Lag (2022:156) om alkoholskatt

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2022:156
Departement: Finansdepartementet
Länk: Länk till register

1 kap. Innehåll, tillämpning, definitioner och förklaringar 
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §

1 kap. Innehåll, tillämpning, definitioner och förklaringar  
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §

2 kap. Skattepliktens omfattning och skattebelopp  
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §

3 kap. Godkännanden inom uppskovsförfarandet  
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 18 §, 19 §, 20 §, 21 §

4 kap. Flyttningar under uppskovsförfarandet  
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §

5 kap. Dokumenthantering vid flyttningar av varor under  uppskovsförfarandet  
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 18 §

6 kap. Distansförsäljning  
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §

7 kap. Förfarandet för beskattade varor  
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §

8 kap. Dokumenthantering vid flyttningar under förfarandet för  beskattade varor 
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §

9 kap. Skattskyldighet 
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 22 §, 23 §, 24 §, 25 §, 26 §, 27 §, 28 §, 29 §, 30 §

10 kap. Skattebefriade förbrukare 
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §

11 kap. Avdrag 
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §

12 kap. Återbetalning av skatt 
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §

13 kap. Övriga förfaranderegler, omprövning och överklagande. 
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §

2 kap. Skattepliktens omfattning och skattebelopp 
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §

3 kap. Godkännanden inom uppskovsförfarandet 
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 18 §, 19 §, 20 §, 21 §

4 kap. Flyttningar under uppskovsförfarandet 
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §

5 kap. Dokumenthantering vid flyttningar av varor under  uppskovsförfarandet 
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 18 §

6 kap. Distansförsäljning 
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §

7 kap. Förfarandet för beskattade varor 
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §

8 kap. Dokumenthantering vid flyttningar under förfarandet för  beskattade varor 
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §

9 kap. Skattskyldighet 
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 22 §, 23 §, 24 §, 25 §, 26 §, 27 §, 28 §, 29 §, 30 §

10 kap. Skattebefriade förbrukare 
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §

11 kap. Avdrag 
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §

12 kap. Återbetalning av skatt 
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §

13 kap. Övriga förfaranderegler, omprövning och överklagande 
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2022:156) om alkoholskatt

SFS nr:    

2022:156
 Departement/myndighet:    Finansdepartementet 
   Utfärdad:    2022-03-03 
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
 Källa:  Fulltext (Regeringskansliet) 


/Träder i kraft I:2023-02-13/

/6 kap. 2-4 §§, 7 kap. 5-11 §§, 13 kap. 12 § träder i kraft 2023-01-01/


1 kap. Innehåll, tillämpning, definitioner och förklaringar

Innehåll

1 §   I denna lag finns bestämmelser om beskattning av  alkoholvaror.

Lagens innehåll är uppdelat enligt följande.


1 kap. Innehåll, tillämpning, definitioner och förklaringar 


2 kap. Skattepliktens omfattning och skattebelopp 


3 kap. Godkännanden inom uppskovsförfarandet 


4 kap. Flyttningar under uppskovsförfarandet 


5 kap. Dokumenthantering vid flyttningar av varor under  uppskovsförfarandet 


6 kap. Distansförsäljning 


7 kap. Förfarandet för beskattade varor 


8 kap. Dokumenthantering vid flyttningar under förfarandet för  beskattade varor


9 kap. Skattskyldighet


10 kap. Skattebefriade förbrukare


11 kap. Avdrag


12 kap. Återbetalning av skatt


13 kap. Övriga förfaranderegler, omprövning och överklagande.

Lagens tillämpningsområde

2 §   Alkoholskatt ska betalas till staten enligt denna lag för  öl, vin, andra jästa drycker, mellanklassprodukter och  etylalkohol.

3 §   Genom denna lag genomförs rådets direktiv 92/83/EEG av den  19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för  punktskatter på alkohol och alkoholdrycker och rådets direktiv  92/84/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av  punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker. 

Vidare genomförs rådets direktiv (EU) 2020/262 av den  19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt såvitt  avser alkoholvaror.

Definitioner och förklaringar

Hänvisningar till KN-nr

4 §   Hänvisningar i denna lag till KN-nr avser Kombinerade  nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87  av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen  och om Gemensamma tulltaxan, i lydelsen enligt kommissionens  genomförandeförordning (EU) 2018/1602. 

Benämningar på vissa EU-rättsakter

5 §   I denna lag avses med
    - punktskattedirektivet: rådets direktiv (EU) 2020/262 av den  19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt, i den  ursprungliga lydelsen,
    - unionstullkodexen: Europaparlamentets och rådets förordning  (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en  tullkodex för unionen, i lydelsen enligt förordning (EU)  2016/2339.

Alkoholvara

6 §   Med alkoholvara avses i denna lag öl, vin, andra jästa  drycker, mellanklassprodukter och etylalkohol. 

Bestämmelser om vad som avses med öl, vin, andra jästa  drycker, mellanklassprodukter och etylalkohol finns i 2 kap.  2-6 §§. 

EU och EU-land samt tredjeland

7 §   Med EU eller ett EU-land avses de områden som tillhör  Europeiska unionens punktskatteområde enligt lagen (2022:157)  om Europeiska unionens punktskatteområde.

Med ett tredjeland avses länder och områden utanför detta  skatteområde.

Import

8 §   Med import avses varors övergång till fri omsättning i  enlighet med artikel 201 i unionstullkodexen.

Med import avses även införsel till EU av unionsvaror från  något av de territorier som anges i 2 § lagen (2022:157) om  Europeiska unionens punktskatteområde om de skyldigheter som  följer av tullagstiftningen vid sådan införsel har fullgjorts.

Otillåten införsel

9 §   Med otillåten införsel avses införsel till EU av varor som  inte har hänförts till förfarandet för övergång till fri  omsättning i enlighet med artikel 201 i unionstullkodexen och  för vilka en tullskuld i enlighet med artikel 79.1 i  unionstullkodexen har uppkommit eller skulle ha uppkommit om  varorna hade varit belagda med tull.

Med otillåten införsel avses även införsel till EU av  unionsvaror från något av de territorier som anges i 2 § lagen  om Europeiska unionens punktskatteområde om de skyldigheter  som följer av tullagstiftningen vid sådan införsel inte har  fullgjorts.

Export

10 §   Med export avses att en vara, direkt från Sverige eller  via ett annat EU-land, förs ut från EU.

Vissa tullrelaterade termer och uttryck

11 §   Med deklarant, tullskuld och unionsvara avses detsamma  som i artikel 5 i unionstullkodexen.

Med förfarandet för extern transitering avses förfarandet  enligt artikel 226.2 i unionstullkodexen, när förfarandet  används för punktskattepliktiga varor enligt artikel 189.4 i  kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den  28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets  förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende  vissa bestämmelser i unionens tullkodex.

Särskilda definitioner för förfarandet

12 §   I denna lag avses med
    - uppskovsförfarandet: det särskilda förfarande som innebär  att skattskyldighetens inträde skjuts upp vid tillverkning,  bearbetning, förvaring, lagring eller flyttning inom EU av  skattepliktiga alkoholvaror,
    - släppas för konsumtion: att alkoholvaror
    1. avviker från ett uppskovsförfarande,
    2. förvaras eller lagras utanför ramen för ett  uppskovsförfarande,
    3. tillverkas utanför ramen för ett uppskovsförfarande, 
    4. importeras utan att omedelbart efter importen hänföras till  ett uppskovsförfarande, eller
    5. är föremål för otillåten införsel,
    - beskattade varor: alkoholvaror som släppts för konsumtion i  ett EU-land,
    - förfarandet för beskattade varor: det förfarande som enligt  7 kap. ska användas vid flyttning av beskattade varor till,  från eller via ett annat EU-land,
    - det datoriserade systemet: det datoriserade system som avses  i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets beslut (EU)  2020/263 av den 15 januari 2020 om datorisering av uppgifter  om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor.


2 kap. Skattepliktens omfattning och skattebelopp

Innehåll

1 §   I detta kapitel finns bestämmelser om
    - skatt på öl (2 §),
    - skatt på vin (3 §),
    - skatt på andra jästa drycker (4 §),
    - skatt på mellanklassprodukter (5 §),
    - skatt på etylalkohol (6 §),
    - undantag från skatteplikt för vissa varor (7-9 §§), och
    - undantag från skatteplikt i vissa situationer (10-16 §§).

Skatt på öl

2 §   Skatt på öl tas ut per liter med 2,02 kronor för varje  volymprocent alkohol.

För öl med en alkoholhalt på högst 2,8 volymprocent tas skatt  ut med 0 kronor.

Med öl avses varor som hänförs till KN-nr 2203 om  alkoholhalten överstiger 0,5 volymprocent samt varor som  innehåller en blandning av öl och icke-alkoholhaltig dryck som  hänförs till KN-nr 2206 om alkoholhalten i blandningen  överstiger 0,5 volymprocent.

Skatt på vin

3 §   Skatt på vin tas ut per liter för
    - drycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte  4,5 volymprocent med 9,19 kronor,
    - drycker med en alkoholhalt som överstiger 4,5 men inte  7 volymprocent med 13,58 kronor,
    - drycker med en alkoholhalt som överstiger 7 men inte  8,5 volymprocent med 18,69 kronor,
    - drycker med en alkoholhalt som överstiger 8,5 men inte  15 volymprocent med 26,18 kronor, och
    - drycker med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte  18 volymprocent med 54,79 kronor. 

För vin med en alkoholhalt på högst 2,25 volymprocent tas  skatt ut med 0 kronor.

Med vin avses varor som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 om  alkoholhalten uppkommit enbart genom jäsning och 
    1. alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent men inte  15 volymprocent, eller 
    2. alkoholhalten överstiger 15 volymprocent men inte  18 volymprocent och vinet producerats utan tillsatser.

Skatt på andra jästa drycker

4 §   Skatt på andra jästa drycker tas ut per liter för
    - drycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte  4,5 volymprocent med 9,19 kronor,
    - drycker med en alkoholhalt som överstiger 4,5 men inte  7 volymprocent med 13,58 kronor,
    - drycker med en alkoholhalt som överstiger 7 men inte 8,5  volymprocent med 18,69 kronor, och
    - drycker med en alkoholhalt som överstiger 8,5 men inte  15 volymprocent med 26,18 kronor. 

För andra jästa drycker med en alkoholhalt på högst  2,25 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor.

Med andra jästa drycker avses varor som hänförs till KN-nr  2206 men som inte omfattas av skatteplikt enligt 2 § och  drycker som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 men som inte  omfattas av skatteplikt enligt 3 §, om
    1. alkoholhalten överstiger 1,2 men inte 10 volymprocent,  eller
    2. alkoholhalten överstiger 10 men inte 15 volymprocent och  alkoholhalten uteslutande har uppkommit genom jäsning.

Skatt på mellanklassprodukter

5 §   Skatt på mellanklassprodukter tas ut per liter för
    - drycker med en alkoholhalt som inte överstiger  15 volymprocent med 32,99 kronor, och
    - drycker med en alkoholhalt som överstiger 15 volymprocent  med 54,79 kronor.

Med mellanklassprodukter avses varor som hänförs till KN-nr  2204, 2205 och 2206 men som inte beskattas enligt 2-4 §§ och  vars alkoholhalt överstiger 1,2 men inte 22 volymprocent.

Skatt på etylalkohol

6 §   Skatt på etylalkohol tas ut med 516,59 kronor per liter  ren alkohol.

Med etylalkohol avses
    1. varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 om alkoholhalten  överstiger 1,2 volymprocent även om dessa ingår i en vara som  hänförs till ett annat KN-kapitel, och
    2. varor som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 om  alkoholhalten överstiger 22 volymprocent.

Undantag från skatteplikt för vissa varor

Fullständigt denaturerad alkohol

7 §   Alkoholskatt ska inte betalas för alkoholvaror som  distribueras i form av alkohol som är fullständigt denaturerad  i enlighet med kraven i det EU-land där den har släppts för  konsumtion om dessa krav blivit skriftligen anmälda och  godkända i föreskriven ordning. 

Om sådana varor flyttas till ett annat EU-land, ska de flyttas  under förfarandet för beskattade varor.

Delvis denaturerad alkohol i vissa produkter

8 §   Alkoholskatt ska inte betalas för alkohol som har  denaturerats i enlighet med ett EU-lands krav för det avsedda  ändamålet och som 
    1. ingår i produkter som inte är avsedda att ätas eller  drickas, eller 
    2. är motorbränsle.

