SFS 2019:601 Lag om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2019:601) om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen / SFS 2019:601 Lag om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen
SFS2019-601.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal

inom Europeiska unionen

Utfärdad den 10 oktober 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Inledande bestämmelser
Lagens tillämpningsområde
1 §
Denna lag gäller när det uppkommer en tvist mellan Sverige och en
annan stat inom Europeiska unionen om tolkningen och tillämpningen av ett
skatteavtal mellan Sverige och den andra staten som ska lösas på sådant sätt
som avses i rådets direktiv (EU) 2017/1852 av den 10 oktober 2017 om
skattetvistlösningsmekanismer i Europeiska unionen (skattetvistlösnings-
direktivet), i den ursprungliga lydelsen.

Ord och uttryck i lagen
2 §
I denna lag avses med

1. behörig myndighet: en behörig myndighet enligt definitionen i artikel

2.1 a i skattetvistlösningsdirektivet, i den ursprungliga lydelsen, i någon av
de stater inom Europeiska unionen som är part i en tvist enligt denna lag,

2. skatteavtal: ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning på inkomst

och, i förekommande fall, på förmögenhet som ingåtts av Sverige med en
stat inom Europeiska unionen.

Tolkning av ord och uttryck
3 §
Ord och uttryck som inte definieras i denna lag har samma betydelse
som de har i det skatteavtal som är föremål för tolkning och tillämpning i
tvisten.

Ord och uttryck som inte definieras i skatteavtalet har samma betydelse

som i den svenska lagstiftning som var gällande när beslutet eller beskedet
om den åtgärd som gett upphov till en tvist enligt denna lag fattades eller
meddelades. Betydelsen som ett ord eller ett uttryck har i den svenska
skattelagstiftningen har företräde framför ordets eller uttryckets betydelse i
annan lagstiftning.

Behörig myndighet i Sverige
4 §
Skatteverket ska vara behörig myndighet i Sverige enligt denna lag.

1 Prop. 2018/19:143, bet. 2019/20:SkU3, rskr. 2019/20:5.

2 Jfr rådets direktiv (EU) 2017/1852 av den 10 oktober 2017 om skattetvistlösningsmekanismer i

Europeiska unionen, i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2019:601

Publicerad
den

15 oktober 2019

background image

2

SFS

Skyldigheter enligt skattetvistlösningsdirektivet
5 §
I skattetvistlösningsdirektivet, i den ursprungliga lydelsen, finns
bestämmelser om krav på att sökanden i vissa fall också ska ge in handlingar
till utländsk behörig myndighet.

2 kap. Ansökan om tvistlösning
Vem kan ge in en ansökan om tvistlösning?
1 §
En fysisk eller juridisk person som enligt skattelagstiftningen i en stat
inom Europeiska unionen anses höra hemma där och vars inkomst- eller
förmögenhetsbeskattning påverkas direkt av en tvist mellan Sverige och en
annan stat inom Europeiska unionen om tolkningen och tillämpningen av ett
skatteavtal dem emellan, har rätt att ansöka om att dessa stater ska lösa
tvisten.

När och hur ska ansökan om tvistlösning ges in?
2 §
En ansökan om tvistlösning ska ges in till Skatteverket inom tre år från
den dag då sökanden fick del av det beslut eller besked om en åtgärd som
gett eller kommer att ge upphov till en sådan tvist som anges i 1 kap. 1 §.
Ansökan ska vara skriftlig.

Vad ansökan om tvistlösning ska innehålla
3 §
En ansökan om tvistlösning ska innehålla

1. uppgift om vilka medlemsstater som berörs av tvisten,
2. identifikationsuppgifter i form av namn och postadress, personnummer,

samordningsnummer, organisationsnummer eller motsvarande registrerings-
nummer och motsvarande utländska nummer och andra uppgifter som
behövs för att identifiera den eller de personer som är berörda av tvisten,

3. uppgift om vilka beskattningsår tvisten avser,
4. relevanta fakta och omständigheter i tvisten,
5. uppgift om tillämpligt skatteavtal och nationella föreskrifter,
6. uppgift om vilka omständigheter som ligger till grund för ansökan,
7. kopia av beslut, förslag till beslut eller annat liknande dokument som

ligger till grund för tvistefrågan,

8. en försäkran om att sökanden ska lämna fullständiga och skyndsamma

svar på förfrågningar från Skatteverket och tillhandahålla de uppgifter som
Skatteverket begär,

9. uppgift om överklaganden, rättsliga förfaranden och domstols-

avgöranden som har koppling till tvistefrågan i de fall sådana uppgifter finns
tillgängliga,

10. uppgift om huruvida en begäran om ömsesidig överenskommelse som

rör tvistefrågan har lämnats in inom ramen för ett annat liknande förfarande
i de fall sådana uppgifter finns tillgängliga, och

11. en försäkran om att sökanden är medveten om att ingivandet av

ansökan om tvistlösning enligt denna lag innebär att ett sådant annat lik-
nande förfarande rörande tvistefrågan som avses i 10 ska avslutas.

