SFS 1996:1225 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

SFS 1996_1225

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2310

1

Prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:FiUl, rskr. 1996/97:53.

Lag
om ändring i lagen (1996:836) om ändring i lagen

(1994:1563) om tobaksskatt;

SFS 1996:1225
Utkom från trycket
den 13 december 1996

utfärdad den 28 november 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2, 8, och 37 §§ lagen (1994:1563)

om tobaksskatt i paragrafernas lydelse enligt lagen (1996:836) om ändring i
nämnda lag skall ha följande lydelse.

2 § Skatt på cigaretter tas ut med 66 öre per styck och 16,4 procent av
detaljhandelspriset.

Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger

9 centimeter men inte 18 centimeter anses som två cigaretter. Är cigaretten
längre anses varje påbörjad ytterligare längd av 9 centimeter som en ciga-
rett.

8 § Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 44 öre per styck. Skatt på
röktobak tas ut med 489 kronor per kilogram.

37 § Skatt på snus tas ut med 96 kronor per kilogram och på tuggtobak
med 156 kronor per kilogram.

background image

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

SFS 1996:1225

2311

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.