SFS 2012:342 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

120342.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 31 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)

3

dels att 11 kap. 12 och 13 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 11 kap. 12 § ska utgå,
dels att 1 kap. 3 a, 4 a, 17 och 17 a §§, 2 a kap. 7 §, 3 kap. 30 f §,

8 kap. 6 och 17 §§, 11 kap. 1, 3, 4 och 6–11 §§, 13 kap. 8 b, 15 a och 23 a §§
samt rubriken närmast före 11 kap. 6 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 7 kap. 3 § ska sättas närmast före 7 kap.

2 §,

dels att det i lagen ska införas ett nytt kapitel, 11 a, och åtta nya paragra-

fer, 6 a kap. 7 §, 7 kap. 7 a och 7 b §§ samt 11 kap. 3 a, 8 a och 12–14 §§,
samt närmast före den nya 11 kap. 12 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

3 a §

4

Vid omsättning av bygg- och anläggningstjänster och av varor som

omsätts i samband med sådana tjänster inträder skyldigheten att betala skatt
när faktura har utfärdats. Om någon faktura inte har utfärdats när betalning
erhålls, eller om faktura inte har utfärdats inom den tid som anges i 11 kap.
3 a § första stycket, inträder skattskyldigheten enligt 3 §.

4 a §

5

Vid unionsinterna förvärv inträder skattskyldigheten vid tidpunkten

för förvärvet. Denna tidpunkt ska anses vara densamma som den då skatt-
skyldighet inträder enligt 3 § första stycket vid motsvarande omsättning av
varor inom landet.

1 Prop. 2011/12:94, bet. 2011/12:SkU18, rskr. 2011/12:207.

2 Jfr rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system
för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1, Celex 32006L0112), senast ändrat
genom rådets direktiv 2010/88/EU (EUT L 326, 10.12.2010, s. 1, Celex 32010L0088).

3 Lagen omtryckt 2000:500.
Senaste lydelse av
11 kap. 12 § 2011:1253
11 kap. 13 § 2011:1253
rubriken närmast före 11 kap. 12 § 2011:1253.

4 Senaste lydelse 2007:1376.

5 Senaste lydelse 2011:283.

SFS 2012:342

Utkom från trycket
den 11 juni 2012

background image

2

SFS 2012:342

Vid unionsinterna förvärv av varor som levereras kontinuerligt under mer

än en kalendermånad inträder skattskyldigheten för förvärvet vid utgången
av varje kalendermånad, om inte leveransen upphört innan dess.

17 §

6

Med faktura avses dokument eller meddelanden i pappersform eller i

elektronisk form som uppfyller villkoren för fakturor i 11 kap. eller, om fak-
tureringsreglerna i ett annat EU-land är tillämpliga enligt vad som följer av
artikel 219a i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett
gemensamt system för mervärdesskatt, som uppfyller villkoren för fakturor i
det landet.

17 a §

7

Med elektronisk faktura avses en faktura enligt 17 § som utfärdas

och tas emot i ett elektroniskt format.

2 a kap.

7 §

8

En vara ska anses förvärvad enligt 2 § 3, om

– den som för över varan bedriver yrkesmässig verksamhet i ett annat

EU-land,

– överföringen görs för denna verksamhet, och
– överföringen görs genom att varan transporteras från det EU-landet till

Sverige av den som bedriver verksamheten eller för dennes räkning.

En vara ska inte anses förvärvad enligt 2 § 3, om överföringen
1. görs för omsättning på fartyg, luftfartyg eller tåg under färd med av-

gångsort i ett EU-land och ankomstort i ett annat EU-land,

2. utgör ett led i omsättningen av en tjänst som utförs åt den som för över

varan och tjänsten avser arbete på eller värdering av varan i Sverige, om
transporten av varan avslutas i Sverige och varan, sedan arbetet eller värde-
ringen utförts, skickas tillbaka till näringsidkaren i det EU-land som varan
ursprungligen överförts från,

