SFS 2017:182 Lag om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet

170182.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter
på skatteområdet;

utfärdad den 2 mars 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Tillämpningsområde

1 §

Denna lag gäller för sådant automatiskt utbyte av upplysningar som av-

ses i

1. det multilaterala avtalet den 27 januari 2016 mellan behöriga myndig-

heter om utbyte av land-för-land-rapporter,

2. ett annat avtal mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av

land-för-land-rapporter på skatteområdet, och

3. rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt

samarbete i fråga om beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU)
2016/881.

Definitioner

2 §

Enhet, rapporteringsskyldig enhet och multinationell koncern har den

innebörd som anges i 33 a kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Överföring

3 §

Skatteverket ska genom automatiskt utbyte överföra land-för-land-rap-

porter som Skatteverket har fått från rapporteringsskyldiga enheter enligt
33 a kap. skatteförfarandelagen (2011:1244).

En land-för-land-rapport ska överföras till den behöriga myndigheten i en

medlemsstat i Europeiska unionen om minst en enhet som ingår i samma
multinationella koncern som den rapporteringsskyldiga enheten, enligt upp-
gifterna i land-för-land-rapporten, antingen har hemvist i den andra medlems-
staten eller är föremål för beskattning där på grund av verksamhet som be-
drivs genom ett fast driftställe.

En land-för-land-rapport ska även överföras till den behöriga myndigheten

i en annan stat eller jurisdiktion, om

1 Prop. 2016/17:47, bet. 2016/17:SkU14, rskr. 2016/17:160.

2 Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i
fråga om beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2016/881.

SFS 2017:182

Utkom från trycket
den 14 mars 2017

background image

2

SFS 2017:182

1. det finns ett gällande avtal med den andra staten eller jurisdiktionen om

automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet,

2. den behöriga myndigheten i den andra staten eller jurisdiktionen inte har

anmält att den ska anses som en sådan icke ömsesidig jurisdiktion som över-
för men inte tar emot land-för-land-rapporter, och

3. minst en enhet som ingår i samma multinationella koncern som den rap-

porteringsskyldiga enheten, enligt uppgifterna i land-för-land-rapporten, an-
tingen har hemvist i den andra staten eller jurisdiktionen eller är föremål för
beskattning där på grund av verksamhet som bedrivs genom ett fast driftställe.

4 §

Land-för-land-rapporterna ska överföras minst en gång om året. Det ska

framgå vilken valuta som används i rapporten.

Skatteverket ska meddela de behöriga myndigheterna i alla övriga med-

lemsstater i Europeiska unionen och i andra stater och jurisdiktioner som av-
ses i 3 § tredje stycket 1 och 2 om underrättelser som Skatteverket tagit emot
enligt 33 a kap. 9 § andra stycket skatteförfarandelagen (2011:1244) om att
moderföretaget i en koncern har vägrat att lämna all nödvändig information.

Samarbete för att se till att avtalet följs och tillämpas

5 §

Om Skatteverket har skäl att tro att en rapporteringsskyldig enhet i en

annan stat eller jurisdiktion har lämnat felaktiga eller ofullständiga uppgifter i
en land-för-land-rapport eller inte har lämnat någon land-för-land-rapport, ska
Skatteverket meddela detta till den andra statens eller jurisdiktionens behö-
riga myndighet.

6 §

Om en annan stats eller jurisdiktions behöriga myndighet meddelar

Skatteverket att myndigheten har skäl att tro att felaktiga eller ofullständiga
uppgifter har lämnats av en svensk rapporteringsskyldig enhet, eller att en
sådan enhet inte har lämnat någon land-för-land-rapport, ska Skatteverket
vidta de åtgärder som är möjliga enligt svensk lag för att inhämta de riktiga
och fullständiga uppgifter som saknas.

Användning av uppgifter som Skatteverket tar emot

7 §

Uppgifter i land-för-land-rapporter som Skatteverket tar emot får an-

vändas för

1. övergripande analys av risker på internprissättningsområdet och andra

risker för erodering av skattebasen och flyttning av vinster, inbegripet bedöm-
ning av risken för att någon enhet i en multinationell koncern inte följer gäl-
lande internprissättningsregler, och

2. ekonomisk och statistisk analys.
Resultatet av en näringsverksamhet får inte justeras enligt 14 kap. 19 § in-

komstskattelagen (1999:1229) enbart på grundval av innehållet i en land-för-
land-rapport.

background image

3

SFS 2017:182

Underrättelse vid överträdelse av sekretessen eller brister i
skyddet för uppgifter

8 §

Skatteverket ska omedelbart underrätta sekretariatet vid det koordine-

ringsorgan som avses i artikel 24.3 i bilaga 1 till lagen (1990:313) om Europa-
råds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden

1. vid överträdelser av sekretessen enligt
a) det multilaterala avtalet den 27 januari 2016 mellan behöriga myndig-

heter om utbyte av land-för-land-rapporter, eller

b) ett annat avtal mellan behöriga myndigheter om utbyte av land-för-land-

rapporter på skatteområdet, eller

2. vid brister i skyddet för uppgifter som har tagits emot.
Skatteverket ska då även underrätta koordineringsorganets sekretariat om

eventuella påföljder och avhjälpande åtgärder som detta har resulterat i.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.