SFS 2013:368 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

130368.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)

2

dels att 4 kap. 2–5 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 4 kap. 5 § ska utgå,
dels att 1 kap. 1, 2, 2 d, 6, 9, 10, 14 och 15 §§, 2 kap. 1–3, 5, 7 och 8 §§,

2 a kap. 3, 5, 7 och 9 §§, 3 kap. 10 b, 11 a, 30 b, 30 d och 30 f §§, 4 kap. 1 och
6–8 §§, 5 kap. 2 c, 3 a, 4–7, 9–12, 15 a–17 och 19 §§, 6 a kap. 1–6 §§, 7 kap.
7 b §, 8 a kap. 11 §, 9 kap. 1 och 2 §§, 9 a kap. 1–3, 8, 9, 13 och 14 §§,
9 b kap. 1, 2 och 4–6 §§, 9 c kap. 7 §, 10 kap. 1, 2, 11, 11 c–11 f, 13 a och
13 b §§, 11 kap. 1, 3, 5, 9 och 12 §§, 11 a kap. 1 §, 13 kap. 15 a §, 19 kap. 1,
8, 22, 25, 31 och 34 §§ samt 20 kap. 1–3 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken till 4 kap., rubrikerna närmast före 4 kap. 1 §, 5 kap. 4 §

och 19 kap. 1, 22 och 31 §§ samt rubriken närmast efter rubriken till 10 kap.
ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

3

Mervärdesskatt ska betalas till staten enligt denna lag

1. vid sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skatte-

pliktig och görs av en beskattningsbar person i denna egenskap,

2. vid skattepliktigt unionsinternt förvärv av varor som är lös egendom, om

inte omsättningen är gjord inom landet, eller

3. vid sådan import av varor till landet som är skattepliktig.
Vad som utgör omsättning eller import anges i 2 kap. Vad som utgör uni-

onsinternt förvärv anges i 2 a kap. Huruvida skatteplikt föreligger för en om-
sättning, ett unionsinternt förvärv eller import anges i 3 kap. Vad som avses
med beskattningsbar person anges i 4 kap. I vilka fall en omsättning anses ha
gjorts inom landet anges i 5 kap.

Till staten ska också betalas belopp som i en faktura eller liknande handling

betecknats som mervärdesskatt, även om beloppet inte utgör mervärdesskatt
enligt denna lag.

1 Prop. 2012/13:124, bet. 2012/13:SkU24, rskr. 2012/13:236.

2 Lagen omtryckt 2000:500.
Senaste lydelse av 4 kap. 2 § 2009:1333.

3 Senaste lydelse 2011:283.

SFS 2013:368

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

2

SFS 2013:368

2 §

4

Skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) är

1. för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1, om inte annat föl-

jer av 2–4 e: den som omsätter varan eller tjänsten,

2. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i 5 kap. 5 §, om den som omsätter tjänsten är en utländsk beskattnings-
bar person: den som förvärvar tjänsten, om denne är

– en beskattningsbar person,
– en juridisk person som inte är en beskattningsbar person men är registre-

rad till mervärdesskatt här, eller

– en juridisk person som skulle ha varit en beskattningsbar person om inte

4 kap. 8 § varit tillämplig,

3. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana varor som av-

ses i 5 kap. 2 c och 2 d §§, om den som omsätter varan är en utländsk beskatt-
ningsbar person och förvärvaren är registrerad till mervärdesskatt här: den
som förvärvar varan,

4. för sådan efterföljande omsättning inom landet som avses i 3 kap. 30 b §

första stycket: den till vilken omsättningen görs,

4 a. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan beskattnings-

bara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här, av
guldmaterial eller halvfärdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusende-
lar eller av investeringsguld om den som omsätter guldet är skattskyldig en-
ligt 3 kap. 10 b §: den som förvärvar varan,

4 b. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i andra stycket, om skattskyldighet inte föreligger enligt första stycket 2
i denna paragraf: den som förvärvar tjänsten, om denne är

– en beskattningsbar person som i sin verksamhet inte endast tillfälligt till-

handahåller sådana tjänster, eller

– en annan beskattningsbar person som tillhandahåller en beskattningsbar

person som avses i första strecksatsen sådana tjänster,

4 c. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av vara eller av tjänst

med anknytning till fastighet som avses i 5 kap. 8 §, utom fastighetstjänst som
avses i 4 b i denna paragraf eller 3 kap. 3 § andra och tredje styckena, om den
som omsätter varan eller tjänsten är en utländsk beskattningsbar person och
förvärvaren är registrerad till mervärdesskatt här: den som förvärvar varan el-
ler tjänsten, om inte annat följer av 2 d §,