3. görs för att den överförda varan ska användas för omsättningen av

tjänster i Sverige och varan därför ska användas tillfälligt här i landet,

4. görs för att den överförda varan tillfälligt, högst två år, ska användas i

Sverige, under förutsättning att motsvarande import skulle ha varit skattefri
här i landet enligt vad som gäller för temporär import från ett icke medlems-
land,

5. görs för sådan omsättning som anges i 5 kap. 3 a § eller i 3 kap. 30 a §,
6. görs för sådan omsättning som anges i 5 kap. 2 § första stycket 2 eller 4,

eller

7. görs för sådan omsättning som anges i 5 kap. 2 c eller 2 d §.
När någon av de förutsättningar som anges i andra stycket inte längre

föreligger, ska varorna anses ha överförts enligt reglerna i första stycket.

6 Senaste lydelse 2003:1134.

7 Senaste lydelse 2003:1134.

8 Senaste lydelse 2011:283.

background image

3

SFS 2012:342

3 kap.

30 f §

9

Från skatteplikt undantas unionsinterna förvärv av begagnade va-

ror, konstverk, samlarföremål och antikviteter, om varorna har sålts av en
skattskyldig återförsäljare och omsättningen har beskattats i det EU-land där
transporten till Sverige påbörjats enligt bestämmelser som motsvarar artik-
larna 312–325 i rådets direktiv 2006/112/EG.

6 a kap.

7 §

Om ett förhållande som har legat till grund för gruppregistrering har

ändrats, ska grupphuvudmannen underrätta Skatteverket om ändringen. Un-
derrättelsen ska lämnas inom två veckor från det att ändringen inträffade.

Skatteverket får förelägga en grupphuvudman att lämna en underrättelse

enligt första stycket. I fråga om sådant föreläggande gäller 44 kap. 2–4 §§
och 68 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

7 kap.

7 a §

När uppgifter till ledning för beskattningsunderlaget vid omsättning

och unionsinterna förvärv uttrycks i en annan valuta än svenska kronor, ska
omräkning göras till svenska kronor med användande av

1. den senaste genomsnittliga växelkurs som har fastställts på den mest

representativa valutamarknaden i Sverige vid tidpunkten för skattskyldig-
hetens inträde, eller

2. den senaste växelkurs som offentliggjorts av Europeiska centralbanken

vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde.

Omräkning enligt första stycket 2 mellan andra valutor än euro ska göras

med användande av växelkursen i euro för varje valuta.

7 b §

För näringsidkare som har sin redovisning i euro gäller, i stället för

vad som anges i 7 a §, att när uppgifter till ledning för beskattningsunder-
laget uttrycks i en annan valuta än euro ska omräkning göras till euro. Om-
räkningen ska i övrigt göras på det sätt som följer av 7 a §.

I 15 och 17 §§ lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattning

för företag som har sin redovisning i euro, m.m. finns regler om omräkning
från euro till svenska kronor. Dessa regler ska tillämpas även av en utländsk
företagare som har sin redovisning i euro.

8 kap.

6 §

10

Den ingående skatten uppgår till samma belopp som den utgående

skatten hos den som är skattskyldig för omsättningen eller importen.

I 13 kap. 23 a § finns bestämmelser om redovisning av ingående skatt när

skattebeloppet angetts i flera valutor i fakturan eller när skattebeloppet måste
räknas om till svenska kronor.

9 Senaste lydelse 2011:283.

10 Senaste lydelse 2004:280.

background image

4

SFS 2012:342

I 13 kap. 26 § finns bestämmelser om återförande av sådan ingående skatt

som hänför sig till ett förvärv för vilket en skattskyldig har fått prisnedsätt-
ning efter det att han gjort avdrag för skatten.

17 §

11

Vid förvärv av vara eller tjänst från någon som är skattskyldig eller

om förvärvaren är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 2–5 ska av-
dragsrätten styrkas genom faktura.

Om det finns särskilda skäl behövs ingen faktura, om förvärvaren är skatt-

skyldig och kan styrka avdragsrätten genom annan tillgänglig dokumenta-
tion.

