SFS 2016:91 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

160091.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 11 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)

2

dels att 3 kap. 30 g § och 5 kap. 9 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 20 a §, och närmast före

3 kap. 20 a § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.

Undantag för posttjänster och frimärken

20 a §

Från skatteplikt undantas omsättning av

1. posttjänster som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten enligt post-

lagen (2010:1045), till den del de tillhandahålls av någon som med stöd av
samma lag är utsedd att tillhandahålla hela eller delar av denna tjänst, och

2. frimärken som tillhandahålls till det nominella värdet och som är giltiga

som betalningsmedel för posttjänster som avses i 1.

Omsättning av posttjänster för vilka villkoren förhandlats individuellt om-

fattas dock inte av undantaget i första stycket 1.

30 g §

3

Från skatteplikt undantas omsättning av transporttjänster och därtill

anslutna tjänster i samband med distribution av brev eller paket, om tjänsterna
tillhandahålls mellan ett utländskt postbefordringsföretag och någon som är
utsedd att tillhandahålla hela eller delar av den samhällsomfattande posttjäns-
ten enligt postlagen (2010:1045).

5 kap.

9 §

4

En varu- eller persontransporttjänst är omsatt inom landet om transpor-

ten inte till någon del genomförs i ett annat land, om inte annat följer av andra
stycket eller 10 §.

Första stycket gäller inte en varutransporttjänst som tillhandahålls en be-

skattningsbar person.

1 Prop. 2015/16:51, bet. 2015/16:SkU15, rskr. 2015/16:144.

2 Lagen omtryckt 2000:500.

3 Senaste lydelse 2010:1046.

4 Senaste lydelse 2013:368. Ändringen innebär att tredje stycket tas bort.

SFS 2016:91

Utkom från trycket
den 23 februari 2016

0091.fm Page 1 Thursday, February 18, 2016 8:59 AM

background image

2

SFS 2016:91

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt för vilken

skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

0091.fm Page 2 Thursday, February 18, 2016 8:59 AM

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.