SFS 2001:568 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

010568.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 14 juni 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 5 kap. 9 § första stycket 7 mer-

värdesskattelagen (1994:200)

2

orden ”införd i exportvagnförteckning” skall

bytas ut mot ”tillfälligt registrerad enligt 23 § första stycket 1, 2 eller 3 lagen
(2001:558) om vägtrafikregister”.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Marianne Svanberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252.

2

Lagen omtryckt 2000:500.

SFS 2001:568

Utkom från trycket
den 3 juli 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.