SFS 1999:1107 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

991107.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 31 a § lagen (1994:1563) om to-

baksskatt skall ha följande lydelse.

31 a §

2

Beskattningsmyndigheten får förelägga den som är eller kan antas

vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är an-
nan juridisk person än dödsbo att lämna uppgift, visa upp handling eller
lämna över en kopia av handling som rör rättshandling mellan den som före-
läggs och den med vilken han ingått rättshandlingen (kontrolluppgift). Före-
läggande får meddelas, om kontrolluppgiften har betydelse för kontroll av en
ansökan om återbetalning av skatt enligt 29 eller 30 §.

Om det finns särskilda skäl får även någon annan person än som avses i

första stycket föreläggas att lämna kontrolluppgift.

Ett föreläggande får förenas med vite om det finns anledning att anta att

det annars inte följs.

Bestämmelserna i 3 kap. 15–15 d §§ lagen (1984:151) om punktskatter

och prisregleringsavgifter gäller i fråga om föreläggande enligt första eller
andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999. I fråga om
den som är skyldig att föra räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen
(1979:141) skall 31 a § även därefter tillämpas i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50.

2

Senaste lydelse 1998:1678.

SFS 1999:1107

Utkom från trycket
den 15 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.