4 d. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan beskattnings-

bara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här, om
skattskyldighet inte föreligger enligt första stycket 2 i denna paragraf, av ut-
släppsrätter för växthusgaser enligt definitionen i artikel 3 i Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för
handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen vilka kan
överlåtas enligt artikel 12 i det direktivet, eller av andra enheter som verksam-
hetsutövare kan använda för att följa det direktivet: den som förvärvar tjäns-
ten,

4 e. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan beskattnings-

bara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här av så-
dana varor som avses i tredje stycket: den som förvärvar varan,

5. för sådant förvärv som anges i 1 § första stycket 2: den som förvärvar

varan, och

4 Senaste lydelse 2012:755.

background image

3

SFS 2013:368

6. för import av varor
a) om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är

skyldig att betala tullen,

b) om importen avser en unionsvara eller om varan ska förtullas i Sverige

men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen
om varan hade varit tullbelagd,

c) om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer,

eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat
EU-land till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 §
andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.

Första stycket 4 b gäller
1. sådana tjänster avseende fastighet, byggnad eller anläggning som kan

hänföras till

– mark- och grundarbeten,
– bygg- och anläggningsarbeten,
– bygginstallationer,
– slutbehandling av byggnader, eller
– uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare,
2. byggstädning, och
3. uthyrning av arbetskraft för sådana aktiviteter som avses i 1 och 2.
Första stycket 4 e gäller varor som kan hänföras till följande nummer i

Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt rådets förordning (EEG)
nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och
om Gemensamma tulltaxan i dess lydelse den 1 januari 2012,

1. avfall och skrot av järn eller stål; omsmältningsgöt av järn eller stål (KN-

nr som börjar med 7204),

2. avfall och skrot av koppar (KN-nr som börjar med 7404),
3. avfall och skrot av nickel (KN-nr som börjar med 7503),
4. avfall och skrot av aluminium (KN-nr som börjar med 7602),
5. avfall och skrot av bly (KN-nr som börjar med 7802),
6. avfall och skrot av zink (KN-nr som börjar med 7902),
7. avfall och skrot av tenn (KN-nr som börjar med 8002),
8. avfall och skrot av andra oädla metaller (KN-nr som börjar med 8101–

8113), eller

9. avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska ackumu-

latorer (KN-nr som börjar med 854810).

Vid omsättning av en vara eller en tjänst som görs inom landet av en be-

skattningsbar person som har ett fast etableringsställe här ska den beskatt-
ningsbara personen vid tillämpningen av första stycket likställas med en ut-
ländsk beskattningsbar person, om omsättningen görs utan medverkan av det
svenska etableringsstället.

Med tullskuld förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92

av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen. Med
unionsvara förstås detsamma som gemenskapsvara i den förordningen.

Särskilda bestämmelser om vem som i vissa fall är skattskyldig finns i

6 kap., 9 kap. och 9 c kap.

2 d §

5

En utländsk beskattningsbar person som begär det har rätt att bli

skattskyldig för omsättning som annars förvärvaren skulle ha varit skattskyl-

5 Senaste lydelse 2009:1333 (jfr 2009:1334).

background image

4

SFS 2013:368

dig för enligt 2 § första stycket 4 c. Den utländska beskattningsbara personens
skattskyldighet ska därvid gälla för all sådan omsättning inom landet.

Vid omsättning av en vara eller en tjänst som görs inom landet av en be-

skattningsbar person som har ett fast etableringsställe här ska den beskatt-
ningsbara personen vid tillämpningen av första stycket likställas med en ut-
ländsk beskattningsbar person, om omsättningen görs utan medverkan av det
svenska etableringsstället.

6 § Med vara förstås materiella ting, bland dem fastigheter och gas, samt
värme, kyla och elektrisk kraft. Med tjänst förstås allt annat som kan tillhan-
dahållas.

9 §

6

Med marknadsvärde förstås hela det belopp som köparen av en vara el-

ler tjänst, i samma försäljningsled som det där omsättningen av varan eller
tjänsten äger rum, vid tidpunkten för omsättningen och i fri konkurrens,
skulle få betala till en oberoende säljare inom landet för en sådan vara eller
tjänst.

Om ingen jämförbar omsättning av varor eller tjänster kan fastställas, ut-

görs marknadsvärdet

1. när det gäller varor, av ett belopp som inte understiger inköpspriset för

varorna eller för liknande varor eller, om inköpspris saknas, självkostnads-
priset, fastställt vid tidpunkten för transaktionen, eller

2. när det gäller tjänster, av ett belopp som inte understiger den beskatt-

ningsbara personens kostnad för att utföra tjänsten.

