SFS 2020:1170 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

SFS2020-1170.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Utfärdad den 3 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om mervärdesskattelagen
(1994:200)3

dels att 5 kap. 16 a och 16 b §§ ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 2, 3 och 14 §§, 3 kap. 30 §, 5 kap. 1–2 a, 2 e, 3 och 16 §§,

8 kap. 1 a §, 10 kap. 4 a och 11 §§, 11 kap. 2, 12 och 13 §§, 13 kap. 1, 25
och 28 §§, 19 kap. 1, 30 och 31 a §§ och rubrikerna närmast före 10 kap.
4 a § och 19 kap. 30 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 19 kap. 31 § ska ha lydelsen

”Återbetalningsansökningar

riktade

till

andra

EU-länder

från

beskattningsbara personer som är etablerade i Sverige eller som omfattas av
identifieringsbeslut här”,

dels att det ska införas tolv nya paragrafer, 1 kap. 5 b §, 2 kap. 1 j och

1 k §§, 3 kap. 33 §, 5 kap. 2 f, 2 g, 20 och 21 §§, 6 kap. 9 och 10 §§,
11 a kap. 4 § och 13 kap. 24 a §, och närmast före 2 kap. 1 j §, 3 kap. 33 §
och 5 kap. 20 § nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.
2 §
4 Skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) är

1. för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1, om inte annat

följer av 1 a–4 e: den som omsätter varan eller tjänsten,

1 a. för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av varor och

tjänster som ska redovisas enligt bestämmelser som motsvarar de särskilda
ordningarna i artiklarna 369a–369x i rådets direktiv 2006/112/EG av den
28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, i lydelsen
enligt direktiv (EU) 2017/2455 och direktiv 2019/1995, om den som
omsätter varan eller tjänsten är en sådan grupp av personer som i ett annat
EU-land anses som en enda beskattningsbar person (mervärdesskattegrupp):
mervärdesskattegruppen,

2. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i 5 kap. 5 §, om den som omsätter tjänsten är en utländsk
beskattningsbar person: den som förvärvar tjänsten, om denne är

– en beskattningsbar person,

1 Prop. 2019/20:122, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63.

2 Jfr rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för

mervärdesskatt, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2017/2455 och rådets direktiv (EU)

2019/1995.

3 Lagen omtryckt 2000:500.

Senaste lydelse av

5 kap. 16 a § 2018:1868

5 kap. 16 b § 2018:1868.

4 Senaste lydelse 2016:1208.

SFS

2020:1170

Publicerad
den

10 december 2020

background image

2

SFS

– en juridisk person som inte är en beskattningsbar person men är

registrerad till mervärdesskatt här, eller

– en juridisk person som skulle ha varit en beskattningsbar person om inte

4 kap. 8 § varit tillämplig,

3. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana varor som

avses i 5 kap. 2 c och 2 d §§, om den som omsätter varan är en utländsk
beskattningsbar person och förvärvaren är registrerad till mervärdesskatt
här: den som förvärvar varan,

4. för sådan efterföljande omsättning inom landet som avses i 3 kap.

30 b § första stycket: den till vilken omsättningen görs,

4 a. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan

beskattningsbara personer som är eller ska vara registrerade till
mervärdesskatt här, av guldmaterial eller halvfärdiga produkter med en
finhalt av minst 325 tusendelar eller av investeringsguld om den som
omsätter guldet är skattskyldig enligt 3 kap. 10 b §: den som förvärvar
varan,

4 b. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i andra stycket, om skattskyldighet inte föreligger enligt första
stycket 2 i denna paragraf: den som förvärvar tjänsten, om denne är

– en beskattningsbar person som i sin verksamhet inte endast tillfälligt

tillhandahåller sådana tjänster, eller

– en annan beskattningsbar person som tillhandahåller en beskattningsbar

person som avses i första strecksatsen sådana tjänster,

4 c. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av vara eller av tjänst

med anknytning till fastighet som avses i 5 kap. 8 §, utom fastighetstjänst
som avses i 4 b i denna paragraf eller 3 kap. 3 § andra och tredje styckena,
om den som omsätter varan eller tjänsten är en utländsk beskattningsbar
person och förvärvaren är registrerad till mervärdesskatt här: den som
förvärvar varan eller tjänsten, om inte annat följer av 2 d §,

4 d. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan

beskattningsbara personer som är eller ska vara registrerade till
mervärdesskatt här, om skattskyldighet inte föreligger enligt första stycket 2
i denna paragraf, av utsläppsrätter för växthusgaser enligt definitionen i
artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den
13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för
växthusgaser inom gemenskapen vilka kan överlåtas enligt artikel 12 i det
direktivet, eller av andra enheter som verksamhetsutövare kan använda för
att följa det direktivet: den som förvärvar tjänsten,

4 e. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan

beskattningsbara personer som är eller ska vara registrerade till
mervärdesskatt här av sådana varor som avses i tredje stycket: den som
förvärvar varan,

5. för sådant förvärv som anges i 1 § första stycket 2: den som förvärvar

varan, och

6. för import av varor
a) om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som

är skyldig att betala tullen, om inte annat följer av c,

b) om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för

övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som
skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd, om
inte annat följer av c,

c) om den som är eller skulle ha varit skyldig att betala tullen enligt a eller

b är ett ombud och Skatteverket är beskattningsmyndighet: den för vars
räkning ombudet handlar.

