SFS 2021:591 Lag om ändring i lagen (2021:55) om särskild beräkning av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för personer som fyllt 18 men inte 23 år

SFS2021-591.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2021:55) om särskild beräkning av

arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för personer

som fyllt 18 men inte 23 år

Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att rubriken till lagen (2021:55) om
särskild beräkning av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för personer
som fyllt 18 men inte 23 år samt 2 § ska ha följande lydelse.

Lag om särskild beräkning av arbetsgivaravgifter och

allmän löneavgift för personer som vid årets ingång fyllt

18 men inte 23 år

2 § På ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte
23 år ska hela ålderspensionsavgiften men bara nio tjugondelar av de övriga
arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften betalas. Procenttalen
för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så att övriga
decimaler faller bort.

På ersättning som utges under perioden 1 juni–31 augusti 2021 ska dock

bara ålderspensionsavgiften betalas.

Första och andra styckena gäller endast till den del den avgiftspliktiga

ersättningen uppgår till högst 25 000 kronor per kalendermånad.

1. Denna lag träder i kraft den 19 juni 2021.
2. Lagen tillämpas på ersättning som utges efter den 31 maj 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:202, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385.

SFS

2021:591

Publicerad
den

18 juni 2021

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.