Alkohol i livsmedel och läkemedel

9 §   Alkoholskatt ska inte betalas för alkoholvaror som
    1. ingår i vinäger som hänförs till KN-nr 2209, 
    2. ingår i läkemedel, 
    3. ingår i smakämnen för tillverkning av livsmedel och drycker  med en alkoholhalt som inte överstiger 1,2 volymprocent, eller 
    4. ingår direkt i livsmedel eller som ingrediens i  halvfabrikat för framställning av livsmedel, fyllda eller ej,  förutsatt att alkoholinnehållet i varje enskilt fall inte  överstiger 8,5 liter ren alkohol per 100 kilogram  chokladprodukter och 5 liter ren alkohol per 100 kilogram av  något annat livsmedel.

Undantag från skatteplikt i vissa situationer

Varor som förs in till Sverige för en enskild persons  personliga bruk

10 §   Alkoholskatt ska inte betalas för skattepliktiga  alkoholvaror som förs in till Sverige
    1. under sådana omständigheter att förutsättningar skulle  finnas att bevilja återbetalning av skatten enligt 12 kap.  10 §,
    2. av en enskild person som har förvärvat varorna i ett annat  EU-land och som själv transporterar dem till Sverige, om  varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga  bruk,
    3. som flyttgods av en enskild person eller i yrkesmässig  befordran för en enskild person som flyttar till Sverige, om  varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga  bruk,
    4. av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en  enskild person som har förvärvat varorna genom arv eller  testamente, om varorna är avsedda för dennes eller dennes  familjs personliga bruk, eller 
    5. som enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran  från en enskild person i ett annat EU-land till en enskild  person i Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller  dennes familjs personliga bruk.

11 §   Om en enskild person själv transporterar alkoholvaror i  större mängder än de som anges i andra stycket ska de vid en  bedömning enligt 10 § 2 inte anses vara avsedda för personligt  bruk, såvida inte personen kan visa att varorna i det enskilda  fallet är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga  bruk. Vid en sådan bedömning ska samtliga omständigheter i det  enskilda fallet beaktas.

De mängder som avses i första stycket är 
    - öl: 110 liter,
    - vin och andra jästa drycker: totalt 90 liter, varav högst  60 liter mousserande,
    - mellanklassprodukter: 20 liter,
    - etylalkohol: 10 liter.

Varor som fullständigt förstörts eller gått förlorade 

12 §   Alkoholskatt ska inte betalas för alkoholvaror som under  ett uppskovsförfarande
    1. blivit fullständigt förstörda eller oåterkalleligen gått  förlorade och därigenom blivit oanvändbara som  punktskattepliktiga varor på grund av oförutsedda händelser  eller force majeure, eller 
    2. blivit fullständigt förstörda under tillsyn av  Skatteverket.

13 §   Den som gör gällande att varorna fullständigt förstörts  eller oåterkalleligen gått förlorade ska på ett  tillfredsställande sätt visa detta för Skatteverket om  förstörelsen eller förlusten 
    1. har skett i Sverige, eller 
    2. upptäckts här och det inte går att fastställa var den  skett.

14 §   Bestämmelserna i 12 och 13 §§ gäller även beskattade  varor under flyttning från ett annat EU-land till mottagare i  Sverige om varorna flyttas
    1. under förfarandet för beskattade varor, eller
    2. genom distansförsäljning.

Om varor flyttas genom distansförsäljning ska undantaget  enligt 12 § 2 endast gälla 
    1. om varorna avsänds av en tillfälligt registrerad  distansförsäljare eller registrerad distansförsäljare enligt  6 kap. 2 eller 3 §, eller
    2. om mottagaren har fullgjort anmälningsskyldighet enligt  6 kap. 6 § eller deklarationsskyldighet enligt 26 kap. 37 §  skatteförfarandelagen (2011:1244).

15 §   Vid en partiell förlust till följd av varornas  beskaffenhet ska alkoholskatt inte betalas för det som gått  förlorat i den utsträckning förlusten understiger den  gemensamma tröskeln för partiella förluster av sådana varor,  om förlusten inträffar
    1. vid en flyttning under uppskovsförfarandet till eller från  en plats i ett annat EU-land,
    2. vid en flyttning under förfarandet för beskattade varor,  eller 
    3. vid en flyttning genom distansförsäljning. 

Med den gemensamma tröskeln för partiella förluster av en viss  vara avses den gemensamma tröskel som har fastställts av  Europeiska kommissionen med stöd av artikel 6.10 i  punktskattedirektivet.

16 §   Alkoholskatt ska inte heller betalas för det som gått  förlorat vid en partiell förlust till följd av varornas  beskaffenhet under uppskovsförfarandet i andra fall än vid en  flyttning till eller från en plats i ett annat EU-land. I  sådana fall tillämpas 13 §. 

Första stycket gäller även förluster vid flyttningar som  omfattas av 15 § men där det inte har fastställts någon  gemensam tröskel för partiella förluster för de aktuella  varorna.


3 kap. Godkännanden inom uppskovsförfarandet

Innehåll

1 §   I detta kapitel finns bestämmelser om 
    - upplagshavare och skatteupplag (2-9 §§),
    - registrerad varumottagare (10-15 §§),
    - tillfälligt registrerad varumottagare (16 §),
    - registrerad avsändare (17 §),
    - ansökan och beslut (18 §),
    - återkallelse av godkännande (19 §),
    - konkurs (20 §), och
    - jämkning av säkerhetsbelopp (21 §).

Upplagshavare och skatteupplag

Vem får godkännas som upplagshavare?

2 §   Som upplagshavare får den godkännas som i yrkesmässig  verksamhet i Sverige avser att 
    1. tillverka, bearbeta eller i större omfattning förvara eller  lagra skattepliktiga alkoholvaror, 
    2. för yrkesmässig försäljning till näringsidkare ta emot  skattepliktiga alkoholvaror som flyttats under  uppskovsförfarandet, 
    3. för försäljning till näringsidkare inom EU importera  skattepliktiga alkoholvaror, eller 
    4. bedriva verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om  exportbutiker. 

För godkännande som upplagshavare krävs att den som ansöker
    1. är lämplig som upplagshavare med hänsyn till sina  ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt, och 
    2. disponerar över ett utrymme i Sverige som kan godkännas som  skatteupplag. 

Den som godkänns som upplagshavare ska samtidigt godkännas som  registrerad avsändare.

Skatteupplag

3 §   Upplagshavares hantering av skattepliktiga alkoholvaror  ska, för att omfattas av ett uppskovsförfarande, ske i ett  godkänt skatteupplag. 

Ett utrymme som används som eller är avsett att användas som  bostad får inte godkännas som skatteupplag.

Lagerbokföring

4 §   En upplagshavare ska för varje skatteupplag löpande  bokföra varurörelser som rör skattepliktiga alkoholvaror och  regelbundet inventera lagret av sådana varor.

Krav vid mottagande av varor under uppskovsförfarandet

5 §   En upplagshavare som tar emot varor som flyttas under  uppskovsförfarandet ska göra det på det skatteupplag eller den  direkta leveransplats som angetts i ett sådant elektroniskt  administrativt dokumentet som avses i 5 kap. 4 §, ett sådant  ersättningsdokument som avses i 5 kap. 14 § eller, när det  gäller varor som omfattas av 4 kap. 11 §, ett följedokument  för transport av vinprodukter. Varor som flyttas till ett  skatteupplag ska vid mottagandet tas in i skatteupplaget.

Säkerhet för flyttning av varor under uppskovsförfarandet

6 §   En upplagshavare som avser att flytta varor under  uppskovsförfarandet enligt 4 kap. 3, 5 eller 6 § ska ställa  säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras  upplagshavaren i Sverige eller ett annat EU-land vid  flyttningen av varorna. 

Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttning  påbörjas och uppgå till ett belopp som motsvarar den  genomsnittliga skatten på de varor som upplagshavaren flyttar  under ett dygn. Vid beräkningen av genomsnittet ska hänsyn  bara tas till de dygn under ett år då flyttningar av  alkoholvaror sker enligt 4 kap. 3, 5 eller 6 §. Ställd  säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt  tid. Har en upplagshavare påförts skatt i ett annat EU-land  får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och  skatten inte har betalats i rätt tid.

7 §   Vid sådan flyttning enligt 6 § första stycket av varor  hänförliga till KN-nr 2207 som sker i bulk med fartyg eller  via rörledning, ska säkerhet ställas med ett belopp som  motsvarar 10 procent av skatten på dessa varor. Vid  beräkningen av genomsnittet enligt 6 § andra stycket ska i  dessa fall 10 procent av skatten på de varor som omfattas av  en sådan flyttning ingå i beräkningsunderlaget.

Säkerhet för betalning av skatt

8 §   Upplagshavare ska ställa säkerhet för betalning även av  den skatt som kan påföras upplagshavaren enligt 9 kap. 3 eller  4 §. Säkerheten ska som lägst uppgå till ett belopp som  motsvarar 10 procent av skatten på de varor som upplagshavaren  vid varje tidpunkt förvarar i sina skatteupplag. Säkerheten  får dock inte understiga ett belopp som motsvarar 75 procent  av det högsta belopp som en sådan beräkning medfört under de  tre senaste kalendermånaderna. Ställd säkerhet får tas i  anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid.

Säkerhet vid återkallelse av godkännande

9 §   Säkerheterna enligt 6 och 8 §§ ska kunna tas i anspråk  under minst sex månader från den dag beslutet om återkallelse  blir gällande, om godkännandet som upplagshavare återkallas.  Säkerheten enligt 6 § får efter återkallelsen sänkas till ett  belopp som motsvarar skatten på de varor för vilka flyttningen  ännu inte har avslutats enligt 4 kap. 9 §.

Registrerad varumottagare

10 §   Som registrerad varumottagare får den godkännas som avser  att i Sverige yrkesmässigt ta emot varor som flyttas enligt  ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land. För  godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd är  lämplig att vara registrerad varumottagare med hänsyn till  sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Ordinarie mottagningsplats

11 §   En registrerad varumottagare ska till Skatteverket ange  den adress där varumottagaren kommer att ta emot varor som  flyttas under uppskovsförfarandet (ordinarie  mottagningsplats).

Krav vid mottagande av varor under uppskovsförfarandet

12 §   Varor som flyttas under uppskovsförfarandet ska tas emot  på den registrerade varumottagarens ordinarie mottagningsplats  eller den direkta leveransplats som angetts i ett sådant  elektroniskt administrativt dokument som avses i 5 kap. 4 §,  ett sådant ersättningsdokument som avses i 5 kap. 14 § eller,  när det gäller varor som omfattas av 4 kap. 11 §, ett  följedokument för transport av vinprodukter.

Säkerhet

13 §   En registrerad varumottagare ska hos Skatteverket ställa  säkerhet för betalning av skatten på de varor som tas emot.  Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i  rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk av Skatteverket under minst  sex månader från den dag beslutet om återkallelse blir  gällande, om godkännandet som registrerad varumottagare  återkallas.

14 §   Säkerheten enligt 13 § ska som lägst uppgå till ett  belopp som motsvarar den genomsnittliga skatt som har  beslutats för
    1. de tolv senaste redovisningsperioder för vilka beslut om  skatt har fattats, eller 
    2. det lägre antal redovisningsperioder för vilka beslut om  skatt har fattats, om det ännu inte har fattats beslut för  tolv redovisningsperioder.

Vid beräkning av genomsnittet ska den sammanlagda skatt som  beslutats för redovisningsperioderna delas med det antal av  redovisningsperioderna för vilka skatt har beslutats till mer  än noll kronor. 

Om det belopp som säkerheten som lägst ska uppgå till vid en  sådan beräkning är noll kronor, ska säkerheten i stället som  lägst uppgå till ett belopp som vid varje tidpunkt motsvarar  skatten på de varor som då är under flyttning till  varumottagaren under uppskovsförfarandet.

15 §   Om den registrerade varumottagaren har en  redovisningsperiod för alkoholskatt som är ett beskattningsår,  ska säkerheten, i stället för vad som gäller enligt 14 §, som  lägst uppgå till ett belopp som motsvarar det högsta av 
    1. den skatt som beslutats för den senaste  redovisningsperioden, och 
    2. skatten på de varor som vid varje tidpunkt är under  flyttning till varumottagaren under uppskovsförfarandet.

Tillfälligt registrerad varumottagare

16 §   Som tillfälligt registrerad varumottagare får den  godkännas som avser att endast vid ett enstaka tillfälle i  Sverige yrkesmässigt ta emot varor som flyttas enligt ett  uppskovsförfarande från ett annat EU-land. Godkännandet ska i  dessa fall begränsas till att gälla mottagande av varor vid  denna särskilt angivna flyttning. 

En tillfälligt registrerad varumottagare ska till Skatteverket  ange den adress där varorna kommer att tas emot. 

