SFS 2012:676 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

120676.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

utfärdad den 15 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1563) om

tobaksskatt

2

dels att 28 c § ska upphöra att gälla,
dels att 9, 9 a–9 c, 13, 18–20, 23, 37, 39 och 40 §§ ska ha följande lydelse.

9 §

3

Skattskyldig är den som

1. i egenskap av godkänd upplagshavare enligt 10 § hanterar tobaksvaror

enligt uppskovsförfarandet,

2. i egenskap av godkänd varumottagare enligt 13 eller 14 § tar emot

tobaksvaor som flyttats enligt uppskovsförfarandet,

3. säljer skattepliktiga varor till Sverige genom distansförsäljning enligt

16 eller 16 b §,

4. tar emot beskattade tobaksvaror enligt 16 c §,
5. för in eller tar emot beskattade tobaksvaror från ett annat EU-land till

Sverige enligt 17 §,

6. i Sverige yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor utanför ett skatte-

upplag,

7. använder varor som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som

var förutsättningen för skattefriheten, eller

8. i annat fall än som avses i 1–7, innehar skattepliktiga tobaksvaror utan-

för ett uppskovsförfarande utan att skatten för varorna har redovisats här.

Att varor används för annat än avsett ändamål ska i denna lag likställas

med att de går förlorade.

Första stycket 5 och 8 gäller inte den som för yrkesmässig försäljning

ombord på ett fartyg eller luftfartyg som går mellan Sverige och ett annat
EU-land förvarar tobaksvaror, för de varor som inte är till försäljning på
svenskt territorium.

9 a §

4

Från skattskyldighet enligt 9 § första stycket 5 och 8 undantas varor

som förs in till Sverige

1. under sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att medge

återbetalning av skatten enligt 31 d §,

1 Prop. 2011/12:155, bet. 2012/13:SkU2, rskr. 2012/13:5.

2 Senaste lydelse av 28 c § 2011:285.

3 Senaste lydelse 2011:285.

4 Senaste lydelse 2011:285.

SFS 2012:676

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

2

SFS 2012:676

2. av en enskild person som har förvärvat varorna i ett annat EU-land och

som själv transporterar dem till Sverige, om varorna är avsedda för dennes
eller dennes familjs personliga bruk,

3. som flyttgods av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en

enskild person som flyttar till Sverige, om varorna är avsedda för dennes el-
ler dennes familjs personliga bruk,

4. av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person

som har förvärvat varorna genom arv eller testamente, om varorna är av-
sedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

5. som enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran från en en-

skild person i ett annat EU-land till en enskild person i Sverige, om varorna
är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk.

Regler om beskattning i vissa fall av införsel enligt första stycket 2 finns i

lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror.

9 b §

5

Från skattskyldighet enligt 9 § första stycket 7 undantas varor som

förvärvats skattefritt enligt 31 e § och som förstörts genom oförutsedda hän-
delser eller force majeure.

9 c §

6

Skattskyldig för import av skattepliktiga varor är,

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är

skyldig att betala tullen,

2. om importen avser en unionsvara eller om varan ska förtullas i Sverige

men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen
om varan hade varit tullbelagd,

3. om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer,

eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat
EU-land till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 §
andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.

Med tullskuld förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/

92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.
Med unionsvara förstås detsamma som med gemenskapsvara i den förord-
ningen.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas varor som, vid varornas

övergång till fri omsättning enligt artikel 79 i rådets förordning (EEG) nr
2913/92, avsänds av en registrerad avsändare och flyttas enligt 8 b och
8 c §§.

13 §

7

Den som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot varor som flyttas

enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land får godkännas som
registrerad varumottagare. För godkännande krävs att den som ansöker om
att bli godkänd är lämplig att vara registrerad varumottagare med hänsyn till
sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

En registrerad varumottagare ska hos Skatteverket ställa säkerhet för be-

talning av skatten på de varor som tas emot. Säkerheten ska uppgå till ett be-

5 Senaste lydelse 2009:1501.

6 Senaste lydelse 2011:285.

7 Senaste lydelse 2011:285.

background image

3

SFS 2012:676

lopp som motsvarar tio procent av den beräknade årliga skatten på varorna.
Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Bestämmelserna i 12 § första och tredje styckena om återkallelse tilläm-

pas även på registrerad varumottagare.

18 §

8

Tobaksskatt ska inte betalas för tobaksvaror som under ett uppskovs-

förfarande

1. blivit fullständigt förstörda eller oåterkalleligen gått förlorade och däri-

genom blivit oanvändbara som punktskattepliktiga varor på grund av

a) varornas beskaffenhet,
b) oförutsedda händelser eller force majeure, eller
2. förstörts under tillsyn av Skatteverket.
Den som gör gällande att tobaksvarorna fullständigt förstörts eller oåter-

kalleligen gått förlorade, ska på ett tillfredsställande sätt visa detta för Skat-
teverket om förstörelsen eller förlusten

1. har skett i Sverige, eller
2. upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.
Första och andra styckena gäller även beskattade tobaksvaror under flytt-

ning från ett annat EU-land till mottagare i Sverige

1. under förutsättning att den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket

5 har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i 17 § eller i 26 kap. 37 § skat-
teförfarandelagen (2011:1244), eller

2. vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet

för skatten enligt 16 eller 16 b § eller mottagare som avses i 16 c § fullgjort
deklarationsskyldigheten enligt 26

kap. 37 § skatteförfarandelagen

(2011:1244).

