SFS 1961:394

610394.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

g!

Nr 394

KUNGL. MAJ:TS FÖ RORDNING

om tobaksskatt;

given Stockholms sloU den 16 juni 1961.

Kungl. Maj :t har, i överensstämmelse med riksdagens beslut^, funnit gott

för ordna som följer.

1 §.

Till staten skall enligt bestämmelserna i denna förordning erläggas sär­

skild skatt {tobaksskatt) för

a) cigarrer, cigariller, cigarretter, röktobak, snus ocb tuggtobak (ur tull­

taxenummer 24.02); samt

b) cigarrettpapper i detaljförpackning (ur tulltaxenummer 48.10).

Skatt skall dock icke utgå för tobaksvaror ocb cigarrettpapper, vilka av

resande eller av person, som varit anställd på fartyg men därifrån avmönst­

rar, medföras från utrikes ort ocb äro avsedda för bans eget eller bans fa­

miljs personliga bebov eller utgöra gåva till närstående person för dennes

personliga bruk. Intill myckenhet som Kungl. Maj :t bestämmer må skatte­

frihet jämväl åtnjutas för tobaksvaror ocb cigarrettpapper, som inkomma

till riket såsom gåva till enskild person för dennes eget bruk.

I de i andra stycket avsedda fallen skall, där tullfrihet ej åtnjutes, i stället

för skatt erläggas för dessa fall särskilt stadgad tull.

» Prop. 1961: 115; BevU 53; Rslcr 344.

¬

background image

928

1961 . Nr 394

2 §.

För tobaksvara utgår skatten med nedan angivna, i förhållande till varans

myckenhet bestämda belopp, nämligen:

"Varuslag

Vikt lör 1 st. gram Belopp för

1 st. öre

1 kg kr.

Cigarrer och cigariller grupp I

t. 0. m. 1,7

9,5

_

0

II

över 1,71, o. m. 3,0 12,0

v

III

» 3,0

»

5,0 12,4

»

IV

» 5,0

16,8

Cigarretter

»

I

t. 0. m. 0,85

6,9

0

II

över 0,85

11,4

Röktobak

54:25

Tuggtobak

21: 60

Snus

9:10

För cigarrettpapper utgår skatten med 2 öre för varje blad, avsett för

framställning av en cigarrett.

3 §.

Skattskyldighet inträder

a) då vara av den som är registrerad enligt 5 § levereras till köpare eller

tages i anspråk för annat ändamål än försäljning eller ock, vid avregistre-

ring, ingår i hans lager; samt

h) då vara av annan än registrerad införes till riket.

Skattskyldig är i fall som avses i första stycket a) den registrerade och

eljest den för vars räkning införseln äger rum.

4 §.

I fråga om skatt som skall utgå annorledes än vid införsel till riket är

kontrollstyrelsen heskattningsmyndighet. Därvid skall vad i förordningen

om förfarandet vid viss konsumtionsbeskattning är stadgat äga tillämpning.

Kontrollstyrelsen äger utfärda de föreskrifter rörande redovisning och sär­

skilda kontrollanordningar som styrelsen finner erforderliga för skattekon­

trollens utövande.

Där skatt skall utgå vid införsel är generaltullstyrelsen beskattningsmyn­

dighet. Bestämmelserna i 46 § nyssnämnda förordning skola gälla jämväl

beträffande införsel.

5 §.

Den som inom riket tillverkar tobaksvaror eller cigarrettpapper är skyl­

dig att vara registrerad hos kontrollstyxelsen samt att för sådant ändamål

göra anmälan till styrelsen.

Den som för återförsäljning till riket inför tobaksvara må, där införseln

är av större omfattning eller eljest särskilda skäl därtill äro, efter ansökan

registreras hos kontrollstyrelsen.

Om verkställd registrering skall kontrollstyrelsen utfärda bevis.

Inträder ändring i förhållande, varom uppgift lämnats i anmälan eller an­

sökan, skall kontrollstyrelsen underrättas härom.

6 §.

Deklaration till kontrollstyrelsen skall avlämnas för varje kalendermå­

nad, varunder skattskyldighet inträtt.