10 §

7

Med export avses sådan omsättning utanför EU av varor eller tjänster

som görs i en ekonomisk verksamhet som bedrivs här i landet.

14 §

8

Med beskattningsår förstås beskattningsår enligt inkomstskattelagen

(1999:1229).

Om skatt enligt denna lag hänför sig till en verksamhet för vilken skattskyl-

dighet inte föreligger enligt inkomstskattelagen, förstås med beskattningsår

1. kalenderåret, eller
2. räkenskapsåret, om detta är brutet och överensstämmer med vad som

anges i 3 kap. bokföringslagen (1999:1078).

I ärenden om återbetalning av ingående skatt till en sådan utländsk beskatt-

ningsbar person som avses i 19 kap. 1 § första och andra styckena förstås med
beskattningsår det kalenderår som ansökan om återbetalning gäller.

15 §

9

Med utländsk beskattningsbar person förstås en beskattningsbar per-

son som inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etable-
ringsställe här i landet och inte heller är bosatt eller stadigvarande vistas här.

6 Senaste lydelse 2007:1376.

7 Senaste lydelse 2011:283.

8 Senaste lydelse 2009:1333 (jfr 2009:1334).

9 Senaste lydelse 2001:971.

background image

5

SFS 2013:368

2 kap.

1 §

10

Med omsättning av vara förstås

1. att en vara överlåts mot ersättning, eller
2. att en vara tas i anspråk genom uttag enligt 2 och 3 §§.
En överföring av en vara till ett annat EU-land ska likställas med en om-

sättning av varan om

– varan transporteras av en beskattningsbar person eller för dennes räkning

från en verksamhet som den beskattningsbara personen bedriver inom EU,

– överföringen görs för dennes verksamhet, och
– överföringen ska beskattas som unionsinternt förvärv i det andra EU-lan-

det.

Med omsättning av tjänst förstås
1. att en tjänst mot ersättning utförs, överlåts eller på annat sätt tillhanda-

hålls någon, eller

2. att en tjänst tas i anspråk genom uttag enligt 5, 7 eller 8 §.

2 §

11

Med uttag av vara förstås att en beskattningsbar person

1. tar ut en vara ur sin verksamhet för sitt eget eller personalens privata

bruk eller, om inte annat följer av andra stycket, för överlåtelse av varan utan
ersättning, eller annars för användning för annat ändamål än den egna verk-
samheten, eller

2. för över en vara från en verksamhet som medför skattskyldighet eller rätt

till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9, 11 eller 11 c–13 §§ till en
verksamhet som inte alls eller endast delvis medför skattskyldighet eller så-
dan rätt till återbetalning.

Överlåtelse av varor utan ersättning anses inte som uttag, om varorna är

gåvor av mindre värde eller varuprover och ges för den beskattningsbara per-
sonens egen verksamhet.

3 §

Vad som sägs i 2 § om uttag av varor gäller endast om den beskattnings-

bara personen har haft rätt till avdrag för eller återbetalning enligt 10 kap. 9–
13 §§ av den ingående skatten vid förvärvet av varan.

Om den omsättning genom vilken den beskattningsbara personen förvärvat

varan eller, när varan förts in till Sverige av den beskattningsbara personen,
importen undantagits från skatteplikt enligt 3 kap. 21 § tillämpas dock 2 §.

5 §

12

Med uttag av tjänst förstås att en beskattningsbar person

1. utför eller på annat sätt tillhandahåller en tjänst för sitt eget eller perso-

nalens privata bruk eller annars för annat ändamål än den egna verksamheten,
om tjänsten tillhandahålls utan ersättning,

2. använder eller låter personalen använda en vara som hör till verksamhe-

ten för privat bruk eller annars för annat ändamål än den egna verksamheten,
om omsättningen eller importen av varan undantagits från skatteplikt enligt
3 kap. 21 § eller om den beskattningsbara personen haft rätt till avdrag för el-
ler återbetalning enligt 10 kap. 9, 11 eller 11 c–13 §§ av den ingående skatten
vid förvärvet, tillverkningen eller förhyrningen av varan, eller

10 Senaste lydelse 2011:283.

11 Senaste lydelse 2010:1892.

12 Senaste lydelse 2010:1892.

background image

6

SFS 2013:368

3. för privat ändamål själv använder eller låter någon annan använda en

personbil eller motorcykel som utgör en tillgång i eller har förhyrts för verk-
samheten och den beskattningsbara personen har haft rätt till avdrag för eller
återbetalning enligt 10 kap. 9, 11 eller 11 c–13 §§ av den ingående skatten vid
förvärvet, tillverkningen eller, i fråga om förhyrning, av hela den ingående
skatten som hänför sig till hyran.

