SFS 2012:386 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

120386.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 7 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 3 och 29 §§ mervärdesskat-

telagen (1994:200)

2 ska ha följande lydelse.

3 kap.

3 §

3

Undantaget enligt 2 § omfattar inte

1. upplåtelse eller överlåtelse av verksamhetstillbehör,
2. omsättning av växande skog, odling och annan växtlighet utan samband

med överlåtelse av marken,

3. upplåtelse eller överlåtelse av rätt till jordbruksarrende, avverkningsrätt

och annan jämförlig rättighet, rätt att ta jord, sten eller andra naturprodukter
samt rätt till jakt, fiske eller bete,

4. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse

av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,

5. upplåtelse av parkeringsplatser i parkeringsverksamhet,
6. upplåtelse för fartyg av hamnar eller för luftfartyg av flygplatser,
7. upplåtelse av förvaringsboxar,
8. upplåtelse av utrymmen för reklam eller annonsering på fastigheter,
9. upplåtelse för djur av byggnader eller mark,
10. upplåtelse för trafik av väg, bro eller tunnel samt upplåtelse av spåran-

läggning för järnvägstrafik,

11. korttidsupplåtelse av lokaler och anläggningar för idrottsutövning, och
12. upplåtelse av terminalanläggning för buss- och tågtrafik till trafikope-

ratörer.

Undantaget enligt 2 § gäller inte heller när en fastighetsägare, ett kon-

kursbo eller en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. för stadig-
varande användning i en verksamhet som medför skattskyldighet eller som
medför rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 9, 11, 11 e eller 12 § helt
eller delvis hyr ut en sådan byggnad eller annan anläggning, som utgör fast-
ighet. Uthyrning till staten, en kommun, ett kommunalförbund eller ett sam-
ordningsförbund som avses i 4 § lagen (2003:1210) om finansiell samord-
ning av rehabiliteringsinsatser är skattepliktig även om uthyrningen sker för
en verksamhet som inte medför sådan skyldighet eller rätt. Skatteplikt före-

1 Prop. 2011/12:132, bet. 2011/12:FiU46, rskr. 2011/12:237.

2 Lagen omtryckt 2000:500.

3 Senaste lydelse 2009:1333.

SFS 2012:386

Utkom från trycket
den 15 juni 2012

background image

2

SFS 2012:386

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

ligger dock inte för uthyrning till en kommun, ett kommunalförbund eller ett
samordningsförbund, om fastigheten vidareuthyrs av kommunen, kommu-
nalförbundet eller samordningsförbundet för användning i en verksamhet
som bedrivs av någon annan än staten, en kommun, ett kommunalförbund
eller ett samordningsförbund och som inte medför skattskyldighet eller rätt
till återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 9, 11, 11 e eller 12 § eller om uthyr-
ningen avser stadigvarande bostad. Vad som har sagts om uthyrning gäller
även för upplåtelse av bostadsrätt.

Andra stycket tillämpas också
1. vid uthyrning i andra och tredje hand,
2. vid bostadsrättshavares upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet som

innehas med bostadsrätt, och

3. när en byggnad eller annan anläggning som utgör fastighet uppförs eller

genomgår omfattande till- eller ombyggnad i syfte att anläggningen helt eller
delvis ska kunna hyras ut för sådan verksamhet som avses i andra stycket.

I 9 kap. finns särskilda bestämmelser om skattskyldighet för sådan uthyr-

ning, bostadsrättsupplåtelse och upplåtelse av nyttjanderätt som anges i an-
dra och tredje styckena.

29 §

4

Från skatteplikt undantas kommunernas uttag av varor och tjänster

för eget behov.

Undantaget omfattar inte en kommuns uttag av tjänster när det gäller arbe-

ten på stadigvarande bostad i sådana fall som avses i 2 kap. 8 §. Undantaget
gäller dock för kommunernas uttag av tjänster i fråga om sådana boende-
former som avses i 4 § lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdes-
skatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uthyrning eller upplå-

telse som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2005:808.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.