SFS 2014:1494 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

141494.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2, 8, 9 a, 35 och 42 §§ lagen

(1994:1563) om tobaksskatt ska ha följande lydelse.

2 §

2

Skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 51 öre per styck och 1 pro-

cent av detaljhandelspriset. Tillverkaren eller hans representant eller, i fråga
om cigaretter som importeras från tredje land, importören ska senast den
31 januari varje år till Skatteverket lämna uppgifter om försäljningen av ciga-
retter i de olika priskategorierna för det föregående kalenderåret. Senast den
15 februari samma år som Skatteverket mottagit uppgifterna ska verket lämna
dessa till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger

8 centimeter men inte 11 centimeter anses som två cigaretter. Är cigaretten
längre anses varje påbörjad ytterligare längd av 3 centimeter som en cigarett.

För kalenderåret 2016 och efterföljande kalenderår ska den i första stycket

angivna styckeskatten räknas om enligt 42 §.

8 §

3

Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 33 öre per styck.

Skatt på röktobak tas ut med 1 841 kronor per kilogram.

För kalenderåret 2016 och efterföljande kalenderår ska de i första stycket

angivna skattebeloppen räknas om enligt 42 §.

9 a §

4

Från skattskyldighet enligt 9 § första stycket 5 och 8 undantas varor

som förs in till Sverige

1. under sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att medge

återbetalning av skatten enligt 31 d §,

2. av en enskild person som har förvärvat varorna i ett annat EU-land och

som själv transporterar dem till Sverige, om varorna är avsedda för dennes
eller dennes familjs personliga bruk,

3. som flyttgods av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en

enskild person som flyttar till Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller
dennes familjs personliga bruk,

4. av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person

som har förvärvat varorna genom arv eller testamente, om varorna är avsedda
för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

1 Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29.

2 Senaste lydelse 2011:1290.

3 Senaste lydelse 2011:1290.

4 Senaste lydelse 2012:676.

SFS 2014:1494

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

2

SFS 2014:1494

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

5. som enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran från en en-

skild person i ett annat EU-land till en enskild person i Sverige, om varorna är
avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk.

Regler om beskattning i vissa fall av införsel enligt första stycket 2 finns i

lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter.

35 §

5

Skatt på snus tas ut med 432 kronor per kilogram och på tuggtobak

med 476 kronor per kilogram.

För kalenderåret 2016 och efterföljande kalenderår ska de i första stycket

angivna skattebeloppen räknas om enligt 42 §.

42 §

6

För kalenderåret 2016 och efterföljande kalenderår ska skatten för de

tobaksvaror som anges i 2, 8 och 35 §§ tas ut med belopp som efter en årlig
omräkning motsvarar de i paragraferna angivna skattebeloppen multiplice-
rade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan
det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser
och prisläget i juni 2014. När det gäller skatt på cigaretter enligt 2 § ska om-
räkningen endast avse styckeskatten. Beloppen avrundas till hela kronor och
ören.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skatte-

belopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Monica Falck
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2011:1290.

6 Senaste lydelse 2011:1290.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.