SFS 2020:203 Lag om särskild beräkning av vissa avgifter för enskilda näringsidkare

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2020:203) om särskild beräkning av vissa avgifter för enskilda näringsidkare / SFS 2020:203 Lag om särskild beräkning av vissa avgifter för enskilda näringsidkare
SFS2020-203.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om särskild beräkning av vissa avgifter för enskilda

näringsidkare

Utfärdad den 3 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om särskild beräkning av

1. egenavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980), och
2. löneavgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.

2 § En fysisk person som har avgiftspliktig inkomst och ska betala egen-
avgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) ska inte betala någon annan
avgift enligt de lagar som anges i 1 § än ålderspensionsavgiften.

Första stycket gäller endast den del av avgiftsunderlaget som uppgår till

högst 100 000 kronor.

3 § I stället för vad som föreskrivs om särskilda avdrag i lagen (2001:1170)
om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen
(1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980), ska
ersättning som är föremål för särskild beräkning enligt 2 § inte ingå i under-
laget för särskilda avdrag.

1. Denna lag träder i kraft den 6 april 2020.
2. Lagen tillämpas dock på inkomst som uppbärs efter den 31 december

2019.

3. Lagen upphör att gälla vid utgången av december 2020.
4. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för inkomst som uppburits

under perioden 1 januari 2020�31 december 2020.

Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter den 1 januari 2020

respektive tid såväl före som efter den 31 december 2020 ska, om den
avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst
anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2019 respektive efter den
31 december 2020 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskatt-
ningsåret som infaller under respektive tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:151, bet. 2019/20:FiU55, rskr. 2019/20:204.

SFS

2020:203

Publicerad
den

4 april 2020

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.