Första stycket 2 och 3 gäller endast om värdet av användandet är mer än

ringa.

7 §

13

Med uttag av tjänst förstås även att en beskattningsbar person i en

byggnadsrörelse utför eller förvärvar sådana tjänster som anges i andra
stycket och tillför dem en lägenhet som den beskattningsbara personen inne-
har med hyresrätt eller bostadsrätt eller en egen fastighet, om den beskatt-
ningsbara personen både tillhandahåller tjänster åt andra (byggentreprenader)
och utför tjänster på sådana lägenheter eller fastigheter, och lägenheten eller
fastigheten utgör lagertillgång i byggnadsrörelsen enligt inkomstskattelagen
(1999:1229). Detsamma gäller i fråga om tjänster som den beskattningsbara
personen utför på en lägenhet eller fastighet som utgör en annan tillgång i
byggnadsrörelsen än lagertillgång.

Första stycket gäller
1. bygg- och anläggningsarbeten, inräknat reparationer och underhåll, och
2. ritning, projektering, konstruktion eller andra jämförliga tjänster.
Första stycket gäller inte om tjänsterna hänför sig till en del av lägenheten

eller fastigheten, som används i en verksamhet som medför skattskyldighet
eller rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9, 11, 11 e eller
12 §.

8 §

14

Med uttag av tjänst förstås vidare att en fastighetsägare utför sådana

tjänster som anges i andra stycket på en egen fastighet som utgör tillgång i en
ekonomisk verksamhet som varken medför skattskyldighet eller rätt till åter-
betalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9, 11, 11 e eller 12 §. Detta gäller
dock endast om de nedlagda lönekostnaderna för tjänsterna under beskatt-
ningsåret överstiger 300 000 kronor, inräknat skatter och avgifter som grun-
das på lönekostnaderna.

Första stycket gäller utförande av
1. bygg- och anläggningsarbeten, inräknat reparationer och underhåll,
2. ritning, projektering, konstruktion eller andra jämförliga tjänster, och
3. lokalstädning, fönsterputsning, renhållning och annan fastighetsskötsel.
Vad som sägs i första stycket gäller också hyresgäster och bostadsrätts-

havare som utför sådana tjänster som anges i andra stycket 1 och 2 på lägen-
heter som de innehar med hyresrätt eller bostadsrätt i en ekonomisk verksam-
het som varken medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning av ingående
skatt enligt 10 kap. 9, 11, 11 e eller 12 §.

Om en fastighet ägs eller en hyresrätt eller bostadsrätt innehas av en be-

skattningsbar person som ingår i en sådan mervärdesskattegrupp som avses i
6 a kap. 1 § ska gruppen anses som fastighetsägare, hyresgäst eller bostads-
rättshavare vid tillämpning av denna paragraf.

13 Senaste lydelse 2009:1333 (jfr 2009:1334).

14 Senaste lydelse 2009:1333 (jfr 2009:1334).

background image

7

SFS 2013:368

2 a kap.

3 §

15

En vara ska anses förvärvad enligt 2 § 1, om förvärvet avser

1. ett sådant nytt transportmedel som anges i 1 kap. 13 a §,
2. en sådan punktskattepliktig vara som anges i 1 kap. 13 b § och köparen

är en beskattningsbar person eller en juridisk person som inte är en beskatt-
ningsbar person, eller

3. en annan vara än ett nytt transportmedel eller en punktskattepliktig vara

och förvärvet görs av en sådan köpare som anges i andra stycket från en be-
skattningsbar person som agerar i denna egenskap och som inte är befriad
från mervärdesskatt enligt bestämmelserna om små företag i artiklarna 282–
292 i direktiv 2006/112/EG i ett annat EU-land.

Första stycket 3 avser köpare som är
1. en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap och vars verk-

samhet medför rätt till avdrag för ingående skatt eller rätt till återbetalning en-
ligt 10 kap. 1 § andra stycket eller 9–13 §§ av sådan skatt, eller

2. en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap och vars verk-

samhet inte medför någon avdragsrätt eller rätt till återbetalning enligt 10 kap.
9–13 §§ eller en juridisk person som inte är en beskattningsbar person, under
förutsättning

– att det sammanlagda värdet av dennes skattepliktiga förvärv av andra va-

ror än nya transportmedel eller punktskattepliktiga varor under det löpande
eller det föregående kalenderåret överstiger 90 000 kronor, eller

– att köparen omfattas av ett sådant beslut som anges i 4 §.

5 §

16

En vara ska anses förvärvad enligt 2 § 1 även i de fall transporten på-

börjas utanför EU och varan därefter importerats till ett annat EU-land av för-
värvaren för vidare transport till Sverige, om förvärvaren är en juridisk person
som inte är en beskattningsbar person.

