SFS 2012:215 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

120215.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 26 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 15 och 16 §§ mervärdes-

skattelagen (1994:200) ska ha följande lydelse.

8 kap.

15 §

2

När personbilar eller motorcyklar förvärvas eller förhyrs för andra

ändamål än återförsäljning, uthyrning, persontransporter enligt taxitrafik-
lagen (2012:211), transporter av avlidna eller körkortsutbildning som
omfattas av skatteplikt får avdrag inte göras för ingående skatt som hänför
sig till

1. förvärv av fordonet, eller
2. förhyrning av fordonet om det i endast ringa omfattning används i den

verksamhet som medför skattskyldighet.

16 §

3

En skattskyldig som använder en personbil eller motorcykel i en

verksamhet som medför skattskyldighet får dra av

1. ingående skatt som hänför sig till driftskostnader för sådan användning,

utan någon begränsning på grund av att fordonet endast delvis används i
verksamheten, och

2. hälften av den ingående skatt som hänför sig till förhyrning av fordonet

för sådan användning, utan någon begränsning på grund av att fordonet
endast delvis används i verksamheten.

Första stycket 1 gäller endast om fordonet tillhör inventarierna i

verksamheten eller har förhyrts för användning i denna. Första stycket 2
gäller inte om fordonet har förhyrts för persontransporter i taxitrafik,
uthyrning, transport av avlidna eller körkortsutbildning som omfattas av
skatteplikt eller om den ingående skatten omfattas av avdragsförbudet i
15 § 2.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.

1 Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195.

2 Senaste lydelse 1998:500.

3 Senaste lydelse 1996:1327.

SFS 2012:215

Utkom från trycket
den 9 maj 2012

background image

2

SFS 2012:215

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Eva Posjnov
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.