11 kap.

1 §

12

Varje näringsidkare ska säkerställa att faktura utfärdas av honom

själv eller i hans namn och för hans räkning av köparen eller en tredje per-
son, för omsättning av varor eller tjänster som görs till en annan närings-
idkare eller till en juridisk person som inte är näringsidkare.

Varje näringsidkare ska även säkerställa att faktura utfärdas vid omsätt-

ning av

– nya transportmedel enligt 3 kap. 30 a § andra stycket till en privat-

person,

– vara enligt 5 kap. 2 § första stycket 4 till en köpare i Sverige, eller
– bygg- eller anläggningstjänster till en privatperson och av varor som

omsätts i samband med sådant tillhandahållande.

3 §

13

Varje näringsidkare ska säkerställa att faktura utfärdas av honom

själv eller i hans namn och för hans räkning av köparen eller en tredje per-
son, för andra betalningar i förskott eller a conto än som avses i 2 §, som
gjorts till honom för en sådan omsättning som avses i 1 §.

3 a § Faktura avseende bygg- eller anläggningstjänster eller varor som om-
sätts i samband med sådana tjänster ska utfärdas senast vid utgången av den
andra kalendermånaden efter den månad under vilken tjänsterna tillhanda-
hållits eller varorna levererats.

Faktura avseende omsättning av varor som undantas från skatteplikt enligt

3 kap. 30 a § ska utfärdas senast den femtonde dagen i den månad som följer
på den månad under vilken skattskyldighet inträder enligt 1 kap. 4 a § för
motsvarande unionsinternt förvärv.

Faktura avseende omsättning av tjänster som omfattas av uppgiftsskyldig-

heten enligt 35 kap. 2 § första stycket 2 skatteförfarandelagen (2011:1244)
ska utfärdas senast den femtonde dagen i den månad som följer på den må-
nad under vilken skattskyldighet inträder enligt 1 kap. 3 och 5 a §§ för mot-
svarande omsättning inom landet.

11 Senaste lydelse 2007:1376.

12 Senaste lydelse 2011:283.

13 Senaste lydelse 2007:1376.

background image

5

SFS 2012:342

4 §

14

Faktura får utfärdas av köparen om det finns

1. ett i förväg träffat avtal om detta mellan säljaren och köparen, och
2. ett förfarande för säljarens godkännande av varje faktura.

Elektronisk faktura

6 §

15

Elektronisk faktura enligt 1 kap. 17 a § får utfärdas endast om motta-

garen godkänner det.

7 §

16

Samlingsfaktura får utfärdas för flera särskilda leveranser av varor

eller tillhandahållanden av tjänster.

Om flera elektroniska fakturor överförs samlat till samma mottagare eller

ställs till dennes förfogande, behöver gemensamma uppgifter endast anges
en gång under förutsättning att alla uppgifter är åtkomliga för varje faktura.

Vid utfärdande av samlingsfaktura ska tidsfristerna för utfärdande av fak-

tura i 3 a § beaktas.

8 §

17

Fakturor som utfärdas i enlighet med 1 eller 7 § ska, om inte annat

följer av 8 a eller 9 §, innehålla följande uppgifter:

1. datum för utfärdandet,
2. ett löpnummer baserat på en eller flera serier, som ensamt identifierar

fakturan,

3. säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt under vilket varorna

eller tjänsterna har omsatts,

4. kundens registreringsnummer till mervärdesskatt under vilket han för-

värvat varorna eller tjänsterna, om han är skattskyldig för förvärvet av
varorna eller tjänsterna eller det är fråga om en unionsintern varuförsäljning
enligt 3 kap. 30 a eller 30 b §,

5. säljarens och köparens namn och adress,
6. de omsatta varornas mängd och art eller de omsatta tjänsternas omfatt-

ning och art,

7. datum då omsättningen av varorna eller tjänsterna utförts eller slutförts

eller det datum då sådan förskotts- eller a conto-betalning som avses i 3 §
erlagts, om ett sådant datum kan fastställas och det skiljer sig från datumet
för fakturans utfärdande,

