SFS 2014:1507 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

141507.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 32 och 40 §§ lagen (1994:1563) om

tobaksskatt ska ha följande lydelse.

32 §

2

En upplagshavare som avses i 10 § får göra avdrag för skatt på varor

1. för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt och som förts in

i upplagshavarens skatteupplag,

2. som har tagits emot för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på

resa till utländsk ort av någon som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om
proviantering av fartyg och luftfartyg,

3. som har tagits emot för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på

resa till tredje land av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering
av fartyg och luftfartyg, eller

4. som har beskattats i ett annat EU-land i sådana fall som avses i 27 §

under förutsättning att det andra EU-landets skatteanspråk är befogat.

Upplagshavare, som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen

(1999:445) om exportbutiker, får utöver vad som anges i första stycket göra
avdrag för skatt på varor som levererats till resande som kan uppvisa en färd-
handling för resa till tredje land. Avdrag medges dock högst med vad som
enligt 4 § lagen om exportbutiker får säljas till varje resande.

40 §

3

Tullverket beslutar om tobaksskatt för den som enligt 37 § är skatt-

skyldig vid import. Skatten ska betalas till Tullverket.

Bestämmelserna i 30, 31 d och 31 e §§, 32 § första stycket 2 och 3 och

andra stycket och 34 § ska tillämpas även i fråga om snus och tuggtobak. Där-
vid ska vad som gäller om upplagshavare i stället gälla den som är godkänd
lagerhållare.

En godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på
1. tuggtobak som har levererats till en köpare i ett annat EU-land, och
2. tuggtobak och snus
a) för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som
förvärvats från någon som inte är godkänd lagerhållare,
b) för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som

innehas av lagerhållaren vid tidpunkten för godkännandet,

c) som har förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure,

1 Prop. 2014/15:5, bet. 2014/15:SkU10, rskr. 2014/15:40.

2 Senaste lydelse 2011:285.

3 Senaste lydelse 2012:676.

SFS 2014:1507

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

2

SFS 2014:1507

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

d) som exporterats till tredje land eller förts till frizon eller frilager för

annat ändamål än att förbrukas där, eller

e) som har levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 a § första

stycket 3, 3 a eller 4 mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som
frihet från tobaksskatt gäller i det EU-landet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Monica Falck
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.