Komplettering av ansökan
4 §
Skatteverket får förelägga sökanden att ge in de uppgifter som myndig-
heten anser behövs för att tvisten ska kunna prövas i sak. Föreläggandet ska
utfärdas inom tre månader från det att ansökan om tvistlösning togs emot.

2019:601

background image

3

SFS

I föreläggandet ska det anges att sökanden ska lämna svar inom tre

månader från det att föreläggandet togs emot och att följden av att sökanden
inte lämnar svar inom denna tid kan bli att ansökan om tvistlösning avvisas.

Prövning av ansökan om tvistlösning
5 §
Skatteverket ska pröva om en ansökan om tvistlösning ska godtas.
Prövningen ska göras inom sex månader från den dag som är senast av

1. dagen för mottagandet av ansökan, eller
2. dagen för mottagandet av kompletterande uppgifter efter ett före-

läggande enligt 4 §.

Tidsfristen gäller inte om sökanden har överklagat ett beslut som gett

upphov till den tvist som ligger till grund för ansökan. Tidsfristen ska då
räknas från den dag då en dom eller ett slutligt beslut i det förfarandet har
fått laga kraft eller förfarandet har vilandeförklarats.

6 § En ansökan om tvistlösning ska avvisas om

1. det inte finns någon tvist,
2. ansökan inte har lämnats in inom den tid som anges i 2 §,
3. ansökan inte innehåller de uppgifter som anges i 3 §, eller
4. ansökan inte har kompletterats enligt 4 §.

7 § En ansökan om tvistlösning som inte prövas inom den tid som anges i
5 § ska anses ha godtagits.

Sökandens återkallelse av ansökan om tvistlösning
8 §
Sökanden får när som helst under förfarandet enligt denna lag återkalla
en ansökan om tvistlösning. En återkallelse ska vara skriftlig och ges in till
Skatteverket.

3 kap. Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse
Inledande bestämmelse
1 §
Om samtliga behöriga myndigheter har godtagit ansökan om tvist-
lösning, ska Skatteverket försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överens-
kommelse med utländsk behörig myndighet.

Komplettering av uppgifter
2 §
Skatteverket får begära att sökanden ger in de uppgifter som myndig-
heten anser behövs för att kunna träffa en ömsesidig överenskommelse
enligt denna lag.

Sökanden ska lämna svar på en begäran om komplettering inom tre

månader från det att begäran togs emot.

Följder av en ömsesidig överenskommelse
3 §
Skatteverket ska så snart som möjligt underrätta sökanden när en
ömsesidig överenskommelse träffats och om överenskommelsens innebörd.

4 § Sökanden ska inom 60 dagar från det att denne underrättades om den
ömsesidiga överenskommelsens innebörd meddela Skatteverket om överens-
kommelsen godtas och om sökanden, i frågor som omfattas av den ömse-
sidiga överenskommelsen, avstår från att vidta andra rättsliga åtgärder eller
återkallar sådana åtgärder som redan har vidtagits. Om sökanden återkallar

2019:601

background image

4

SFS

åtgärder som redan har vidtagits ska denne inom samma tid ge in bevis om
detta.

5 § Skatteverket ska vidta de åtgärder som krävs för att en ömsesidig
överenskommelse ska kunna verkställas så snart som möjligt efter det att
sökanden, i enlighet med 4 §, har meddelat att överenskommelsen godtas
och att denne avstår från att vidta andra rättsliga åtgärder eller ger in bevis
för att sådana åtgärder som redan vidtagits har återkallats.

Om Skatteverket inte har vidtagit de åtgärder som krävs för att verkställa

överenskommelsen inom en månad från det att sökanden har meddelat att
överenskommelsen godtas och att denne avstår från att vidta andra rättsliga
åtgärder eller ger in bevis för att sådana åtgärder som redan vidtagits har
återkallats, får sökanden begära att Skatteverket vidtar de åtgärder som krävs
för att verkställa överenskommelsen. Skatteverket ska så snart som möjligt
antingen vidta sådana åtgärder eller i ett beslut avslå begäran.