Deklaration skall insändas inom en månad efter varje beskattningsperiods

utgång. Kontrollstyrelsen äger medgiva att deklaration må insändas senare

än nu sagts, dock inom tre månader efter utgången av den beskattningspe­

riod deklarationen avser.

(.al.

¬

background image

1961 . Nr 394

929

7 §.

I deklaration må avdrag göras för vara, som

a) förvärvats för återförsäljning och för vilken skattskyldighet tidigare

Inträtt,

b) återtaglts 1 samband med återgång av kÖp,

c) av den skattskyldige eller för hans räkning utförts ur riket eller till

svensk frihamn, eller ock upplagts på provlanteringsfrilager eller med fartyg

eller luftfartyg såsom proviant utförts ur riket,

d) levererats för att enligt vad därom särskilt stadgas på tullflj'gplats för­

säljas till flygpassagerare, samt

e) försålts till den som enligt 8 § punkten 1, 2 eller 3 tulltaxeförordning­

en äger åtnjuta tullfrihet för varor, som Införas till riket.

På särskild prövning av kontrollstyrelsen ankommer, huruvida och 1 vad

mån avdrag jämväl må göras för vara,

a) som återtaglts annorledes än 1 samband med återgång av köp,

b) som tillhandahållits för framställning av enligt denna förordning Icke

skattepliktiga varor,

c) som tillhandahållits för vetenskapligt, medicinskt eller likartat ända­

mål,

d) som tagits i anspråk för provning, samt

e) vars försäljning förorsakat den skattskyldige förlust på grund av bris­

tande betalning från köparen.

8 §.

Skatt, som skall utgå vid Införsel till rlleet, erlägges 1 den ordning som är

föreskriven beträffande tull. Även 1 övrigt skall vad 1 gällande författningar

stadgas i fråga om tull 1 tillämpliga delar lända till efterrättelse beträffande

sådan skatt.

9 §.

Kungl. Maj :t äger föreskriva att tobaksvara må förekomma till försälj­

ning Inom riket endast 1 originalförpackning försedd med särskild kontroll-

stämpel.

10 §.

Om ansvar i vissa fall för den, som 1 d eklaration lämnat oriktig uppgift,

stadgas i skattestrafflagen.

11 §.

Bryter någon mot föreskrift som meddelats med stöd av 9 § dömes till

dagsböter eller fängelse i högst sex månader. I ringa fall skall dock ej till

straff dömas.

12 §.

Har någon förövat gärning, som avses 1 11 §, skall tobaksvara, som varit

föremål för gärningen, förklaras förverkad till kronan; finnes varan ej 1

behåll, skall 1 stället värdet förklaras förverkat. Är påföljd som nu sagts

uppenbart obllllg, må den helt eller delvis eftergivas.

Vad 1 första stycket sägs skall ej gälla mot den som 1 god tro förvärvat

varan eller särskild rätt därtill.

Med tobaksvara, som förklarats förverkad enligt denna förordning eller

lagen om straff för varusmuggling, skall förfaras på sätt Kungl. Maj :t för­

ordnar.

13 §.

Kungl. Mal :t äger utfärda för tillämpning av denna förordning erforder­

liga föreskrifter.

240—618000. Svensk författningssamling 1961, Nr 390—399

C.

• /.i"'!

¬

background image

930

1961 • Nr 394 och 395

1. Denna förordning träder i la-aft den 1 juli 1961. Förordningens be-

stämmelser skola äga giltighet redan före ikraftträdandet med avseende på

W

åtgärder som erfordras för tillämpningen därefter.

/ ^

O

Tr\

o /-vi-»-* 171

Ä1-1

11

/»J_ J

llJ

J_

wis

'

het som avses i 5 § första stycket skall utan anmälan registreras hos kon-

\

trollstyrelsen från och med den 1 juli 1961.

3. Förekommer i lag eller författning hänvisning till eller avses däri

eljest stadgande, som ersatts genom bestämmelse i den nya förordningen,

skall den bestämmelsen i stället tillämpas.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 16 juni 1961.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

^

(Finansdepartementet)

G. E. STRANG

IkBä

AT (5

•lÄ

i Hii

rsk

)03»L

ICIOJI

' tlOJl

I nio
iiiio

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.