8. beskattningsunderlaget för varje skattesats eller undantag, enhetspriset

exklusive skatt enligt denna lag, samt eventuell prisnedsättning eller rabatt
om dessa inte är inkluderade i enhetspriset,

9. tillämpad mervärdesskattesats,
10. det mervärdesskattebelopp som ska betalas, såvida inte en särskild

ordning tillämpas för vilken denna lag utesluter en sådan uppgift,

11. när faktura utfärdas av köparen enligt 4 §, uppgiften självfakturering,
12. vid undantag från skatteplikt, en hänvisning till
a) den relevanta bestämmelsen i denna lag,
b) den relevanta bestämmelsen i rådets direktiv 2006/112/EG, eller

14 Senaste lydelse 2003:1134.

15 Senaste lydelse 2004:280.

16 Senaste lydelse 2003:1134.

17 Senaste lydelse 2011:283.

background image

6

SFS 2012:342

c) en annan uppgift om att omsättningen är undantagen från skatteplikt,
13. när köparen är skyldig att betala mervärdesskatten, uppgiften omvänd

betalningsskyldighet,

14. vid leverans av ett nytt transportmedel till ett annat EU-land, de upp-

gifter i 1 kap. 13 a § som avgör att varan ska hänföras till ett sådant trans-
portmedel,

15. vid tillämpning av vinstmarginalsystemet i 9 b kap., uppgiften vinst-

marginalbeskattning för resebyråer,

16. vid tillämpning av vinstmarginalsystemet i 9 a kap., den eller de av

följande uppgifter som är relevanta:

a) vinstmarginalbeskattning för begagnade varor,
b) vinstmarginalbeskattning för konstverk, eller
c) vinstmarginalbeskattning för samlarföremål och antikviteter.

8 a §

Uppgifterna som avses i 8 § 8, 9 och 10 får utelämnas i fakturan om

köparen är skyldig att betala mervärdesskatten.

Fakturan ska då i stället innehålla uppgift om beskattningsunderlaget för

varorna eller tjänsterna med hänvisning till de uppgifter som avses i 8 § 6.

9 §

18

Bestämmelserna i 8 § om fakturors innehåll får frångås och en för-

enklad faktura utfärdas, om

1. fakturans totalbelopp inte överstiger 2 000 kr inklusive mervärdesskatt,
2. handelsbruket inom den berörda verksamhetssektorn, administrativ

praxis eller de tekniska förutsättningarna för utfärdandet av fakturan gör det
svårt att följa alla de krav som anges i 8 §, eller

3. fakturan är en kreditnota som likställs med en faktura enligt 10 § tredje

stycket.

Första stycket gäller inte omsättningar som avses i 3 kap. 30 a § eller

5 kap. 2 § första stycket 4. Det gäller inte heller

1. om
a) den som omsätter varan eller tjänsten är en utländsk företagare, eller en

sådan företagare som enligt 1 kap. 2 § tredje stycket likställs med en ut-
ländsk företagare, och

b) köparen är skyldig att betala mervärdesskatten, eller
2. om 13 § första stycket är tillämpligt.
En förenklad faktura ska alltid innehålla följande uppgifter:
1. datum för utfärdandet,
2. identifiering av säljaren,
3. identifiering av vilken typ av varor som levererats eller tjänster som har

tillhandahållits, och

4. den skatt som ska betalas eller uppgifter som gör det möjligt att beräkna

denna,

5. om fakturan är en sådan kreditnota som avses i första stycket 3, en sär-

skild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan samt de uppgif-
ter i denna som ändras.

18 Senaste lydelse 2003:1134.

background image

7

SFS 2012:342

10 §

19

Om säljaren lämnar sådan nedsättning av priset som avses i 7 kap 6

§ första stycket 1 eller 3 och förutsättningarna i 7 kap. 6 § andra stycket inte
föreligger, ska han utfärda en handling eller ett meddelande med ändring av
den ursprungliga fakturan och med en särskild och otvetydig hänvisning till
den ursprungliga fakturan (kreditnota). Detta gäller även vid sådan nedsätt-
ning av priset som avses i 7 kap. 6 § första stycket 2 om nedsättningen inte
framgår av tidigare upprättad faktura.