Om en ömsesidig överenskommelse inte träffas
6 §
Om myndigheterna inte träffar en överenskommelse inom två år, eller
högst tre år efter förlängning av en behörig myndighet, från det senaste av
någon av de behöriga myndigheternas beslut att godta en ansökan om tvist-
lösning, ska Skatteverket underrätta sökanden om detta. En sådan under-
rättelse ska innehålla en förklaring till varför en överenskommelse inte har
träffats.

Tidsfristen gäller inte om sökanden har överklagat ett beslut som gett

upphov till tvisten. Tidsfristen ska då räknas från den dag då en dom eller
ett slutligt beslut i det förfarandet har fått laga kraft eller förfarandet har
vilandeförklarats.

4 kap. Rådgivande kommitté och kommitté för alternativ

tvistlösning
Allmänna bestämmelser
Begäran om inrättande av en rådgivande kommitté
1 § En sökande som underrättats om att de behöriga myndigheterna inte
träffat en ömsesidig överenskommelse får begära att en rådgivande kommitté
inrättas för att lösa tvisten.

En sökande vars ansökan avvisats av en behörig myndighet, men inte av

alla behöriga myndigheter, får begära att en rådgivande kommitté inrättas
för att pröva ansökan om tvistlösning. En sådan begäran ska dock inte tas
upp till prövning, om

1. en avvisad ansökan om tvistlösning är föremål för överprövning,
2. avvisningsbeslutet kan överklagas, eller
3. avvisningsbeslutet fått laga kraft eller det av annan anledning inte går

att avvika från beslutet.

Formerna för begäran om inrättande av en rådgivande kommitté
2 § Begäran om att inrätta en rådgivande kommitté ska vara skriftlig och
ges in till Skatteverket inom 50 dagar från den dag som är senast av

1. dagen då sökanden tog emot en underrättelse om att de behöriga

myndigheterna inte träffat en ömsesidig överenskommelse inom föreskriven
tid,

2. dagen då sökanden tog emot det senaste av behöriga myndigheters

beslut att avvisa eller godta en ansökan om tvistlösning, eller

2019:601

background image

5

SFS

3. dagen då sökanden tog emot ett beslut om att en tidigare avvisad

ansökan om tvistlösning slutligt prövats.

3 § Tillsammans med en begäran om att inrätta en rådgivande kommitté
enligt 1 § andra stycket ska sökanden lämna en försäkran om att det aktuella
avvisningsbeslutet inte kan överklagas eller om att ingen överprövning av
avvisningsbeslutet pågår och att sökanden avstår från sin rätt att överklaga
beslutet.

4 § Skatteverket ska avslå en begäran om att inrätta en rådgivande
kommitté, om sökanden eller en företrädare för sökanden avseende den fråga
som är föremål för tvisten har dömts till påföljd enligt skattebrottslagen
(1971:69).

Inrättande av en rådgivande kommitté
5 § Skatteverket ska, i samråd med utländsk behörig myndighet, inrätta en
rådgivande kommitté inom 120 dagar från den dag då begäran om inrättande
togs emot. Detta gäller dock inte om

1. begäran om inrättande har avslagits enligt 4 §, eller
2. utländsk behörig myndighet har avslagit en sådan begäran.
Vid inrättandet ska Skatteverket utnämna en eller flera oberoende

personer för Sveriges räkning.

Underrättelse till sökanden
6 § Om en rådgivande kommitté inrättas ska Skatteverket, inom 120 dagar
från mottagandet av begäran om att inrätta kommittén, underrätta sökanden
om

1. att en rådgivande kommitté har inrättats,
2. kommitténs arbetsordning,
3. den dag då den rådgivande kommittén senast ska lämna ett yttrande om

hur tvisten ska lösas, och

4. tillämpliga skatteavtal och nationella föreskrifter.

Begäran om att utnämna oberoende personer
7 § Om en rådgivande kommitté inte har inrättats enligt 5 § inom 120 dagar
får sökanden begära att Skatteverket för Sveriges räkning utnämner obero-
ende personer till den rådgivande kommittén.

Begäran ska ges in till Skatteverket inom 30 dagar från det att 120-

dagarsperioden har löpt ut. I begäran ska det anges om någon utländsk
behörig myndighet inte har utnämnt oberoende personer.

