SFS 2020:859 Lag om ändring i lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet

SFS2020-859.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av

land-för-land-rapporter på skatteområdet

Utfärdad den 22 oktober 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (2017:182) om automatiskt
utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet ska ha följande lydelse.

3 § Skatteverket ska genom automatiskt utbyte överföra land-för-land-
rapporter som Skatteverket har fått från rapporteringsskyldiga enheter enligt
33 a kap. skatteförfarandelagen (2011:1244).

En land-för-land-rapport ska överföras till den behöriga myndigheten i en

medlemsstat i Europeiska unionen om minst en enhet som ingår i samma
multinationella koncern som den rapporteringsskyldiga enheten, enligt upp-
gifterna i land-för-land-rapporten, antingen har hemvist i den andra med-
lemsstaten eller är föremål för beskattning där på grund av verksamhet som
bedrivs genom ett fast driftställe.

En land-för-land-rapport ska även överföras till den behöriga myndig-

heten i en annan stat eller jurisdiktion, om

1. det finns ett gällande avtal med den andra staten eller jurisdiktionen om

automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet,

2. den behöriga myndigheten i den andra staten eller jurisdiktionen inte

har anmält att den ska anses som en sådan icke ömsesidig jurisdiktion som
överför men inte tar emot land-för-land-rapporter, och

3. minst en enhet som ingår i samma multinationella koncern som den

rapporteringsskyldiga enheten, enligt uppgifterna i land-för-land-rapporten,
antingen har hemvist i den andra staten eller jurisdiktionen eller är föremål
för beskattning där på grund av verksamhet som bedrivs genom ett fast
driftställe.

Tredje stycket gäller inte land-för-land-rapporter som har lämnats enligt

33 a kap. 5 § första stycket skatteförfarandelagen.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:197, bet. 2020/21:SkU4, rskr.

2020/21:26.

SFS

2020:859

Publicerad
den

28 oktober 2020

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.