SFS 2020:434 Lag om rapporteringspliktiga arrangemang

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2020:434) om rapporteringspliktiga arrangemang / SFS 2020:434 Lag om rapporteringspliktiga arrangemang
SFS2020-434.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om rapporteringspliktiga arrangemang

Utfärdad den 4 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.

Lagens innehåll och tillämpningsområde
1 §
I denna lag finns bestämmelser om vad som utgör ett rapporterings-
pliktigt arrangemang. Bestämmelser om uppgiftsskyldighet avseende
rapporteringspliktiga arrangemang finns i 33 b kap. skatteförfarandelagen
(2011:1244).

2 § Lagen gäller för gränsöverskridande arrangemang som avser de skatter
som omfattas av tillämpningsområdet för lagen (2012:843) om
administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning.

Därutöver gäller lagen för gränsöverskridande arrangemang som
1. skulle kunna påverka rapporteringsskyldigheten enligt
a) rådets direktiv 2014/107/EU av den 9 december 2014 om ändring av

direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av
upplysningar i fråga om beskattning,

b) det multilaterala avtalet mellan behöriga myndigheter om automatiskt

utbyte av upplysningar om finansiella konton som undertecknades den
29 oktober 2014, eller

c) motsvarande avtal om automatiskt utbyte av upplysningar om

finansiella konton, eller

2. skulle kunna försvåra identifieringen av verkligt huvudmannaskap.

3 § I lagen finns

� definitioner och förklaringar (4�11 §§),
� bestämmelser om vilka arrangemang som är rapporteringspliktiga

(12 §), och

� bestämmelser om kännetecken (13�25 §§).

Definitioner och förklaringar
Hemvist
4 § Med hemvist i en stat eller jurisdiktion avses att en person har sin
skatterättsliga hemvist i den staten eller jurisdiktionen i enlighet med den
statens eller jurisdiktionens lagstiftning.

1 Prop. 2019/20:74, bet. 2019/20:SkU14, rskr. 2019/20:292.

2 Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om

beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2018/822.

SFS

2020:434

Publicerad
den

5 juni 2020

background image

2

SFS

Gränsöverskridande arrangemang
5 § Med gränsöverskridande arrangemang avses ett arrangemang som
berör fler än en medlemsstat i Europeiska unionen, eller en medlemsstat och
ett tredjeland, och som uppfyller minst ett av följande villkor:

1. Samtliga deltagare i arrangemanget har inte hemvist i samma stat eller

jurisdiktion.

2. En eller flera av deltagarna i arrangemanget har hemvist i fler än en stat

eller jurisdiktion.

3. En eller flera av deltagarna i arrangemanget bedriver närings-

verksamhet i en annan stat eller jurisdiktion än där de har hemvist från ett
fast driftställe i den andra staten eller jurisdiktionen och arrangemanget
utgör en del av eller hela verksamheten vid det fasta driftstället.

4. En eller flera av deltagarna i arrangemanget bedriver verksamhet i en

annan stat eller jurisdiktion än där de har hemvist eller där de har ett fast
driftställe.

5. Arrangemanget skulle kunna påverka rapporteringsskyldigheten

avseende finansiella konton enligt rådets direktiv 2014/107/EU av den
9 december 2014 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller
obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning, det
multilaterala avtalet mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av
upplysningar om finansiella konton som undertecknades den 29 oktober
2014 eller motsvarande avtal.

6. Arrangemanget skulle kunna försvåra identifieringen av verkligt

huvudmannaskap.

Verklig huvudman
6 § Med verklig huvudman avses detsamma som i 1 kap. 3�7 §§ lagen
(2017:631) om registrering av verkliga huvudmän.

Person och företag
7 § Med person avses detsamma som i 7 § lagen (2012:843) om
administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning.

Med företag avses en annan person än en fysisk person.