I 10 kap. 11 b § finns bestämmelser om återbetalning i vissa fall av skatt

som betalas vid import.

7 §

17

En vara ska anses förvärvad enligt 2 § 3, om

– den som för över varan är en beskattningsbar person som bedriver verk-

samhet i ett annat EU-land,

– överföringen görs för dennes verksamhet, och
– överföringen görs genom att varan transporteras från det EU-landet till

Sverige av den beskattningsbara personen eller för dennes räkning.

En vara ska inte anses förvärvad enligt 2 § 3, om överföringen
1. görs för omsättning på fartyg, luftfartyg eller tåg under färd med av-

gångsort i ett EU-land och ankomstort i ett annat EU-land,

2. utgör ett led i omsättningen av en tjänst som utförs åt den som för över

varan och tjänsten avser arbete på eller värdering av varan i Sverige, om
transporten av varan avslutas i Sverige och varan, sedan arbetet eller värde-
ringen utförts, skickas tillbaka till den beskattningsbara personen i det EU-
land som varan ursprungligen överförts från,

3. görs för att den överförda varan ska användas för omsättningen av tjäns-

ter i Sverige och varan därför ska användas tillfälligt här i landet,

15 Senaste lydelse 2011:283.

16 Senaste lydelse 2011:283.

17 Senaste lydelse 2012:342.

background image

8

SFS 2013:368

4. görs för att den överförda varan tillfälligt, högst två år, ska användas i

Sverige, under förutsättning att motsvarande import skulle ha varit skattefri
här i landet enligt vad som gäller för temporär import från ett icke medlems-
land,

5. görs för sådan omsättning som anges i 5 kap. 3 a § eller i 3 kap. 30 a §,
6. görs för sådan omsättning som anges i 5 kap. 2 § första stycket 2 eller 4,

eller

7. görs för sådan omsättning som anges i 5 kap. 2 c eller 2 d §.
När någon av de förutsättningar som anges i andra stycket inte längre före-

ligger, ska varorna anses ha överförts enligt reglerna i första stycket.

9 §

18

En vara ska anses förvärvad enligt 2 § 4, om

– den som tar i anspråk varan är en beskattningsbar person som bedriver

verksamhet här i landet,

– den beskattningsbara personen tar i anspråk varan för ett annat ändamål

än som anges i 7 § andra stycket genom att använda den för denna verksamhet
efter att varan transporterats av den beskattningsbara personen eller för den-
nes räkning till Sverige från ett annat EU-land, och

– varan inte härrör från en verksamhet som den beskattningsbara personen

bedriver i det landet.

3 kap.

10 b §

En beskattningsbar person har rätt att bli skattskyldig för en omsätt-

ning som annars skulle ha undantagits enligt 10 a § första stycket om den be-
skattningsbara personen

1. framställer investeringsguld eller omvandlar guld av något slag till in-

vesteringsguld och omsättningen görs till en annan beskattningsbar person,
eller

2. i sin yrkesverksamhet normalt omsätter guld för industriellt ändamål och

omsättningen avser investeringsguld enligt 1 kap. 18 § första stycket 1 och
görs till en annan beskattningsbar person.

11 a §

Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster varigenom någon

bereds tillträde till idrottsligt evenemang eller tillfälle att utöva idrottslig
verksamhet. Från skatteplikt undantas vidare omsättning av tjänster som har
omedelbart samband med utövandet av den idrottsliga verksamheten om
dessa tjänster omsätts av den som tillhandahåller den idrottsliga verksamhe-
ten.

Undantaget gäller endast om tjänsterna omsätts av staten eller en kommun

eller av en förening i de fall verksamheten inte anses som ekonomisk enligt
4 kap. 8 §.

30 b §

19

Från skatteplikt undantas unionsinterna förvärv enligt 2 a kap.

2 § 1 av varor som görs av en utländsk beskattningsbar person, om

1. den utländska beskattningsbara personen är registrerad till mervärdes-

skatt i ett annat EU-land,

2. förvärvet görs för en efterföljande omsättning här i landet,

18 Senaste lydelse 2011:283.

19 Senaste lydelse 2011:283.

background image

9

SFS 2013:368

3. varan sänds eller transporteras direkt till Sverige från ett annat EU-land

än det där den utländska beskattningsbara personen är registrerad till mervär-
desskatt, och

4. den till vilken den efterföljande omsättningen görs är en beskattningsbar

person eller en juridisk person som inte är en beskattningsbar person, som är
registrerad till mervärdesskatt här och som är skattskyldig för omsättningen
enligt 1 kap. 2 § första stycket 4.