Om en sökande som är obegränsat skattskyldig i Sverige ger in en begäran

om att utnämna oberoende personer för en annan medlemsstats räkning till
Skatteverket, ska myndigheten hjälpa denne till rätta.

8 § Skatteverket ska så snart som möjligt pröva en begäran om att utnämna
oberoende personer. Om Skatteverket avslår en begäran ska det ske i ett
beslut.

9 § Om Skatteverket inte har utnämnt minst en oberoende person till den
rådgivande kommittén enligt 5 § andra stycket ska Skatteverket, efter en
begäran enligt 7 §, utnämna en sådan person och en ersättare för Sveriges
räkning.

2019:601

background image

6

SFS

Om varken Skatteverket eller någon utländsk behörig myndighet har

utnämnt minst var sin oberoende person till kommittén, ska Skatteverket
utnämna två oberoende personer för Sveriges räkning.

Oberoende personer och ersättare ska utnämnas från förteckningen över

oberoende personer som anges i artikel 9 i skattetvistlösningsdirektivet, i
den ursprungliga lydelsen.

Komplettering av den standardiserade arbetsordningen
10 § Om en sökande inte har fått del av den rådgivande kommitténs arbets-
ordning inom två veckor från inrättandet av kommittén, ska Skatteverket på
begäran av sökanden skicka över den standardiserade arbetsordning som
fastställts av Europeiska kommissionen enligt artikel 11.3 i skattetvistlös-
ningsdirektivet, i den ursprungliga lydelsen, till kommittén för komplettering.

Bevis och närvaro under förfarandet i den rådgivande kommittén
Bevis
11 § Sökanden eller en annan person som är berörd av tvisten får ge in
bevis av betydelse för tvisten till den rådgivande kommittén om de behöriga
myndigheterna samtycker till det, eller om kommittén begär det.

12 § Skatteverket ska ge in bevis till den rådgivande kommittén om
kommittén begär det. Skatteverket får dock vägra att ge in bevis, om

1. ett inhämtande av uppgifterna skulle kräva att en svensk myndighet

vidtar förvaltningsåtgärder som är oförenliga med svensk rätt,

2. uppgifterna inte är tillgängliga enligt svensk rätt,
3. uppgifterna avser handels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet eller

kommersiell hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt, eller

4. ett utlämnande av uppgifterna skulle strida mot grunderna för rätts-

ordningen (ordre public).

Närvaro
13 § Sökanden eller en annan person som är berörd av tvisten får närvara
under förfarandet i en rådgivande kommitté om de behöriga myndigheterna
samtycker till det, eller om kommittén begär det.

Tystnadsplikt och sekretess
14 §
Sökanden, en annan person som är berörd av tvisten eller en före-
trädare för någon av dessa personer får inte till någon obehörigen röja vad
han eller hon har fått reda på under förfarandet i en rådgivande kommitté.

Motsvarande tystnadsplikt gäller också för en oberoende person.
I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400).

Kommitté för alternativ tvistlösning
15 §
Skatteverket får komma överens med utländsk behörig myndighet om
att inrätta en kommitté för alternativ tvistlösning i stället för en rådgivande
kommitté.

16 § Bestämmelserna om underrättelse till sökanden och komplettering av
den standardiserade arbetsordningen i 6 och 10 §§ gäller även vid för-
farandet i en kommitté för alternativ tvistlösning.

2019:601

background image

7

SFS

17 § Bestämmelserna om bevis och närvaro och om tystnadsplikt och
sekretess i 11�14 §§ samt om kostnader för förfarandet i 9 kap. gäller även
vid förfarandet i en kommitté för alternativ tvistlösning, om inte något annat
anges i kommitténs arbetsordning.

5 kap. �msesidig överenskommelse efter yttrande från en

kommitté
Inledande bestämmelser
1 §
Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas om en rådgivande kommitté
som har inrättats enligt 4 kap. 1 § har lämnat ett yttrande. Det som sägs om
en rådgivande kommitté gäller även för en kommitté för alternativ tvist-
lösning som har inrättats enligt 4 kap. 15 §.

2 § Skatteverket ska, inom sex månader från den dag då Skatteverket tar
emot ett yttrande från den rådgivande kommittén, lösa tvisten genom en
ömsesidig överenskommelse med utländsk behörig myndighet.

Den ömsesidiga överenskommelsen ska grundas på yttrandet från den

rådgivande kommittén om inte Skatteverket kommer överens med utländsk
behörig myndighet om att lösa tvisten på annat sätt.

