SFS 1998:512 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

980512.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 16 och 22 §§ lagen (1994:1563)

om tobaksskatt skall ha följande lydelse.

16 §

Om annan än upplagshavare, registrerad varumottagare eller oregist-

rerad varumottagare i Sverige förvärvar skattepliktig vara från ett annat EG-
land och varan transporteras av säljaren eller av annan för säljarens räkning
(distansförsäljning), är säljaren skattskyldig. Säljaren skall ställa säkerhet för
betalning av skatten innan transport från det andra EG-landet påbörjas.

Vid distansförsäljning skall säljaren företrädas av en av beskattningsmyn-

digheten godkänd representant. En sådan representant skall enligt fullmakt
av säljaren som ombud för denne svara för redovisningen av tobaksskatt och
i övrigt företräda säljaren i frågor som gäller skatt enligt denna lag. Underlag
för kontroll av skatteredovisningen skall finnas tillgängligt hos representan-
ten.

Andra stycket gäller inte en utländsk säljare som är juridisk person och

har ett fast driftställe här i landet.

Bestämmelserna i 12 § första meningen om återkallelse tillämpas även på

representant som avses i andra stycket.

Bestämmelserna i första stycket omfattar även sådana överföringar som

sker utan vinstsyfte och som inte utgör gåvoförsändelser. I dessa fall gäller
dock inte bestämmelserna om godkänd representant i andra stycket. Inte hel-
ler gäller registreringsskyldighet enligt 18 §.

22 §

Den som är oregistrerad varumottagare enligt 14 § skall lämna dekla-

ration för varje mottagen leverans av skattepliktiga varor. Deklarationen
skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den
dag då varorna togs emot.

Den som är skattskyldig enligt 9 § 5 skall lämna deklaration när skatte-

pliktiga varor förs till Sverige. Deklarationen skall ha kommit in till beskatt-
ningsmyndigheten senast fem dagar efter införseln.

Den som tillverkar skattepliktiga varor utan att vara upplagshavare skall

lämna deklaration när varorna tillverkas. Deklarationen skall ha kommit in
till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den dag då varorna till-
verkades.

1

Prop. 1997/98:100, bet. 1997/98:SkU28, rskr. 1997/98:312.

SFS 1998:512

Utkom från trycket
den 22 juni 1998

background image

2

SFS 1998:512

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Den som enligt 16 § femte stycket överför en skattepliktig vara skall

lämna en deklaration för varje avsänd leverans. Deklarationen skall ha kom-
mit in till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter avsändandet av
varorna.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.