Anknutna personer
8 § Med anknutna personer avses två personer som är anknutna till
varandra på något av följande sätt:

1. En person deltar i ledningen av den andra personen genom att utöva ett

väsentligt inflytande över denna person.

2. En person innehar mer än 25 procent av rösterna i den andra personen.
3. En person äger, direkt eller indirekt, mer än 25 procent av kapitalet i

den andra personen.

4. En person har rätt till 25 procent eller mer av vinsten i den andra

personen.

Om fler än en person uppfyller ett villkor som anges i första stycket när

det gäller en och samma person, eller om en och samma person uppfyller ett
sådant villkor när det gäller flera personer, ska samtliga personer anses vara
anknutna personer.

9 § Vid bedömningen av om personer är anknutna till varandra enligt 8 §
ska personer som agerar tillsammans i fråga om innehav av kapital eller
röster i ett företag behandlas som en enda person.

2020:434

background image

3

SFS

Vid ett indirekt innehav ska bedömningen av om villkoret i 8 § första

stycket 3 är uppfyllt göras genom att andelarna på respektive nivå multi-
pliceras med varandra. En person som innehar mer än 50 procent av rösterna
på en nivå ska anses inneha 100 procent av rösterna på den nivån.

Vid tillämpningen av 8 § ska en fysisk person och dennes släktingar i rätt

upp- och nedstigande led och dennes make eller maka räknas som en enda
person.

Rådgivare
10 § Med rådgivare avses detsamma som i 33 b kap. 6 och 7 §§ skatte-
förfarandelagen (2011:1244).

Användare
11 § Med användare avses detsamma som i 33 b kap. 9 § skatte-
förfarandelagen (2011:1244).

Vilka arrangemang är rapporteringspliktiga?
12 §
Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporteringspliktigt om det
uppvisar något av de kännetecken som anges i 13�25 §§.

För att ett arrangemang som avses i 13�18 §§ eller 19 § 2 a, 3 eller 4 ska

vara rapporteringspliktigt krävs också att en skatteförmån är den huvud-
sakliga fördelen, eller en av de huvudsakliga fördelarna, som en person
rimligen kan förvänta sig av arrangemanget.

Kännetecken
Omvandling av inkomst
13 § Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporteringspliktigt enligt
12 § om en inkomst omvandlas till en tillgång, gåva eller annan kategori av
inkomst som beskattas lägre eller undantas från beskattning.

Användning av ett förvärvat företags underskott
14 § Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporteringspliktigt enligt
12 § om

1. arrangemanget innefattar förvärv av andelar i ett företag,
2. den huvudsakliga verksamheten i företaget upphör i samband med för-

värvet, och

3. förvärvaren använder företagets underskott hänförligt till tid före för-

värvet för att minska sin skattepliktiga inkomst.

Standardiserade arrangemang
15 § Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporteringspliktigt enligt
12 § om arrangemanget

1. väsentligen är standardiserat till dokumentation eller struktur, och
2. är tillgängligt för fler än en användare utan att i väsentlig utsträckning

behöva anpassas för att kunna genomföras.

Konfidentialitetsvillkor
16 § Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporteringspliktigt enligt
12 § om användaren eller en deltagare i arrangemanget har förbundit sig att
inte röja för andra rådgivare eller för Skatteverket eller en utländsk skatte-
myndighet hur en skatteförmån kan uppnås genom arrangemanget.

2020:434

background image

4

SFS

Ersättning kopplad till skatteförmånen
17 § Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporteringspliktigt enligt
12 § om rådgivarens ersättning

1. fastställs med hänsyn till storleken av den skatteförmån som arrange-

manget medför, eller

2. är beroende av om arrangemanget medför en skatteförmån.

Cirkulära transaktioner
18 § Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporteringspliktigt enligt
12 § om arrangemanget innefattar cirkulära transaktioner som resulterar i att
medel förs ut ur och sedan tillbaka in i en stat eller jurisdiktion, genom

1. mellanliggande företag utan annan kommersiell huvudfunktion, eller
2. transaktioner som neutraliserar eller upphäver varandra eller som har

andra liknande egenskaper.