2020:1170

background image

3

SFS

Första stycket 4 b gäller
1. sådana tjänster avseende fastighet som kan hänföras till
– mark- och grundarbeten,
– bygg- och anläggningsarbeten,
– bygginstallationer,
– slutbehandling av byggnader, eller
– uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare,
2. byggstädning, och
3. uthyrning av arbetskraft för sådana aktiviteter som avses i 1 och 2.
Första stycket 4 e gäller varor som kan hänföras till följande nummer i

Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt rådets förordning (EEG) nr
2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om
Gemensamma tulltaxan i dess lydelse den 1 januari 2012,

1. avfall och skrot av järn eller stål; omsmältningsgöt av järn eller stål

(KN-nr som börjar med 7204),

2. avfall och skrot av koppar (KN-nr som börjar med 7404),
3. avfall och skrot av nickel (KN-nr som börjar med 7503),
4. avfall och skrot av aluminium (KN-nr som börjar med 7602),
5. avfall och skrot av bly (KN-nr som börjar med 7802),
6. avfall och skrot av zink (KN-nr som börjar med 7902),
7. avfall och skrot av tenn (KN-nr som börjar med 8002),
8. avfall och skrot av andra oädla metaller (KN-nr som börjar med 8101–

8113), eller

9. avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska

ackumulatorer (KN-nr som börjar med 854810).

Vid omsättning av en vara eller en tjänst som görs inom landet av en

beskattningsbar person som har ett fast etableringsställe här ska den
beskattningsbara personen vid tillämpningen av första stycket likställas med
en utländsk beskattningsbar person, om omsättningen görs utan medverkan
av det svenska etableringsstället.

Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den
9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

Särskilda bestämmelser om vem som i vissa fall är skattskyldig finns i

6 kap., 9 kap. och 9 c kap.

3 §5 Skyldigheten att betala skatt enligt 1 § vid omsättning inträder när
varan har levererats eller tjänsten har tillhandahållits eller när varan eller
tjänsten har tagits i anspråk genom uttag, om inte annat följer av andra
stycket eller 3 a, 3 b, 4, 5 a eller 5 b §.

Om den som omsätter varan eller tjänsten får ersättning helt eller delvis

för en beställd vara eller tjänst före den tidpunkt som avses i första stycket,
inträder skattskyldigheten när ersättningen inflyter kontant eller på annat sätt
kommer den som omsätter varan eller tjänsten till godo. Detta gäller dock
endast om omsättningen är skattepliktig när ersättningen kommer den som
omsätter varan eller tjänsten till godo.

Med leverans av en vara förstås att varan avlämnas eller att den sänds till

en köpare mot postförskott eller efterkrav. En överlåtelse av en
enfunktionsvoucher ska vid tillämpning av första stycket likställas med en
leverans av de varor eller ett tillhandahållande av de tjänster som vouchern
avser.

5 Senaste lydelse 2018:1333.

2020:1170

background image

4

SFS

5 b § Om en beskattningsbar person har förvärvat och omsatt varor enligt
6 kap. 9 eller 10 §, inträder skyldigheten att betala skatt för både förvärvet
och omsättningen när betalningen har godkänts.

Skyldigheten att betala skatt vid distansförsäljning av varor importerade

från ett land utanför EU för vilken skatt ska redovisas enligt lagen
(2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt

för

distansförsäljning av varor och för tjänster inträder när betalningen har
godkänts.

14 §6 Med beskattningsår förstås beskattningsår enligt inkomstskattelagen
(1999:1229).

Om skatt enligt denna lag hänför sig till en verksamhet för vilken

skattskyldighet inte föreligger enligt inkomstskattelagen, förstås med
beskattningsår

1. kalenderåret, eller
2. räkenskapsåret, om detta är brutet och överensstämmer med vad som

anges i 3 kap. bokföringslagen (1999:1078).

I ärenden om återbetalning av ingående skatt till en sådan beskattningsbar

person som avses i 19 kap. 1 § första och andra styckena förstås med
beskattningsår det kalenderår som ansökan om återbetalning gäller.

