-
sideration for the working of, or the right to
work, mineral deposits, sources and other natu-
ral resources; ships, boats and aircraft shall not
be regarded as immovable property.

background image

9

SFS 2016:928

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på in-

komst som förvärvas genom omedelbart bru-
kande, genom uthyrning eller annan använd-
ning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3

tillämpas även på inkomst av fast egendom
som tillhör företag och på inkomst av fast
egendom som används vid självständig yrkes-
utövning.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en av-

talsslutande stat förvärvar, beskattas endast i
denna stat, såvida inte företaget bedriver rö-
relse i den andra avtalsslutande staten från där
beläget fast driftställe. Om företaget bedriver
rörelse på nyss angivet sätt, får företagets in-
komst beskattas i den andra staten, men endast
så stor del därav som är hänförlig till det fasta
driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedri-

ver rörelse i den andra avtalsslutande staten
från där beläget fast driftställe hänförs, om inte
bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i
vardera avtalsslutande staten till det fasta drift-
stället den inkomst som det kan antas att drift-
stället skulle ha förvärvat, om det varit ett fri-
stående företag som bedrivit verksamhet av
samma eller liknande slag under samma eller
liknande villkor och självständigt avslutat affä-
rer med det företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes in-

komst medges avdrag för utgifter som upp-
kommit för det fasta driftställets verksamhet,
härunder inbegripna utgifter för företagets led-
ning och allmänna förvaltning, oavsett om ut-
gifterna uppkommit i den stat där det fasta
driftstället är beläget eller annorstädes.

4. I den mån en avtalsslutande stat brukat

bestämma inkomst hänförlig till fast driftställe
på grundval av en fördelning av företagets hela

3. The provisions of paragraph 1 shall apply

to income derived from the direct use, letting,
or use in any other form of immovable prop-
erty.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall

also apply to the income from immovable
property of an enterprise and to income from
immovable property used for the performance
of independent personal services.

Article 7

Business profits

1. The profits of an enterprise of a Contract-

ing State shall be taxable only in that State un-
less the enterprise carries on business in the
other Contracting State through a permanent
establishment situated therein. If the enterprise
carries on business as aforesaid, the profits of
the enterprise may be taxed in the other State
but only so much of them as is attributable to
that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3,

where an enterprise of a Contracting State car-
ries on business in the other Contracting State
through a permanent establishment situated
therein, there shall in each Contracting State be
attributed to that permanent establishment the
profits which it might be expected to make if it
were a distinct and separate enterprise engaged
in the same or similar activities under the same
or similar conditions and dealing wholly inde-
pendently with the enterprise of which it is a
permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent

establishment, there shall be allowed as deduc-
tions such deductible expenses which are in-
curred for the purposes of the business of the
permanent establishment, including executive
and general administrative expenses so in-
curred, whether in the State in which the per-
manent establishment is situated or elsewhere.

4. Insofar as it has been customary in a Con-

tracting State to determine the profits to be at-
tributed to a permanent establishment on the

background image

10

SFS 2016:928

inkomst på de olika delarna av företaget, hind-
rar bestämmelserna i punkt 2 inte att i denna
avtalsslutande stat den skattepliktiga inkoms-
ten bestäms genom sådant förfarande. Den för-
delningsmetod som används ska dock vara så-
dan att resultatet överensstämmer med princi-
perna i denna artikel.

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe en-

dast av den anledningen att varor inköps ge-
nom det fasta driftställets försorg för företaget.

6. Vid tillämpningen av föregående punkter

bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta
driftstället genom samma förfarande år från år,
såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder
annat.

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomst som

behandlas särskilt i andra artiklar av detta av-
tal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte
av bestämmelserna i denna artikel.

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst som förvärvas av företag i en av-

talsslutande stat genom användningen av skepp
eller luftfartyg i internationell trafik beskattas
endast i denna stat.

2. Vid tillämpningen av denna artikel inklu-

derar inkomst från användningen av skepp
eller luftfartyg i internationell trafik:

a) inkomst som förvärvas genom uthyrning

av obemannade skepp eller luftfartyg, i interna-
tionell trafik, och

b) inkomst som förvärvas genom använd-

ning, underhåll eller uthyrning av containrar i
internationell trafik (däri inbegripet släpvagnar
och annan utrustning för transport av contain-
rar) som används för transport av gods eller
varor,

där sådan uthyrning eller sådan användning,

underhåll eller uthyrning är av underordnad

basis of an apportionment of the total profits of
the enterprise to its various parts, nothing in
paragraph 2 shall preclude that Contracting
State from determining the profits to be taxed
by such an apportionment as may be custom-
ary; the method of apportionment adopted
shall, however, be such that the result shall be
in accordance with the principles contained in
this Article.

5. No profits shall be attributed to a perma-

nent establishment by reason of the mere pur-
chase by that permanent establishment of
goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding para-

graphs, the profits to be attributed to the per-
manent establishment shall be determined by
the same method year by year unless there is
good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income

which are dealt with separately in other Arti-
cles of this Convention, then the provisions of
those Articles shall not be affected by the pro-
visions of this Article.

Article 8

Shipping and air transport

1. Profits of an enterprise of a Contracting

State from the operation of ships or aircraft in
international traffic shall be taxable only in that
State.

2. For the purposes of this Article, profits

from the operation of ships or aircraft in inter-
national traffic include:

(a) profits from the rental on a bareboat basis

of ships or aircraft in international traffic; and

(b) profits from the use, maintenance or

rental of containers in international traffic (in-
cluding trailers and related equipment for the
transport of containers) used for the transport
of goods or merchandise;

where such rental or such use, maintenance

or rental, as the case may be, is incidental to

background image

11

SFS 2016:928

betydelse i förhållande till användning av
skepp eller luftfartyg i internationell trafik.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även

på inkomst som förvärvas genom deltagande i
en pool, ett gemensamt företag eller en interna-
tionell driftsorganisation.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då:
a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt

eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen
av ett företag i den andra avtalsslutande staten
eller äger del i detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt del-

tar i ledningen eller kontrollen av såväl ett
företag i en avtalsslutande stat som ett företag i
den andra avtalsslutande staten eller äger del i
båda dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsför-

bindelser eller finansiella förbindelser avtalas
eller föreskrivs villkor, som avviker från dem
som skulle ha avtalats mellan av varandra obe-
roende företag, får all inkomst, som utan så-
dana villkor skulle ha tillkommit det ena före-
taget men som på grund av villkoren i fråga
inte tillkommit detta företag, inräknas i detta
företags inkomst och beskattas i överensstäm-
melse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat i inkomsten

för ett företag i denna stat inräknar � och i
överensstämmelse därmed beskattar � inkomst,
för vilken ett företag i den andra avtalsslutande
staten beskattats i denna andra stat, samt den
sålunda inräknade inkomsten är sådan som
skulle ha tillkommit företag i den förstnämnda
staten om de villkor som avtalats mellan före-
tagen hade varit sådana som skulle ha avtalats
mellan av varandra oberoende företag, ska
denna andra stat genomföra vederbörlig juste-
ring av det skattebelopp som påförts inkomsten
där. Vid sådan justering iakttas övriga bestäm-
melser i detta avtal och de behöriga myndighe-
terna i de avtalsslutande staterna överlägger

the operation of ships or aircraft in interna-
tional traffic.

3. The provisions of paragraph 1 shall also

apply to profits from the participation in a pool,
a joint business or an international operating
agency.