Gränsöverskridande betalningar m.m.
19 § Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporteringspliktigt enligt
12 § om arrangemanget innefattar avdragsgilla gränsöverskridande
betalningar mellan två eller flera anknutna personer, och

1. mottagaren inte har hemvist i någon stat eller jurisdiktion,
2. mottagaren har hemvist i en stat eller jurisdiktion som
a) inte beskattar inkomster från företag eller där skattesatsen för sådana

inkomster är noll eller i det närmaste noll procent, eller

b) är upptagen i en förteckning över stater eller jurisdiktioner utanför

Europeiska unionen som av medlemsstaterna gemensamt eller inom ramen
för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har
bedömts vara icke samarbetsvilliga,

3. betalningen är undantagen från beskattning i den stat eller jurisdiktion

där mottagaren har hemvist, eller

4. betalningen är föremål för en förmånlig skatteåtgärd i den stat eller

jurisdiktion där mottagaren har hemvist.

20 § Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporteringspliktigt enligt
12 § om arrangemanget innefattar att

1. avdrag för samma värdeminskning på en tillgång begärs i fler än en stat

eller jurisdiktion,

2. undanröjande av dubbelbeskattning begärs för samma inkomst eller

förmögenhet i fler än en stat eller jurisdiktion, eller

3. tillgångar överförs och det belopp som ska anses utgöra betalning för

tillgångarna skiljer sig åt betydligt i de berörda staterna eller
jurisdiktionerna.

Automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
21 § Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporteringspliktigt enligt
12 § om det kan antas leda eller syfta till ett kringgående av kontroll-
uppgiftsskyldigheten enligt 22 b kap. skatteförfarandelagen (2011:1244)
eller motsvarande skyldighet i en utländsk stat eller jurisdiktion, eller om det
utnyttjar avsaknaden av en sådan skyldighet.

2020:434

background image

5

SFS

Verkligt huvudmannaskap
22 § Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporteringspliktigt enligt
12 § om arrangemanget innefattar användning av personer, juridiska
konstruktioner eller strukturer

1. som inte bedriver verklig ekonomisk verksamhet med stöd av lämplig

personal, utrustning, tillgångar och anläggningar,

2. som är registrerade i, leds från, har hemvist i, kontrolleras från eller är

etablerade i en stat eller jurisdiktion där de verkliga huvudmännen inte har
hemvist, och

3. vars verkliga huvudmän görs icke identifierbara.

Internprissättning
23 § Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporteringspliktigt enligt
12 § om det innefattar användning av ensidiga regler om en schabloniserad
beräkning av resultat eller vinstmarginaler (unilaterala safe harbour-regler).

24 § Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporteringspliktigt enligt
12 § om det innefattar överföring av svårvärderade immateriella tillgångar
mellan anknutna personer.

Med svårvärderade immateriella tillgångar avses immateriella tillgångar

eller rättigheter till immateriella tillgångar för vilka

1. tillförlitliga jämförbara transaktioner saknas vid den tidpunkt då de

överförs, och

2. beräkningarna av framtida kassaflöden eller inkomster som väntas

kunna härledas ur den immateriella tillgången eller de antaganden som
används vid värderingen av den immateriella tillgången är mycket osäkra
vid den tidpunkt då transaktionen inleddes, vilket gör det svårt att förutsäga
värdet på den immateriella tillgången vid tidpunkten för överföringen.

25 § Ett arrangemang är rapporteringspliktigt enligt 12 § om det inne-
fattar en koncernintern gränsöverskridande överföring av funktioner, risker
eller tillgångar och den överförande partens förväntade resultat före
finansiella poster och skatter under en treårsperiod efter överföringen är
mindre än 50 procent av vad det förväntade resultatet skulle ha varit om
överföringen inte hade gjorts.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MAGDALENA ANDERSSON

(Finansdepartementet)

2020:434

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.