Med beskattningsår förstås dock kalenderåret när det gäller skatt enligt

denna lag som redovisas enligt

1. lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för

distansförsäljning av varor och för tjänster, eller

2. bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar artiklarna 358a–369,

369a–369k eller 369l–369x i rådets direktiv 2006/112/EG.

2 kap.


Distansförsäljning av varor


1 j § Med unionsintern distansförsäljning av varor förstås omsättning av
varor som sänds eller transporteras av säljaren eller för dennes räkning från
ett annat EU-land än det där försändningen eller transporten till köparen
avslutas, om

1. varorna levereras till
a) en beskattningsbar person, eller en juridisk person som inte är en

beskattningsbar person, och förvärvet inte utgör ett unionsinternt förvärv av
varor enligt 2 a kap. 2 § eller enligt bestämmelser som i ett annat EU-land
motsvarar artikel 2.1 b i rådets direktiv 2006/112/EG, eller

b) någon annan som inte är en beskattningsbar person, och
2. varorna varken är nya transportmedel eller varor som levereras efter

montering eller installation, med eller utan provning, av säljaren eller för
dennes räkning.

Transporten eller försändningen ska anses utföras av säljaren eller för

dennes räkning även när säljaren medverkar indirekt i den.

1 k § Med distansförsäljning av varor importerade från ett land utanför
EU
förstås omsättning av varor som sänds eller transporteras av säljaren
eller för dennes räkning från ett land utanför EU till en förvärvare i en
medlemsstat, om

1. varorna levereras till

6 Senaste lydelse 2015:888.

2020:1170

background image

5

SFS

a) en beskattningsbar person, eller en juridisk person som inte är en

beskattningsbar person, och förvärvet inte utgör ett unionsinternt förvärv av
varor enligt 2 a kap. 2 § eller enligt bestämmelser som i ett annat EU-land
motsvarar artikel 2.1 b i rådets direktiv 2006/112/EG, eller

b) någon annan som inte är en beskattningsbar person, och
2. varorna varken är nya transportmedel eller varor som levereras efter

montering eller installation, med eller utan provning, av säljaren eller för
dennes räkning.

Transporten eller försändningen ska anses utföras av säljaren eller för

dennes räkning även när säljaren medverkar indirekt i den.

3 kap.


30 §7 Från skatteplikt undantas sådan import som medför frihet från skatt
enligt lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Från skatteplikt undantas även import av en vara som efter importen ska

omsättas till ett annat EU-land enligt

1. 30 a § första stycket 2 eller 3 eller 30 c §, eller
2. 30 a § första stycket 1 eller andra stycket, om importören
a) har angivit sitt registreringsnummer till mervärdesskatt i Sverige,
b) har angivit sitt registreringsnummer till mervärdesskatt i det EU-land

dit varan överförs eller det registreringsnummer till mervärdesskatt som
köparen av varan har i ett annat EU-land än Sverige, och

c) har, innan varan övergår till fri omsättning, inkommit till Tullverket

med bevisning om att varan är avsedd att transporteras eller sändas till ett
annat EU-land.

Registreringsnumren i andra stycket 2 a och b ska anges vid den tidpunkt

då skattskyldighet skulle ha inträtt enligt 1 kap. 5 § om importen hade varit
skattepliktig.

Andra stycket 2 c gäller endast om Tullverket begär sådan bevisning.
Från skatteplikt undantas även import av
1. gas som
a) transporteras genom ett naturgassystem eller genom ett gasnät som är

anslutet till ett sådant system, eller

b) förs över från ett fartyg som transporterar gas till ett naturgassystem

eller till ett rörledningsnät uppströms,

2. el, eller
3. värme eller kyla genom ett nät för värme eller kyla.
Från skatteplikt undantas import som görs av en beskattningsbar person

eller en representant som har ett identifieringsbeslut och
identifieringsnummer enligt 4 e och 7 §§ lagen (2011:1245) om särskilda
ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster
eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land, om
identifieringsnumret har tillhandahållits Tullverket senast i samband med
inlämnandet av tulldeklarationen.

Undantag för omsättning till beskattningsbara personer som använder ett

elektroniskt gränssnitt


33 § Från skatteplikt undantas omsättning av en vara till en
beskattningsbar person som anses ha förvärvat och omsatt varan i enlighet
med 6 kap. 10 §.

7 Senaste lydelse 2015:888.

2020:1170

background image

6

SFS

5 kap.


1 §8 I 2–18 §§ och 9 b kap. 4 § första stycket finns bestämmelser om i
vilka fall en omsättning ska anses som en omsättning inom landet. All annan
omsättning anses som omsättning utomlands.

I 3 a och 19 §§ finns bestämmelser om i vilka fall en omsättning som

enligt någon av 2–18 §§ eller 9 b kap. 4 § första stycket anses som en
omsättning inom landet ändå ska anses som en omsättning utomlands.