Article 9

Associated enterprises

1. Where:
(a) an enterprise of a Contracting State par-

ticipates directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of the
other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or

indirectly in the management, control or capital
of an enterprise of a Contracting State and an
enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or im-

posed between the two enterprises in their
commercial or financial relations which differ
from those which would be made between in-
dependent enterprises, then any profits which
would, but for those conditions, have accrued
to one of the enterprises, but, by reason of
those conditions, have not so accrued, may be
included in the profits of that enterprise and
taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the

profits of an enterprise of that State � and taxes
accordingly � profits on which an enterprise of
the other Contracting State has been charged to
tax in that other State and the profits so in-
cluded are profits which would have accrued to
the enterprise of the first-mentioned State if the
conditions made between the two enterprises
had been those which would have been made
between independent enterprises, then that
other State shall make an appropriate adjust-
ment to the amount of the tax charged therein
on those profits. In determining such adjust-
ment, due regard shall be had to the other pro-
visions of this Convention and the competent

background image

12

SFS 2016:928

vid behov med varandra.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en av-

talsslutande stat till person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten får beskattas i
denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas även

i den avtalsslutande stat där bolaget som beta-
lar utdelningen har hemvist, enligt lagstift-
ningen i denna stat, men om den som har rätt
till utdelningen har hemvist i den andra avtals-
slutande staten får skatten inte överstiga:

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp

om den som har rätt till utdelningen är ett bolag
(med undantag för handelsbolag) som direkt
innehar minst 20 procent av det utbetalande
bolagets kapital och som har investerat mer än
200 000 euro eller motsvarande summa i de
avtalslutande staternas nationella valutor,

b) 15 procent av utdelningens bruttobelopp i

övriga fall.

3. Med uttrycket ⬝utdelning⬝ förstås i denna

artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter,
som inte är fordringar, med rätt till andel i
vinst, samt inkomst av andra rättigheter i bolag
som enligt lagstiftningen i den stat där det ut-
delande bolaget har hemvist vid beskattningen
behandlas på samma sätt som inkomst av
aktier.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2

tillämpas inte, om den som har rätt till utdel-
ningen har hemvist i en avtalsslutande stat och
bedriver rörelse i den andra avtalsslutande sta-
ten, där det bolag som betalar utdelningen har
hemvist, från där beläget fast driftställe eller
utövar självständig yrkesverksamhet i denna
andra stat från där belägen stadigvarande an-
ordning, samt den andel på grund av vilken ut-
delningen betalas äger verkligt samband med

authorities of the Contracting States shall if
necessary consult each other.

Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a

resident of a Contracting State to a resident of
the other Contracting State may be taxed in
that other State.

2. However, such dividends may also be

taxed in the Contracting State of which the
company paying the dividends is a resident and
according to the laws of that State, but if the
beneficial owner of the dividends is a resident
of the other Contracting State, the tax so
charged shall not exceed:

(a) 5 per cent of the gross amount of the div-

idends if the beneficial owner is a company
(other than a partnership) which holds directly
at least 20 per cent of the capital of the com-
pany paying the dividends and the participation
in that company exceeds 200 000 Euros or its
equivalent in the national currencies of the
Contracting States;

(b) 15 per cent of the gross amount of the

dividends in all other cases.

3. The term �Sdividends⬝ as used in this Arti-

cle means income from shares or other rights,
not being debt-claims, participating in profits,
as well as income from other corporate rights
which is subjected to the same taxation treat-
ment as income from shares by the laws of the
State of which the company making the distri-
bution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall

not apply if the beneficial owner of the divi-
dends, being a resident of a Contracting State,
carries on business in the other Contracting
State of which the company paying the divi-
dends is a resident, through a permanent estab-
lishment situated therein, or performs in that
other State independent personal services from
a fixed base situated therein, and the holding in
respect of which the dividends are paid is

background image

13

SFS 2016:928

det fasta driftstället eller den stadigvarande an-
ordningen. I sådant fall tillämpas bestämmel-
serna i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande

stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslu-
tande staten, får denna andra stat inte beskatta
utdelning som bolaget betalar, utom i den mån
utdelningen betalas till person med hemvist i
denna andra stat eller i den mån den andel på
grund av vilken utdelningen betalas äger verk-
ligt samband med fast driftställe eller stadigva-
rande anordning i denna andra stat, och inte
heller på bolagets icke utdelade vinst ta ut en
skatt som utgår på bolagets icke utdelade vinst,
även om utdelningen eller den icke utdelade
vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som
uppkommit i denna andra stat.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande

stat och som betalas till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i den

avtalsslutande stat från vilken den härrör, en-
ligt lagstiftningen i denna stat, men om den
som har rätt till räntan har hemvist i den andra
avtalsslutande staten, får skatten inte överstiga
8 procent av räntans bruttobelopp.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2

ska ränta, som anges i punkt 1, beskattas endast
i den avtalsslutande stat där den som har rätt
till räntan har hemvist om någon av följande
förutsättningar är uppfylld:

a) utbetalaren eller mottagaren av räntan är,

eller lånet för vilket räntan betalas är garanterat
av, en avtalsslutande stat, dess offentligrätts-
liga organ, administrativa territoriella underav-

effectively connected with such permanent
establishment or fixed base. In such case the
provisions of Article 7 or Article 14, as the
case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a

Contracting State derives profits or income
from the other Contracting State, that other
State may not impose any tax on the dividends
paid by the company, except insofar as such
dividends are paid to a resident of that other
State or insofar as the holding in respect of
which the dividends are paid is effectively con-
nected with a permanent establishment or a
fixed base situated in that other State, nor sub-
ject the company's undistributed profits to a tax
on the company's undistributed profits, even if
the dividends paid or the undistributed profits
consist wholly or partly of profits or income
arising in such other State.

Article 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and

paid to a resident of the other Contracting State
may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed

in the Contracting State in which it arises and
according to the laws of that State, but if the
beneficial owner of the interest is a resident of
the other Contracting State, the tax so charged
shall not exceed 8 per cent of the gross amount
of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of para-

graph 2 interest, mentioned in paragraph 1,
shall be taxable only in the Contracting State
where the beneficial owner of the interest is a
resident if one of the following requirements is
fulfilled;

(a) the payer or the recipient of the interest

is, or the loan in respect of which the interest is
paid is guaranteed by, the Contracting State
itself, a statutory body, an administrative terri-

background image

14

SFS 2016:928

delning eller lokala myndighet eller centralban-
ken i en avtalsslutande stat,

b) räntan betalas på grund av ett lån som har

godkänts av regeringen i den avtalsslutande
stat där utbetalaren av räntan har hemvist,

c) räntan betalas på grund av ett lån som be-

viljats eller garanterats av Styrelsen för inter-
nationellt utvecklingssamarbete (SIDA), AB
Svensk Exportkredit (SEK), Swedfund Interna-
tional AB, Exportkreditnämnden, Republiken
Azerbajdzjans statliga oljefond eller av en an-
nan institution av offentligrättslig karaktär vars
syfte är att främja export eller utveckling.

4. Med uttrycket ⬝ränta⬝ förstås i denna arti-

kel inkomst av varje slags fordran, antingen
den säkerställts genom inteckning i fast egen-
dom eller inte och antingen den medför rätt till
andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket
avser särskilt inkomst av värdepapper som ut-
färdats av staten och inkomst av obligationer
eller debentures, däri inbegripet agiobelopp
och vinster som hänför sig till sådana värde-
papper, obligationer eller debentures. Straffav-
gift på grund av sen betalning anses inte som
ränta vid tillämpningen av denna artikel.

5. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3

tillämpas inte, om den som har rätt till räntan
har hemvist i en avtalsslutande stat och bedri-
ver rörelse i den andra avtalsslutande staten,
från vilken räntan härrör, från där beläget fast
driftställe eller utövar självständig yrkesverk-
samhet i denna andra stat från där belägen sta-
digvarande anordning, samt den fordran för
vilken räntan betalas äger verkligt samband
med det fasta driftstället eller den stadigva-
rande anordningen. I sådant fall tillämpas be-
stämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

6. Ränta anses härröra från en avtalsslutande

stat om utbetalaren är en person med hemvist i
denna stat. Om emellertid den person som be-
talar räntan, vare sig han har hemvist i en av-
talsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande

torial subdivision or a local authority thereof or
the Central Bank of a Contracting State;

(b) the interest is paid in respect of a loan

which has been approved by the Government
in the Contracting State where the payer of the
interest is a resident;

(c) the interest is paid in respect of a loan

granted or guaranteed by the Swedish Interna-
tional Development Cooperation Agency
(SIDA), The Swedish Export Credit Corpora-
tion (SEK), Swedfund International AB, The
Swedish Export Credits Guarantee Board (Ex-
portkreditnämnden), the State Oil Fund of the
Republic of Azerbaijan or any other institution
of a public character with the objective to pro-
mote exports or development.