3 § Skatteverket ska så snart som möjligt underrätta sökanden när en
ömsesidig överenskommelse träffats och om överenskommelsens innebörd.

Om sökanden inte inom 30 dagar från det att överenskommelsen träffades

skriftligen har underrättats om den ömsesidiga överenskommelsens inne-
börd, får sökanden hos Skatteverket begära att få en sådan underrättelse.
Skatteverket ska så snart som möjligt antingen underrätta sökanden om inne-
börden av överenskommelsen eller i ett beslut avslå begäran.

Följder av en ömsesidig överenskommelse efter yttrande från en

kommitté
4 §
Sökanden ska inom 60 dagar från det att denne underrättades om den
ömsesidiga överenskommelsens innebörd meddela Skatteverket om överens-
kommelsen godtas och om sökanden, i frågor som omfattas av den ömse-
sidiga överenskommelsen, avstår från att vidta andra rättsliga åtgärder eller
återkallar sådana åtgärder som redan har vidtagits. Om sökanden återkallar
åtgärder som redan har vidtagits ska denne inom samma tid ge in bevis om
detta.

5 § Om Skatteverket har träffat en ömsesidig överenskommelse med
utländsk behörig myndighet om att lösa tvisten på annat sätt än vad som
följer av yttrandet från den rådgivande kommittén, ska Skatteverket vidta de
åtgärder som krävs för att den ömsesidiga överenskommelsen ska kunna
verkställas så snart som möjligt efter det att sökanden, i enlighet med 4 §,
har meddelat att överenskommelsen godtas och att denne avstår från att vidta
andra rättsliga åtgärder eller ger in bevis för att sådana åtgärder som redan
vidtagits har återkallats.

Om Skatteverket inte har vidtagit de åtgärder som krävs för att verkställa

överenskommelsen inom en månad från det att sökanden har meddelat att
överenskommelsen godtas och att denne avstår från att vidta andra rättsliga
åtgärder eller ger in bevis för att sådana åtgärder som redan vidtagits har
återkallats, får sökanden begära att Skatteverket vidtar de åtgärder som krävs
för att verkställa överenskommelsen. Skatteverket ska så snart som möjligt
antingen vidta sådana åtgärder eller i ett beslut avslå begäran.

2019:601

background image

8

SFS

6 § Om Skatteverket har träffat en ömsesidig överenskommelse med
utländsk behörig myndighet om att lösa tvisten i enlighet med yttrandet från
den rådgivande kommittén, ska Skatteverket vidta de åtgärder som krävs för
att den ömsesidiga överenskommelsen ska verkställas om

1. sökanden, i enlighet med 4 §, har meddelat att överenskommelsen

godtas och att denne avstår från att vidta andra rättsliga åtgärder eller ger in
bevis för att sådana åtgärder som redan vidtagits har återkallats, och

2. det inte genom utländsk behörig myndighet eller Skatteverkets

prövning enligt artikel 8 i skattetvistlösningsdirektivet, i den ursprungliga
lydelsen, framkommit att det finns brister i opartiskhet hos en oberoende
person i en rådgivande kommitté eller hos en medlem i en kommitté för
alternativ tvistlösning.

Skatteverket ska vidta de åtgärder som krävs för att överenskommelsen

ska verkställas senast 13 månader efter att yttrandet överlämnats till
myndigheten.

Om Skatteverket inte har vidtagit de åtgärder som krävs för att verkställa

överenskommelsen inom 13 månader efter att yttrandet överlämnats till
myndigheten, får sökanden begära att de åtgärder som krävs för att verkställa
överenskommelsen vidtas. Skatteverket ska så snart som möjligt antingen
vidta sådana åtgärder eller i ett beslut avslå begäran.

6 kap. Tvistlösningsförfarandets upphörande
1 §
Tvistlösningsförfarandet enligt denna lag ska upphöra om

1. Skatteverket meddelar ett beslut som innebär att det inte längre finns

någon tvist,

2. Skatteverket tar emot en skriftlig återkallelse av ansökan om tvist-

lösning från sökanden, eller

3. tvisten av någon annan anledning upphör.

2 § Tvistlösningsförfarandet enligt denna lag ska upphöra om en domstol
i en berörd medlemsstat har meddelat beslut i tvistefrågan som det inte är
möjligt att avvika från och

1. de behöriga myndigheterna inte har träffat en ömsesidig överens-

kommelse, eller

2. den rådgivande kommittén eller kommittén för alternativ tvistlösning

inte har lämnat ett yttrande till de behöriga myndigheterna.

