SFS 2001:899 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

010899.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

utfärdad den 29 november 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 34 § lagen (1994:1563) om tobaks-

skatt skall ha följande lydelse.

34 §

2

I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller bestämmelserna i la-

gen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Vid beskattning
enligt 27 § skall dock endast 1 kap. 5 §, 3 kap. 5–16 §§, 4 kap. 13 §, 5 kap.,
8 kap. och 9 kap. 4 § lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter till-
lämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2001/02:29, bet. 2001/02:SkU9, rskr. 2001/02:63.

2

Senaste lydelse 2001:516.

SFS 2001:899

Utkom från trycket
den 7 december 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.