SFS 1965:614

650614.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1154

• Nr C14

Nr 614

KUNGL, MAJ:TS FÖRORDNING

angående ändring i förordningen den 16 juni 1961 (nr 394) om tobaksskatt;

given Stockholms sloll den 3 december 1965,

Kiingl, Maj:t liar, i överensstämmelse med riksdagens heslutS funnit gotl

förordna, att 1, 2 och 5 §§ förordningen den 16 juni 1961 om tobaksskatt^

skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angivcs,

1 §.

Till staten skal! enligt bestämmelserna i denna förordning erläggas sär­

skild skatt T to

för

' •

a) cigarrer, cigariller, cigarretter, röktobak, snus och tuggtobak (ur tull­

taxenummer 24.02); samt

b) cigarrettpapper i detaljförpackning och cigarrctthylsor (ur tulllaxe-

nummcr 48.10).

Skatt skall dock icke utgå för tobaksvaror, cigarrettpapper och cigarrett-

hylsor, vilka av resande eller av person, som varit anställd på fartyg men

därifrån avmönstrar, medföras från utrikes ort och äro avsedda fÖr hans

eget eller hans familjs personliga behov eller utgöra gåva till närstående

person för dennes personliga bruk. Intill myckenhet som Kungl Maj:t be­

stämmer må skattefrihet jämväl åtnjutas för tobaksvaror, cigarrettpapper

och cigarretthylsor, som inkomma till riket såsom gåva till enskild person

för dennes eget bruk,

1 dc —

stadgad lull.

2 §.

För tobaksvara

-9; 10.

För cigarrettpapper och cigarretlhylsor utgår skatten med 4 öre for varje

blad eller hylsa för framställning av en cigarrett.

5 §.

Den som mom riket för försäljning tillverkar tobaksvaror, cigarrettpap­

per i detaljförjiackning eller cigarretthylsor är skyldig att vara registrerad

hos konirollstyrelsen samt att för sådant ändamål göra anmälan till sty­

relsen.

Den som —

hos konirollstyrelsen.

Om verkställd

— utfärda bevis.

Inträder ändring

underrättas härom.

Donna förordning träder i kraft den 1 januari 1966.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen alt eftcrrätla. Till yllcrniera

visso hava Vi detta mod egen h:ind uuderskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 3 december 1965.

GUSTAF ADOLF

(L, S»)

(FinansdepaiTemenlet)

G. E, STRÄS'G

I Prop. 10(55: 145; BcvU 49; Rskr 380.

' .Senaste lydelse a v 5 § se IDCl: 337 och av 2 § se 10G5: 79.

Nr 613 och G14, ViStockholm 1965. Kun{,'I. Boktryckeriet, P-A.Norsledt & Söner

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.