Ett godkännande enligt första stycket ska ges när säkerhet  ställts för skatten på varorna. Säkerheten ska ställas hos  Skatteverket innan varorna flyttas från det andra EU-landet.  Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i  rätt tid.

Registrerad avsändare

17 §   Som registrerad avsändare får den godkännas som avser att  i Sverige yrkesmässigt avsända varor under ett  uppskovsförfarande vid varornas övergång till fri omsättning  enligt artikel 201 i unionstullkodexen eller, om det är fråga  om en unionsvara, vid den tidpunkt då skyldigheterna enligt  tullagstiftningen fullgjorts. För godkännande krävs att den  som ansöker om att bli godkänd är lämplig att vara registrerad  avsändare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och  omständigheterna i övrigt. 

Bestämmelserna om säkerhet för skatten i 6, 7 och 9 §§  tillämpas även på registrerad avsändare. Det som där sägs om  flyttningar under uppskovsförfarandet ska då avse flyttningar  enligt 4 kap. 4-6 §§.

Ansökan och beslut

18 §   Skatteverket beslutar i fråga om godkännande av  upplagshavare, registrerad varumottagare, tillfälligt  registrerad varumottagare, registrerad avsändare eller  skatteupplag efter särskild ansökan.

Återkallelse av godkännande

19 §   Godkännande av upplagshavare, registrerad varumottagare,  tillfälligt registrerad varumottagare, registrerad avsändare  eller skatteupplag får återkallas, om
    1. förutsättningarna för godkännande inte längre finns, 
    2. ställd säkerhet inte längre är godtagbar, eller 
    3. den som är godkänd begär det.

Om ett godkännande av upplagshavare återkallas omfattar  beslutet även godkännandet av dennes skatteupplag och  godkännandet som registrerad avsändare. 

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat  anges i beslutet.

Konkurs

20 §   Om en godkänd upplagshavare, registrerad varumottagare  eller tillfälligt registrerad varumottagare försätts i  konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är  skattskyldigt för varor för vilka skattskyldighet enligt  9 kap. 3, 4 eller 7 § inträder efter konkursbeslutet. 

Om sådana varor ägs av någon annan än konkursgäldenären och  varorna inte ingår i konkursen, är ägaren skattskyldig för  varorna i stället för konkursboet. Skattskyldigheten för  ägaren inträder vid den tidpunkt då skattskyldighet skulle ha  inträtt för upplagshavaren eller varumottagaren enligt 9 kap.  3, 4 eller 7 §. 

Kravet på säkerhet i 8 § gäller inte en upplagshavares  konkursbo.

Jämkning av säkerhetsbelopp

21 §   I de fall som avses i 8 och 13-15 §§ får Skatteverket  medge att säkerhet inte behöver ställas eller att den får  uppgå till ett lägre belopp än vad som följer av de  bestämmelserna, om det finns skäl till detta med hänsyn till  den skattskyldiges ekonomiska förhållanden eller andra  särskilda omständigheter.


4 kap. Flyttningar under uppskovsförfarandet

Innehåll

1 §   I detta kapitel finns bestämmelser om
    - när varor får flyttas under uppskovsförfarandet (2-6 §§),
    - krav på elektroniskt administrativt dokument och säkerhet  (7 §),
    - ytterligare krav vid import (8 §),
    - när en flyttning avslutas (9 §), och
    - flyttningar som påbörjas utanför Sverige (10 och 11 §§).

När får varor flyttas under uppskovsförfarandet?

2 §   Skattepliktiga alkoholvaror får flyttas under  uppskovsförfarandet endast i de fall som anges i 3-6 §§. 

För flyttningar som påbörjas i ett annat EU-land gäller dock  10 och 11 §§.

Flyttningar från ett skatteupplag

3 §   Under uppskovsförfarandet får skattepliktiga alkoholvaror  flyttas från ett skatteupplag till
    1. ett annat skatteupplag, 
    2. en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad  varumottagare i ett annat EU-land, 
    3. en plats där de skattepliktiga varorna lämnar EU,
    4. ett utförseltullkontor som samtidigt är avgångstullkontor  för förfarandet för extern transitering, eller 
    5. någon av följande mottagare: 
       a) en beskickning eller ett konsulat i ett annat EU-land, en  medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning  eller ett sådant konsulat,
       b) en internationell organisation med säte i ett annat EU- land, en medlemsstats ombud vid en sådan organisation eller en  person med tjänst hos eller uppdrag av en sådan organisation, 
       c) väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land än det dit  varorna flyttas och som deltar i en försvarsinsats för att  genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma  säkerhets- och försvarspolitiken, om varorna är avsedda för  styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med dem  eller för mässar och marketenterier, eller 
       d) väpnade styrkor som tillhör ett annat land än det dit  varorna flyttas och som är part i Nordatlantiska fördraget,  för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med dem  eller för mässar och marketenterier. 

Första stycket 5 gäller om varorna flyttas till en plats i ett  annat EU-land och endast i den omfattning frihet från  alkoholskatt gäller i det andra EU-landet.

Flyttningar från platsen för import

4 §   Under uppskovsförfarandet får skattepliktiga alkoholvaror  flyttas från platsen för import till någon av de destinationer  som avses i 3 § första stycket, om varorna avsänds av en  registrerad avsändare.

Flyttningar till en direkt leveransplats

5 §   Skattepliktiga alkoholvaror får även flyttas under  uppskovsförfarandet från ett skatteupplag eller platsen för  import till en annan plats än den som avses i 3 § första  stycket 1 eller 2 (direkt leveransplats), om denna plats i  förväg har anmälts till den behöriga myndigheten i  destinationsmedlemsstaten av den mottagande upplagshavaren  eller den registrerade varumottagaren.

Särskilda bestämmelser om flyttningar till fartyg och  luftfartyg

6 §   Skattepliktiga alkoholvaror får även flyttas under  uppskovsförfarandet från 
    1. ett skatteupplag eller platsen för import i ett annat EU- land till ett fartyg eller luftfartyg i Sverige, eller 
    2. ett skatteupplag eller platsen för import i Sverige till  ett fartyg eller luftfartyg i ett annat EU-land. 

Första stycket gäller bara om varorna enligt lagen (1999:446)  om proviantering av fartyg och luftfartyg eller nationell  lagstiftning i det EU-land där varorna tas emot, får tas emot  för skattebefriad förbrukning eller försäljning ombord på  fartyget eller luftfartyget.

Krav på elektroniskt administrativt dokument och säkerhet

7 §   För flyttning under uppskovsförfarandet krävs att de varor  som flyttas omfattas av 
    1. sådant elektroniskt administrativt dokument som avses i  5 kap. 4 § eller av sådant ersättningsdokument som avses i  5 kap. 14 §, och
    2. sådan säkerhet för skatten som avses i 3 kap. 6 eller 17 §.

Ytterligare krav vid import

8 §   Vid flyttning under uppskovsförfarandet från en plats för  import i Sverige ska deklaranten eller någon annan person som  är direkt eller indirekt involverad i fullgörandet av  tullformaliteter enligt artikel 15 i unionstullkodexen till  Tullverket lämna 
    1. det punktskattenummer som identifierar den registrerade  avsändaren för flyttningen,
    2. det punktskattenummer som identifierar den mottagare som  varorna sänds till, och
    3. bevis för att avsikten är att de importerade varorna ska  avsändas under uppskovsförfarandet. 

Första stycket gäller inte om platsen för import är en plats  som är godkänd som skatteupplag.

Om tulldeklaration för varorna ges in i ett annat EU-land med  stöd av ett tillstånd för centraliserad klarering enligt  artikel 179 i unionstullkodexen, får uppgifterna i första  stycket lämnas i tulldeklarationen i det andra EU-landet.

När avslutas en flyttning?

9 §   En flyttning under uppskovsförfarandet avslutas när  mottagaren har tagit emot varorna på en sådan destination som  avses i 3-6 §§. Vid export avslutas flyttningen när varorna  har lämnat EU. Vid en sådan flyttning som avses i 3 § första  stycket 4 avslutas flyttningen när varorna har hänförts till  förfarandet för extern transitering.

Flyttningar som påbörjas utanför Sverige

10 §   Alkoholvaror som flyttas enligt artiklarna 16-28 i  punktskattedirektivet, och där flyttningen inte har påbörjats  i Sverige, omfattas av bestämmelserna om flyttning under  uppskovsförfarandet i denna lag när varorna befinner sig på  svenskt territorium.

Varor som avsänds av mindre vinproducenter

11 §   Alkoholvaror som avsänds av en vinproducent i ett annat  EU-land anses flyttas under uppskovsförfarandet när varorna  befinner sig på svenskt territorium, om 
    1. den avsändande vinproducenten enligt nationella  bestämmelser med stöd av artikel 48 i punktskattedirektivet  undantas från kraven i artiklarna 14-31 i direktivet, 
    2. varorna flyttas under uppskovsförfarandet enligt de  nationella kraven i avsändarmedlemsstaten, och 
    3. varorna flyttas till en sådan destination som anges i  artikel 16 i punktskattedirektivet, med undantag för en sådan  som anges i artikel 16.1 a iii eller 16.1 a v. 

Den administrativa referenskod som enligt artikel 20.5 i  punktskattedirektivet ska följa varorna under flyttningen får  i de fall som avses i första stycket ersättas av ett  följedokument för transport av vinprodukter enligt  artikel 10.1 a iii i kommissionens delegerade förordning (EU)  2018/273 av den 11 december 2017 om komplettering av  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad  gäller ordningen för tillstånd för plantering av vinstockar,  vinodlingsregistret, följedokument och certifiering, register  över mottagna och avsända leveranser, obligatoriska  deklarationer, anmälningar och offentliggörande av anmäld  information, komplettering av Europaparlamentets och rådets  förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller relevanta kontroller  och sanktioner, ändring av kommissionens förordningar (EG)  nr 555/2008, (EG) nr 606/2009 och (EG) nr 607/2009 och om  upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 436/2009 och  kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/560. 

Kraven på mottagningsrapport i 5 kap. 10 § och 17 § första  stycket 3 och dokument enligt 5 kap. 16 § gäller inte vid  mottagande av varor som flyttats enligt första stycket.


5 kap. Dokumenthantering vid flyttningar av varor under  uppskovsförfarandet

Innehåll

1 §   I detta kapitel finns bestämmelser om
    - det datoriserade systemet (2-13 §§),
    - reservsystemet (14-17 §§), och
    - mottagande av varor från små vinproducenter (18 §).

Det datoriserade systemet

2 §   I det datoriserade systemet ska följande dokument och  uppgifter hanteras i samband med flyttningar under  uppskovsförfarandet: 
    1. elektroniska administrativa dokument enligt 4 § första  stycket, 
    2. administrativa referenskoder enligt 4 § tredje stycket, 
    3. uppgifter om ändrad destination enligt 6 §, 
    4. underrättelser enligt 8 § om att varor inte längre ska  föras ut från unionens tullområde, 
    5. mottagningsrapporter enligt 10 §, och 
    6. exportrapporter enligt 11 §. 

Bestämmelser om behandlingen av uppgifter i det datoriserade  systemet finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i  Skatteverkets beskattningsverksamhet. 

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt gäller  bestämmelserna i 14-16 §§. 

Bestämmelserna i 4-6, 8, 9, 14, 15 och 17 §§ om avsändande av  varor gäller upplagshavare och registrerade avsändare.

3 §   Den som upprättar ett elektroniskt administrativt  dokument, en mottagningsrapport eller en exportrapport via det  datoriserade systemet, ska kunna verifieras genom ett tekniskt  förfarande. 

Uppgifter som har lämnats för en juridisk person i det  datoriserade systemet ska anses ha lämnats av denne, om det  inte är uppenbart att uppgiftslämnaren saknat behörighet att  företräda den juridiska personen.

Elektroniskt administrativt dokument och administrativ  referenskod

4 §   Innan en sådan flyttning av varor som avses i 4 kap. 3-6 §§ påbörjas, ska avsändaren via det datoriserade systemet  lämna ett elektroniskt administrativt dokument till  Skatteverket. Avsändaren får återkalla dokumentet så länge  flyttningen av varorna inte har påbörjats. 

Skatteverket ska göra en elektronisk kontroll av dokumentet.

Är uppgifterna i dokumentet giltiga, ska Skatteverket tilldela  det en administrativ referenskod och meddela koden till  avsändaren. Är uppgifterna i dokumentet inte giltiga, ska  Skatteverket utan dröjsmål underrätta avsändaren om det.