Även i fall av kundkreditering av annat slag än som avses i första stycket

ska säljaren utfärda en kreditnota.

Varje handling eller meddelande med ändring av den ursprungliga faktu-

ran och med en särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga faktu-
ran ska likställas med en faktura.

11 §

20

Oavsett i vilken valuta beloppen i en faktura anges ska mervärdes-

skattebeloppet anges också i svenska kronor om detta ska betalas till staten
enligt 1 kap. 1 §. Om den som ska säkerställa att faktura utfärdas har sin
redovisning i euro ska dock mervärdesskattebeloppet i stället anges också i
euro.

Om mervärdesskattebeloppet vid tillämpningen av första stycket måste

anges efter omräkning ska omräkningen göras på det sätt som följer av
7 kap. 7 a och 7 b §§.

Tillämpningsområde

12 §

Bestämmelserna i detta kapitel ska tillämpas på omsättningar av varor

eller tjänster inom landet enligt 5 kap. och 9 b kap. 4 § första stycket.

Första stycket gäller dock inte om
1. leveransen av varan eller tillhandahållandet av tjänsten görs från ett

annat EU-land av en näringsidkare som inte är etablerad i Sverige eller vars
fasta etableringsställe här inte medverkar i omsättningen, och

2. köparen är skyldig att betala mervärdesskatten.
Trots vad som anges i andra stycket gäller första stycket i de fall faktura

utfärdas av köparen.

13 §

Bestämmelserna ska också tillämpas på omsättningar av varor eller

tjänster som enligt avdelning V i rådets direktiv 2006/112/EG anses ha gjorts
i ett annat EU-land, om

1. säljaren
a) har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige och leveransen av

varan eller tillhandahållandet av tjänsten inte görs från ett fast etablerings-
ställe i ett annat land,

b) har ett fast etableringsställe i Sverige från vilket leveransen av varan el-

ler tillhandahållandet av tjänsten görs, eller

c) varken i Sverige eller utomlands har ett säte eller fast etableringsställe

men är bosatt eller stadigvarande vistas här,

19 Senaste lydelse 2007:1376.

20 Senaste lydelse 2003:1134.

background image

8

SFS 2012:342

2. säljaren inte är etablerad i det EU-land där omsättningen anses ha gjorts

eller vars fasta etableringsställe i detta land inte medverkar i omsättningen,
och

3. köparen är skyldig att betala mervärdesskatten.
Första stycket gäller inte i de fall faktura utfärdas av köparen.

14 §

Bestämmelserna ska också tillämpas på omsättningar av varor eller

tjänster utanför EU som utgör export enligt 1 kap. 10 §, om säljaren

1. har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige och leveransen av

varan eller tillhandahållandet av tjänsten inte görs från ett fast etablerings-
ställe i ett annat land,

2. har ett fast etableringsställe i Sverige från vilket leveransen av varan

eller tillhandahållandet av tjänsten görs, eller

3. varken i Sverige eller utomlands har ett säte eller fast etableringsställe

men är bosatt eller stadigvarande vistas här.

11 a kap. Bevarande av fakturor m.m.

1 §

Den som ska säkerställa att faktura utfärdas är även skyldig att säker-

ställa att ett exemplar av fakturan bevaras. Skyldigheten att säkerställa att ett
exemplar av fakturan bevaras gäller även fakturor som en näringsidkare tagit
emot.

I bokföringslagen (1999:1078) finns bestämmelser om arkivering av

räkenskapsinformation för fysiska och juridiska personer som är bokförings-
skyldiga.

Den som inte är bokföringsskyldig men som omfattas av skyldigheten att

bevara fakturor enligt första stycket, ska tillämpa bestämmelserna om former
för bevarande av fakturor i 7 kap. 1 § och 6 § bokföringslagen samt platsen
för bevarande av fakturor i 7 kap. 2–4 §§ bokföringslagen.

