SFS 1999:640 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

990640.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 17 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)

2

dels

att 1 kap. 2 §, 3 kap. 23 § och 10 kap. 12 § samt rubriken

3

närmast

före 10 kap. 12 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas sju nya paragrafer, 1 kap. 18 §, 3 kap.

10 a–10 c §§, 10 kap. 11 c och 11 d §§ och 11 kap. 5 b §, samt närmast före
3 kap. 10 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

2 §

4

Skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) är

1. för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1, om inte annat föl-

jer av 2–4 a: den som omsätter varan eller tjänsten,

2. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i 5 kap. 7 §, om den som omsätter tjänsten är en utländsk företagare
och förvärvaren är en näringsidkare: den som förvärvar tjänsten,

3. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i 5 kap. 5 a, 6 a, 6 b och 7 a §§, om den som omsätter tjänsten är en ut-
ländsk företagare och förvärvaren är registrerad till mervärdesskatt här: den
som förvärvar tjänsten,

4. för sådan efterföljande omsättning inom landet som avses i 3 kap.

30 b § första stycket: den till vilken omsättningen görs,

4 a. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan näringsidkare

som är eller skall vara registrerade till mervärdesskatt här, av guldmaterial
eller halvfärdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusendelar eller av
investeringsguld om den som omsätter guldet är skattskyldig enligt 3 kap.
10 b §: den som förvärvar varan,

5. för sådant förvärv som anges i 1 § första stycket 2: den som förvärvar

varan, och

6. för import av varor: den som är skyldig att betala skatt enligt 10 § tulla-

gen (1994:1550) för den importerade varan.

1

Prop. 1998/99:69, bet. 1998/99:SkU18, rskr. 1998/99:244.

2

Jfr rådets direktiv 98/80/EG av den 12 oktober 1998 om komplettering av det

gemensamma systemet för mervärdesskatt och om ändring av direktiv 77/388/EEG –
särskilda regler för investeringsguld (EGT L 281, 17.10.1998, s. 31, Celex 398L0080).

3

Senaste lydelse 1994:1798.

4

Senaste lydelse 1997:331.

SFS 1999:640

Utkom från trycket
den 30 juni 1999

2*

SFS 1999:639–672

background image

2

SFS 1999:640

Särskilda bestämmelser om vem som i vissa fall är skattskyldig finns i

6 kap., 9 kap. och 9 c kap.

18 §

Med

i n v e s t e r i n g s g u l d

förstås

1. guld i form av en tacka eller platta med en vikt som godtas på någon av

marknaderna för sådant guld och med en finhalt av minst 995 tusendelar,
oavsett om guldet representeras av värdepapper eller inte,

2. guldmynt som
– har en finhalt av minst 900 tusendelar,
– är präglade efter år 1800,
– är eller har varit gällande betalningsmedel i ursprungslandet, och
– normalt säljs till ett pris som inte överstiger det öppna marknadsvärdet

för guldinnehållet i myntet med mer än 80 %.

Små tackor eller plattor med en vikt av 1 gram eller mindre omfattas inte

av första stycket 1.

Guldmynt som omfattas av den förteckning som årligen offentliggörs i C-

serien av Europeiska gemenskapens officiella tidning skall anses uppfylla
kriterierna i första stycket 2 under hela det år förteckningen gäller.

Guldmynt enligt denna paragraf skall inte anses omsatta på grund av det

numismatiska värdet.

3 kap.

Undantag för investeringsguld

10 a §

Från skatteplikt undantas omsättning av investeringsguld, inbegri-

pet investeringsguld representerat av värdepapper, om omsättningen medför
en äganderätt till eller en fordran på guldet.

Från skatteplikt undantas även förmedling som görs för någon annans räk-

ning i dennes namn, om förmedlingen avser en omsättning enligt första
stycket.

10 b §

En näringsidkare har rätt att bli skattskyldig för en omsättning som

annars skulle ha undantagits enligt 10 a § första stycket om han

1. framställer investeringsguld eller omvandlar guld av något slag till in-

vesteringsguld och omsättningen görs till en annan näringsidkare, eller

2. i sin yrkesverksamhet normalt omsätter guld för industriellt ändamål

och omsättningen avser investeringsguld enligt 1 kap. 18 § första stycket 1
och görs till en annan näringsidkare.

10 c §

Ett ombud har rätt att bli skattskyldigt för förmedling som annars

skulle ha undantagits enligt 10 a § andra stycket om den för vars räkning för-
medlingen görs är skattskyldig enligt 10 b §.

23 §

5

Från skatteplikt undantas omsättning av följande slag av varor och

tjänster:

1. sedlar och mynt som är gällande betalningsmedel, dock inte samlarfö-

remål,

5

Senaste lydelse 1995:700.

background image

3

SFS 1999:640

2. läkemedel som lämnas ut enligt recept eller säljs till sjukhus eller förs

in i landet i anslutning till sådan utlämning eller försäljning,

3. modersmjölk, blod eller organ från människor,
4. flygbensin och flygfotogen,
5. lotterier, inräknat vadhållning och andra former av spel,
6. tjänster som avser gravöppning eller gravskötsel när tjänsten tillhanda-

hålls av huvudmannen för en allmän begravningsplats, och

7. guld som levereras till Sveriges riksbank.

10 kap.

11 c §

Vid omsättning som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap.

10 a § har en näringsidkare rätt till återbetalning av ingående skatt som avser

1. förvärv av investeringsguld om den som omsätter investeringsguldet till

honom är skattskyldig enligt 3 kap. 10 b §,

2. förvärv eller import av annat guld än investeringsguld som därefter av

näringsidkaren eller för hans räkning omvandlas till investeringsguld, eller

3. förvärv av tjänster som innebär en förändring av form, vikt eller finhalt

på guld, inbegripet investeringsguld.

11 d §

Vid omsättning som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap.

10 a § har en näringsidkare, som framställer investeringsguld eller omvand-
lar guld av något slag till investeringsguld, rätt till återbetalning av ingående
skatt som avser förvärv eller import av varor eller tjänster som är knutna till
framställningen eller omvandlingen av guldet, som om omsättningen hade
varit skattepliktig.

Export

12 §

6

Den som omsätter varor eller tjänster genom export har rätt till åter-

betalning av ingående skatt för vilken han saknar rätt till avdrag enligt 8 kap.
på grund av att omsättningen sker utanför EG. Rätten till återbetalning gäller
under förutsättning att omsättningen är skattepliktig eller undantagen från
skatteplikt enligt 3 kap. 9 § utom tredje stycket 2, 10 §, 10 a §, 19 § första
stycket 2, 21 §, 23 § 1, 2, 3 eller 4 eller 30 e §.

11 kap.

5 b §

Om skattskyldighet föreligger för en säljare enligt 3 kap. 10 b § eller

för ett ombud enligt 3 kap. 10 c §, skall en faktura eller jämförlig handling,
utöver vad som anges i 5 §, innehålla uppgift om detta förhållande.

Om skattskyldighet föreligger för en förvärvare enligt 1 kap. 2 § första

stycket 4 a, skall en faktura eller en jämförlig handling, utöver vad som
anges i 5 §, innehålla uppgift om detta förhållande och om säljarens registre-
ringsnummer till mervärdesskatt.

6

Senaste lydelse 1999:450.

background image

4

SFS 1999:640

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre bestämmelser gäller

dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraft-
trädandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Marianne Svanberg
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.