4. The term �Sinterest⬝ as used in this Article

means income from debt-claims of every kind,
whether or not secured by mortgage and
whether or not carrying a right to participate in
the debtor's profits, and in particular, income
from government securities and income from
bonds or debentures, including premiums and
prizes attaching to such securities, bonds or de-
bentures. Penalty charges for late payment
shall not be regarded as interest for the purpose
of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3

shall not apply if the beneficial owner of the in-
terest, being a resident of a Contracting State,
carries on business in the other Contracting
State in which the interest arises, through a per-
manent establishment situated therein, or per-
forms in that other State independent personal
services from a fixed base situated therein, and
the debt-claim in respect of which the interest
is paid is effectively connected with such per-
manent establishment or fixed base. In such
case the provisions of Article 7 or Article 14,
as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Con-

tracting State when the payer is a resident of
that State. Where, however, the person paying
the interest, whether he is a resident of a Con-
tracting State or not, has in a Contracting State

background image

15

SFS 2016:928

stat har fast driftställe eller stadigvarande an-
ordning i samband varmed den skuld uppkom-
mit på vilken räntan betalas, och räntan belas-
tar det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen, anses räntan härröra från den stat
där det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen finns.

7. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till rän-
tan eller mellan dem båda och annan person
räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för
vilken räntan betalas, överstiger det belopp
som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och
den som har rätt till räntan om sådana förbin-
delser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna
i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I
sådant fall beskattas överskjutande belopp
enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande
staten med iakttagande av övriga bestämmelser
i detta avtal.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande

stat och som betalas till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat.

2. Royaltyn får emellertid även beskattas i

den avtalsslutande stat från vilken den härrör,
enligt lagstiftningen i denna stat, men om mot-
tagaren har rätt till royaltyn får skatten inte
överstiga:

a) 5 procent av royaltyns bruttobelopp om

royaltyn avser betalning för nyttjande eller
rätten att nyttja patent, varumärke, mönster
eller modell, ritning, hemligt recept eller hem-
lig tillverkningsmetod, eller för upplysning om
erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller
vetenskaplig natur.

b) 10 procent av royaltyns bruttobelopp i

övriga fall.

a permanent establishment or a fixed base in
connection with which the indebtedness on
which the interest is paid was incurred, and
such interest is borne by such permanent estab-
lishment or fixed base, then such interest shall
be deemed to arise in the State in which the
permanent establishment or fixed base is
situated.

7. Where, by reason of a special relationship

between the payer and the beneficial owner or
between both of them and some other person,
the amount of the interest, having regard to the
debt-claim for which it is paid, exceeds the
amount which would have been agreed upon
by the payer and the beneficial owner in the ab-
sence of such relationship, the provisions of
this Article shall apply only to the last-men-
tioned amount. In such case, the excess part of
the payments shall remain taxable according to
the laws of each Contracting State, due regard
being had to the other provisions of this
Convention.

Article 12

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State

and paid to a resident of the other Contracting
State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be

taxed in the Contracting State in which they
arise and according to the laws of that State,
but if the recipient is the beneficial owner of
the royalties the tax so charged shall not
exceed:

(a) 5 per cent of the gross amount of royal-

ties paid for the use of, or the right to use, any
patent, trade mark, design or model, plan,
secret formula or process, or for information
concerning industrial, commercial or scientific
experience;

(b) 10 per cent of the gross amount of the

royalties in all other cases.

background image

16

SFS 2016:928

3. Med uttrycket ⬝royalty⬝ förstås i denna

artikel varje slags betalning som tas emot så-
som ersättning för nyttjandet av eller för rätten
att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt
eller vetenskapligt verk, häri inbegripet bio-
graffilm och filmer eller band för radio- eller
televisionsutsändning, patent, varumärke,
mönster eller modell, ritning, hemligt recept el-
ler hemlig tillverkningsmetod eller för upplys-
ning om erfarenhetsrön av industriell, kommer-
siell eller vetenskaplig natur.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2

tillämpas inte om den som har rätt till royaltyn
har hemvist i en avtalsslutande stat och bedri-
ver rörelse i den andra avtalsslutande staten,
från vilken royaltyn härrör, från där beläget
fast driftställe eller utövar självständig yrkes-
verksamhet i denna andra stat från där belägen
stadigvarande anordning, samt den rättighet
eller egendom i fråga om vilken royaltyn beta-
las äger verkligt samband med det fasta drift-
stället eller den stadigvarande anordningen. I
sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7
respektive artikel 14.

5. Royalty anses härröra från en avtalsslu-

tande stat om utbetalaren är en person med
hemvist i denna stat. Om emellertid den person
som betalar royaltyn, vare sig han har hemvist i
en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslu-
tande stat har fast driftställe eller stadigvarande
anordning i samband med vilken skyldigheten
att betala royaltyn uppkommit, och royaltyn
belastar det fasta driftstället eller den stadigva-
rande anordningen, anses royaltyn härröra från
den stat där det fasta driftstället eller den
stadigvarande anordningen finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till
royaltyn eller mellan dem båda och annan per-
son royaltybeloppet, med hänsyn till det nytt-
jande, den rättighet eller den upplysning för
vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp
som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och
den som har rätt till royaltyn om sådana förbin-
delser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna

3. The term �Sroyalties⬝ as used in this Arti-

cle means payments of any kind received as a
consideration for the use of, or the right to use,
any copyright of literary, artistic or scientific
work including cinematograph films and films
or tapes for radio or television broadcasting,
any patent, trade mark, design or model, plan,
secret formula or process, or for information
concerning industrial, commercial or scientific
experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall

not apply if the beneficial owner of the royal-
ties, being a resident of a Contracting State,
carries on business in the other Contracting
State in which the royalties arise, through a
permanent establishment situated therein, or
performs in that other State independent per-
sonal services from a fixed base situated
therein, and the right or property in respect of
which the royalties are paid is effectively con-
nected with such permanent establishment or
fixed base. In such case the provisions of Arti-
cle 7 or Article 14, as the case may be, shall
apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is a resident
of that State. Where, however, the person pay-
ing the royalties, whether he is a resident of a
Contracting State or not, has in a Contracting
State a permanent establishment or a fixed base
in connection with which the liability to pay
the royalties was incurred, and such royalties
are borne by such permanent establishment or
fixed base, then such royalties shall be deemed
to arise in the State in which the permanent
establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship

between the payer and the beneficial owner or
between both of them and some other person,
the amount of the royalties, having regard to
the use, right or information for which they are
paid, exceeds the amount which would have
been agreed upon by the payer and the benefi-
cial owner in the absence of such relationship,
the provisions of this Article shall apply only

background image

17

SFS 2016:928

i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I
sådant fall beskattas överskjutande belopp en-
ligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande sta-
ten med iakttagande av övriga bestämmelser i
detta avtal.

Artikel 13

Kapitalvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar på grund av överlå-
telse av sådan fast egendom som avses i artikel
6 och som är belägen i den andra avtalsslu-
tande staten, eller på grund av avyttring av an-
delar i ett bolag vars tillgångar huvudsakligen
består av sådan egendom, får beskattas i denna
andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egen-

dom som utgör del av rörelsetillgångarna i fast
driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande
stat har i den andra avtalsslutande staten, eller
av lös egendom hänförlig till stadigvarande an-
ordning för att utöva självständig yrkesverk-
samhet, som person med hemvist i en avtals-
slutande stat har i den andra avtalsslutande sta-
ten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma
gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant
fast driftställe (för sig eller tillsammans med
hela företaget) eller av sådan stadigvarande
anordning.

