SFS 2021:1257 Lag om ändring i lagen (2021:1256) om riskskatt för kreditinstitut

SFS2021-1257.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2021:1256) om riskskatt för

kreditinstitut

Utfärdad den 16 december 2021

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att lagen (2021:1256) om riskskatt för
kreditinstitut ska ha följande lydelse.

9 § Riskskatt ska betalas med 0,06 procent av beskattningsunderlaget.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.
2. Lagen tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter den

31 december 2022.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Erik Sjöstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:26, bet. 2021/22:SkU11, rskr. 2021/22:101.

SFS

2021:1257

Publicerad
den

20 december 2021

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.