Omsättning på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik i andra fall än som

anges i 2 b § räknas aldrig som omsättning inom landet.

Om en beskattningsbar person anses ha förvärvat och omsatt en vara

enligt 6 kap. 9 § ska omsättningen till den beskattningsbara personen aldrig
räknas som en omsättning inom landet.

2 §9 En vara som enligt avtalet mellan säljare och köpare ska transporteras
till köparen är omsatt inom landet, om

1. varan finns här i landet då säljaren, köparen eller någon annan påbörjar

transporten till köparen, under förutsättning att

a) annat inte följer av 2 a §, eller
b) transporten inte ska hänföras till en annan omsättning enligt 2 e §,
2. varan inte finns här i landet då transporten påbörjas men varan

monteras eller installeras här av säljaren eller för dennes räkning,

3. varan inte finns här i landet då transporten påbörjas men varan

importeras till landet från en plats utanför EU av den som är skattskyldig
enligt 1 kap. 2 § första stycket 6 för att omsättas, under förutsättning att
annat inte följer av 5 kap. 2 f § tredje stycket, eller

4. varan inte finns här i landet när transporten påbörjas men däremot när

försändningen eller transporten till köparen avslutas och det är fråga om
unionsintern distansförsäljning av varor enligt 2 kap. 1 j §.

En vara är dock inte omsatt inom landet enligt första stycket 4 om den är

omsatt i ett annat EU-land enligt bestämmelser som i det landet motsvarar
artikel 59c.1 i rådets direktiv 2006/112/EG.

2 a §10 Även om en vara finns här i landet på det sätt som anges i 2 § första
stycket 1 ska varan inte anses omsatt inom landet, om

1. det är fråga om unionsintern distansförsäljning av varor och

försändningen eller transporten av varan avslutas i ett annat EU-land, under
förutsättning att annat inte följer av 20 §, eller

2. varan transporteras av säljaren, köparen eller någon annan och ska

installeras eller monteras i ett annat EU-land av säljaren eller för dennes
räkning.

2 e §11 Vid flera på varandra följande omsättningar av samma vara, där
varan transporteras från ett EU-land till ett annat EU-land direkt från den
första leverantören till den sista köparen i kedjan, ska transporten hänföras
till den omsättning som görs till den leverantör, annan än den första, som
transporterar eller låter transportera varan (mellanman).

Transporten ska dock hänföras till den omsättning som görs av

mellanmannen om denne till sin leverantör har meddelat sitt
registreringsnummer för mervärdesskatt i det EU-land som varan
transporterades från.

8 Senaste lydelse 2014:940.

9 Senaste lydelse 2019:789.

10 Senaste lydelse 2013:1105.

11 Senaste lydelse 2019:789.

2020:1170

background image

7

SFS

Första och andra styckena gäller dock inte för omsättningar som omfattas

av 6 kap. 10 §.

2 f § Vid distansförsäljning av varor importerade från ett land utanför EU
till Sverige är varan omsatt inom landet om försändningen eller transporten
till köparen avslutas här och mervärdesskatt för varorna ska redovisas enligt
lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för
distansförsäljning av varor och för tjänster eller enligt bestämmelser som i
ett annat EU-land motsvarar den särskilda ordningen i artiklarna 369l–369x
i rådets direktiv 2006/112/EG.

Vid distansförsäljning av varor importerade från ett land utanför EU till

ett annat EU-land är varan omsatt inom landet om försändningen eller
transporten till köparen avslutas här.

Vid distansförsäljning av varor importerade från ett land utanför EU till

Sverige är dock varan omsatt utomlands om försändningen eller transporten
till köparen avslutas i ett annat EU-land.

2 g § Om en beskattningsbar person anses ha förvärvat och omsatt en vara
enligt 6 kap. 9 eller 10 § ska transporten av varan hänföras till omsättningen.

3 §12 I annat fall än som avses i 2–2 f §§ är varan omsatt inom landet, om
den finns här då den tas om hand av köparen.

16 §13 Telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och
elektroniska tjänster som förvärvas av någon som inte är en beskattningsbar
person är omsatta inom landet, om förvärvaren är etablerad, är bosatt eller
stadigvarande vistas i Sverige.

Första stycket gäller inte för tjänster som är omsatta i ett annat EU-land

enligt bestämmelser som i det landet motsvarar artikel 59c.1 i rådets direktiv
2006/112/EG.

Med telekommunikationstjänster avses tjänster för
1. överföring, sändning eller mottagning av signaler, skrift, bilder och ljud

eller information i övrigt med hjälp av tråd, radio eller optiska eller andra
elektromagnetiska medel, eller

2. överlåtelse eller upplåtelse av en rättighet att utnyttja kapacitet för

sådan överföring, sändning eller mottagning.

