SFS 1999:1068 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2022:155) om tobaksskatt / SFS 1999:1068 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
991068.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1563) om to-

baksskatt

dels

att 9 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 9 a §, av följande lydelse.

9 §

2

Skyldig att betala skatt (skattskyldig) är den som

1. har godkänts som upplagshavare enligt 10 § eller den som i Sverige yr-

kesmässigt tillverkar skattepliktiga varor,

2. yrkesmässigt från ett annat EG-land tar emot skattepliktiga varor enligt

13 eller 14 §,

3. har godkänts som skatterepresentant enligt 15 §,
4. säljer skattepliktiga varor till Sverige genom distansförsäljning enligt

16 §,

5. i annat fall än som avses i 1�4, från ett annat EG-land till Sverige för in

eller tar emot skattepliktiga varor,

6. från tredje land importerar skattepliktiga varor,
7. använder varor som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som

var förutsättningen för skattefriheten.

Att varor används för annat än avsett ändamål skall i denna lag likställas

med att de går förlorade.

9 a §

Skattskyldighet enligt 9 § 5 föreligger inte för varor som förs in till

Sverige

1. under sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att medge

återbetalning av skatten enligt 31 d §,

2. av en enskild person som har förvärvat varorna i ett annat EG-land och

som själv transporterar dem till Sverige, om varorna är avsedda för dennes
eller dennes familjs personliga bruk,

3. som flyttgods av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en

enskild person som flyttar till Sverige, om varorna är avsedda för dennes el-
ler dennes familjs personliga bruk,

4. av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person

som har förvärvat varorna genom arv eller testamente, om varorna är av-
sedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

1

Prop. 1998/99:127, bet. 1999/2000:SkU3, rskr. 1999/2000:64.

2

Senaste lydelse 1999:447. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 1999:1068

Utkom från trycket
den 13 december 1999

background image

2

SFS 1999:1068

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

5. som enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran från en en-

skild person i ett annat EG-land till en enskild person i Sverige, om varorna
är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk.

Regler om beskattning i vissa fall av införsel enligt första stycket 2 finns i

lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.