30 d §

20

Från skatteplikt undantas unionsinterna förvärv som görs av ut-

ländska beskattningsbara personer om rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1–3
och 13–13 b §§ av hela skatten med anledning av förvärvet skulle ha före-
legat.

Från skatteplikt undantas även unionsinterna förvärv som görs under så-

dana förutsättningar att rätt till återbetalning skulle föreligga enligt 10 kap. 6
och 7 §§.

30 f §

21

Från skatteplikt undantas unionsinterna förvärv av begagnade varor,

konstverk, samlarföremål och antikviteter, om varorna har sålts av en beskatt-
ningsbar återförsäljare som agerar i denna egenskap och omsättningen har be-
skattats i det EU-land där transporten till Sverige påbörjats enligt bestämmel-
ser som motsvarar artiklarna 312–325 i rådets direktiv 2006/112/EG.

4 kap. Beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet

Vad som avses med beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet

1 §

Med beskattningsbar person avses den som, oavsett på vilken plats,

självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet, oberoende av dess syfte el-
ler resultat. Anställda och andra personer anses inte bedriva verksamhet själv-
ständigt i den mån de är bundna till en arbetsgivare av ett anställningsavtal el-
ler av ett annat rättsligt förhållande som skapar ett anställningsförhållande
vad avser arbetsvillkor, lön och arbetsgivaransvar.

Med ekonomisk verksamhet avses varje verksamhet som bedrivs av en pro-

ducent, en handlare eller en tjänsteleverantör, inbegripet gruvdrift och jord-
bruksverksamhet samt verksamheter inom fria och därmed likställda yrken.
Utnyttjande av materiella eller immateriella tillgångar i syfte att fortlöpande
vinna intäkter därav ska särskilt betraktas som ekonomisk verksamhet.

6 §

Verksamhet som bedrivs av staten, ett statligt affärsverk eller en kom-

mun anses inte som ekonomisk verksamhet om den

1. ingår som ett led i myndighetsutövning, eller
2. avser bevis, protokoll eller motsvarande avseende myndighetsutövning.

7 §

22

Bestämmelserna i 6 § tillämpas inte om det skulle leda till betydande

snedvridning av konkurrensen.

20 Senaste lydelse 2011:283.

21 Senaste lydelse 2012:342.

22 Senaste lydelse 2007:1376.

background image

10

SFS 2013:368

Omhändertagande och förstöring av avfall och föroreningar samt avlopps-

rening är att anse som ekonomisk verksamhet även i sådana fall som avses i
6 §, under förutsättning att åtgärderna utförs mot ersättning.

8 §

23

Som ekonomisk verksamhet räknas inte en verksamhet som bedrivs av

en ideell förening eller ett registrerat trossamfund, när inkomsten av verksam-
heten utgör sådan inkomst av näringsverksamhet för vilken skattskyldighet
inte föreligger för föreningen enligt 7 kap. 7 § första och andra stycket in-
komstskattelagen (1999:1229) eller för trossamfundet enligt 7 kap. 14 §
samma lag.

Vad som sägs i första stycket om ideella föreningar gäller också för sådan

förening som omfattas av 4 kap. 2 § lagen (1999:1230) om ikraftträdande av
inkomstskattelagen (1999:1229).

5 kap.

2 c §

24

Omsättning av gas genom ett naturgassystem som är beläget inom

unionens territorium eller genom ett gasnät som är anslutet till ett sådant sys-
tem, till en beskattningsbar återförsäljare ska anses som en omsättning inom
landet, om återförsäljaren antingen har sätet för sin ekonomiska verksamhet i
Sverige eller har ett fast etableringsställe här för vilket varan levereras. Om
återförsäljaren varken här eller utomlands har ett sådant säte eller fast etable-
ringsställe, är varan omsatt inom landet, om återförsäljaren är bosatt eller sta-
digvarande vistas i Sverige.

En vara är dock inte omsatt inom landet om den levereras till ett fast etable-

ringsställe som återförsäljaren har utomlands.

Första och andra styckena gäller även omsättning av
1. el, eller
2. värme eller kyla genom ett nät för värme eller kyla.
Med en beskattningsbar återförsäljare förstås i denna paragraf en beskatt-

ningsbar person vars huvudsakliga verksamhet när det gäller köp av gas, el,
värme eller kyla består i att sälja sådana varor vidare och vars egen konsum-
tion av dessa varor är försumbar.