Elektroniska tjänster omfattar tjänster såsom tillhandahållande av
1. webbplatser, webbhotell samt distansunderhåll av programvara och

utrustning,

2. programvara och uppdatering av denna,
3. bilder, texter och uppgifter samt databasåtkomst,
4. musik, filmer och spel, inklusive hasardspel och spel om pengar, samt

politiska, kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga eller
underhållningsbetonade sändningar och evenemang, och

5. distansundervisning.

Tröskelvärde för beskattningsbara personer som utför unionsintern

distansförsäljning av varor och tillhandahåller vissa tjänster


20 § Tjänster som anges i 16 § och varor som omfattas av 2 a § 1 är också
omsatta inom landet, om

12 Senaste lydelse 2004:1155.

13 Senaste lydelse 2018:1868.

2020:1170

background image

8

SFS

1. säljaren är etablerad i Sverige men saknar etablering i något annat EU-

land eller, om säljaren saknar etablering, är bosatt eller stadigvarande vistas
här i landet men inte i något annat EU-land,

2. tjänsterna förvärvas av någon som inte är en beskattningsbar person

och som är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i ett annat EU-land,
eller varorna sänds eller transporteras till ett annat EU-land, och

3. det sammanlagda värdet, exklusive mervärdesskatt, av varorna och

tjänsterna inte överstiger 99 680 kronor under innevarande kalenderår och
inte heller översteg detta belopp under det närmast föregående kalenderåret.

21 § Om det belopp som avses i 20 § 3 överskrids är tjänsterna eller
varorna omsatta utomlands. Detta gäller från och med den omsättning som
medför att beloppet överskrids.

Även om villkoren i 20 § är uppfyllda får säljaren begära att

omsättningarna anses gjorda där förvärvaren av tjänsterna är etablerad, är
bosatt eller stadigvarande vistas eller där försändningen eller transporten av
varorna till förvärvaren avslutas. Skatteverket ska då besluta att tjänsterna
eller varorna är omsatta utomlands. Beslutet gäller tills vidare.
Bestämmelsen i 20 § får inte tillämpas igen förrän efter utgången av det
andra kalenderåret efter det kalenderår då beslutet fattades.

6 kap.


9 § Om en beskattningsbar person genom användning av ett elektroniskt
gränssnitt möjliggör distansförsäljning av varor importerade från ett land
utanför EU i försändelser med ett verkligt värde på högst 150 euro, ska vid
bedömningen av skattskyldigheten den beskattningsbara personen anses
själv ha förvärvat och omsatt dessa varor.

Med elektroniskt gränssnitt avses en marknadsplats, en plattform, portal

eller motsvarande.

10 § Om en beskattningsbar person genom användning av ett elektroniskt
gränssnitt möjliggör omsättning av varor inom EU från en beskattningsbar
person som inte är etablerad i EU till någon som inte är en beskattningsbar
person, ska vid bedömningen av skattskyldigheten den som möjliggör
omsättningen anses själv ha förvärvat och omsatt dessa varor.

Med elektroniskt gränssnitt avses en marknadsplats, en plattform, portal

eller motsvarande.

8 kap.


1 a §14 Den som redovisar mervärdesskatt enligt 4 a §, 4 e § 1 b eller
4 e § 1 c lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för
distansförsäljning av varor och för tjänster eller enligt motsvarande
bestämmelser i ett annat EU-land har inte rätt till avdrag för ingående skatt.

Den som redovisar mervärdesskatt enligt 4 b §, 4 c §, 4 d § eller 4 e § 1 a

samma lag eller enligt bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar
artiklarna 369a–369k i rådets direktiv 2006/112/EG har inte rätt till avdrag
för ingående skatt avseende förvärv eller import i de verksamheter som
omfattas av bestämmelserna. Detsamma gäller den som är etablerad i ett
annat EU-land och redovisar mervärdesskatt enligt bestämmelser som i det
landet motsvarar artiklarna 369l–369x i direktivet.

14 Senaste lydelse 2014:940.

2020:1170

background image

9

SFS

Den som är eller ska vara registrerad till mervärdesskatt i Sverige för

annan verksamhet än sådan som omfattas av bestämmelserna i första och
andra styckena, får dock göra avdrag enligt detta kapitel för ingående skatt
avseende förvärv eller import som hänför sig till de verksamheter i Sverige
som omfattas av bestämmelserna.

I 10 kap. 4 a § finns bestämmelser om återbetalning av ingående skatt i de

fall avdrag inte får göras enligt första eller andra stycket.

10 kap.