3. Vinst som person med hemvist i en avtals-

slutande stat förvärvar på grund av överlåtelse
av skepp eller luftfartyg som används i interna-
tionell trafik eller lös egendom som är hänför-
lig till användningen av sådana skepp eller luft-
fartyg, beskattas endast i denna stat.

4. Vinst på grund av överlåtelse av annan

egendom än sådan som avses i punkterna 1, 2
och 3 beskattas endast i den avtalsslutande stat
där överlåtaren har hemvist.

5. Vinst på grund av överlåtelse av till-

gångar, som förvärvas av en fysisk person som
har haft hemvist i en avtalsslutande stat och fått
hemvist i den andra avtalsslutande staten, får �
utan hinder av bestämmelserna i punkt 4 � be-

to the last-mentioned amount. In such case, the
excess part of the payments shall remain tax-
able according to the laws of each Contracting
State, due regard being had to the other provi-
sions of this Convention.

Article 13

Capital gains

1. Gains derived by a resident of a Contract-

ing State from the alienation of immovable
property referred to in Article 6 and situated in
the other Contracting State, or from the aliena-
tion of shares in a company the assets of which
consist principally of such property, may be
taxed in that other State.

2. Gains from alienation of movable prop-

erty forming part of the business property of a
permanent establishment which an enterprise
of a Contracting State has in the other Con-
tracting State or of movable property pertain-
ing to a fixed base available to a resident of a
Contracting State in the other Contracting State
for the purpose of performing independent per-
sonal services, including such gains from the
alienation of such a permanent establishment
(alone or with the whole enterprise) or of such
fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains derived by a resident of a Contract-

ing State from the alienation of ships or aircraft
operated in international traffic or movable
property pertaining to the operation of such
ships or aircraft, shall be taxable only in that
State.

4. Gains from the alienation of any property

other than that referred to in paragraphs 1, 2
and 3, shall be taxable only in the Contracting
State of which the alienator is a resident.

5. Notwithstanding the provisions of para-

graph 4, gains from the alienation of any prop-
erty derived by an individual who has been a
resident of a Contracting State and who has be-
come a resident of the other Contracting State,

background image

18

SFS 2016:928

skattas i den förstnämnda staten om överlåtel-
sen av tillgångarna inträffar vid något tillfälle
under de fem år som följer närmast efter den
tidpunkt då personen upphört att ha hemvist i
den förstnämnda staten.

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som en fysisk person med hem-

vist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att
utöva fritt yrke eller annan självständig verk-
samhet, beskattas endast i denna stat. Sådan in-
komst får emellertid även beskattas i den andra
avtalsslutande staten om:

a) den fysiska personens vistelse i den andra

avtalsslutande staten varar under en tidsperiod
eller tidsperioder som sammanlagt överstiger
183 dagar under en tolvmånadersperiod, men
endast så stor del av den som är hänförlig till
verksamheten som utövats i denna andra stat,
eller

b) den fysiska personen har en stadigvarande

anordning i den andra avtalsslutande staten,
som regelmässigt står till hans förfogande för
att utöva verksamheten, men endast så stor del
av den som är hänförlig till denna stadig-
varande anordning.

2. Uttrycket ⬝fritt yrke⬝ inbegriper särskilt

självständig vetenskaplig, litterär, konstnärlig,
uppfostrings- eller undervisningsverksamhet
samt sådan självständig verksamhet som lä-
kare, advokater, ingenjörer, arkitekter, tandlä-
kare och revisorer utövar.

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16,

18 och 19 föranleder annat, beskattas lön och
annan liknande ersättning, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på
grund av anställning, endast i denna stat, så-
vida inte arbetet utförs i den andra avtalsslu-
tande staten. Om arbetet utförs i denna andra

may be taxed in the first-mentioned State if the
alienation of the property occurs at any time
during the five years next following the date on
which the individual has ceased to be a resident
of the first-mentioned State.

Article 14

Independent personal services

1. Income derived by an individual who is a

resident of a Contracting State in respect of
professional services or other activities of an
independent character shall be taxable only in
that State. However, such income may also be
taxed in the other Contracting State if:

(a) the individual is present in the other State

for a period or periods exceeding in the aggre-
gate 183 days in any twelve month period, but
only so much thereof as is attributable to ser-
vices performed in that other State; or

(b) the individual has a fixed base regularly

available to him in the other Contracting State
for the purpose of performing his activities, but
only so much thereof as is attributable to that
fixed base.

2. The term �Sprofessional services⬝ includes

especially independent scientific, literary, artis-
tic, educational or teaching activities as well as
the independent activities of physicians,
lawyers, engineers, architects, dentists and
accountants.

Article 15

Dependent personal services

1. Subject to the provisions of Articles 16,

18 and 19, salaries, wages and other similar re-
muneration derived by a resident of a Contract-
ing State in respect of an employment shall be
taxable only in that State unless the employ-
ment is exercised in the other Contracting
State. If the employment is so exercised, such

background image

19

SFS 2016:928

stat, får ersättning som uppbärs för arbetet
beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1

beskattas ersättning, som person med hemvist i
en avtalsslutande stat uppbär för arbete i den
andra avtalsslutande staten, endast i den först-
nämnda staten, om:

a) mottagaren vistas i den andra staten under

tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt
inte överstiger 183 dagar under en tolvmåna-
dersperiod som börjar eller slutar under be-
skattningsåret i fråga,

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som

inte har hemvist i den andra staten eller på den-
nes vägnar, och

c) ersättningen inte belastar fast driftställe

eller stadigvarande anordning som arbetsgiva-
ren har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i

denna artikel får ersättning för arbete, som ut-
förs ombord på skepp eller luftfartyg som an-
vänds i internationell trafik av ett företag i en
avtalsslutande stat, beskattas i denna stat.

Artikel 16

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersätt-

ning, som person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat uppbär i egenskap av medlem i sty-
relse eller annat liknande organ i bolag med
hemvist i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat.

Artikel 17

Artister och sportutövare

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik-

larna 14 och 15 får inkomst, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar ge-
nom sin personliga verksamhet i den andra av-
talsslutande staten i egenskap av artist, såsom
teater- eller filmskådespelare, radio- eller tele-

remuneration as is derived therefrom may be
taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of para-

graph 1, remuneration derived by a resident of
a Contracting State in respect of an employ-
ment exercised in the other Contracting State
shall be taxable only in the first-mentioned
State if:

(a) the recipient is present in the other State

for a period or periods not exceeding in the ag-
gregate 183 days in any twelve month period
commencing or ending in the fiscal year
concerned; and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf

of, an employer who is not a resident of the
other State; and

(c) the remuneration is not borne by a per-

manent establishment or a fixed base which the
employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provi-

sions of this Article, remuneration derived in
respect of an employment exercised aboard a
ship or aircraft operated in international traffic
by an enterprise of a Contracting State may be
taxed in that State.

Article 16

Directors' fees

Directors' fees and other similar payments

derived by a resident of a Contracting State in
his capacity as a member of the board of direc-
tors of a company which is a resident of the
other Contracting State may be taxed in that
other State.

Article 17

Artistes and sportsmen

1. Notwithstanding the provisions of Arti-

cles 14 and 15, income derived by a resident of
a Contracting State as an artiste, such as a thea-
tre, motion picture, radio or television artiste,
or a musician, or as a sportsman, from his per-
sonal activities as such exercised in the other

background image

20

SFS 2016:928

visionsartist eller musiker, eller i egenskap av
sportutövare, beskattas i denna andra stat.

2. I fall då inkomst genom personlig verk-

samhet, som artist eller sportutövare bedriver i
denna egenskap, inte tillfaller artisten eller
sportutövaren själv utan annan person, får
denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna
i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den avtals-
slutande stat där artisten eller sportutövaren
bedriver verksamheten.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i

denna artikel tillämpas inte på inkomst som
härrör från verksamhet som artist eller sportut-
övare bedriver i en avtalsslutande stat i fall då
besöket i denna stat huvudsakligen bekostas av
offentliga medel i den andra avtalsslutande sta-
ten eller dess administrativa territoriella under-
avdelningar eller lokala myndigheter. I sådant
fall beskattas inkomsten endast i den stat där
artisten eller sportutövaren har hemvist.

