SFS 2010:1519 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

101519.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 kap. 8 § mervärdesskattelagen

(1994:200)

2 ska ha följande lydelse.

13 kap.

8 §

3

Den utgående skatten får redovisas för den redovisningsperiod under

vilken betalning tas emot kontant eller på annat sätt kommer den skattskyl-
dige tillgodo, om värdet av den skattskyldiges sammanlagda årliga omsätt-
ning här i landet normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor.

Den utgående skatten för samtliga fordringar som är obetalda vid beskatt-

ningsårets utgång ska dock alltid redovisas för den redovisningsperiod under
vilken beskattningsåret går ut.

Första stycket gäller inte företag som omfattas av lagen (1995:1559) om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen
(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. Inte heller gäller första
stycket finansiella holdingföretag som ska upprätta koncernredovisning en-
ligt någon av de nämnda lagarna.

Första–tredje styckena gäller också för den som är skattskyldig enligt

1 kap. 2 § första stycket 2–4 d.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om mervärdesskatt för vilken skattskyl-

dighet inträtt före ikraftträdandet.

3. Skattskyldiga som före ikraftträdandet redovisar mervärdesskatt enligt

de allmänna bestämmelserna i 13 kap. 6 § får vid ikraftträdandet gå över till
att tillämpa de nya bestämmelserna i 13 kap. 8 § utan att dispens inhämtats
enligt 13 kap. 8 a §. De skattskyldiga ska dock enligt 13 kap. 3 § skattebetal-
ningslagen (1997:483) underrätta Skatteverket om att ett sådant byte av prin-
cip för redovisning av skatt har skett.

1 Prop. 2010/11:16 och prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:SkU13, rskr. 2010/11:43 och
rskr. 2010/11:44.

2 Lagen omtryckt 2000:500.

3 Senaste lydelse 2006:1031 (jfr 2006:1293).

SFS 2010:1519

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

2

SFS 2010:1519

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Eva Posjnov
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.