Den administrativa referenskoden ska medfölja flyttningen

5 §   Avsändaren ska lämna den administrativa referenskoden till  den person som medför varorna eller, om ingen person medför  varorna, till transportören eller fraktföraren. Koden ska på  begäran kunna uppvisas för behörig myndighet under hela  varuflyttningen.

Ändrad destination

6 §   Den som har avsänt varor under ett uppskovsförfarande får  via det datoriserade systemet ändra flyttningens destination.  Den nya platsen eller mottagaren måste vara en sådan  destination som avses i 4 kap. 3 § första stycket 1, 2, 3  eller 4 eller en direkt leveransplats. 

Avsändaren ska för detta ändamål via det datoriserade systemet  lämna ett elektroniskt dokument om ändrad destination till  Skatteverket.

Den administrativa referenskoden ska lämnas till Tullverket  vid export

7 §   Om en exportdeklaration har getts in till Tullverket för  varor som omfattas av en flyttning under uppskovsförfarandet  till en destination som avses i 4 kap. 3 § första stycket 3  eller 4, ska deklaranten lämna den administrativa  referenskoden för de skattepliktiga varor som avses i  exportdeklarationen till Tullverket.

Underrättelse om att varor inte längre ska föras ut ur  unionens tullområde

8 §   Om varor har avsänts under uppskovsförfarandet till en  destination som avses i 4 kap. 3 § första stycket 3 eller 4  från en plats i Sverige, och Skatteverket får uppgifter från  Tullverket om att varorna inte längre ska föras ut ur unionens  tullområde, ska Skatteverket underrätta avsändaren om detta.

Om en exportdeklaration för varorna har getts in i ett annat  EU-land och Skatteverket från de behöriga myndigheterna i det  landet får en underrättelse om att varorna inte längre ska  föras ut ur unionens tullområde, ska Skatteverket utan  dröjsmål vidarebefordra denna underrättelse till avsändaren.

När en underrättelse enligt första eller andra stycket har  tagits emot ska avsändaren, beroende på vad som är lämpligt,  återkalla det elektroniska administrativa dokumentet enligt  4 § första stycket eller ändra flyttningens destination enligt  6 §.

Intyg om skattefrihet ska medfölja varor i vissa fall

9 §   Vid flyttning av varor till mottagare som avses i 4 kap.  3 § första stycket 5 ska varorna åtföljas av ett intyg om att  skattefrihet gäller för varorna i det andra EU-landet.

Mottagningsrapport

10 §   Den som på en sådan destination som avses i 4 kap. 3 §  första stycket 1, 2 eller 5 eller 5 § tar emot varor som  flyttats under ett uppskovsförfarande ska, utan dröjsmål och  senast inom fem dagar efter mottagandet, via det datoriserade  systemet lämna en rapport till Skatteverket om att varorna  tagits emot (mottagningsrapport).

Exportrapport

11 §   Vid flyttning till en sådan destination som avses i  4 kap. 3 § första stycket 3 ska Skatteverket, efter det att  ett intyg har tagits emot från Tullverket om att varorna har  lämnat EU, via det datoriserade systemet lämna en rapport om  att varorna har exporterats (exportrapport). 

Vid flyttning till en sådan destination som avses i 4 kap. 3 §  första stycket 4 ska Skatteverket, efter det att uppgifter  tagits emot från Tullverket om att varorna hänförts till  förfarandet för extern transitering, lämna en exportrapport  via det datoriserade systemet. 

Vid flyttning enligt 4 kap. 6 § första stycket 2 ska  Skatteverket, efter det att ett intyg har tagits emot från  Tullverket om att varorna tagits emot på fartyget eller  luftfartyget, via det datoriserade systemet lämna en rapport  om att flyttningen har avslutats. En sådan rapport ska lämnas  i form av en exportrapport.

Bevis om att flyttningen har avslutats

12 §   Mottagningsrapporter och exportrapporter utgör bevis på  att flyttningen har avslutats på en sådan destination som  avses i 4 kap. 3, 5 eller 6 §.

Om det inte har lämnats en mottagningsrapport genom det  datoriserade systemet, får Skatteverket intyga att varorna har  tagits emot om verket har tillfredsställande bevis för att  varorna har nått den angivna destinationen (alternativt  bevis). Skatteverket ska informera den behöriga myndigheten i  avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset.

När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EU-land  har tagit emot ett sådant alternativt bevis, ska Skatteverket  avsluta flyttningen i det datoriserade systemet.

13 §   Bestämmelserna i 12 § andra stycket gäller i tillämpliga  delar när en exportrapport inte kan utfärdas via det  datoriserade systemet. I ett sådant fall ska Tullverket lämna  ett intyg enligt 11 § till Skatteverket.

Reservsystemet

Ersättningsdokument

14 §   När det datoriserade systemet inte är tillgängligt får en  varuflyttning under uppskovsförfarandet påbörjas, om 
    1. varorna åtföljs av ett ersättningsdokument som innehåller  samma uppgifter som det elektroniska administrativa dokumentet  skulle ha innehållit om det hade kunnat upprättas, och 
    2. avsändaren genom att lämna in en kopia av  ersättningsdokumentet informerar Skatteverket om flyttningen  innan den påbörjas. 

Om avsändaren är förhindrad att fullgöra  informationsskyldigheten på det sätt som föreskrivs i första  stycket 2, får Skatteverket informeras på annat sätt innan  flyttningen påbörjas. I så fall ska en kopia av  ersättningsdokumentet lämnas in till Skatteverket snarast  möjligt efter det att flyttningen påbörjats. 

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, får  avsändaren på annat sätt informera Skatteverket om en sådan  ändring av destinationen som avses i 6 §. Informationen ska  lämnas till Skatteverket innan destinationen ändras.

15 §   När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska  avsändaren av en flyttning till en destination som avses i  4 kap. 3 § första stycket 3 eller 4 lämna en kopia av  ersättningsdokumentet till deklaranten.

Om en deklarant har gett in en exportdeklaration till  Tullverket som omfattar varor vilka följs av ett  ersättningsdokument, ska deklaranten lämna en kopia av det  eller de ersättningsdokument som avser varor som omfattas av  exportdeklarationen till Tullverket.

16 §   Om en mottagningsrapport inte kan lämnas inom den  tidsfrist som anges i 10 § på grund av att det datoriserade  systemet inte är tillgängligt, ska mottagaren i stället  rapportera att varorna tagits emot genom att lämna in ett  ersättningsdokument till Skatteverket. Dokumentet ska  innehålla samma uppgifter som mottagningsrapporten skulle ha  innehållit om den hade kunnat upprättas och ett intygande om  att flyttningen avslutats. 

Första stycket gäller även när den som tar emot varorna inte  fått ett elektroniskt administrativt dokument för den aktuella  varuflyttningen, på grund av att det datoriserade systemet  tidigare inte varit tillgängligt. 

Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar när det  inte går att lämna en exportrapport eller en underrättelse om  att varorna inte längre ska föras ut. I ett sådant fall ska  Skatteverket upprätta rapporten eller underrättelsen, efter  det att ett intyg enligt 11 § första eller tredje stycket  eller uppgifter enligt 8 § första stycket eller 11 § andra  stycket har tagits emot från Tullverket.

Åtgärder när det datoriserade systemet åter är tillgängligt

17 §   När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska  följande dokument och uppgifter snarast lämnas i systemet: 
    1. Den som avsänt varor enligt 4 kap. 3, 4, 5 eller 6 § ska  lämna ett elektroniskt administrativt dokument. 
    2. Den som ändrat flyttningens destination enligt 6 § ska  lämna uppgifter om denna åtgärd. 
    3. Den som tagit emot varor som flyttats enligt 4 kap. 3, 4, 5  eller 6 § ska lämna en mottagningsrapport. 
    4. Skatteverket ska lämna en exportrapport eller en  underrättelse om att varorna inte längre ska föras ut ur  unionens tullområde. 

En mottagnings- eller exportrapport eller en underrättelse om  att varorna inte längre ska föras ut ur unionens tullområde  ska dock inte lämnas via det datoriserade systemet förrän det  elektroniska administrativa dokumentet för den aktuella  varuflyttningen tagits emot via systemet. 

Så snart det har kontrollerats enligt 4 § att uppgifterna i  det elektroniska administrativa dokumentet är giltiga, ska  detta dokument ersätta ersättningsdokumentet enligt 14 §.

Mottagande av varor från små vinproducenter

18 §   Den som tar emot varor som flyttats enligt 4 kap. 11 §  från en vinproducent i ett annat EU-land ska underrätta  Skatteverket om mottagandet av varorna.


6 kap. Distansförsäljning

1 §   Med distansförsäljning avses att beskattade varor
    1. köps av någon som inte bedriver självständig ekonomisk  verksamhet, och
    2. avsänds eller transporteras direkt eller indirekt hit från  ett annat EU-land av en avsändare som bedriver en självständig  ekonomisk verksamhet eller av någon annan för dennes räkning.

/Rubriken träder i kraft I:2023-01-01/

Tillfälligt registrerad distansförsäljare

2 §    /Träder i kraft I:2023-01-01/  Den som avser att avsända varor genom distansförsäljning,  och som inte är registrerad distansförsäljare enligt 3 §, ska  innan varorna avsänds från det andra EU-landet anmäla sig till  Skatteverket för registrering som tillfälligt registrerad  distansförsäljare.

En sådan registrering ska avse en särskilt angiven flyttning  och ska göras bara om säkerhet ställts för den skatt som kan  påföras i Sverige eller ett annat EU-land för varorna. Ställd  säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt  tid. Har en tillfälligt registrerad distansförsäljare påförts  skatt i ett annat EU-land, får säkerheten tas i anspråk om  skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt  tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader  från den dag ett beslut om avregistrering av den tillfälligt  registrerade distansförsäljaren blir gällande.

/Rubriken träder i kraft I:2023-01-01/

Registrerad distansförsäljare

3 §    /Träder i kraft I:2023-01-01/  Den som avser att avsända varor genom distansförsäljning  vid mer än enstaka tillfällen får anmäla sig till Skatteverket  för registrering som registrerad distansförsäljare. En sådan  registrering ska göras om avsändaren
    1. har ställt säkerhet för skatten enligt 4 §,
    2. inte har obetalda belopp med mer än 2 000 kronor för  skatter och avgifter på skattekontot enligt 61 kap.  skatteförfarandelagen (2011:1244) vid en avstämning av detta,  och 
    3. inte har obetalda belopp för skatter, avgifter, böter eller  andra fordringar till staten som vid verkställighet enligt  utsökningsbalken handläggs i allmänt mål och som har  överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning.

4 §    /Träder i kraft I:2023-01-01/  En registrerad distansförsäljare ska ställa säkerhet för  betalning av den skatt som kan påföras distansförsäljaren för  varorna i Sverige eller ett annat EU-land. Säkerheten ska  ställas hos Skatteverket innan flyttningen påbörjas.  Säkerheten ska som lägst uppgå till ett belopp som vid varje  tidpunkt motsvarar skatten på de varor som är under flyttning  från den registrerade distansförsäljaren.

Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas  i rätt tid. Har en registrerad distansförsäljare påförts skatt  i ett annat EU-land, får säkerheten tas i anspråk om  skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt  tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader  från den dag beslutet om avregistrering blir gällande, om  distansförsäljaren avregistreras.

Avregistrering

5 §   Skatteverket ska avregistrera en tillfälligt registrerad  distansförsäljare när den aktuella flyttningen avslutats eller  om förutsättningarna för registrering inte längre finns.

Skatteverket får avregistrera en registrerad  distansförsäljare, om
    1. förutsättningarna för registrering inte längre finns,
    2. ställd säkerhet inte längre är godtagbar, eller 
    3. distansförsäljaren begär det. 

Ett beslut om avregistrering gäller omedelbart, om inte något  annat anges i beslutet.

Anmälningsskyldighet för mottagare vid distansförsäljning 

6 §   Den som avser att ta emot alkoholvaror som avsänds till  Sverige genom distansförsäljning från någon som varken är  tillfälligt registrerad distansförsäljare för den aktuella  flyttningen eller registrerad distansförsäljare, ska anmäla  flyttningen av varorna till Skatteverket innan varorna avsänds  från det andra EU-landet.


7 kap. Förfarandet för beskattade varor

Innehåll

1 §   I detta kapitel finns bestämmelser om
    - när förfarandet för beskattade varor ska användas (2 och  3 §§),
    - krav på elektroniskt förenklat administrativt dokument (4 §),
    - aktörer inom förfarandet för beskattade varor (5-12 §§),
    - när en flyttning påbörjas och avslutas (13 §), och
    - flyttningar som påbörjas utanför Sverige (14 §).

När ska förfarandet för beskattade varor användas?