Artikel 18

Pensioner, livräntor och liknande betalningar

1. Pension och annan liknande ersättning, ut-

betalning enligt socialförsäkringslagstift-
ningen och livränta, som härrör från en avtals-
slutande stat och betalas till person med hem-
vist i den andra avtalsslutande staten, får be-
skattas i den förstnämnda avtalsslutande staten.

2. Med uttrycket ⬝livränta⬝ förstås ett fast-

ställt belopp, som utbetalas periodiskt på fast-
ställda tider under en persons livstid eller under
angiven eller fastställbar tidsperiod och som
utgår på grund av förpliktelse att verkställa
dessa utbetalningar som ersättning för däremot
fullt svarande vederlag i pengar eller pengars
värde.

Artikel 19

Offentlig tjänst

1. a) Lön och annan liknande ersättning med

undantag för pension, som betalas av en avtals-
slutande stat, en av dess administrativa territo-

Contracting State, may be taxed in that other
State.

2. Where income in respect of personal ac-

tivities exercised by an artiste or a sportsman in
his capacity as such accrues not to the artiste or
sportsman himself but to another person, that
income may, notwithstanding the provisions of
Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contract-
ing State in which the activities of the artiste or
sportsman are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of

this Article shall not apply to income derived
from activities performed in a Contracting
State by artistes or sportsmen if the visit to that
State is substantially supported by public funds
of the other Contracting State or an administra-
tive territorial subdivision or local authority
thereof. In such a case the income shall be tax-
able only in the State of which the artiste or
sportsman is a resident.

Article 18

Pensions, annuities and similar payments

1. Pensions and other similar remuneration,

disbursements under the Social Security legis-
lation and annuities arising in a Contracting
State and paid to a resident of the other Con-
tracting State may be taxed in the first-men-
tioned Contracting State.

2. The term �Sannuity⬝ means a stated sum

payable periodically at stated times during life
or during a specified or ascertainable period of
time under an obligation to make the payments
in return for adequate and full consideration in
money or money's worth.

Article 19

Government service

1. (a) Salaries, wages and other similar re-

muneration, other than a pension, paid by a
Contracting State or an administrative territo-

background image

21

SFS 2016:928

riella underavdelningar eller lokala myndighe-
ter till fysisk person på grund av arbete som ut-
förs i denna stats, underavdelnings eller myn-
dighets tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan lön och annan liknande ersättning

beskattas emellertid endast i den andra avtals-
slutande staten om arbetet utförs i denna andra
stat och personen i fråga har hemvist i denna
stat och:

1) är medborgare i denna stat, eller
2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande

för att utföra arbetet.

2. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 17

tillämpas på ersättning som betalas på grund av
arbete som utförts i samband med rörelse som
bedrivs av en avtalsslutande stat, en av dess
administrativa territoriella underavdelningar
eller lokala myndigheter.

Artikel 20

Studerande

Studerande eller affärspraktikant som har el-

ler omedelbart före vistelsen i en avtalsslu-
tande stat hade hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten och som vistas i den förstnämnda
staten uteslutande för sin undervisning eller
praktik, beskattas inte i denna stat för belopp
som han erhåller för sitt uppehälle, sin under-
visning eller praktik, om beloppen härrör från
källa utanför denna stat.

Artikel 21

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar och som inte
behandlas i föregående artiklar av detta avtal
beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån
inkomsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte

på inkomst, med undantag för inkomst av fast
egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om
mottagaren av inkomsten har hemvist i en av-

rial subdivision or a local authority thereof to
an individual in respect of services rendered to
that State or subdivision or authority shall be
taxable only in that State.

(b) However, such salaries, wages and other

similar remuneration shall be taxable only in
the other Contracting State if the services are
rendered in that other State and the individual
is a resident of that State who:

(i) is a national of that State; or
(ii) did not become a resident of that State

solely for the purpose of rendering the services.

2. The provisions of Articles 15, 16 and 17

shall apply to remuneration in respect of ser-
vices rendered in connection with a business
carried on by a Contracting State or an admin-
istrative territorial subdivision or a local
authority thereof.

Article 20

Students

Payments which a student or business ap-

prentice who is or was immediately before vis-
iting a Contracting State a resident of the other
Contracting State and who is present in the
first-mentioned State solely for the purpose of
his education or training receives for the pur-
pose of his maintenance, education or training
shall not be taxed in that State, provided that
such payments arise from sources outside that
State.

Article 21

Other income

1. Items of income of a resident of a Con-

tracting State, wherever arising, not dealt with
in the foregoing Articles of this Convention
shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not

apply to income, other than income from im-
movable property as defined in paragraph 2 of
Article 6, if the recipient of such income, being

background image

22

SFS 2016:928

talsslutande stat och bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten från där beläget fast
driftställe eller utövar självständig yrkesverk-
samhet i denna andra stat från där belägen sta-
digvarande anordning, samt den rättighet eller
egendom i fråga om vilken inkomsten betalas
äger verkligt samband med det fasta driftstället
eller den stadigvarande anordningen. I sådant
fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7
respektive artikel 14.

Artikel 22

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. Beträffande Azerbajdzjan ska dubbel-

beskattning undvikas på följande sätt:

Om person med hemvist i Azerbajdzjan för-

värvar inkomst i Sverige som i enlighet med
bestämmelserna i detta avtal är beskattningsbar
i Sverige ska skatt på inkomst som erlagts av
denna person i Sverige avräknas från den skatt
som uttagits på inkomsten i Azerbajdzjan. Av-
räkningsbeloppet ska emellertid inte överstiga
skatten i Azerbajdzjan som belöper på inkomst
beräknad i enlighet med dess lagstiftning och
skatteföreskrifter.

2. Beträffande Sverige ska dubbelbeskatt-

ning undvikas på följande sätt:

a) Om person med hemvist i Sverige förvär-

var inkomst som enligt azerbajdzjansk lagstift-
ning och i enlighet med bestämmelserna i detta
avtal får beskattas i Azerbajdzjan, ska Sverige
� med beaktande av bestämmelserna i svensk
lagstiftning beträffande avräkning av utländsk
skatt (även i den lydelse de framledes kan få
genom att ändras utan att den allmänna princip
som anges här ändras) � från den svenska skat-
ten på inkomsten avräkna ett belopp motsva-
rande den azerbajdzjanska skatt som erlagts på
inkomsten.

b) Om person med hemvist i Sverige förvär-

var inkomst, som i enlighet med bestämmel-
serna i detta avtal beskattas endast i Azerbajd-
zjan, får Sverige vid fastställandet av skattesat-

a resident of a Contracting State, carries on
business in the other Contracting State through
a permanent establishment situated therein, or
performs in that other State independent per-
sonal services from a fixed base situated
therein, and the right or property in respect of
which the income is paid is effectively con-
nected with such permanent establishment or
fixed base. In such case the provisions of Arti-
cle 7 or Article 14, as the case may be, shall
apply.

Article 22

Elimination of double taxation

1. In the case of Azerbaijan, double taxation

shall be avoided as follows:

If a resident of Azerbaijan derives income in

Sweden which in accordance with the provi-
sions of this Convention are taxable in Sweden
the amount of paid tax on income in Sweden
will be deducted out of tax levied from that
person in respect of such income in Azerbaijan.
Such deduction, however, shall not exceed the
tax amount of Azerbaijan on income calculated
in accordance with its law and tax regulation.

2. In the case of Sweden, double taxation

shall be avoided as follows:

(a) Where a resident of Sweden derives in-

come which under the laws of Azerbaijan and
in accordance with the provisions of this Con-
vention may be taxed in Azerbaijan, Sweden
shall allow � subject to the provisions of the
laws of Sweden concerning credit for foreign
tax (as it may be amended from time to time
without changing the general principle hereof)
� as a deduction from the tax on such income,
an amount equal to the Azerbaijani tax paid in
respect of such income.