19 §

9

Tullverket beslutar om tobaksskatt för den som enligt 9 c § är skatt-

skyldig vid import. Skatten ska betalas till Tullverket.

20 §

10

Skattskyldigheten inträder för

1. upplagshavare som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 1 när
a) skattepliktiga varor tas ut från ett skatteupplag utan att flyttas enligt 8 b

och 8 c §§,

b) skattepliktiga varor tas emot på en direkt leveransplats,
c) skattepliktiga varor tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister upp-

kommer, eller

d) godkännandet av skatteupplaget återkallas,
2. varumottagare som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 2, vid motta-

gandet av skattepliktiga varor,

3. säljare eller mottagare vid distansförsäljning som är skattskyldig enligt

9 § första stycket 3 respektive 4, när de skattepliktiga varorna förs in till
Sverige,

4. den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 5, när de skattepliktiga

varorna förs in till Sverige,

8 Senaste lydelse 2011:1366.

9 Senaste lydelse 2009:1501.

10 Senaste lydelse 2011:285.

background image

4

SFS 2012:676

5. den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 6, när varorna tillver-

kas,

6. den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 7, när varorna används

för annat än avsett ändamål,

7. den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 8, när varorna kom att

innehas utanför ett uppskovsförfarande, och

8. den som är skattskyldig enligt 9 c §, vid den tidpunkt då skyldighet att

betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om det fun-
nits skyldighet att betala tull. I fall som avses i 9 c § första stycket 3 inträder
skattskyldigheten vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull inträder eller
skulle ha inträtt i det andra EU-landet.

23 §

11

Mottagningsrapport och exportrapport utgör bevis på att flyttningen

avslutats på en sådan destination som avses i 8 b §.

Om det av andra skäl än de som anges i 24 § inte är möjligt för den som

tar emot varor att lämna en mottagningsrapport via det datoriserade syste-
met, får det på annat sätt visas för Skatteverket att varorna nått den angivna
destinationen (alternativt bevis).

När Skatteverket erhållit ett tillfredsställande alternativt bevis, ska verket

intyga att flyttningen avslutats. Skatteverket ska informera den behöriga
myndigheten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset och om att
flyttningen avslutats.

Andra och tredje styckena gäller i tillämpliga delar när en exportrapport

inte kan utfärdas via det datoriserade systemet. I sådant fall ska Tullverket
till Skatteverket lämna ett intyg enligt 22 f § andra eller tredje stycket.

När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EU-land tagit emot

ett alternativt bevis som intygats på sådant sätt som avses i tredje stycket,
ska Skatteverket avsluta flyttningen i det datoriserade systemet.

37 §

12 Skyldig att betala skatt (skattskyldig) för import av snus eller tugg-

tobak från tredje land är,

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är

skyldig att betala tullen,

2. om importen avser en unionsvara eller om varan ska förtullas i Sverige

men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen
om varan hade varit tullbelagd,

3. om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer,

eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat
EU-land till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § an-
dra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.

Med tullskuld förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92

av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.
Med unionsvara förstås detsamma som med gemenskapsvara i den förord-
ningen.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas varor som, vid varornas

övergång till fri omsättning enligt artikel 79 i rådets förordning (EEG) nr
2913/92, ägs av en godkänd lagerhållare enligt 38 §.

11 Senaste lydelse 2011:285.

12 Senaste lydelse 2011:285.

background image

5

SFS 2012:676

39 §

13

Skattskyldigheten inträder för

1. den som är godkänd lagerhållare när
a) snus eller tuggtobak levereras till en köpare som inte är godkänd lager-

hållare,

b) snus eller tuggtobak tas i anspråk för annat ändamål än försäljning,
c) godkännandet som lagerhållare återkallas, varvid skattskyldigheten

omfattar snus eller tuggtobak som då ingår i hans lager,

2. den som är skattskyldig enligt 36 § 2, när snus eller tuggtobak tillver-

kas,

3. den som är skattskyldig enligt 36 § 3, när snus eller tuggtobak förs in

till Sverige,

4. den som är skattskyldig enligt 36 § 4, när snus eller tuggtobak används

för annat än avsett ändamål,

5. den som är skattskyldig enligt 37 § när skyldighet att betala tull enligt

tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull
förelegat. I fall som avses i 37 § första stycket 3 inträder skattskyldigheten
vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull inträder eller skulle ha inträtt i
det andra EU-landet.

40 §

14

Tullverket beslutar om tobaksskatt för den som enligt 37 § är skatt-

skyldig vid import. Skatten ska betalas till Tullverket.

Bestämmelserna i 30–31 e §§, 32 § första stycket 2 och 3 och andra

stycket och 34 § ska tillämpas även i fråga om snus och tuggtobak. Därvid
ska vad som gäller om upplagshavare i stället gälla den som är godkänd la-
gerhållare.

En godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på
1. tuggtobak som har levererats till en köpare i ett annat EU-land, och
2. tuggtobak och snus
a) för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som

förvärvats från någon som inte är godkänd lagerhållare,

b) för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som

innehas av lagerhållaren vid tidpunkten för godkännandet,

c) som har förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure,
d) som exporterats till tredje land eller förts till frizon eller frilager för an-

nat ändamål än att förbrukas där, eller

e) som har levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 a § första

stycket 3, 3 a eller 4 mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som
frihet från tobaksskatt gäller i det EU-landet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013. Äldre bestämmelser gäller

fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Monica Falck
(Finansdepartementet)

13 Senaste lydelse 2011:285.

14 Senaste lydelse 2011:285.

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.