SFS 2016:1070 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

161070.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 34 a § lagen (1994:1563) om

tobaksskatt ska ha följande lydelse.

34 a §

2

Skatteverket beslutar om skatt som avses i 27 och 28 §§. Skatten ska

betalas inom den tid som Skatteverket bestämmer.

Bestämmelserna i 37 kap. 9 och 10 §§ och 41 kap. skatteförfarandelagen

(2011:1244) ska gälla i tillämpliga delar vid inhämtande av uppgifter som är
av betydelse för beslut om skatt enligt 27 eller 28 § av någon annan än den
som föreläggs eller revideras.

I övrigt ska bestämmelserna i 3 kap. 4 §, 43 kap., 45–47 kap., 57 kap. 1 §,

59 kap. 11 §, 13–21 §§, 26 och 27 §§, 60 kap., 62 kap. 2 §, 63 kap. 2 §, 4–
6 §§, 8–10 §§ samt 15, 16, 22 och 23 §§, 65 kap. 2–4 §§, 7, 8 och 13–15 §§
och 66–71 kap. skatteförfarandelagen gälla i tillämpliga delar.

Om den som är skattskyldig enligt 27 eller 28 § har betalat in skatt och den

inbetalda skatten överstiger vad som enligt beslut av Skatteverket eller dom-
stol ska betalas, ska det överskjutande beloppet återbetalas till den skattskyl-
dige.

Före utbetalning av ett överskjutande belopp enligt fjärde stycket ska sådan

skatt enligt denna lag för vilken den skattskyldige står i skuld räknas av.
Skattebelopp som den skattskyldige har fått anstånd med att betala ska dock
inte räknas av.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Bestämmelserna i 34 a § i den nya lydelsen tillämpas första gången på

beslut om beskattning vid oegentlighet som har meddelats efter lagens
ikraftträdande.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Monica Falck
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49.

2 Senaste lydelse 2013:1071.

SFS 2016:1070

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.