SFS 2022:404 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

SFS2022-404.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring av mervärdesskattelagen (1994:200)

Utfärdad den 12 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 d kap. 1 och 5 §§ mervärdesskatte-
lagen (1994:200)2 ska ha följande lydelse.

9 d kap.
1 §
3 En beskattningsbar person är enligt bestämmelserna i detta kapitel
befriad från skatt på omsättning av varor och tjänster som den beskatt-
ningsbara personen gör inom landet under ett beskattningsår, om omsätt-
ningen enligt 3 §

1. inte beräknas överstiga 80 000 kronor under beskattningsåret, och
2. inte har överstigit 80 000 kronor för något av de två närmast föregående

beskattningsåren.

Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader, ska beloppet

enligt första stycket justeras i motsvarande mån.

5 §4 Om förutsättningarna för skattebefrielse upphör på grund av att den
omsättning som avses i 1 § överstiger 80 000 kronor under innevarande
beskattningsår, ska den beskattningsbara personen ta ut skatt enligt denna
lag för den omsättning som medför att beloppet överskrids och anmäla sig
för registrering hos Skatteverket på det sätt som framgår av 7 kap. 2 §
skatteförfarandelagen (2011:1244).

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om mervärdesskatt för

vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Anna Sundblad Stahre
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:110, bet. 2021/22:SkU22, rskr. 2021/22:266.
2 Lagen omtryckt 2000:500.
3 Senaste lydelse 2016:1069.
4 Senaste lydelse 2016:1069.

SFS

2022:404

Publicerad
den

17 maj 2022

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.