SFS 2022:413 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

SFS2022-413.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Utfärdad den 12 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 1 § mervärdesskattelagen
(1994:200)2 ska ha följande lydelse.

7 kap.
1 §
3 Skatt enligt denna lag tas ut med 25 procent av beskattnings-
underlaget om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Skatten tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget för
1. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse

av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,

2. omsättning av sådana konstverk som avses i 9 a kap. 5 §, och som ägs

av upphovsmannen eller dennes dödsbo,

3. import av sådana konstverk, samlarföremål och antikviteter som avses

i 9 a kap. 5–7 §§,

4. omsättning, unionsinternt förvärv och import av sådana livsmedel som

avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002
av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedels-
lagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, med undantag för

a) annat vatten som avses i artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den

3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003, än sådant vatten som
tappas på flaskor eller i behållare som är avsedda för försäljning, och

b) spritdrycker, vin och starköl, och
5. omsättning av restaurang- och cateringtjänster, med undantag för den

del av tjänsten som avser spritdrycker, vin och starköl.

Skatten tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för
1. omsättning, unionsinternt förvärv och import av följande varor, om inte

annat följer av 3 kap. 13 och 14 §§, under förutsättning att varorna inte helt
eller huvudsakligen är ägnade åt reklam:

– böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka

blad,

– tidningar och tidskrifter,
– bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn,
– musiknoter, samt
– kartor, inbegripet atlaser, väggkartor och topografiska kartor,

1 Prop. 2021/22:96, bet. 2021/22:SkU23, rskr. 2021/22:267.
2 Lagen omtryckt 2000:500.
3 Senaste lydelse 2019:261.

SFS

2022:413

Publicerad
den

18 maj 2022

background image

SFS

2022:413

2

2. omsättning, unionsinternt förvärv och import av program och kataloger

för verksamhet som avses i 6, 7, 8 eller 11 samt annan omsättning än för
egen verksamhet, unionsinternt förvärv och import av program och
kataloger för verksamhet som avses i 3 kap. 18 §, allt under förutsättning att
programmen och katalogerna inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt
reklam,

3. omsättning av radiotidningar samt omsättning, unionsinternt förvärv

och import av kassettidningar, om inte annat följer av 3 kap. 17 §, och av
kassetter eller något annat tekniskt medium som återger en uppläsning av
innehållet i en vara som omfattas av 1,

4. omsättning, unionsinternt förvärv och import av en vara som genom

teckenspråk, punktskrift eller annan sådan särskild metod gör skrift eller
annan information tillgänglig särskilt för personer med läsnedsättning, om
inte annat följer av 3 kap. 4 §,

5. omsättning av sådana produkter som avses i 1–4, om de
a) tillhandahålls på elektronisk väg,
b) inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam, och
c) inte helt eller huvudsakligen består av rörlig bild eller hörbar musik,
6. tillträde till konserter, cirkus-, teater-, opera- eller balettföreställningar

eller andra jämförliga föreställningar,

7. tjänster som avses i 3 kap. 11 § 2 och 4 om verksamheten inte bedrivs

av och inte heller fortlöpande i mer än ringa omfattning understöds av det
allmänna,

8. tillträde till och förevisning av djurparker, förevisning av naturområden

utanför tätort samt av nationalparker, naturreservat, nationalstadsparker och
Natura 2000-områden,

9. upplåtelse eller överlåtelse av rättigheter som omfattas av 1, 4 eller 5 §

lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, dock
inte när det är fråga om fotografier, reklamalster, system och program för
automatisk databehandling eller film, videogram eller annan jämförlig
upptagning som avser information,

10. upplåtelse eller överlåtelse av rättighet till ljud- eller bildupptagning

av en utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk,

11. omsättning av tjänster inom idrottsområdet som anges i 3 kap. 11 a §

första stycket och som inte undantas från skatteplikt enligt andra stycket
samma paragraf,

12. personbefordran utom sådan befordran där resemomentet är av

underordnad betydelse, och

13. reparationer av cyklar med tramp- eller vevanordning, skor, läder-

varor, kläder och hushållslinne.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt för vilken

skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Anna Sundblad Stahre
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.