SFS 1999:1406 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

991406.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 kap. 8 § mervärdesskattelagen

(1994:200) skall ha följande lydelse.

3 kap.

8 §

2

Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som utgör

1. grundskole-, gymnasieskole- eller högskoleutbildning, om utbildningen

anordnas av det allmänna eller en av det allmänna för utbildningen erkänd
utbildningsanordnare, och

2. utbildning som enligt studiestödslagen (1999:1395) berättigar eleven

till studiestöd.

Undantaget från skatteplikt enligt första stycket omfattar även omsättning

av varor och tjänster som omsätts som ett led i utbildningen.

Utbildning som tillhandahålls av utbildare mot ersättning från en upp-

dragsgivare som själv utser de personer som skall utbildas (uppdragsutbild-
ning) omfattas av undantaget endast om utbildningen ingår i en av uppdrags-
givaren bedriven egen utbildning enligt första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001. 3 kap. 8 § första stycket 2 i dess

nya lydelse äger även tillämpning på utbildning som med stöd av övergångs-
bestämmelserna i studiestödslagen (1999:1395) berättigar eleven till studie-
stöd enligt den upphävda studiestödslagen (1973:349).

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Marianne Svanberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:10, bet. 1999/2000:UbU7, rskr. 1999/2000:96.

2

Senaste lydelse 1996:1327.

SFS 1999:1406

Utkom från trycket
den 5 januari 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.