SFS 1992:1086

921086.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1086 Lag

Utkom från trycket

den 27 nov ember 1992

om ändring i lagen (1961:394) om tobaksskatt;

utfärdad den 26 november 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1961:394) om

tobaksskatt^ skall ha följande lydelse.

1

Till staten skall enligt bestämmelserna i denna lag erläggas särskild

skatt (tobaksskatt) för cigarrer, cigariller, cigarretter, röktobak, snus och

tuggtobak, ur tulltaxenr 24.02 och 24.03 tulltaxelagen (1987:1068).

Intill myckenhet som regeringen bestämmer må skattefrihet åtnjutas för

tobaksvaror, som inkomm a till riket såsom gåv a till ensk ild person för
dennes eget bruk.

I de i andra stycket avsedda fallen skall, där tullfrihet ej åtnjutes, i stället

för skatt erläggas för dessa fall särskilt stadgad tull.

Vid bedömning av till villcet tulltaxenummer viss vara skall hänföras tas

inte hänsyn till sådan tulltaxering av varusats som görs med stöd av 5 § 3 b

tulltaxelagen (1987:1068).

Som cigarretter enligt första stycket avse s även mas kinellt fra mställda

tobakssträngar vilka är avsedda att rökas e fter omslutning av papper och

som inte är cigarrer eller cigariller.

2 §"* För tobaksvara utgår s katten med nedan ang ivna, i förhållande till

varans myckenhet bestämda belopp, nämligen:

2554

' Prop. 1992/93:52, bet. 1992/93: SkU 1, rskr. 1992/93:27.

^ Lagen omtryckt 1984 :155.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:141.

' Senaste lydelse 1987:1234.

'' Senaste lydelse 1990:145.

¬

background image

Varuslag

Vikt for 1 st. gram

Belopp for

1 st. öre 1 k g kr.

Cigarrer och cigariller

grupp I

t.o.m.

1,7

33

II

över

1,7 t.o.m. 3,0

37

III

3,0 "

5,0

40

IV

5,0

49

Cigarretter

grupp I

t.o.m.

0,85

68

II

över

0,85 t.o.m. 1,20 75

III

1,20 "

1,55 80

IV

1,55"

1,90 85

V

1?

1,90

89

SFS 1992:1086

Röktobak ,

Tuggtobak

Snus .. ..

360

115

70

Denna lag träder i kraft den 1 december 1992.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.