3 a §

25

En omsättning enligt 2, 2 a, 2 b eller 3 § av en vara anses som en om-

sättning utomlands, om

1. säljaren levererar varan till en plats utanför EU,
2. direkt utförsel av varan till en plats utanför EU ombesörjs av en speditör

eller fraktförare,

3. en utländsk beskattningsbar person förvärvar varan för sin verksamhet i

utlandet och hämtar den för direkt utförsel till en plats utanför EU,

4. varan levereras till ett fartyg eller ett luftfartyg i utrikes trafik för bruk

ombord på ett sådant fartyg eller luftfartyg eller för sådan omsättning som
anges i 1 § tredje stycket,

4 a. varan levereras till ett fartyg eller luftfartyg i de fall som avses i 2 b §

för försäljning ombord och avser sådana livsmedel som anges i artikel 2 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 janu-

23 Senaste lydelse 2000:1291.

24 Senaste lydelse 2011:283.

25 Senaste lydelse 2011:283.

background image

11

SFS 2013:368

ari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrät-
tande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden
i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, dock inte punktskattepliktiga varor,

5. varan omsätts på fartyg eller luftfartyg i de fall som avses i 2 b § för kon-

sumtion ombord,

6. det är fråga om en leverans av varor av de slag som avses i 3 § lagen

(1999:445) om exportbutiker och varorna är avsedda för försäljning i en så-
dan butik,

6 a. det är fråga om en sådan försäljning som avses i 1 § andra stycket

lagen om exportbutiker,

7. varan är en personbil eller motorcykel som vid leveransen är tillfälligt

registrerad enligt 23 § första stycket 1 lagen (2001:558) om vägtrafikregister,
under förutsättning att

a) fordonet levereras till en fysisk person som är bosatt eller stadigvarande

vistas i ett annat land än ett EU-land, och

b) säljaren kan visa att fordonet varaktigt förts till en plats utanför EU före

utgången av den sjätte månaden efter den månad då fordonet levererades,
eller

8. varan levereras här i landet till en fysisk person som är bosatt eller sta-

digvarande vistas i ett annat land än ett EU-land, under förutsättning att

a) ersättningen utgör minst 200 kronor, och
b) säljaren kan visa att köparen har medfört varan vid resa till en plats utan-

för EU före utgången av tredje månaden efter den månad under vilken leve-
ransen av varan gjordes.

Vid leverans av en vara inom landet till en fysisk person som är bosatt i

Norge eller på Åland anses omsättningen som en omsättning utomlands en-
dast om

1. leveransen avser en vara eller en grupp av varor som normalt utgör en

helhet och ersättningen utgör minst 1 000 kronor efter avdrag för skatt enligt
denna lag som hänför sig till ersättningen och

2. säljaren kan visa att köparen i nära anslutning till leveransen fört in va-

ran eller varorna till Norge eller till Åland och därvid enligt tullräkning eller
liknande handling betalat skatt motsvarande skatt enligt denna lag.

En leverans av varor till fartyg på linjer mellan Sverige och Norge eller

mellan Sverige och Åland ska anses som en omsättning utomlands endast om
leveransen inte strider mot 5 och 6 §§ lagen (1999:446) om proviantering av
fartyg och luftfartyg.

En leverans som avses i första stycket 4 av punktskattepliktiga varor ska

anses som en omsättning utomlands endast om leveransen uppfyller de villkor
som gäller för proviantering i 7–9 §§ lagen om proviantering av fartyg och
luftfartyg.

Beskattningsbar person

4 §

26

Vid tillämpningen av 5–19 §§ ska en

1. beskattningsbar person som även bedriver verksamhet som inte innefat-

tar sådan omsättning som anges i 2 kap. eller som inte är ekonomisk enligt 4
kap., anses vara en beskattningsbar person för alla tjänster som denne förvär-
var,

26 Senaste lydelse 2009:1333 (jfr 2009:1334).

background image

12

SFS 2013:368

2. juridisk person som inte är en beskattningsbar person men som är regist-

rerad till mervärdesskatt eller som skulle ha varit en beskattningsbar person
om inte 4 kap. 8 § varit tillämplig, anses vara en beskattningsbar person.

5 §

27

En tjänst som tillhandahålls en beskattningsbar person som agerar i

denna egenskap är omsatt inom landet, om den beskattningsbara personen an-
tingen har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller har ett fast eta-
bleringsställe här och tjänsten tillhandahålls detta. Om den beskattningsbara
personen varken här eller utomlands har ett sådant säte eller fast etablerings-
ställe är tjänsten omsatt inom landet, om den beskattningsbara personen är bo-
satt eller stadigvarande vistas i Sverige.

En tjänst är dock inte omsatt inom landet om den tillhandahålls ett fast eta-

bleringsställe som den beskattningsbara personen har utomlands.