Återbetalning i fråga om vissa omsättningar av varor och tjänster15


4 a §16 Den som redovisar mervärdesskatt enligt 4 a §, 4 e § 1 b eller
4 e § 1 c lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för
distansförsäljning av varor och för tjänster eller enligt motsvarande
bestämmelser i ett annat EU-land har på ansökan rätt till återbetalning av
ingående skatt avseende förvärv eller import som hänför sig till de
verksamheter i Sverige som omfattas av de bestämmelserna.

Den som redovisar mervärdesskatt enligt 4 b §, 4 c §, 4 d § eller 4 e § 1 a

samma lag eller enligt bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar
artiklarna 369a–369k i rådets direktiv 2006/112/EG har på ansökan rätt till
återbetalning av ingående skatt avseende förvärv eller import som hänför sig
till de verksamheter i Sverige som omfattas av de bestämmelserna.
Detsamma gäller den som är etablerad i ett annat EU-land och redovisar
mervärdesskatt enligt bestämmelser som i det landet motsvarar artiklarna
369l–369x i direktivet.

Första och andra styckena gäller inte den som är eller ska vara registrerad

till mervärdesskatt i Sverige för annan verksamhet än sådan som omfattas
av de bestämmelserna.

Det som föreskrivs i 3 § gäller också för den som har rätt till återbetalning

enligt första eller andra stycket.

11 §17 Den som i en ekonomisk verksamhet omsätter varor eller tjänster
inom landet har rätt till återbetalning av ingående skatt för vilken denne
saknar rätt till avdrag enligt 8 kap. på grund av att omsättningen är
undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 19 § första stycket 2, 21 §, 21 a §,
21 b §, 22 §, 23 § 2, 4 eller 7, 26 a §, 30 a §, 30 c §, 30 e §, 31 §, 31 a §,
32 §, 33 § eller enligt 9 c kap. 1 §.

Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt som hänför sig

till sådan omsättning av varor och tjänster som avses i 3 kap. 9 § utom tredje
stycket 2, 10 § eller 23 § 1 om

1. förvärvaren är en beskattningsbar person som i ett land utanför EU har

antingen sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe
till vilket tjänsten tillhandahålls eller, om den beskattningsbara personen
saknar sådant säte eller etableringsställe i det landet, den beskattningsbara
personen är bosatt eller stadigvarande vistas där,

2. förvärvaren inte är en beskattningsbar person och förvärvaren är bosatt

eller stadigvarande vistas i ett land utanför EU, eller

3. omsättningen har direkt samband med varor som ska exporteras till ett

land utanför EU.

15 Senaste lydelse 2014:940.

16 Senaste lydelse 2014:940.

17 Senaste lydelse 2017:1196.

2020:1170

background image

10

SFS

Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt avseende förvärv

och import som hänför sig till omsättning i ett annat EU-land under
förutsättning att

1. omsättningen är skattepliktig eller medför återbetalningsrätt

motsvarande den som avses i denna paragraf eller 12 § i det land där
omsättningen görs,

2. omsättningen skulle ha varit skattepliktig eller skulle ha medfört rätt

enligt denna paragraf eller 12 § till återbetalning om omsättningen gjorts här
i landet, och

3. rätten till återbetalning inte ska utövas genom en ansökan med stöd av

1 eller 2 §.

Den som omfattas av skattebefrielse enligt 9 d kap. har inte rätt till

återbetalning av ingående skatt enligt första och andra styckena, utom för
ingående skatt som avser sådan omsättning av nya transportmedel som är
undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a §.

11 kap.


2 §18 Skyldighet att utfärda faktura föreligger inte för omsättningar som
avses i 3 kap. 2, 4, 8, 9, 10, 11 eller 11 a §, 19 § första stycket 1, 20 §, 23 §
2, 3 eller 5 eller 23 a §. Sådan skyldighet föreligger inte heller för
personbefordran som avses i 5 kap. 9 § första stycket när tjänsten anses
omsatt utomlands enligt 5 kap. 1 § första stycket.

Den som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 b, 4 c eller 4 d §

lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för
distansförsäljning av varor och för tjänster är inte skyldig att utfärda en
faktura för unionsintern distansförsäljning av varor.

12 §19 Bestämmelserna i detta kapitel ska tillämpas på omsättningar av
varor eller tjänster inom landet enligt 5 kap. och 9 b kap. 4 § första stycket.

Första stycket gäller dock inte om
1. leveransen av varan eller tillhandahållandet av tjänsten görs från ett

annat EU-land av en beskattningsbar person som inte är etablerad i Sverige
eller vars fasta etableringsställe här inte medverkar i omsättningen, och

2. köparen är skyldig att betala mervärdesskatten.
Trots vad som anges i andra stycket gäller första stycket i de fall faktura

utfärdas av köparen.

Bestämmelserna i detta kapitel ska inte tillämpas av en beskattningsbar

person som redovisar mervärdesskatt enligt bestämmelser som i ett annat
EU-land motsvarar de särskilda ordningarna i artiklarna 358a–369x i rådets
direktiv 2006/112/EG.