2 §   Förfarandet för beskattade varor ska användas när  beskattade varor flyttas till eller förs in från ett annat EU- land om inte flyttningen 
    1. omfattas av undantag från skatt enligt 2 kap. 10 § eller  motsvarande bestämmelser i destinationsmedlemsstatens  lagstiftning, eller
    2. utgör distansförsäljning enligt 6 kap. 1 § eller  motsvarande bestämmelser i destinationsmedlemsstatens  lagstiftning.

Förfarandet för beskattade varor ska även användas när  beskattade varor ska flyttas till en plats i Sverige via ett  annat EU-land.

3 §   Förfarandet för beskattade varor behöver inte användas för  beskattade varor som för yrkesmässig försäljning ombord  förvaras på ett fartyg eller luftfartyg som går mellan Sverige  och ett annat EU-land, om varorna inte är till försäljning när  fartyget eller luftfartyget befinner sig på ett annat EU-lands  territorium än det land där varorna har beskattats.

Krav på elektroniskt förenklat administrativt dokument

4 §   För att en flyttning ska anses vara förenlig med kraven  för förfarandet för beskattade varor krävs att de varor som  flyttas omfattas av ett sådant elektroniskt förenklat  administrativt dokument som avses i 8 kap. 4 § eller av sådant  ersättningsdokument som avses i 8 kap. 10 §.

En flyttning under förfarandet för beskattade varor ska göras  mellan en certifierad avsändare eller tillfälligt certifierad  avsändare och en certifierad mottagare eller tillfälligt  certifierad mottagare.

Aktörer inom förfarandet för beskattade varor

/Rubriken träder i kraft I:2023-01-01/

Tillfälligt certifierad mottagare

5 §    /Träder i kraft I:2023-01-01/  Den som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot varor som  enligt 2 § ska flyttas under förfarandet för beskattade varor,  och som inte är certifierad mottagare enligt 7 §, ska anmäla  sig till Skatteverket för registrering som tillfälligt  certifierad mottagare. Även en enskild person som avser att ta  emot varor under förfarandet för beskattade varor ska anmäla  sig för registrering som tillfälligt certifierad mottagare.

En tillfälligt certifierad mottagare ska till Skatteverket  ange den adress där varorna kommer att tas emot.

6 §    /Träder i kraft I:2023-01-01/  En registrering som tillfälligt certifierad mottagare ska  begränsas till att gälla mottagandet av en särskilt angiven  flyttning.

En registrering ska göras när säkerhet ställts för den skatt  som kan påföras i Sverige eller ett annat EU-land vid  flyttningen eller mottagandet av varorna. Säkerheten ska  ställas hos Skatteverket innan varorna flyttas från det andra  EU-landet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt  inte betalas i rätt tid. Har en tillfälligt certifierad  mottagare påförts skatt i ett annat EU-land, får säkerheten  tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har  betalats i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader  från den dag ett beslut om avregistrering av den tillfälligt  certifierade mottagaren blir gällande.

/Rubriken träder i kraft I:2023-01-01/

Certifierad mottagare 

7 §    /Träder i kraft I:2023-01-01/  Den som avser att i Sverige yrkesmässigt, vid mer än  enstaka tillfällen, ta emot varor som enligt 2 § ska flyttas  under förfarandet för beskattade varor får anmäla sig till  Skatteverket för registrering som certifierad mottagare.

En sådan registrering ska göras om mottagaren 
    1. har ställt säkerhet för skatten enligt 8 §,
    2. har angett en ordinarie mottagningsplats enligt 9 §,
    3. inte har obetalda belopp med mer än 2 000 kronor för  skatter och avgifter på skattekontot enligt 61 kap.  skatteförfarandelagen (2011:1244) vid en avstämning av detta,  och 
    4. inte har obetalda belopp för skatter, avgifter, böter eller  andra fordringar till staten som vid verkställighet enligt  utsökningsbalken handläggs i allmänt mål och som har  överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning.

8 §    /Träder i kraft I:2023-01-01/  En certifierad mottagare ska ställa säkerhet för betalning  av den skatt som kan påföras mottagaren i Sverige eller ett  annat EU-land vid flyttningen eller mottagandet av varorna.  Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttningen  påbörjas. Säkerheten ska som lägst uppgå till ett belopp som  vid varje tidpunkt motsvarar skatten för de varor som är under  flyttning till den certifierade mottagaren.

Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas  i rätt tid. Har en certifierad mottagare påförts skatt i ett  annat EU-land får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är  befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader  från den dag beslutet om avregistrering blir gällande, om den  certifierade mottagaren avregistreras.

9 §    /Träder i kraft I:2023-01-01/  En certifierad mottagare ska till Skatteverket ange en  adress där mottagaren kommer att ta emot varor som flyttas  under förfarandet för beskattade varor (ordinarie  mottagningsplats). Den certifierade mottagaren får även ta  emot varor på en annan adress (alternativ mottagningsplats) om  Skatteverket har underrättats om denna innan flyttningen av  varorna påbörjas.

En certifierad mottagare som tar emot varor som flyttas under  förfarandet för beskattade varor ska göra det på den ordinarie  mottagningsplats eller alternativa mottagningsplats som  angetts i det förenklade elektroniska administrativa  dokumentet eller ersättningsdokumentet.

/Rubriken träder i kraft I:2023-01-01/

Tillfälligt certifierad avsändare

10 §    /Träder i kraft I:2023-01-01/  Den som avser att i Sverige yrkesmässigt avsända varor  som enligt 2 § ska flyttas under förfarandet för beskattade  varor, och som inte är certifierad avsändare enligt 11 §, ska  anmäla sig till Skatteverket för registrering som tillfälligt  certifierad avsändare. Även en enskild person som avser att  avsända varor under förfarandet för beskattade varor ska  anmäla sig för registrering som tillfälligt certifierad  avsändare.

En registrering som tillfälligt certifierad avsändare ska  begränsas till att gälla avsändandet av en särskilt angiven  flyttning.

En tillfälligt certifierad avsändare ska till Skatteverket  ange den adress från vilken varorna kommer att avsändas.

/Rubriken träder i kraft I:2023-01-01/

Certifierad avsändare

11 §    /Träder i kraft I:2023-01-01/  Den som avser att i Sverige yrkesmässigt, vid mer än  enstaka tillfällen, avsända varor som enligt 2 § ska flyttas  under förfarandet för beskattade varor får anmäla sig till  Skatteverket för registrering som certifierad avsändare. 

En certifierad avsändare ska till Skatteverket ange en adress  från vilken avsändaren kommer att avsända varor som flyttas  under förfarandet för beskattade varor (ordinarie  avsändningsplats). Den certifierade avsändaren får även  avsända varor från en annan adress (alternativ  avsändningsplats) om Skatteverket har underrättats om denna  innan flyttningen av varorna påbörjas.

En certifierad avsändare som avsänder varor som flyttas under  förfarandet för beskattade varor ska göra det från den  ordinarie avsändningsplats eller alternativa avsändningsplats  som angetts i det elektroniska förenklade administrativa  dokumentet eller ersättningsdokumentet.

Avregistrering

12 §   Skatteverket ska avregistrera en tillfälligt certifierad  mottagare eller en tillfälligt certifierad avsändare när den  aktuella flyttningen avslutats eller om förutsättningarna för  registrering inte längre finns.

Skatteverket får avregistrera en certifierad mottagare eller  certifierad avsändare, om
    1. förutsättningarna för registrering inte längre finns,
    2. ställd säkerhet inte längre är godtagbar när det gäller  mottagaren, eller
    3. mottagaren respektive avsändaren begär det. 

Ett beslut om avregistrering gäller omedelbart, om inte något  annat anges i beslutet.

När påbörjas och avslutas en flyttning?

13 §   En flyttning under förfarandet för beskattade varor  påbörjas när varorna lämnar
    1. den tillfälligt certifierade avsändaren, eller 
    2. den ordinarie eller alternativa avsändningsplats för den  certifierade avsändaren i avsändarmedlemsstaten som har  angetts i det elektroniska förenklade administrativa  dokumentet.

En flyttning under förfarandet för beskattade varor avslutas  när varorna tagits emot av
    1. den tillfälligt certifierade mottagaren, eller
    2. den certifierade mottagaren på den ordinarie eller  alternativa mottagningsplats för den certifierade mottagaren i  destinationsmedlemsstaten som har angetts i det elektroniska  förenklade administrativa dokumentet.

Flyttningar som påbörjas utanför Sverige

14 §   Beskattade varor som flyttas enligt artiklarna 33-42 i  punktskattedirektivet, och där flyttningen inte har påbörjats  i Sverige, omfattas av bestämmelserna om förfarandet för  beskattade varor i denna lag när varorna befinner sig på  svenskt territorium.


8 kap. Dokumenthantering vid flyttningar under förfarandet för  beskattade varor

Innehåll

1 §   I detta kapitel finns bestämmelser om
    - det datoriserade systemet (2-9 §§), och
    - reservsystemet (10-12 §§).

Det datoriserade systemet

2 §   I det datoriserade systemet ska följande dokument och  uppgifter hanteras i samband med flyttningar under förfarandet  för beskattade varor:
    1. elektroniska förenklade administrativa dokument enligt 4 §  första stycket,
    2. förenklade administrativa referenskoder enligt 4 § tredje  stycket,
    3. uppgifter om ändrad destination enligt 6 §, och 
    4. mottagningsrapporter enligt 7 §. 

Bestämmelser om behandlingen av uppgifter i det datoriserade  systemet finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i  Skatteverkets beskattningsverksamhet. 

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt gäller  bestämmelserna i 10 och 11 §§. 

Bestämmelserna i detta kapitel om certifierade avsändare och  certifierade mottagare gäller även tillfälligt certifierade  avsändare och tillfälligt certifierade mottagare.

3 §   Den som upprättar ett elektroniskt förenklat  administrativt dokument eller en mottagningsrapport via det  datoriserade systemet, ska kunna verifieras genom ett tekniskt  förfarande.

Uppgifter som har lämnats för en juridisk person i det  datoriserade systemet ska anses ha lämnats av denne, om det  inte är uppenbart att uppgiftslämnaren saknat behörighet att  företräda den juridiska personen.

Elektroniskt förenklat administrativt dokument och förenklad  administrativ referenskod

4 §   Innan en flyttning av varor under förfarandet för  beskattade varor påbörjas, ska den certifierade avsändaren via  det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt förenklat  administrativt dokument till Skatteverket.

Skatteverket ska göra en elektronisk kontroll av dokumentet.

Är uppgifterna i dokumentet giltiga, ska Skatteverket tilldela  det en förenklad administrativ referenskod och meddela koden  till den certifierade avsändaren. Är uppgifterna i dokumentet  inte giltiga, ska Skatteverket utan dröjsmål underrätta den  certifierade avsändaren om det.

Den förenklade administrativa referenskoden ska medfölja  flyttningen

5 §   Den certifierade avsändaren ska lämna den förenklade  administrativa referenskoden till den person som medför  varorna eller, om ingen person medför varorna, till  transportören eller fraktföraren. Koden ska på begäran kunna  uppvisas för behörig myndighet under hela varuflyttningen.

Ändrad destination

6 §   Den certifierade avsändaren får via det datoriserade  systemet ändra flyttningens destination. Den nya destinationen  får vara
    1. en annan mottagningsplats för den certifierade mottagaren i  samma EU-land som den ursprungliga mottagningsplatsen, eller
    2. avsändningsplatsen.

Den certifierade avsändaren ska för detta ändamål via det  datoriserade systemet lämna ett elektroniskt dokument om  ändrad destination till Skatteverket.

Mottagningsrapport

7 §   Vid mottagandet av varor som flyttats under förfarandet  för beskattade varor ska den certifierade mottagaren, utan  dröjsmål och senast inom fem dagar efter mottagandet, via det  datoriserade systemet lämna en rapport till Skatteverket om  att varorna tagits emot (mottagningsrapport).

8 §   Mottagningsrapporten utgör bevis på att varorna har tagits  emot av den certifierade mottagaren.

När Skatteverket tagit emot en mottagningsrapport ska verket,  efter det att den certifierade mottagaren har fullgjort alla  nödvändiga formaliteter, sända mottagningsrapporten till de  behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten. Den  mottagningsrapport som vidaresänds av Skatteverket ska anses  utgöra tillräckligt bevis för att den certifierade mottagaren  har fullgjort alla nödvändiga formaliteter och, i tillämpliga  fall och såvida varan inte är undantagen från punktskatt,  betalat all punktskatt i Sverige.

