SFS 2021:55 Lag om särskild beräkning av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för personer som fyllt 18 men inte 23

SFS2021-55.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om särskild beräkning av arbetsgivaravgifter och allmän

löneavgift för personer som fyllt 18 men inte 23 år

Utfärdad den 4 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om särskild beräkning av

1. arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980), och
2. löneavgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.

2 § På ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte
23 år ska hela ålderspensionsavgiften men bara nio tjugondelar av de övriga
arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften betalas. Procenttalen
för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så att övriga
decimaler faller bort.

Första stycket gäller endast till den del den avgiftspliktiga ersättningen

uppgår till högst 25 000 kronor per kalendermånad.

1. Denna lag träder i kraft den 6 februari 2021.
2. Lagen tillämpas på ersättning som utges efter den 31 december 2020.
3. Lagen upphör att gälla vid utgången av mars 2023.
4. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för ersättning som har

utgetts under perioden 1 januari 2021–31 mars 2023.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:83, bet. 2020/21:FiU42, rskr. 2020/21:182.

SFS

2021:55

Publicerad
den

4 februari 2021

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.