13 §20 Bestämmelserna ska också tillämpas på omsättningar av varor eller
tjänster som enligt avdelning V i rådets direktiv 2006/112/EG anses ha gjorts
i ett annat EU-land, om

1. säljaren
a) har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige och leveransen av

varan eller tillhandahållandet av tjänsten inte görs från ett fast
etableringsställe i ett annat land,

b) har ett fast etableringsställe i Sverige från vilket leveransen av varan

eller tillhandahållandet av tjänsten görs, eller

18 Senaste lydelse 2009:1333.

19 Senaste lydelse 2018:1868.

20 Senaste lydelse 2018:1868.

2020:1170

background image

11

SFS

c) varken i Sverige eller utomlands har ett säte eller fast etableringsställe

men är bosatt eller stadigvarande vistas här,

2. säljaren inte är etablerad i det EU-land där omsättningen anses ha gjorts

eller vars fasta etableringsställe i detta land inte medverkar i omsättningen,
och

3. köparen är skyldig att betala mervärdesskatten.
Första stycket gäller inte i de fall faktura utfärdas av köparen.
Bestämmelserna ska också tillämpas på omsättningar av varor och tjänster

som görs i ett annat EU-land av en beskattningsbar person som omfattas av
ett identifieringsbeslut enligt 4 § lagen (2011:1245) om särskilda ordningar
för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster.

11 a kap.


4 § En beskattningsbar person som genom användning av ett elektroniskt
gränssnitt möjliggör omsättning av varor eller tjänster till någon som inte är
en beskattningsbar person ska genom räkenskaper eller annan lämplig
dokumentation se till att det finns underlag för dessa omsättningar.
Räkenskaperna ska vara så detaljerade att Skatteverket kan avgöra om den
mervärdesskatt som redovisats för dessa omsättningar är korrekt.

Om Skatteverket begär det, ska den beskattningsbara personen göra

underlaget tillgängligt på elektronisk väg.

Underlaget ska bevaras i tio år efter utgången av det år då den transaktion

som underlaget avser utfördes.

Med elektroniskt gränssnitt avses en marknadsplats, en plattform, portal

eller motsvarande.

13 kap.


1 §21 I 26 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244), i lagen (2011:1245) om
särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och
för tjänster samt i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid
beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m. finns
bestämmelser om redovisning av mervärdesskatt. Ytterligare bestämmelser
om redovisningen finns i det följande i 6–28 a §§.

24 a § Om en beskattningsbar person har redovisat skatt enligt 4 a, 4 d
eller 4 e § lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för
distansförsäljning av varor och för tjänster och därefter ska ändra de tidigare
redovisade uppgifterna, ska ändringen göras för den ursprungliga
redovisningsperioden, om inte annat följer av 25 eller 28 §, men får tas med
i en senare deklaration. Detta förfarande får bara användas inom tre år från
den dag då den ursprungliga deklarationen skulle ha lämnats.

Första stycket gäller också om beloppet redovisats enligt bestämmelser

som i ett annat EU-land motsvarar artiklarna 358a–369x i rådets direktiv
2006/112/EG.

25 §22 Ändring enligt 24 § ska, om inte annat föreskrivs i andra stycket,
göras för den redovisningsperiod under vilken nedsättningen av priset,
återtagandet av varan eller kundförlusten enligt god redovisningssed har
bokförts eller borde ha bokförts.

Om den som har redovisat den utgående skatten försätts i konkurs innan

en nedsättning av priset gjorts, en vara återtagits eller en kundförlust

21 Senaste lydelse 2014:940.

22 Senaste lydelse 2014:940. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

2020:1170

background image

12

SFS

uppkommit, ska ändringen dock göras för den redovisningsperiod under
vilken konkursbeslutet meddelats.

Avdrag för nedsättning av priset ska grundas på en sådan kreditnota som

avses i 11 kap. 10 §.

28 §23 Har belopp som avses i 27 § redovisats, ska beloppet ändras om en
sådan kreditnota som avses i 11 kap. 10 § utfärdas. Ändring ska göras för
den period under vilken kreditnota har utfärdats.

Första stycket gäller också om beloppet har redovisats enligt 4 a, 4 d eller

4 e § lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för
distansförsäljning av varor och för tjänster eller enligt bestämmelser som i
ett annat EU-land motsvarar artiklarna 358a–369x i rådets direktiv
2006/112/EG.

Om det finns särskilda skäl ska kravet på kreditnota enligt första stycket

efterges av Skatteverket.

19 kap.


