SFS 2022:1689 Lag om ändring i lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet

SFS2022-1689.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av

land-för-land-rapporter på skatteområdet

Utfärdad den 1 december 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2017:182) om
automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet

dels att 2 och 8 §§ och rubriken närmast före 8 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 9 §, av följande lydelse.

2 § Enhet, rapporteringsskyldig enhet och multinationell koncern har den
innebörd som anges i 33 a kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Med uppgiftsincident avses i denna lag detsamma som i 7 § lagen

(2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga
om beskattning.

Med OECD:s dataöverföringssystem avses i denna lag detsamma som i

lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden.

Underrättelser och åtgärder vid uppgiftsincidenter och andra

överträdelser av sekretessen eller brister i skyddet för uppgifter

8 § Skatteverket ska omedelbart underrätta sekretariatet vid det
koordineringsorgan som avses i artikel 24.3 i bilaga 1 till lagen (1990:313)
om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i
skatteärenden

1. vid överträdelser av sekretessen enligt
a) det multilaterala avtalet den 27 januari 2016 mellan behöriga myndig-

heter om utbyte av land-för-land-rapporter, eller

b) ett annat avtal mellan behöriga myndigheter om utbyte av land-för-

land-rapporter på skatteområdet, eller

2. vid uppgiftsincidenter eller andra brister i skyddet för uppgifter som

har tagits emot.

Skatteverket ska då även underrätta koordineringsorganets sekretariat om

eventuella påföljder och avhjälpande åtgärder som detta har resulterat i.

Om en överträdelse av sekretessen eller en uppgiftsincident eller annan

brist i skyddet för uppgifterna har inträffat i Sverige, tillämpas även 22 a och
22 b §§ lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska
unionen i fråga om beskattning.

1 Prop. 2022/23:6, bet. 2022/23:SkU3, rskr. 2022/23:39.
2 Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om
beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2021/514.

SFS

2022:1689

Publicerad
den

7 december 2022

background image

SFS

2022:1689

2

9 § Skatteverket får tillfälligt och omedelbart avbryta utbytet av
upplysningar med en stat eller jurisdiktion som inte är en medlemsstat i
Europeiska unionen om den staten eller jurisdiktionen, till följd av en
uppgiftsincident eller andra överträdelser av sekretessen och brister i
skyddet för uppgifter,

1. inte längre anses vara en lämplig partner för utbyte av land-för-land-

rapporter på skatteområdet,

2. tillfälligtvis har sitt tillträde till OECD:s dataöverföringssystem upp-

hävt, eller

3. har skickat en underrättelse som är gällande till sekretariatet vid det

koordineringsorgan som avses i 8 § om att den inte ska ta emot uppgifter
från andra stater och jurisdiktioner.

Skatteverket ska återuppta utbytet av upplysningar när förutsättningarna

enligt första stycket 1–3 inte längre är uppfyllda.

Om en uppgiftsincident har inträffat i en eller flera medlemsstater i

Europeiska unionen, tillämpas 22 c § lagen (2012:843) om administrativt
samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.