9 §   Om det inte har lämnats en mottagningsrapport genom det  datoriserade systemet, får Skatteverket intyga att varorna har  tagits emot om verket har tillfredsställande bevis för att  varorna har nått den angivna destinationen (alternativt  bevis). Skatteverket ska informera den behöriga myndigheten i  avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset.

När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EU-land  har tagit emot ett sådant alternativt bevis, ska Skatteverket  avsluta flyttningen i det datoriserade systemet.

Reservsystemet

Ersättningsdokument

10 §   När det datoriserade systemet inte är tillgängligt får  den certifierade avsändaren påbörja en varuflyttning under  förfarandet för beskattade varor, om
    1. varorna åtföljs av ett ersättningsdokument som innehåller  samma uppgifter som det elektroniska förenklade administrativa  dokumentet skulle ha innehållit om det hade kunnat upprättas,  och
    2. den certifierade avsändaren genom att lämna in en kopia av  ersättningsdokumentet informerar Skatteverket om flyttningen  innan den påbörjas.

Om den certifierade avsändaren är förhindrad att fullgöra  informationsskyldigheten på det sätt som föreskrivs i första  stycket 2, får Skatteverket informeras på annat sätt innan  flyttningen påbörjas. I så fall ska en kopia av  ersättningsdokumentet lämnas in till Skatteverket snarast  möjligt efter det att flyttningen påbörjats. 

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, får den  certifierade avsändaren på annat sätt informera Skatteverket  om en sådan ändring av destinationen som avses i 6 §.  Informationen ska lämnas till Skatteverket innan destinationen  ändras.

11 §   Om en mottagningsrapport inte kan lämnas inom den  tidsfrist som anges i 7 § på grund av att det datoriserade  systemet inte är tillgängligt, ska den certifierade mottagaren  i stället rapportera att varorna tagits emot genom att lämna  in ett ersättningsdokument till Skatteverket. Dokumentet ska  innehålla samma uppgifter som mottagningsrapporten skulle ha  innehållit om den hade kunnat upprättas och ett intygande om  att flyttningen avslutats.

Första stycket gäller även när den certifierade mottagaren  inte fått ett elektroniskt förenklat administrativt dokument  för den aktuella varuflyttningen, på grund av att det  datoriserade systemet tidigare inte varit tillgängligt.

Åtgärder när det datoriserade systemet åter är tillgängligt

12 §   När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska  följande dokument och uppgifter snarast lämnas i systemet: 
    1. Den certifierade avsändaren ska lämna ett elektroniskt  förenklat administrativt dokument.
    2. En certifierad avsändare som ändrat flyttningens  destination enligt 6 § ska lämna uppgifter om denna åtgärd.
    3. Den certifierade mottagaren ska lämna en  mottagningsrapport.

En mottagningsrapport ska dock inte lämnas via det  datoriserade systemet förrän det elektroniska förenklade  administrativa dokumentet för den aktuella varuflyttningen  tagits emot via systemet. 

Så snart det har kontrollerats att uppgifterna i det  elektroniska förenklade administrativa dokumentet är giltiga  ska detta dokument ersätta ersättningsdokumentet enligt 10 §.


9 kap. Skattskyldighet

Innehåll

1 §   I detta kapitel finns bestämmelser om
    - godkänd upplagshavare (2-5 §§),
    - registrerad varumottagare och tillfälligt registrerad  varumottagare (6 och 7 §§),
    - distansförsäljning (8-10 §§),
    - certifierad mottagare och tillfälligt certifierad mottagare  (11 och 12 §§),
    - import och otillåten införsel (13-15 §§),
    - tillverkning eller användning för annat ändamål (16-18 §§),
    - särskild skattskyldighet i vissa fall för varor för vilka  skatten inte har redovisats eller påförts (19-21 §§),
    - vissa särskilda undantag (22-24 §§), och
    - beskattning vid oegentligheter (25-30 §§).

Godkänd upplagshavare 

2 §   Skattskyldig är den som i egenskap av godkänd  upplagshavare enligt 3 kap. 2 § hanterar alkoholvaror enligt  uppskovsförfarandet.

3 §   Skattskyldigheten inträder när
    1. skattepliktiga varor tas ut från ett skatteupplag utan att  flyttas enligt 4 kap. 3 och 5-7 §§, 
    2. skattepliktiga varor tas emot på en direkt leveransplats,
    3. skattepliktiga varor tas i anspråk i skatteupplaget eller  lagerbrister uppkommer, eller 
    4. godkännandet av skatteupplaget återkallas.

4 §   Skattskyldigheten inträder även när varor som flyttats  under uppskovsförfarandet tas emot av upplagshavaren, om 
    1. varorna tas emot på en plats i direkt anslutning till det  skatteupplag som anges i det elektroniska administrativa  dokumentet eller ersättningsdokumentet,
    2. mottagandet av varorna accepteras genom en  mottagningsrapport enligt 5 kap. 10 § eller genom ett  ersättningsdokument enligt 5 kap. 16 §, och 
    3. varorna inte tas in i skatteupplaget.

5 §   Skattskyldighet enligt 3 § 3 gäller inte i fråga om varor  som 
    1. har tagits i anspråk för tillverkning av skattepliktiga  alkoholvaror, eller
    2. uteslutande har använts för provning av varornas kvalitet i  skatteupplaget.

Registrerad varumottagare och tillfälligt registrerad  varumottagare

6 §   Skattskyldig är den som i egenskap av registrerad  varumottagare enligt 3 kap. 10 § eller tillfälligt registrerad  varumottagare enligt 3 kap. 16 § tar emot alkoholvaror som  flyttats under uppskovsförfarandet.

7 §   Skattskyldigheten inträder vid mottagandet av  skattepliktiga varor.

Distansförsäljning

8 §   Skattskyldig är den som i egenskap av tillfälligt  registrerad distansförsäljare enligt 6 kap. 2 § eller  registrerad distansförsäljare enligt 6 kap. 3 § avsänder  alkoholvaror genom distansförsäljning.

Skattskyldigheten omfattar även varor som avsänts enligt  första stycket men där skattskyldigheten inträder först efter  avregistreringen av den tillfälligt registrerade  distansförsäljaren eller den registrerade distansförsäljaren.

9 §   Mottagaren av varor som avsänts till Sverige genom  distansförsäljning ska vara skattskyldig för varorna i stället  för avsändaren, om avsändaren inte vid avsändandet är  registrerad som tillfälligt registrerad distansförsäljare för  den aktuella flyttningen enligt 6 kap. 2 § eller registrerad  distansförsäljare enligt 6 kap. 3 §.

10 §   Skattskyldigheten för distansförsäljaren inträder när de  skattepliktiga varorna tas emot av mottagaren. 

Skattskyldigheten för mottagaren inträder när de  skattepliktiga varorna förs in till Sverige.

Certifierad mottagare och tillfälligt certifierad mottagare

11 §   Skattskyldig är den som i egenskap av tillfälligt  certifierad mottagare enligt 7 kap. 5 § eller certifierad  mottagare enligt 7 kap. 7 § tar emot alkoholvaror som flyttats  enligt förfarandet för beskattade varor.

Skattskyldig enligt första stycket är även den som efter  avregistrering tar emot varor för vilka denne var tillfälligt  certifierad mottagare eller certifierad mottagare vid den  tidpunkt då det elektroniska förenklade administrativa  dokumentet för flyttningen utfärdades.

12 §   Skattskyldigheten inträder vid mottagandet av  skattepliktiga varor.

Import och otillåten införsel

13 §   Skattskyldig för import eller otillåten införsel av  skattepliktiga varor till Sverige är deklaranten eller varje  annan person enligt artikel 77.3 i unionstullkodexen och, vid  otillåten införsel, varje annan person som är involverad i den  otillåtna införseln. 

Skattskyldig vid import eller otillåten införsel av en  unionsvara till Sverige är deklaranten eller varje annan  person som hade varit skyldig att betala tull enligt  artikel 77.3 i unionstullkodexen om varan hade varit belagd  med tull och, vid otillåten införsel, varje annan person som  är involverad i den otillåtna införseln.

14 §   Skattskyldigheten inträder vid den tidpunkt då tullskuld  uppkommer i Sverige enligt tullagstiftningen, eller skulle ha  uppkommit om varan hade varit belagd med tull. 

Om tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha  uppkommit om varan hade varit belagd med tull, till följd av  att en tulldeklaration ges in i det landet med stöd av ett  sådant tillstånd för centraliserad klarering som avses i  artikel 179 i unionstullkodexen, inträder skattskyldigheten  vid den tidpunkt då tullskuld uppkommer eller skulle ha  uppkommit i det andra EU-landet.

15 §   Skattskyldighet vid import gäller inte i fråga om varor  som från platsen för import avsänds av en registrerad  avsändare och flyttas enligt 4 kap. 4-7 §§.

Skattskyldighet vid otillåten införsel gäller inte i fråga om  varor för vilka tullskulden har upphört i enlighet med  artikel 124.1 e, f, g eller k i unionstullkodexen. Vid  otillåten införsel av unionsvaror ska det som sägs i första  meningen tillämpas som om varan hade varit belagd med tull.

Tillverkning eller användning för annat ändamål

16 §   Skattskyldig är den som
    1. i Sverige utanför ett skatteupplag
       a) tillverkar mellanklassprodukter eller etylalkohol, eller 
       b) yrkesmässigt tillverkar öl, vin eller andra jästa drycker, 
    2. använder varor som förvärvats skattefritt för annat ändamål  än det som var förutsättningen för skattefriheten, eller 
    3. använder varor som vid införsel till landet undantagits  från skatteplikt enligt 2 kap. 10 § för annat ändamål än det  som var förutsättningen för att varorna undantogs från  skatteplikt. 

Varor som har förvärvats skattefritt och som går förlorade ska  vid tillämpningen av första stycket 2 anses ha använts för  annat ändamål än det som var förutsättningen för  skattefriheten.

17 §   Skattskyldigheten inträder för
    1. den som är skattskyldig enligt 16 § första stycket 1, när  varorna tillverkas, 
    2. den som är skattskyldig enligt 16 § första stycket 2 eller  3, när varorna används för annat än avsett ändamål.

18 §   Skattskyldighet enligt 16 § första stycket 2 gäller inte  i fråga om varor som 
    1. förvärvats skattefritt enligt 23 § och som blivit  fullständigt förstörda genom oförutsedda händelser eller force  majeure,
    2. förvärvats skattefritt enligt 10 kap. 1 § eller 11 kap. 2 §  första stycket 2 och som blivit fullständigt förstörda under  tillsyn av Skatteverket.

Särskild skattskyldighet i vissa fall för varor för vilka  skatten inte har redovisats eller påförts 

19 §   Skattskyldig är den som förvarar eller lagrar  skattepliktiga alkoholvaror utanför ett uppskovsförfarande  utan att skatten för varorna har redovisats eller påförts i  Sverige.

En sådan skattskyldighet gäller inte för
    1. den som är skattskyldig för varorna enligt 2, 6, 8, 9, 11,  13 eller 16 §, eller 
    2. den som före tidpunkten för redovisning av skatten,  förvarar eller lagrar varor för vilka skattskyldighet har  inträtt enligt 3, 4, 7, 10, 12, 14 eller 17 §, om denne har  skälig anledning att anta att skatten för varorna kommer att  redovisas.

20 §   Skattskyldigheten inträder vid den tidpunkt då varorna  kom att förvaras eller lagras utanför ett uppskovsförfarande. 

För den som omfattas av undantag från skattskyldighet enligt  19 § andra stycket 2 inträder skattskyldigheten när undantaget  från skattskyldighet upphör.

21 §   Om den som är skattskyldig enligt 19 § visar att skatt  därefter har påförts eller redovisats för samma varor med  anledning av att varorna beskattats enligt någon annan  bestämmelse i detta kapitel, eller om detta framkommer på  annat sätt, ska Skatteverket besluta om befrielse från den  skatt på varorna som har beslutats enligt 19 §.

Vissa särskilda undantag 

Varor för yrkesmässig försäljning ombord på fartyg och  luftfartyg

22 §   Bestämmelserna i 11 och 19 §§ gäller inte den som  förvarar beskattade varor för yrkesmässig försäljning ombord  på ett fartyg eller luftfartyg som går mellan Sverige och ett  annat EU-land, för de varor som inte är till försäljning när  fartyget eller luftfartyget befinner sig på ett annat EU-lands  territorium än det land där varorna har beskattats.

Proviantering 

23 §   Den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om  proviantering av fartyg och luftfartyg får, i enlighet med vad  som anges i tillståndet, ta emot alkoholvaror utan skatt 
    1. för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa  till en utländsk ort, eller 
    2. för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa  till ett tredjeland. 