2 §

Den som ska säkerställa att ett exemplar av fakturan bevaras ska också

från tidpunkten för utfärdandet av fakturan och under hela lagringstiden
säkerställa ursprungets äkthet och innehållets integritet samt att uppgifterna i
fakturan är läsbara.

Med ursprungets äkthet avses säkerställande av leverantörens, tillhanda-

hållarens eller fakturautfärdarens identitet. Med innehållets integritet avses
att det innehåll som krävs i fakturan inte har ändrats.

3 §

När en behörig myndighet i ett annat EU-land under lagringstiden

begär det ska den som ska säkerställa att ett exemplar av fakturan bevaras
medge denna myndighet omedelbar elektronisk åtkomst till en faktura som
bevaras på elektronisk väg, om begäran görs för kontrolländamål och mer-
värdesskatt som är hänförlig till omsättning i fakturan ska betalas i detta EU-
land. För en sådan begäran gäller motsvarande begränsningar som enligt
47 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Med bevarande av fakturor på elektronisk väg avses att data bevaras med

användning av utrustning för elektronisk behandling (inbegripet digital sig-
nalkomprimering) och med användning av kabel, radio, optisk teknik eller
andra elektromagnetiska hjälpmedel.

background image

9

SFS 2012:342

13 kap.

8 b §

21

Utgående skatt som hänför sig till unionsinterna förvärv ska redo-

visas för den redovisningsperiod under vilken fakturan har utfärdats. Den ut-
gående skatten ska dock redovisas senast för den redovisningsperiod som
omfattar den femtonde dagen i den månad som följer på den månad under
vilken skattskyldigheten för förvärvet har inträtt enligt 1 kap. 4 a §.

Omsättning av varor som undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a § ska

redovisas för den redovisningsperiod under vilken fakturan har utfärdats.
Omsättningen ska dock redovisas senast för den redovisningsperiod under
vilken fakturan senast ska utfärdas enligt 11 kap. 3 a § andra stycket.

15 a §

22

Om den utgående skattens belopp enligt 11 kap. 11 § första

stycket angetts i flera valutor i en faktura, ska den skattskyldige vid redovis-
ning av skatten utgå från det skattebelopp som angetts i svenska kronor eller,
om den egna redovisningen är i euro, det skattebelopp som angetts i euro.

I 15 och 17 §§ lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattning

för företag som har sin redovisning i euro, m.m. finns regler om omräkning
från euro till svenska kronor. Dessa regler ska tillämpas även av en utländsk
företagare som har sin redovisning i euro.

23 a §

23

Om skattens belopp enligt 11 kap. 11 § första stycket angetts i

flera valutor i en faktura, ska vid redovisningen av den ingående skatten det
skattebelopp användas som angetts i svenska kronor eller, om den egna redo-
visningen är i euro, det skattebelopp som angetts i euro. Om skattebeloppet
inte angetts i svenska kronor eller, om den egna redovisningen är i euro, i
euro, ska det skattebelopp användas som angetts i den valuta i vilken faktu-
ran är utställd.

Om skattebeloppet måste räknas om till svenska kronor ska omräkningen

göras på det sätt som följer av 7 kap. 7 a och 7 b §§.

Andra stycket gäller även i de fall skattebeloppet i fakturan endast angetts

i en valuta.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012 i fråga om 6 a kap. 7 § och i öv-

rigt den 1 januari 2013.

2. Bestämmelserna i 1 kap. 17 och 17 a §, 11 kap. 4, 6–10, 12–14 §§ och

11 a kap. 1–3 §§ tillämpas på fakturor som utfärdas från och med ikraftträ-
dandet.

3. I övrigt gäller äldre bestämmelser i fråga om mervärdesskatt för vilken

skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva Posjnov
(Finansdepartementet)

21 Senaste lydelse 2011:283.

22 Senaste lydelse 2011:1253.

23 Senaste lydelse 2011:1253.

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.