7 kap. Särskilda bestämmelser för fysiska personer och mindre

företag
1 §
En sökande som är en fysisk person eller ett mindre företag enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om
årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om
ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om
upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG och som är
obegränsat skattskyldig i Sverige får, med åberopande av artikel 17 i skatte-
tvistlösningsdirektivet, i den ursprungliga lydelsen, till Skatteverket ge in

1. en ansökan om tvistlösning,
2. ett svar på ett föreläggande om komplettering av en ansökan,
3. ett svar på en begäran om kompletterande uppgifter till ansökan,
4. en återkallelse av ansökan, eller
5. en begäran om inrättande av en rådgivande kommitté.

2019:601

background image

9

SFS

2 § Skatteverket ska inom två månader från mottagandet av en handling
som getts in enligt 1 § översända handlingen till utländsk behörig myn-
dighet. Vid översändandet ska Skatteverket ange att handlingen har getts in
med stöd av artikel 17 i skattetvistlösningsdirektivet. En handling som har
getts in på detta sätt ska anses ha kommit Skatteverket tillhanda den dag då
verket översände handlingen till utländsk behörig myndighet.

Om Skatteverket tar emot ytterligare uppgifter som svar på ett före-

läggande enligt 2 kap. 4 § eller en begäran om att ge in uppgifter enligt
3 kap. 2 §, ska Skatteverket skicka en kopia av svaret till utländsk behörig
myndighet. Sådana uppgifter ska anses ha kommit Skatteverket tillhanda
den dag då de togs emot av Skatteverket.

3 § Om Skatteverket får en underrättelse från utländsk behörig myndighet
om att den har tagit emot en sådan handling som anges i 1 §, ska handlingen
anses ha kommit Skatteverket tillhanda den dag då verket tog emot under-
rättelsen. Om underrättelsen innehåller en kopia med ytterligare uppgifter
som svar på ett föreläggande om komplettering av ansökan eller på en
begäran om kompletterande uppgifter under förfarandet vid ömsesidig
överenskommelse, ska handlingen i stället anses ha kommit Skatteverket
tillhanda den dag då den överlämnande behöriga myndigheten tog emot
handlingen.

8 kap. Förhållandet till andra nationella förfaranden
1 §
En sökande kan ansöka om tvistlösning enligt denna lag även om ett
beslut avseende tvistefrågan har fått laga kraft.

2 § Skatteverket får förklara tvistlösningsförfarandet enligt denna lag
vilande om det samtidigt pågår ett straffrättsligt förfarande som grundas på
skattebrottslagen (1971:69) i den fråga som gett upphov till tvisten. Tvist-
lösningsförfarandet får vilandeförklaras från och med den dag då ansökan
om tvistlösning godtogs till dess att ett slutligt beslut har fått laga kraft i det
straffrättsliga förfarandet.

3 § Om en ansökan om tvistlösning lämnas in enligt 2 kap. 2 § ska
Skatteverket avsluta varje annat liknande förfarande vid ömsesidig överens-
kommelse om den aktuella tvisten som pågår enligt ett skatteavtal mellan
Sverige och en annan stat inom Europeiska unionen.

9 kap. Kostnader för tvistlösningsförfarandet
1 §
Skatteverket får besluta att sökanden ska stå för oberoende personers
kostnader och arvoden med anledning av en tvist enligt denna lag om
Skatteverket har kommit överens med utländsk behörig myndighet om det
och

1. sökanden har återkallat ansökan om tvistlösning, eller
2. en rådgivande kommitté har bekräftat att utländsk behörig myndighets

beslut att avvisa ansökan om tvistlösning var riktigt.

Skatteverket ska inte ersätta kostnader som uppstår för sökanden eller en

annan person som är berörd av tvisten.

10 kap. �verklagande
1 §
Beslut enligt 2 kap. 6 §, 3 kap. 5 § andra stycket, 4 kap. 4 § och 8 §
andra meningen, 5 kap. 3 § andra stycket, 5 § andra stycket och 6 § tredje

2019:601

background image

10

SFS

stycket och 9 kap. 1 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra
beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.
2. Lagen tillämpas för beskattningsår som börjar efter den 31 december

2017 och ska tillämpas på ansökningar om tvistlösning som getts in efter
den 30 juni 2019.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

LENA MICKO

(Finansdepartementet)

2019:601

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.