(b) Where a resident of Sweden derives in-

come which, in accordance with the provisions
of this Convention, shall be taxable only in
Azerbaijan, Sweden may, when determining

background image

23

SFS 2016:928

sen för svensk progressiv skatt beakta den in-
komst som ska beskattas endast i Azerbajdzjan.

c) Utan hinder av bestämmelserna i a) i

denna punkt är utdelning från bolag med hem-
vist i Azerbajdzjan till bolag med hemvist i
Sverige undantagen från svensk skatt enligt be-
stämmelserna i svensk lagstiftning om skatte-
befrielse för utdelning som betalas till svenska
bolag från bolag i utlandet.

Artikel 23

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat ska

inte i den andra avtalsslutande staten bli före-
mål för beskattning eller därmed sammanhäng-
ande krav som är av annat slag eller mer tyng-
ande än den beskattning och därmed samman-
hängande krav som medborgare i denna andra
stat under samma förhållanden, särskilt såvitt
avser hemvist, är eller kan bli underkastad.
Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1
tillämpas denna bestämmelse även på person
som inte har hemvist i en avtalsslutande stat
eller i båda avtalsslutande staterna.

2. Beskattningen av fast driftställe, som fö-

retag i en avtalsslutande stat har i den andra av-
talsslutande staten, ska i denna andra stat inte
vara mindre fördelaktig än beskattningen av
företag i denna andra stat, som bedriver verk-
samhet av samma slag.

3. Bestämmelserna i denna artikel anses inte

medföra skyldighet för en avtalsslutande stat
att medge personer med hemvist i den andra
avtalsslutande staten sådant personligt avdrag
vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller
skattenedsättning på grund av civilstånd eller
försörjningsplikt, som medges personer med
hemvist i den egna staten.

4. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel

9 punkt 1, artikel 11 punkt 7 eller artikel 12
punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty och annan
betalning från företag i en avtalsslutande stat

the graduated rate of Swedish tax, take into ac-
count the income which shall be taxable only
in Azerbaijan.

(c) Notwithstanding the provisions of sub-

paragraph (a) of this paragraph, dividends paid
by a company which is a resident of Azerbaijan
to a company which is a resident of Sweden
shall be exempt from Swedish tax according to
the provisions of Swedish law governing the
exemption of tax on dividends paid to Swedish
companies by companies abroad.

Article 23

Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not

be subjected in the other Contracting State to
any taxation or any requirement connected
therewith, which is other or more burdensome
than the taxation and connected requirements
to which nationals of that other State in the
same circumstances, in particular with respect
to residence, are or may be subjected. This pro-
vision shall, notwithstanding the provisions of
Article 1, also apply to persons who are not
residents of one or both of the Contracting
States.

2. The taxation on a permanent establish-

ment which an enterprise of a Contracting
State has in the other Contracting State shall
not be less favourably levied in that other State
than the taxation levied on enterprises of that
other State carrying on the same activities.

3. Nothing in this Article shall be construed

as obliging a Contracting State to grant to resi-
dents of the other Contracting State any per-
sonal allowances, reliefs or reductions for taxa-
tion purposes on account of civil status or fam-
ily responsibilities which it grants to its own
residents.

4. Except where the provisions of paragraph

1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or
paragraph 6 of Article 12, apply, interest, roy-
alties and other disbursements paid by an en-

background image

24

SFS 2016:928

till person med hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten avdragsgilla vid bestämmandet av
den beskattningsbara inkomsten för sådant fö-
retag på samma villkor som betalning till per-
son med hemvist i den förstnämnda staten.

5. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapi-

tal helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt
eller indirekt, av en eller flera personer med
hemvist i den andra avtalsslutande staten, ska
inte i den förstnämnda staten bli föremål för
beskattning eller därmed sammanhängande
krav som är av annat slag eller mer tyngande
än den beskattning och därmed sammanhäng-
ande krav som annat liknande företag i den
förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

6. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2

tillämpas bestämmelserna i denna artikel på
skatter av varje slag och beskaffenhet.

Artikel 24

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutande

stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit
åtgärder som för honom medför eller kommer
att medföra beskattning som strider mot be-
stämmelserna i detta avtal, kan han, utan att
detta påverkar hans rätt att använda sig av de
rättsmedel som finns i dessa staters interna
rättsordning, lägga fram saken för den behöriga
myndigheten i den avtalsslutande stat där han
har hemvist eller, om fråga är om tillämpning
av artikel 23 punkt 1, i den avtalsslutande stat
där han är medborgare. Saken ska läggas fram
inom tre år från den tidpunkt då personen i
fråga fick vetskap om den åtgärd som givit
upphov till beskattning som strider mot be-
stämmelserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner in-

vändningen grundad men inte själv kan få till
stånd en tillfredsställande lösning, ska myndig-
heten söka lösa frågan genom ömsesidig över-
enskommelse med den behöriga myndigheten i
den andra avtalsslutande staten i syfte att und-

terprise of a Contracting State to a resident of
the other Contracting State shall, for the pur-
pose of determining the taxable profits of such
enterprise, be deductible under the same condi-
tions as if they had been paid to a resident of
the first-mentioned State.

5. Enterprises of a Contracting State, the

capital of which is wholly or partly owned or
controlled, directly or indirectly, by one or
more residents of the other Contracting State,
shall not be subject in the first-mentioned State
to any taxation or any requirement connected
therewith which is other or more burdensome
than the taxation and connected requirements
to which other similar enterprises of the first-
mentioned State are or may be subjected.

6. The provisions of this Article shall, not-

withstanding the provisions of Article 2, apply
to taxes of every kind and description.

Article 24

Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the actions

of one or both of the Contracting States result
or will result for him in taxation not in accord-
ance with the provisions of this Convention, he
may, irrespective of the remedies provided by
the domestic law of those States, present his
case to the competent authority of the Con-
tracting State of which he is a resident or, if his
case comes under paragraph 1 of Article 23, to
that of the Contracting State of which he is a
national. The case must be presented within
three years from the first notification of the ac-
tion resulting in taxation not in accordance
with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour,

if the objection appears to it to be justified and
if it is not itself able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve the case by mutual agree-
ment with the competent authority of the other
Contracting State, with a view to the avoidance

background image

25

SFS 2016:928

vika beskattning som strider mot avtalet. �ver-
enskommelse som träffats genomförs utan hin-
der av tidsgränser i de avtalsslutande staternas
interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande staterna ska genom ömsesidig överens-
kommelse söka avgöra svårigheter eller
tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolk-
ningen eller tillämpningen av avtalet. De kan
även överlägga i syfte att undanröja dubbelbe-
skattning i fall som inte omfattas av avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande staterna kan träda i direkt förbindelse
med varandra i syfte att träffa överenskom-
melse i de fall som angivits i föregående punk-
ter.

Artikel 25

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande staterna ska utbyta sådana upplysningar
som kan antas vara relevanta vid tillämpningen
av bestämmelserna i detta avtal eller för admi-
nistration eller verkställighet av intern lagstift-
ning i fråga om skatter av varje slag och be-
skaffenhet som tas ut för de avtalsslutande sta-
terna eller för deras administrativa territoriella
underavdelningar eller lokala myndigheter, om
beskattningen enligt denna lagstiftning inte
strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar be-
gränsas inte av artiklarna 1 och 2.

2. Upplysningar som en avtalsslutande stat

tagit emot enligt punkt 1 ska behandlas som
hemliga på samma sätt som upplysningar som
erhållits enligt den interna lagstiftningen i
denna stat och får yppas endast för personer el-
ler myndigheter (däri inbegripet domstolar och
förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller
driver in de skatter som åsyftas i punkt 1 eller
handlägger åtal eller överklagande i fråga om
dessa skatter eller som utövar tillsyn över
nämnda verksamheter. Dessa personer eller
myndigheter får använda upplysningarna bara
för sådana ändamål. De får yppa upplysning-

of taxation which is not in accordance with the
Convention. Any agreement reached shall be
implemented notwithstanding any time limits
in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Con-

tracting States shall endeavour to resolve by
mutual agreement any difficulties or doubts
arising as to the interpretation or application of
the Convention. They may also consult to-
gether for the elimination of double taxation in
cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Con-

tracting States may communicate with each
other directly for the purpose of reaching an
agreement in the sense of the preceding para-
graphs.

