SFS 2020:1220 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

SFS2020-1220.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Utfärdad den 10 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 1 kap. 2 §, 10 kap. 1 och 11 e §§ och
13 kap. 6, 8 och 18 a §§ mervärdesskattelagen (1994:200)3 ska ha följande
lydelse.

1 kap.
2 §
4 Skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) är

1. för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1, om inte annat

följer av 1 a–4 f: den som omsätter varan eller tjänsten,

1 a. för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av tele-

kommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster
som ska redovisas enligt bestämmelser som motsvarar den särskilda
ordningen i artiklarna 369a–369k i rådets direktiv 2006/112/EG av den
28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, i lydelsen
enligt direktiv 2008/8/EG, om den som omsätter tjänsten är en sådan grupp
av personer som i ett annat EU-land anses som en enda beskattningsbar
person (mervärdesskattegrupp): mervärdesskattegruppen,

2. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i 5 kap. 5 §, om den som omsätter tjänsten är en utländsk beskatt-
ningsbar person: den som förvärvar tjänsten, om denne är

– en beskattningsbar person,
– en juridisk person som inte är en beskattningsbar person men är regi-

strerad till mervärdesskatt här, eller

– en juridisk person som skulle ha varit en beskattningsbar person om inte

4 kap. 8 § varit tillämplig,

3. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana varor som

avses i 5 kap. 2 c och 2 d §§, om den som omsätter varan är en utländsk
beskattningsbar person och förvärvaren är registrerad till mervärdesskatt
här: den som förvärvar varan,

4. för sådan efterföljande omsättning inom landet som avses i 3 kap.

30 b § första stycket: den till vilken omsättningen görs,

4 a. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan beskattnings-

bara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här, av
guldmaterial eller halvfärdiga produkter med en finhalt av minst 325

1 Prop. 2020/21:20, bet. 2020/21:SkU7, rskr. 2020/21:94.
2 Jfr rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för
mervärdesskatt, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2018/1695.
3 Lagen omtryckt 2000:500.
4 Senaste lydelse 2016:1208.

SFS

2020:1220

Publicerad
den

17 december 2020

background image

SFS

2020:1220

2

tusendelar eller av investeringsguld om den som omsätter guldet är skatt-
skyldig enligt 3 kap. 10 b §: den som förvärvar varan,

4 b. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i andra stycket, om skattskyldighet inte föreligger enligt första stycket
2 i denna paragraf: den som förvärvar tjänsten, om denne är

– en beskattningsbar person som i sin verksamhet inte endast tillfälligt

tillhandahåller sådana tjänster, eller

– en annan beskattningsbar person som tillhandahåller en beskattningsbar

person som avses i första strecksatsen sådana tjänster,

4 c. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av vara eller av tjänst

med anknytning till fastighet som avses i 5 kap. 8 §, utom fastighetstjänst
som avses i 4 b i denna paragraf eller 3 kap. 3 § andra och tredje styckena,
om den som omsätter varan eller tjänsten är en utländsk beskattningsbar
person och förvärvaren är registrerad till mervärdesskatt här: den som
förvärvar varan eller tjänsten, om inte annat följer av 2 d §,

4 d. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan beskatt-

ningsbara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här,
om skattskyldighet inte föreligger enligt första stycket 2 i denna paragraf, av
utsläppsrätter för växthusgaser enligt definitionen i artikel 3 i Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett
system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen
vilka kan överlåtas enligt artikel 12 i det direktivet, eller av andra enheter
som verksamhetsutövare kan använda för att följa det direktivet: den som
förvärvar tjänsten,

4 e. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan beskattnings-

bara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här av
sådana varor som avses i tredje stycket: den som förvärvar varan,

4 f. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan beskattnings-

bara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här av
sådana varor som avses i sjunde stycket: den som förvärvar varan, om
beskattningsunderlaget för omsättningen av dessa varor i en faktura
sammantaget överstiger 100 000 kronor och registreringsskyldigheten för
förvärvaren inte endast är en konsekvens av förvärvet,

5. för sådant förvärv som anges i 1 § första stycket 2: den som förvärvar

varan, och

6. för import av varor
a) om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som

är skyldig att betala tullen, om inte annat följer av c,

b) om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för

övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som
skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd, om
inte annat följer av c,

c) om den som är eller skulle ha varit skyldig att betala tullen enligt a eller

b är ett ombud och Skatteverket är beskattningsmyndighet: den för vars
räkning ombudet handlar.

