SFS 2000:54 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

000054.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 10 februari 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)

dels

att 8 kap. 6 § och 13 kap. 1 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 1 kap. 19 §, 11 kap.

5 c § samt 13 kap. 15 a och 23 a §§, av följande lydelse.

1 kap.

19 §

Med

redovisningsvaluta

avses redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 §

bokföringslagen (1999:1078).

8 kap.

6 §

2

Den ingående skatten uppgår till samma belopp som den utgående

skatten hos den som är skattskyldig för omsättningen eller importen. Om fö-
retaget har sin redovisning i euro skall beaktas vad som föreskrivs i 14 § la-
gen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som
har sin redovisning i euro, m.m.

I 13 kap. 26 § finns bestämmelser om återförande av sådan ingående skatt

som hänför sig till ett förvärv för vilket en skattskyldig har fått prisned-
sättning efter det att han gjort avdrag för skatten.

11 kap.

5 c §

Om valutan i en faktura eller jämförlig handling är en annan än den

skattskyldiges redovisningsvaluta, skall mervärdesskattens belopp anges i
båda valutorna i handlingen. Dessutom skall den kurs som använts vid om-
räkningen anges där.

13 kap.

1 §

3

I 10 kap. skattebetalningslagen (1997:483) och i lagen (2000:46) om

omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning

1

Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127.

2

Senaste lydelse 1994:1798.

3

Senaste lydelse 1997:502.

SFS 2000:54

Utkom från trycket
den 22 februari 2000

background image

2

SFS 2000:54

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

i euro, m.m. finns bestämmelser om redovisning av mervärdesskatt. Ytterli-
gare bestämmelser om redovisningen finns i det följande i 6–28 a §§.

15 a §

För det fall den skattskyldige enligt 11 kap. 5 c § angett den utgå-

ende skattens belopp i flera valutor i en faktura eller jämförlig handling skall
den skattskyldige vid redovisning av skatten använda det skattebelopp som
angetts i den egna redovisningsvalutan.

23 a §

För det fall skattens belopp enligt 11 kap. 5 c § angetts i flera valu-

tor i en faktura eller jämförlig handling skall vid redovisningen av den ingå-
ende skatten det skattebelopp användas som angetts i den skattskyldiges
egen redovisningsvaluta. Om beloppet inte angetts i denna valuta, skall det
skattebelopp användas som angetts i den valuta som fakturan eller den jäm-
förliga handlingen är utställd i.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000 och tillämpas första gången avse-

ende det beskattningsår som inleds den 1 januari 2001 eller senare.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Marianne Svanberg
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.