Article 25

Exchange of information

1. The competent authorities of the Con-

tracting States shall exchange such information
as is foreseeably relevant for carrying out the
provisions of this Convention or to the admin-
istration or enforcement of the domestic laws
concerning taxes of every kind and description
imposed on behalf of the Contracting States, or
of their administrative territorial subdivisions
or local authorities, insofar as the taxation
thereunder is not contrary to the Convention.
The exchange of information is not restricted
by Articles 1 and 2.

2. Any information received under para-

graph 1 by a Contracting State shall be treated
as secret in the same manner as information
obtained under the domestic laws of that State
and shall be disclosed only to persons or au-
thorities (including courts and administrative
bodies) concerned with the assessment or col-
lection of, the enforcement or prosecution in
respect of, or the determination of appeals in
relation to the taxes referred to in paragraph 1,
or the oversight of the above. Such persons or
authorities shall use the information only for
such purposes. They may disclose the informa-

background image

26

SFS 2016:928

arna vid offentlig rättegång eller i domstolsav-
göranden. Utan hinder av ovanstående får upp-
lysningar som en avtalsslutande stat mottagit
användas för andra ändamål när sådana upplys-
ningar får användas för sådana andra ändamål
enligt lagstiftningen i båda avtalsslutande sta-
terna och den behöriga myndigheten i den av-
talsslutande stat som lämnat upplysningarna
tillåtit sådant användande.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 med-

för inte skyldighet för en avtalsslutande stat att:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker

från lagstiftning och administrativ praxis i
denna avtalsslutande stat eller i den andra av-
talsslutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är tillgäng-

liga enligt lagstiftning eller sedvanlig adminis-
trativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i
den andra avtalsslutande staten,

c) lämna upplysningar som skulle röja af-

färshemlighet, industri-, handels- eller yrkes-
hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat för-
faringssätt eller upplysningar, vilkas överläm-
nande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre
public).

4. Då en avtalsslutande stat begär upplys-

ningar enligt denna artikel ska den andra av-
talsslutande staten använda de medel som
denna stat förfogar över för att inhämta de be-
gärda upplysningarna, även om denna andra
stat inte har behov av upplysningarna för sina
egna beskattningsändamål. Förpliktelsen i fö-
regående mening begränsas av bestämmelserna
i punkt 3, men detta medför inte en rätt för en
avtalsslutande stat att vägra lämna upplys-
ningar uteslutande därför att denna stat inte har
något eget intresse av sådana upplysningar.

5. Bestämmelserna i punkt 3 medför inte rätt

för en avtalsslutande stat att vägra att lämna
upplysningar uteslutande därför att upplysning-
arna innehas av en bank, annan finansiell insti-
tution, ombud, representant eller förvaltare el-
ler därför att upplysningarna gäller äganderätt i
en person.

tion in public court proceedings or in judicial
decisions. Notwithstanding the foregoing, in-
formation received by a Contracting State may
be used for other purposes when such informa-
tion may be used for such other purposes under
the laws of both States and the competent au-
thority of the supplying State authorises such
use.

3. In no case shall the provisions of para-

graphs 1 and 2 be construed so as to impose on
a Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at

variance with the laws and administrative prac-
tice of that or of the other Contracting State;

(b) to supply information which is not ob-

tainable under the laws or in the normal course
of the administration of that or of the other
Contracting State;

(c) to supply information which would dis-

close any trade, business, industrial, commer-
cial or professional secret or trade process, or
information, the disclosure of which would be
contrary to public policy (ordre public).

4. If information is requested by a Contract-

ing State in accordance with this Article, the
other Contracting State shall use its informa-
tion gathering measures to obtain the requested
information, even though that other State may
not need such information for its own tax pur-
poses. The obligation contained in the preced-
ing sentence is subject to the limitations of par-
agraph 3 but in no case shall such limitations
be construed to permit a Contracting State to
decline to supply information solely because it
has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of para-

graph 3 be construed to permit a Contracting
State to decline to supply information solely
because the information is held by a bank,
other financial institution, nominee or person
acting in an agency or a fiduciary capacity or
because it relates to ownership interests in a
person.

background image

27

SFS 2016:928

Artikel 26

Begränsning av förmåner

Utan hinder av övriga bestämmelser i detta

avtal, om

a) bolag med hemvist i en avtalsslutande stat

huvudsakligen förvärvar sina inkomster från
andra stater

1) från aktiviteter sådana som bank-, sjö-

farts-, finans- eller försäkringsverksamhet,
eller

2) genom att vara huvudkontor, coordination

centre eller liknande enhet som tillhandahåller
administrativa eller andra tjänster till en grupp
av bolag som bedriver rörelse huvudsakligen i
andra stater, och

b) sådan inkomst, i andra fall än då tillämp-

ning sker av den metod för undvikande av dub-
belbeskattning som normalt tillämpas av denna
stat, beskattas väsentligt lägre enligt lagstift-
ningen i denna stat än inkomst från liknande
verksamhet som bedrivs inom denna stat eller
genom att vara huvudkontor, coordination cen-
tre eller liknande enhet som tillhandahåller
administrativa eller andra tjänster till en grupp
av bolag som bedriver rörelse i denna stat,

ska de bestämmelser i detta avtal som med-

ger undantag från eller nedsättning av skatt inte
tillämpas på inkomst som sådant bolag förvär-
var och inte heller på utdelning som betalas av
sådant bolag.

Artikel 27

Medlemmar av diplomatisk beskickning och
konsulat

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de

privilegier vid beskattningen som enligt folk-
rättens allmänna regler eller bestämmelser i
särskilda överenskommelser tillkommer med-
lemmar av diplomatisk beskickning och konsu-
lat.

Article 26

Limitations of benefits

Notwithstanding any other provisions of this

Convention, where

(a) a company that is a resident of a Con-

tracting State derives its income primarily from
other States

(i) from activities such as banking, shipping,

financing or insurance or

(ii) from being the headquarters, co-ordina-

tion centre or similar entity providing adminis-
trative services or other support to a group of
companies which carry on business primarily
in other States; and

(b) except for the application of the method

of elimination of double taxation normally ap-
plied by that State, such income would bear a
significantly lower tax under the laws of that
State than income from similar activities car-
ried out within that State or from being the
headquarters, co-ordination centre or similar
entity providing administrative services or
other support to a group of companies which
carry on business in that State, as the case may
be,

any provisions of this Convention conferring

an exemption or a reduction of tax shall not
apply to the income of such company and to
the dividends paid by such company.

Article 27

Members of diplomatic missions and consular
posts

Nothing in this Convention shall affect the

fiscal privileges of members of diplomatic mis-
sions and consular posts under the general
rules of international law or under the provi-
sions of special agreements.

background image

28

SFS 2016:928

Artikel 28

Ikraftträdande

1. De avtalsslutande staterna ska skriftligen

på diplomatisk väg underrätta varandra när de
åtgärder vidtagits som enligt respektive stats
interna lagstiftning krävs för att detta avtal ska
träda i kraft.

2. Avtalet träder i kraft den trettionde dagen

efter det att den sista av dessa underrättelser ta-
gits emot och ska därefter tillämpas

a) i fråga om källskatter, på belopp som be-

talas eller tillgodoförs den 1 januari det år som
följer närmast efter den dag då avtalet träder i
kraft eller senare,

b) i fråga om andra skatter på inkomst, på

skatt som påförs för beskattningsår som börjar
den 1 januari det år som följer närmast efter
den dag då avtalet träder i kraft eller senare.