Första stycket gäller bara om alkoholvarorna tas emot 
    1. från en upplagshavare i Sverige, eller 
    2. under uppskovsförfarandet från ett skatteupplag eller en  plats för import i ett annat EU-land.

Alkoholvaror som omhändertagits av Tullverket

24 §   Om beskattade alkoholvaror för vilka skattskyldighet  inträtt enligt denna lag har omhändertagits av Tullverket  enligt 2 kap. 9 § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av  transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och  energiprodukter och Tullverket därefter har beslutat att inte  lämna ut varorna enligt 2 kap. 16 § första stycket samma lag,  ska Skatteverket besluta om befrielse från skatten på varorna.

Första stycket gäller bara om beslut om skatt för varorna har  fattats av Skatteverket.

Beskattning vid oegentligheter

Varor som flyttas under uppskovsförfarandet

25 §   Om varor som flyttas under ett uppskovsförfarande inte  når angiven destination på grund av en oegentlighet som  innebär att varorna släpps för konsumtion, ska varorna  beskattas här i landet om oegentligheten har 
    1. begåtts i Sverige, eller 
    2. upptäckts här, och det inte går att fastställa var  oegentligheten har begåtts.

Skattskyldig ska vara
    1. den som ställt säkerhet för skatten under flyttningen,  eller 
    2. någon annan person, om denne medverkat i den otillåtna  avvikelsen från uppskovsförfarandet och varit medveten om  eller rimligen borde ha varit medveten om att avvikelsen var  otillåten. 

Ett beslut om skatt för en viss flyttning av varor ska avse  endast en skattskyldig. Om det inte finns skäl för annat ska  beslutet om skatt avse den eller en av dem som ställt säkerhet  för flyttningen. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som  gällde vid den tidpunkt då varorna släpptes för konsumtion.

26 §   Om varor som flyttas under ett uppskovsförfarande inte  når angiven destination och ingen oegentlighet som innebär att  varorna släpps för konsumtion har konstaterats under  flyttningen, ska en oegentlighet ändå anses ha begåtts här i  landet och varorna beskattas här, om 
    1. varorna avsänts från ett skatteupplag eller en importplats  i Sverige, och
    2. det inte inom fyra månader från den tidpunkt då flyttningen  inleddes enligt 4 kap. 3, 4, 5 eller 6 § på ett  tillfredsställande sätt visas 
       a) att flyttningen har avslutats i enlighet med 4 kap. 9 §  eller motsvarande reglering i destinationsmedlemsstatens  lagstiftning, eller 
       b) på vilken plats oegentligheten har begåtts. 

Skatten ska betalas av den som ställt säkerhet för skatten  under flyttningen. Skatten ska tas ut enligt den skattesats  som gällde vid den tidpunkt då flyttningen inleddes.

Varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor eller  som har avsänts av en distansförsäljare

27 §   Om varor, som flyttas till eller via Sverige under  förfarandet för beskattade varor eller som har avsänts från  ett annat EU-land av en i destinationsmedlemsstaten  registrerad distansförsäljare, inte når angiven mottagare ska  varorna beskattas här om det beror på en oegentlighet som har
    1. begåtts i Sverige, eller 
    2. upptäckts här, och det inte går att fastställa var  oegentligheten har begåtts.

Skattskyldig ska vara
    1. den som ställt säkerhet för skatten, eller
    2. någon annan person, om denne medverkat i oegentligheten.

Ett beslut om skatt för en viss flyttning av varor ska avse  endast en skattskyldig. Om det inte finns skäl för annat ska  beslutet om skatt avse den eller en av dem som ställt säkerhet  för flyttningen. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som  gällde vid den tidpunkt då oegentligheten begicks respektive  upptäcktes.

Flyttningar som inte omfattas av elektroniskt förenklat  administrativt dokument

28 §   En oegentlighet vid flyttning av beskattade varor anses  föreligga om varor flyttas till eller via Sverige utan att  uppfylla kravet för varor som ska flyttas under förfarandet  för beskattade varor på att omfattas av ett elektroniskt  förenklat administrativt dokument eller ersättningsdokument.

Om det föreligger en sådan oegentlighet i fråga om varor som  förts in i Sverige, ska de beskattas här i landet.

Skattskyldig ska vara
    1. den som för in eller tar emot varorna från det andra EU- landet, eller
    2. någon annan person, om denne medverkat i oegentligheten. 

Ett beslut om skatt för en viss flyttning av varor ska avse  endast en skattskyldig. Om det inte finns skäl för annat ska  beslutet om skatt avse den som för in eller tar emot varorna.  Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den  tidpunkt då varorna fördes in i landet.

Undantag från skatt

29 §   Bestämmelserna i 2 kap. 12 § 1, 13, 15 och 16 §§ om  undantag från skatt ska tillämpas även vid beskattning enligt  25-28 §§.

Särskilt ansvar för betalning

30 §   Den som omfattas av 25 § andra stycket, 27 § andra  stycket eller 28 § tredje stycket, men som inte omfattas av  Skatteverkets beslut om skatt enligt 13 kap. 4 § för den  aktuella flyttningen, får beslutas vara skyldig att  tillsammans med den som beslutet om skatt gäller betala det  belopp som denne gjorts ansvarig för.

Beslut om ansvar får inte fattas om statens fordran mot den  som beslutet om skatt gäller har preskriberats.


10 kap. Skattebefriade förbrukare

Godkännande som skattebefriad förbrukare

1 §   Som skattebefriad förbrukare får den godkännas som
    1. använder alkoholvaror
       a) som en del av tillverkningsprocessen av sådana produkter  som anges i 2 kap. 8 och 9 §§, 
       b) vid tillverkningen av andra produkter än som avses i a,  under förutsättning att slutprodukten inte innehåller alkohol,  eller 
       c) för vetenskapligt ändamål, och 
    2. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och  omständigheterna i övrigt är lämplig som skattebefriad  förbrukare. 

Alkohol anses vara använd som en del av tillverkningsprocessen  enligt första stycket 1 a dels när alkoholen har införlivats i  produkten, dels när den används för underhåll och rengöring av  tillverkningsutrustning som används i tillverkningsprocessen.

2 §   Ett godkännande enligt 1 § får meddelas för en viss tid  eller tills vidare. Ett godkännande tills vidare får meddelas  den som tidigare hanterat obeskattade alkoholvaror utan  anmärkning. Ett godkännande får förenas med villkor. 

Den som godkänts som skattebefriad förbrukare får från en  upplagshavare ta emot alkoholvaror utan skatt.

3 §   Skatteverket beslutar i fråga om godkännande av  skattebefriad förbrukare efter särskild ansökan.

4 §   En skattebefriad förbrukare ska löpande bokföra mottagande  och förbrukning av obeskattade varor och på lämpligt sätt se  till att det finns underlag för kontroll av att varor som  tagits emot utan skatt använts för det ändamål som var  förutsättning för skattefriheten.

Återkallelse av godkännande

5 §   Godkännande av skattebefriad förbrukare får återkallas, om
    1. förutsättningarna för godkännande inte längre finns, 
    2. alkoholvaror används för annat ändamål än som anges i  godkännandet,
    3. förbrukaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 4 §,
    4. förbrukaren inte medverkar vid revision enligt  skatteförfarandelagen (2011:1244), eller 
    5. förbrukaren begär det. 

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat  anges i beslutet.


11 kap. Avdrag

1 §   En upplagshavare får göra avdrag för skatt på alkoholvaror  för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt  och som förts in i upplagshavarens skatteupplag.

Avdrag vid användning och leverans i vissa fall

2 §   En upplagshavare får göra avdrag för skatt på alkoholvaror
    1. som har använts 
       a) som en del av en tillverkningsprocess för sådana produkter  som anges i 2 kap. 8 och 9 §§, 
       b) vid tillverkningen av andra produkter än de som avses i a,  under förutsättning att slutprodukten inte innehåller alkohol,  eller 
       c) för vetenskapligt ändamål, 
    2. som har levererats till 
       a) universitet eller högskola för vetenskapligt ändamål, eller 
       b) sjukhus eller apotek för medicinskt ändamål, eller 
    3. som har tagits emot av en skattebefriad förbrukare i  enlighet med vad som framgår av dennes godkännande. 

Alkohol anses vara använd som en del av tillverkningsprocessen  enligt första stycket 1 a dels när alkoholen har införlivats i  produkten, dels när den används för underhåll och rengöring av  tillverkningsutrustning som används i tillverkningsprocessen.

3 §   En registrerad varumottagare, som har godkänts som  skattebefriad förbrukare enligt 10 kap. 1 §, får göra avdrag  för skatt på alkoholvaror som använts 
    1. för framställning av sådana produkter som anges i 2 kap. 8  och 9 §§,
    2. i en tillverkningsprocess förutsatt att slutprodukten inte  innehåller alkohol, eller
    3. för vetenskapligt ändamål.

Avdrag i samband med proviantering och exportbutiker

4 §   En upplagshavare får göra avdrag för skatt på alkoholvaror 
    1. som har tagits emot för förbrukning ombord på fartyg eller  luftfartyg på resa till en utländsk ort av någon som har  tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg  och luftfartyg, eller
    2. som har tagits emot för försäljning ombord på fartyg eller  luftfartyg på resa till ett tredjeland av någon som har  tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och  luftfartyg.

5 §   Upplagshavare som bedriver verksamhet i exportbutik enligt  lagen (1999:445) om exportbutiker får göra avdrag för skatt på  alkoholvaror som levererats till resande som kan uppvisa en  färdhandling för resa till ett tredjeland. Avdrag medges dock  högst med vad som enligt 4 § lagen om exportbutiker får säljas  till varje resande.


12 kap. Återbetalning av skatt

Innehåll

1 §   I detta kapitel finns bestämmelser om
    - återbetalning för varor som oegentlighetsbeskattats i  Sverige (2 §),
    - återbetalning för varor som flyttats till ett annat EU-land  (3-5 §§),
    - återbetalning vid export (6 §),
    - återbetalning för varor som använts för vissa skattebefriade  ändamål (7 §),
    - återbetalning för varor som omhändertagits av Tullverket  (8 §),
    - formkrav på en ansökan om återbetalning (9 §), och
    - återbetalning för vissa skattebefriade subjekt (10 §).

Återbetalning för varor som oegentlighetsbeskattats i Sverige 

2 §   Har en vara beskattats enligt 9 kap. 25, 26, 27 eller 28 §  och visar den skattskyldige att varan inom tre år efter det  att flyttningen påbörjades har beskattats i enlighet med  artikel 9 eller 46 i punktskattedirektivet i ett annat EU- land, ska den skatt som betalats i Sverige betalas tillbaka,  om det andra EU-landets skatteanspråk är befogat. 

En ansökan om återbetalning enligt första stycket ska ges in  till Skatteverket inom ett år efter det att beslutet om skatt  i det andra EU-landet fått laga kraft.

Återbetalning för varor som flyttats till ett annat EU-land 

Varor som har flyttats under förfarandet för beskattade varor

3 §   Om skatt har betalats i Sverige för varor och varorna  därefter flyttats till ett annat EU-land under förfarandet för  beskattade varor, ska Skatteverket efter ansökan besluta om  återbetalning av skatten. 

Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan  avser har betalats i Sverige. Ett beslut om återbetalning får  fattas först efter det att Skatteverket har tagit emot en  sådan mottagningsrapport som avses i 8 kap. 7 och 8 §§ eller  tagit emot och godtagit ett sådant alternativt bevis som avses  i 8 kap. 9 §.

Varor som har varit föremål för distansförsäljning

4 §   Om skatt har betalats i Sverige för varor och varorna  därefter flyttats till ett annat EU-land genom  distansförsäljning, ska Skatteverket efter ansökan besluta om  återbetalning av skatten.

Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan  avser har betalats i Sverige och att varorna beskattats i  destinationsmedlemsstaten. Återbetalning enligt denna paragraf  beviljas inte om 5 § är tillämplig.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket ska omfatta ett  kalenderkvartal och ska lämnas in till Skatteverket inom tre  år efter kvartalets utgång.

Varor som har varit föremål för oegentlighetsbeskattning i ett  annat EU-land

5 §   Om skatt har betalats i Sverige för varor i andra fall än  i 2 § och varorna därefter flyttats till ett annat EU-land  under sådana förhållanden att varorna beskattats där i  enlighet med artikel 46 i punktskattedirektivet, ska  Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av  skatten. 

Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan  avser har betalats i Sverige och att varorna har beskattats i  ett annat EU-land.

En ansökan om återbetalning enligt första stycket ska ges in  till Skatteverket inom ett år efter det att beslutet om skatt  i det andra EU-landet fått laga kraft.