Första stycket 4 b gäller
1. sådana tjänster avseende fastighet som kan hänföras till
– mark- och grundarbeten,
– bygg- och anläggningsarbeten,
– bygginstallationer,
– slutbehandling av byggnader, eller
– uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare,
2. byggstädning, och
3. uthyrning av arbetskraft för sådana aktiviteter som avses i 1 och 2.

background image

SFS

2020:1220

3

Första stycket 4 e gäller varor som kan hänföras till följande nummer i

Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt rådets förordning (EEG)
nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och
om Gemensamma tulltaxan i dess lydelse den 1 januari 2012,

1. avfall och skrot av järn eller stål; omsmältningsgöt av järn eller stål

(KN-nr som börjar med 7204),

2. avfall och skrot av koppar (KN-nr som börjar med 7404),
3. avfall och skrot av nickel (KN-nr som börjar med 7503),
4. avfall och skrot av aluminium (KN-nr som börjar med 7602),
5. avfall och skrot av bly (KN-nr som börjar med 7802),
6. avfall och skrot av zink (KN-nr som börjar med 7902),
7. avfall och skrot av tenn (KN-nr som börjar med 8002),
8. avfall och skrot av andra oädla metaller (KN-nr som börjar med 8101–

8113), eller

9. avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska ackumu-

latorer (KN-nr som börjar med 854810).

Vid omsättning av en vara eller en tjänst som görs inom landet av en

beskattningsbar person som har ett fast etableringsställe här ska den beskatt-
ningsbara personen vid tillämpningen av första stycket likställas med en
utländsk beskattningsbar person, om omsättningen görs utan medverkan av
det svenska etableringsstället.

Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013
om fastställande av en tullkodex för unionen.

Särskilda bestämmelser om vem som i vissa fall är skattskyldig finns i

6 kap., 9 kap. och 9 c kap.

Första stycket 4 f gäller följande varor:
1. mobiltelefoner, det vill säga apparater som har tillverkats eller an-

passats för användning i ett auktoriserat nät och på särskilt angivna frek-
venser, oberoende av om de har någon annan användning eller inte,

2. integrerade kretsanordningar, om dessa inte har integrerats i slut-

användningsprodukter, och

3. spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer.

10 kap.
1 §
5 En utländsk beskattningsbar person har på ansökan rätt till återbetal-
ning av ingående skatt under förutsättning att

1. den ingående skatten avser förvärv eller import som hänför sig till

omsättning i verksamhet utomlands,

2. omsättningen, i det fall den görs inom EU, är skattepliktig eller medför

återbetalningsrätt motsvarande den som avses i 11 eller 12 § i det land där
omsättningen görs, och

3. omsättningen skulle ha varit skattepliktig eller skulle ha medfört rätt

enligt 11 eller 12 § till återbetalning om omsättningen gjorts här i landet.

Rätt till återbetalning föreligger även för ingående skatt som avser förvärv

eller import som hänför sig till omsättning inom landet för vilken förvärv-
aren är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 2, 3, 4, 4 a, 4 b, 4 c eller
4 f om omsättningen är skattepliktig eller medför återbetalningsrätt enligt 11
eller 12 §.

5 Senaste lydelse 2015:888.

background image

SFS

2020:1220

4

11 e §6 Andra än utländska beskattningsbara personer har rätt till åter-
betalning av ingående skatt som avser förvärv eller import som hänför sig
till omsättning inom landet för vilken förvärvaren är skattskyldig enligt
1 kap. 2 § första stycket 4 a, 4 b, 4 d, 4 e eller 4 f om omsättningen är
skattepliktig eller medför återbetalningsrätt enligt 11 eller 12 §.

13 kap.
6 §
7 Om inget annat följer av 7–15 §§, ska utgående skatt redovisas för
den redovisningsperiod under vilken

1. den som enligt 1 kap. 2 § första stycket 1 omsätter en vara eller en tjänst

enligt god redovisningssed har bokfört eller borde ha bokfört omsättningen,

2. den som enligt 1 kap. 2 § första stycket 2–4 f är skattskyldig för förvärv

av en vara eller en tjänst enligt god redovisningssed har bokfört eller borde
ha bokfört förvärvet,

3. den som anges i 1 eller 2 har tagit emot eller lämnat förskotts- eller

a conto-betalning, eller

4. Tullverket har ställt ut en tullräkning eller ett tullkvitto, för en import

av varor.

8 §8 Den utgående skatten får redovisas för den redovisningsperiod under
vilken betalning tas emot kontant eller på annat sätt kommer den skatt-
skyldige tillgodo, om värdet av den skattskyldiges sammanlagda årliga
omsättning här i landet normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor.

Den utgående skatten för samtliga fordringar som är obetalda vid beskatt-

ningsårets utgång ska dock alltid redovisas för den redovisningsperiod under
vilken beskattningsåret går ut.

Första stycket gäller inte företag som omfattas av lagen (1995:1559) om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen
(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. Inte heller gäller första
stycket finansiella holdingföretag som ska upprätta koncernredovisning
enligt någon av de nämnda lagarna.

Första–tredje styckena gäller också för den som är skattskyldig enligt

1 kap. 2 § första stycket 2–4 f.

18 a §9 Ingående skatt som hänför sig till omsättning för vilken förvärv-
aren är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 2–4 f ska, om den
utgående skatten redovisas enligt 8 §, tas upp för den redovisningsperiod för
vilken den utgående skatten ska redovisas enligt 8 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt för vilken

skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Anna Sundblad Stahre
(Finansdepartementet)

6 Senaste lydelse 2015:888.
7 Senaste lydelse 2016:261.
8 Senaste lydelse 2012:755.
9 Senaste lydelse 2012:755.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.