1 §24 En beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU-land och
som vill få återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 1, 2, 3, 11 eller
12 § ska ansöka om detta hos Skatteverket, om denne under den
återbetalningsperiod som avses i 6 §

1. varken haft sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller ett fast

etableringsställe här från vilket affärstransaktioner genomförts, eller, om ett
säte eller fast etableringsställe saknas, inte har varit bosatt eller
stadigvarande vistats i Sverige, och

2. inte har omsatt varor eller tjänster inom landet.
Utan hinder av bestämmelserna i första stycket om omsättning i Sverige

får den beskattningsbara personen under återbetalningsperioden inom landet
ha omsatt

1. transporttjänster eller stödtjänster till dessa som är undantagna från

skatteplikt enligt 3 kap. 21 § första stycket 2, 21 b § första stycket 1, 30 c §
andra stycket, 30 e, 31, 31 a eller 32 § eller 9 c kap. 1 §,

2. varor eller tjänster som köparen är skattskyldig för enligt 1 kap. 2 §

första stycket 2, 3, 4, 4 b eller 4 c, eller

3. varor och tjänster om mervärdesskatten för dessa varor och tjänster

redovisats enligt bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar de
särskilda ordningarna i artiklarna 369a–369x i rådets direktiv 2006/112/EG.

En ansökan enligt första stycket ska göras genom den elektroniska portal

som inrättats för detta ändamål i det EU-land där den beskattningsbara
personen är etablerad. Om den beskattningsbara personen är eller ska vara
registrerad enligt 7 kap. 1 § första stycket 3, 4, 5 eller 6 skatteförfarande-
lagen (2011:1244), ska ansökan dock göras i enlighet med vad som
föreskrivs i 34 och 35 §§.

Återbetalning i fråga om vissa omsättningar av varor och tjänster25


30 §26 Den som vill få återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 4 a §
första stycket ska ansöka om detta hos Skatteverket. För den sökande gäller
också vad som föreskrivs i 23 och 24 §§, 25 § första stycket, andra stycket
1 och 3 och fjärde och femte styckena, 26, 28 och 29 §§ samt i 20 kap. 5 §.

23 Senaste lydelse 2014:940.

24 Senaste lydelse 2017:1196.

25 Senaste lydelse 2014:940.

26 Senaste lydelse 2014:940.

2020:1170

background image

13

SFS

Den som vill få återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 4 a § andra

stycket ska ansöka om detta hos Skatteverket. Ansökan ska göras genom den
elektroniska portal som inrättats för detta ändamål i det EU-land där den
sökande är etablerad eller, om sökanden inte är etablerad inom EU, omfattas
av ett identifieringsbeslut för tillämpning av de särskilda ordningarna i
artiklarna 369a–369k i rådets direktiv 2006/112/EG. Dessutom gäller vad
som föreskrivs i 2–21 §§ samt i 20 kap. 5 §. Vad som sägs i dessa
bestämmelser om det EU-land där den sökande är etablerad ska gälla även
för det EU-land där en sökande som inte är etablerad inom EU omfattas av
ett identifieringsbeslut för tillämpning av de särskilda ordningarna i
artiklarna 369a–369k i direktivet.

31 a §27 Den som är etablerad i Sverige eller omfattas av ett
identifieringsbeslut enligt 4 c § 1 b eller 4 d § 1 b lagen (2011:1245) om
särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och
för tjänster och som vill få återbetalning av mervärdesskatt i ett annat EU-
land avseende förvärv eller import i det EU-landet som hänför sig till sådana
verksamheter som omfattas av 4 b–4 e §§ samma lag, ska rikta en ansökan
om återbetalning till det landet. Sökanden ska ge in ansökan till Skatteverket
genom den elektroniska portal som inrättats för detta ändamål. För den som
är etablerad i Sverige gäller detsamma om förvärven eller importen hänför
sig till sådana verksamheter som i ett annat EU-land omfattas av
bestämmelser som motsvarar artiklarna 369a–369x i rådets direktiv
2006/112/EG.

Den som vill få återbetalning av mervärdesskatt avseende förvärv eller

import som hänför sig till verksamhet här i landet som omfattas av 4 b §,
4 c §, 4 d § eller 4 e § 1 a samma lag ska ge in ansökan till Skatteverket
genom den elektroniska portalen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Bestämmelserna i 5 kap. 20 och 21 §§ tillämpas inte på den som

omfattas av ett identifieringsbeslut enligt lagen (2011:1245) om särskilda
ordningar för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och
elektroniska tjänster som gällde vid ikraftträdandet. Om den
beskattningsbara personen begär det, ska Skatteverket dock besluta att
5 kap. 20 § ska tillämpas om förutsättningarna för detta är uppfyllda.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om mervärdesskatt för

vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Anna Sundblad Stahre

(Finansdepartementet)

27 Senaste lydelse 2014:940.

2020:1170

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.