SFS 2022:240 Lag om ändring i lagen (2021:55) om särskild beräkning av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för personer som vid årets ingång fyllt 18 men inte 23 år

SFS2022-240.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2021:55) om särskild beräkning av

arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för personer

som vid årets ingång fyllt 18 men inte 23 år

Utfärdad den 31 mars 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (2021:55) om särskild
beräkning av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för personer som vid
årets ingång fyllt 18 men inte 23 år ska ha följande lydelse.

2 §2 På ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte
23 år ska hela ålderspensionsavgiften men bara nio tjugondelar av de övriga
arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften betalas. Procenttalen
för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så att övriga
decimaler faller bort.

På ersättning som utges under perioden 1 juni–31 augusti 2021 och

1 juni–31 augusti 2022 ska dock bara ålderspensionsavgiften betalas.

Första och andra styckena gäller endast till den del den avgiftspliktiga

ersättningen uppgår till högst 25 000 kronor per kalendermånad.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.
2. Lagen tillämpas på ersättning som utges efter den 31 maj 2022.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:97, bet. 2021/22:SfU21, rskr.2021/22:194.
2 Senaste lydelse 2021:591.

SFS

2022:240

Publicerad
den

5 april 2022

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.