Artikel 29

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess att det sägs

upp av en avtalsslutande stat. Vardera avtals-
slutande staten kan på diplomatisk väg skriftli-
gen säga upp avtalet genom underrättelse
härom minst sex månader före utgången av nå-
got kalenderår. I händelse av sådan uppsägning
upphör avtalet att gälla

a) i fråga om källskatter, på belopp som be-

talas eller tillgodoförs den 1 januari det år som
följer närmast efter utgången av sexmånaders-
perioden eller senare,

b) i fråga om andra skatter på inkomst, på

skatt som påförs för beskattningsår som börjar
den 1 januari det år som följer närmast efter ut-
gången av sexmånadersperioden eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, underteck-
nat detta avtal.

Article 28

Entry into force

1. The Contracting States shall notify each

other in writing, through diplomatic channels,
that the procedures required by their domestic
laws for entry into force of this Convention
have been complied with.

2. The Convention shall enter into force on

the thirtieth day after the receipt of the later of
these notifications and shall thereupon have
effect

(a) in respect of taxes withheld at source, for

amounts paid or credited on or after the first
day of January of the year next following the
date on which the Convention enters into force;

(b) in respect of other taxes on income, on

taxes chargeable for any tax year beginning on
or after the first day of January of the year next
following the date on which the Convention
enters into force.

Article 29

Termination

This Convention shall remain in force until

terminated by a Contracting State. Either Con-
tracting State may terminate the Convention,
through diplomatic channels, by giving written
notice of termination at least six months before
the end of any calendar year. In such case, the
Convention shall cease to have effect

(a) in respect of taxes withheld at source, for

amounts paid or credited on or after the first
day of January of the year next following the
end of the six month period;

(b) in respect of other taxes on income, on

taxes chargeable for any tax year beginning on
or after the first day of January of the year next
following the end of the six month period.

In witness whereof the undersigned being

duly authorized thereto have signed this
Convention.

background image

29

SFS 2016:928

Som skedde i Baku den 10 februari 2016, i

två exemplar på svenska, azerbajdzjanska och
engelska språken, varvid samtliga tre texter har
samma giltighet. I händelse av skiljaktigheter
mellan texterna ska den engelska texten ha
företräde.

För Konungariket Sveriges regering

Margot Wallström

För Republiken Azerbajdzjans regering

Elmar Mammadyarov

Done at Baku, this 10th day of February

2016, in duplicate in the Swedish, Azerbaijani
and English languages, all three texts being
equally authentic. In case of divergence in
interpretation between the texts the English
text shall prevail.

For the Government of the Kingdom of
Sweden

Margot Wallström

For the Government of the Republic of
Azerbaijan

Elmar Mammadyarov

background image

30

SFS 2016:928

Protokoll

Vid undertecknandet av avtalet mellan

Konungariket Sveriges regering och Republi-
ken Azerbajdzjans regering för undvikande av
dubbelbeskattning och förhindrande av skatte-
flykt beträffande skatter på inkomst, har under-
tecknade kommit överens om att följande ska
utgöra en integrerande del av avtalet:

Med hänvisning till artikel 1

Såvitt avser svensk skatt ska inkomst som

förvärvas av eller genom en person vars in-
komst enligt svensk lagstiftning är föremål för
delägarbeskattning, anses förvärvad av en per-
son med hemvist i en av de avtalsslutande sta-
terna till den del som inkomsten, enligt skatte-
lagstiftningen i denna stat, behandlas som in-
komst hos en person med hemvist i staten i
fråga.

Med hänvisning till artikel 2

Avgifterna eller skatterna betalade enligt

svensk social-försäkringslagstiftning och enligt
bestämmelserna i lagen (1994:1920) om all-
män löneavgift, lagen (1990:659) om särskild
löneskatt på vissa förvärvsinkomster och lagen
(1991:687) om särskild löneskatt på pensions-
kostnader eller liknande avgift eller skatt som
påförs efter dagen för undertecknande av kon-
ventionen, omfattas inte av konventionen.

Med hänvisning till artikel 5

Vid tillämpning av punkt 2 f) innebär orden

⬝installation eller konstruktion⬝ varje slags sta-
digvarande plats för affärsverksamhet som an-
vänds för utforskning av naturresurser, även
om en sådan stadigvarande plats är ett fartyg
eller en båt.

Med hänvisning till artikel 8

Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på in-

komst som förvärvas av luftfartskonsortiet

Protocol

At the signing of the Convention between

the Government of the Kingdom of Sweden
and the Government of the Republic of
Azerbaijan for the avoidance of double taxa-
tion and the prevention of fiscal evasion with
respect to taxes on income, the undersigned
have agreed that the following shall form an
integral part of the Convention:

With reference to Article 1

For the purposes of Swedish tax, in the case

of an item of income derived by or through a
person that is fiscally transparent under Swed-
ish law, such item shall be considered to be de-
rived by a resident of a Contracting State to the
extent that the item is treated for the purposes
of the taxation law of such State as the income
of a resident.

With reference to Article 2

The fees or taxes paid under the Swedish So-

cial Security Legislation and according to the
provisions of the Act (1994:1920) on General
salary fees, the Act (1990:659) on Special sal-
ary tax on earned income and the Act
(1991:687) on Special salary tax on pension
costs or any similar fee or tax which is imposed
after the date of signature of the Convention,
are not covered by the Convention.

With reference to Article 5

For the application of subparagraph (f) of

paragraph 2, it is understood that the words
�Sinstallation or structure⬝ mean any kind of
fixed place of business used for the exploration
of natural resources even if such fixed place is
a ship or a boat.

With reference to Article 8

With respect to profits derived by the air

transport consortium Scandinavian Airlines

background image

31

SFS 2016:928

Scandinavian Airlines System (SAS) men
endast i fråga om den del av inkomsten som
motsvarar den andel av konsortiet som innehas
av SAS Sverige AB, den svenske delägaren i
SAS.

Med hänvisning till artikel 13

Bestämmelserna i punkt 3 tillämpas i fråga

om vinst som förvärvas av luftfartskonsortiet
Scandinavian Airlines System (SAS), men en-
dast i fråga om den del av vinsten som motsva-
rar den andel i konsortiet som innehas av SAS
Sverige AB, den svenske delägaren i SAS.

Med hänvisning till artikel 15

Om person med hemvist i Sverige uppbär er-

sättning för arbete som utförs ombord på ett
luftfartyg som används i internationell trafik av
luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines Sys-
tem (SAS), beskattas sådan ersättning endast i
Sverige.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, underteck-
nat detta protokoll.

Som skedde i Baku den 10 februari 2016, i

två exemplar på svenska, azerbajdzjanska och
engelska språken, varvid samtliga tre texter har
samma giltighet. I händelse av skiljaktigheter
mellan texterna ska den engelska texten ha fö-
reträde.

För Konungariket Sveriges regering

Margot Wallström

För Republiken Azerbajdzjans regering

Elmar Mammadyarov

System (SAS) the provisions of paragraph 1
shall apply only to such part of the profits as
corresponds to the participation held in that
consortium by SAS Sverige AB, the Swedish
partner of SAS.

With reference to Article 13

With respect to gains derived by the air

transport consortium Scandinavian Airlines
System (SAS), the provisions of paragraph 3
shall apply only to such part of the gains as
corresponds to the participation held in that
consortium by SAS Sverige AB, the Swedish
partner of SAS.

With reference to Article 15

Where a resident of Sweden derives remu-

neration in respect of an employment exercised
aboard an aircraft operated in international traf-
fic by the air transport consortium Scandina-
vian Airlines System (SAS), such remunera-
tion shall be taxable only in Sweden.

In witness whereof the undersigned being

duly authorized thereto have signed this Proto-
col.

Done at Baku, this 10th day of February

2016, in duplicate in the Swedish, Azerbaijani
and English languages, all three texts being
equally authentic. In case of divergence in
interpretation between the texts the English
text shall prevail.

For the Government of the Kingdom of
Sweden

Margot Wallström

For the Government of the Republic of
Azerbaijan

Elmar Mammadyarov

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.