Återbetalning vid export 

6 §   Om skatt har betalats i Sverige för varor som sedan  exporterats, ska Skatteverket efter ansökan besluta om  återbetalning av skatten. 

Ansökan om återbetalning enligt första stycket ska omfatta ett  kalenderkvartal och ska lämnas in till Skatteverket inom tre  år efter kvartalets utgång. Återbetalning beviljas inte för  skattebelopp som för kalenderkvartalet understiger  1 500 kronor.

Återbetalning för varor som använts för vissa skattebefriade  ändamål

7 §   Om skattepliktiga varor använts för ändamål som avses i  11 kap. 2 § första stycket 1 av någon som inte är  upplagshavare eller skattebefriad förbrukare, ska Skatteverket  efter ansökan besluta om återbetalning av skatten. 

Ansökan om återbetalning enligt första stycket ska omfatta ett  kalenderkvartal och ska lämnas in till Skatteverket inom tre  år efter kvartalets utgång. Återbetalning beviljas inte för  skattebelopp som för kalenderkvartalet understiger  1 500 kronor. Ansökan ska åtföljas av dokumentation som  styrker användningen.

Återbetalning för varor som omhändertagits av Tullverket

8 §   Om skatt har betalats till Skatteverket för alkoholvaror  och Tullverket därefter har beslutat att inte lämna ut varorna  enligt 2 kap. 16 § första stycket lagen (1998:506) om  punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror,  tobaksvaror och energiprodukter, ska Skatteverket efter  ansökan besluta om återbetalning av skatten.

Formkrav på en ansökan om återbetalning 

9 §   En ansökan om återbetalning enligt 2-8 §§ ska göras  skriftligen till Skatteverket och vara undertecknad av  sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig  företrädare för sökanden. 

En ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk  person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart  att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda  sökanden.

Återbetalning för vissa skattebefriade subjekt

10 §   Skatteverket ska efter ansökan besluta om återbetalning  av alkoholskatt på varor som har förvärvats av
    1. utländsk beskickning, karriärkonsulat i Sverige eller sådan  internationell organisation som avses i lagen (1976:661) om  immunitet och privilegier i vissa fall,
    2. medlem av den diplomatiska personalen vid utländska  beskickningar i Sverige och karriärkonsul vid utländska  konsulat i Sverige, under förutsättning att denne inte är  svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige, eller 
    3. väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land, för  styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med dem  eller för mässar och marketenterier, om dessa styrkor deltar i  en försvarsinsats för att genomföra en unionsverksamhet inom  ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. 

Medlemsstaters ombud vid en internationell organisation med  säte i Sverige och personal hos en sådan organisation har  efter ansökan rätt till återbetalning enligt första stycket,  om Sverige har träffat överenskommelse med en annan stat eller  med en mellanfolklig organisation om detta.


13 kap. Övriga förfaranderegler, omprövning och överklagande

Innehåll

1 §   I detta kapitel finns bestämmelser om 
    - vilka allmänna bestämmelser som gäller i fråga om  förfarandet vid beskattning (2 §),
    - förfarandet vid beskattning vid import och otillåten  införsel (3 §),
    - förfarandet vid beskattning vid oegentligheter (4-9 §§),
    - intyg till små, oberoende producenter av alkoholdrycker (10  och 11 §§), och
    - omprövning och överklagande av vissa beslut enligt denna lag  (12 §).

Allmänna bestämmelser i fråga om förfarandet vid beskattning

2 §   I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i  fall som avses i 3-9 §§, bestämmelserna i  skatteförfarandelagen (2011:1244).

Förfarandet vid beskattning vid import och otillåten införsel

3 §   Tullverket beslutar om alkoholskatt för den som enligt  9 kap. 13 § är skattskyldig vid import eller otillåten  införsel. Skatten ska betalas till Tullverket. För skatt som  ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2016:253).

Förfarandet vid beskattning vid oegentligheter

4 §   Skatteverket beslutar om skatt som avses i 9 kap. 25-28 §§  och ansvar enligt 9 kap. 30 §. Skatten ska betalas inom den  tid som Skatteverket bestämmer.

Om skatten enligt 9 kap. 25, 26, 27 eller 28 § inte kan  beräknas tillförlitligt, ska skatten bestämmas till vad som  framstår som skäligt med hänsyn till uppgifterna i ärendet.

5 §   Om skatt som avses i 9 kap. 25-28 §§ eller ansvar som  avses i 9 kap. 30 § har beslutats, ska bestämmelserna om  ansvar för delägare i svenska handelsbolag och ansvar för  företrädare för juridisk person i 59 kap. 11, 13, 15-21, 26  och 27 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) gälla i  tillämpliga delar för det belopp som omfattas av beslutet.

6 §   Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas vara  skattskyldig enligt 9 kap. 25, 26, 27 eller 28 § att lämna  uppgift som är av betydelse för beslut om skatt enligt dessa  bestämmelser. Skatteverket får vidare förelägga den som  omfattas eller kan antas omfattas av 9 kap. 25, 27 eller 28 §  att lämna uppgift som är av betydelse för beslut om ansvar  enligt 9 kap. 30 §.

Skatteverket får tillämpa bestämmelserna i 37 kap. 9 § första  stycket och 10 § skatteförfarandelagen (2011:1244) om  föreläggande när det gäller förhållanden som är av betydelse  för ett beslut om skatt enligt 9 kap. 25, 26, 27 eller 28 §  eller beslut om ansvar enligt 9 kap. 30 § vad avser någon  annan än den som föreläggs.

7 §   Skatteverket får besluta om revision för att kontrollera
    1. skattskyldighet enligt 9 kap. 25, 26, 27 eller 28 §, eller
    2. om det finns förutsättningar för att besluta om ansvar  enligt 9 kap. 30 §.

Skatteverket får besluta om revision också för att inhämta  uppgifter av betydelse för kontroll enligt första stycket av  någon annan än den som revideras.

Vid revision gäller bestämmelserna i 41 kap. 3-14 §§  skatteförfarandelagen (2011:1244) i tillämpliga delar.

8 §   Följande bestämmelser i skatteförfarandelagen (2011:1244)  ska gälla i tillämpliga delar vid handläggning av ärenden samt  vid omprövning och överklagande av beslut enligt 4-7 §§ :
    - 3 kap. 4 § om beskattningsår,
    - 43 kap. om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller  utredning,
    - 45 kap. om bevissäkring,
    - 46 kap. om betalningssäkring,
    - 47 kap. om undantag från kontroll,
    - 60 kap. om befrielse från skatt,
    - 61 kap. om skattekonton,
    - 62 kap. 2, 11-16 och 19 §§ om betalning av skatt,
    - 63 kap. 2, 4-6, 8-10, 15, 16, 22 och 23 §§ om anstånd med  betalning av skatt,
    - 64 kap. 2-4, 9 och 10 §§ om återbetalning av skatt,
    - 65 kap. 2-4, 7, 8, 11, 13-15, 16 och 18-20 §§ om ränta,
    - 66 kap. om omprövning,
    - 67 kap. om överklagande,
    - 68-71 kap. om verkställighet. 

Vid tillämpning av 61 kap. 1 § andra stycket, 62 kap. 12 §,  65 kap. 2 § andra stycket, 19 och 20 §§ och 66 kap. 20 §  skatteförfarandelagen ska det som sägs om ansvar enligt  59 kap. skatteförfarandelagen även gälla ansvar enligt 9 kap.  30 § denna lag.

9 §   Om Skatteverket har beslutat om ansvar enligt 9 kap. 30 §,  får den som gjorts ansvarig överklaga det beslut om skatt  enligt 9 kap. 25, 27 eller 28 § som omfattas av beslutet om  ansvar. Överklagandet ska göras inom den tid och på det sätt  som gäller för den som beslutet om skatt gäller. Vid ett  sådant överklagande ska Skatteverket ompröva sitt beslut  enligt 66 kap. 2 § första stycket 2 skatteförfarandelagen  (2011:1244).

Intyg till små, oberoende producenter av alkoholdrycker

10 §   Skatteverket utfärdar sådana intyg som avses i  artikel 23 a i rådets direktiv 92/83/EEG av den  19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för  punktskatter på alkohol och alkoholdrycker, i lydelsen enligt  rådets direktiv (EU) 2020/1151. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får  meddela föreskrifter om avgifter som tas ut om en producent om  denne till Skatteverket har lämnat felaktiga uppgifter till  grund för utfärdandet av intyg eller inte till Skatteverket i  rätt tid har anmält att förhållandena som ligger till grund  för ett utfärdat intyg har ändrats. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan  med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om
    1. intygens innehåll, och
    2. förfarandet vid utfärdande av intygen.

11 §   Skatteverket får förelägga den som ansökt om intyg enligt  10 § att lämna de uppgifter som Skatteverket behöver för att  kunna kontrollera att denne har lämnat riktiga och  fullständiga uppgifter. Skatteverket får även förelägga den  som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt  bokföringslagen (1999:1078) eller som är en annan juridisk  person än ett dödsbo, att lämna uppgifter om en rättshandling  med någon annan. Ett sådant föreläggande ska avse förhållanden  som är av betydelse för kontroll av att andra än den som  föreläggs lämnat riktiga och fullständiga uppgifter i ett  ärende om ett sådant intyg. 

Skatteverket får besluta om revision för att kontrollera att  den som ansökt om intyg lämnat riktiga och fullständiga  uppgifter. Vid revisionen gäller bestämmelserna i 41 kap. 4-14 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) i tillämpliga delar. 

Vid föreläggande och revision gäller bestämmelserna om  undantag från kontroll för uppgifter och handlingar i 47 kap.  skatteförfarandelagen i tillämpliga delar.

Omprövning och överklagande av vissa beslut enligt denna lag

12 §   Beslut enligt denna lag som inte omfattas av 8 och 9 §§  får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

En begäran om omprövning av Skatteverkets beslut om  återbetalning enligt 12 kap. 10 § ska ha kommit in till  Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet  gäller fick del av det. I övrigt gäller bestämmelserna i  66 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) vid omprövning av  ett sådant beslut. 

Ett överklagande av Skatteverkets beslut om återbetalning  enligt 12 kap. 10 § ska ha kommit in till Skatteverket inom  två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del  av det. I övrigt gäller bestämmelserna i 67 kap.  skatteförfarandelagen vid överklagande av ett sådant beslut.


Övergångsbestämmelser

2022:156
    1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023 i fråga om  6 kap. 2-4 §§, 7 kap. 5-11 §§ och 13 kap. 12 § och i övrigt  den 13 februari 2023. 
    2. Genom lagen upphävs lagen (1994:1564) om alkoholskatt den  13 februari 2023.
    3. Skyldigheten enligt 6 kap. 2 § och 7 kap. 5 och 10 §§ att  anmäla sig för registrering som tillfälligt registrerad  distansförsäljare, tillfälligt certifierad mottagare eller  tillfälligt certifierad avsändare gäller bara flyttningar som  påbörjas eller avses att påbörjas från och med den  13 februari 2023. 
    4. Om en flyttning av alkoholvaror genom distansförsäljning  har påbörjats före ikraftträdandet gäller 8 § första stycket 3  och 4, 15-15 c §§ och 19 § första stycket 3 i den upphävda  lagen.
    5. Om en flyttning av beskattade varor från ett annat EU-land  på annat sätt än genom distansförsäljning har påbörjats före  ikraftträdandet och varan förs in eller tas emot senast den  31 december 2023 gäller 8 § första stycket 5, 8 a §, 16 §,  19 § första stycket 4 samt 25 § i den upphävda lagen.
    6. I övrigt gäller den upphävda lagen fortfarande för  förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 
    7. Om skattepliktiga alkoholvaror har flyttats under  uppskovsförfarandet enligt bestämmelserna i 7 b, 7 c, 7 e och  7 f §§ i den upphävda lagen ska de nya bestämmelserna i 4 kap.  2-7, 10 och 11 §§ anses ha tillämpats. 
    8. Med alkoholskatt enligt den nya lagen likställs  alkoholskatt som har betalats enligt den upphävda lagen. 
    9. Ett godkännande som upplagshavare, registrerad  varumottagare, tillfälligt registrerad varumottagare,  registrerad avsändare eller skattebefriad förbrukare eller ett  godkännande av skatteupplag som har beslutats enligt den  upphävda lagen gäller fortfarande och ska likställas med ett  godkännande enligt den nya lagen.
    10. Bestämmelsen i 3 kap. 3 § andra stycket tillämpas inte på  skatteupplag som har godkänts före den 1 januari 2018. 
    11. Underrättelser enligt 5 kap. 8 § får lämnas på annat sätt  än via det datoriserade systemet till och med den  13 februari 2024.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.