6 §

28

En tjänst som tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar per-

son är omsatt inom landet, om den som tillhandahåller tjänsten antingen har
sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller har ett fast etablerings-
ställe här från vilket tjänsten tillhandahålls. Om den som tillhandahåller tjäns-
ten varken här eller utomlands har ett sådant säte eller fast etableringsställe är
tjänsten omsatt inom landet, om denne är bosatt eller stadigvarande vistas i
Sverige.

En tjänst är dock inte omsatt inom landet om den tillhandahålls från ett fast

etableringsställe utomlands.

7 §

29

En förmedlingstjänst som tillhandahålls någon som inte är en beskatt-

ningsbar person är omsatt inom landet, om

1. tjänsten utförs för någon annans räkning i dennes namn, och
2. den omsättning som tjänsten avser görs inom landet enligt denna lag.

9 §

30

En varu- eller persontransporttjänst är omsatt inom landet om trans-

porten inte till någon del genomförs i ett annat land, om inte annat följer av
andra stycket eller 10 §.

Första stycket gäller inte en varutransporttjänst som tillhandahålls en be-

skattningsbar person.

Befordran av brev i postverksamhet som avses i 1 kap. 2 § postlagen

(2010:1045) ska anses som en omsättning inom landet.

10 §

31

En unionsintern varutransporttjänst som tillhandahålls någon som

inte är en beskattningsbar person är omsatt inom landet, om avgångsorten är
belägen i Sverige.

Med unionsintern varutransport avses en transport av varor där avgångs-

och ankomstorterna är belägna i två skilda EU-länder.

Med avgångsorten avses den ort där transporten av varorna faktiskt inleds,

utan hänsyn till det avstånd som tillryggalagts till den plats där varorna befin-
ner sig.

Med ankomstorten avses den ort där transporten av varorna faktiskt avslutas.

27 Senaste lydelse 2009:1333 (jfr 2009:1334).

28 Senaste lydelse 2009:1333 (jfr 2009:1334).

29 Senaste lydelse 2009:1333 (jfr 2009:1334).

30 Senaste lydelse 2010:1892.

31 Senaste lydelse 2011:283.

background image

13

SFS 2013:368

11 §

32

Tjänster som tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar per-

son i samband med en aktivitet som anges i andra stycket är omsatta inom
landet, om aktiviteten faktiskt äger rum i Sverige. Detsamma gäller till dessa
tjänster underordnade tjänster och tjänster som tillhandahålls av den som
organiserar aktiviteten.

Första stycket gäller en aktivitet som är
1. kulturell,
2. konstnärlig,
3. idrottslig,
4. vetenskaplig,
5. pedagogisk,
6. av underhållningskaraktär, eller
7. liknande dem som anges i 1–6, såsom mässor och utställningar.

11 a §

33

En tjänst i form av tillträde till evenemang som anges i andra

stycket och tillhandahålls en beskattningsbar person är omsatt inom landet,
om evenemanget faktiskt äger rum i Sverige. Detsamma gäller tjänster i an-
knytning till tillträdet.

Första stycket gäller evenemang som är
1. kulturella,
2. konstnärliga,
3. idrottsliga,
4. vetenskapliga,
5. pedagogiska,
6. av underhållningskaraktär, eller
7. liknande dem som anges i 1–6, såsom mässor och utställningar.

12 §

34

Tjänster med anknytning till transportverksamhet såsom lastning,

lossning, godshantering och liknande tjänster som tillhandahålls någon som
inte är en beskattningsbar person, är omsatta inom landet om de fysiskt utförs
i Sverige. Detsamma gäller tjänster i form av värdering av eller arbeten på en
vara som är lös egendom.

15 a §

35

En tjänst som avser annan uthyrning av transportmedel än sådan

som anges i 15 § och förvärvas av någon som inte är en beskattningsbar per-
son är omsatt inom landet, om förvärvaren är etablerad, bosatt eller stadig-
varande vistas i Sverige.

En uthyrningstjänst enligt första stycket är dock omsatt utomlands, om
1. den avser en fritidsbåt som faktiskt levereras till förvärvaren i ett annat

EU-land än Sverige, och

2. uthyraren har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etable-

ringsställe i det EU-landet och tjänsten tillhandahålls från sätet eller det fasta
etableringsstället.

32 Senaste lydelse 2009:1341 (jfr 2009:1342).

33 Senaste lydelse 2009:1341 (jfr 2009:1342).

34 Senaste lydelse 2009:1333 (jfr 2009:1334).

35 Senaste lydelse 2011:298.

background image

14

SFS 2013:368

15 b §

36

En tjänst som avser annan uthyrning av transportmedel än sådan

som anges i 15 § är omsatt inom landet, om

1. den tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person,
2. den avser en fritidsbåt som faktiskt levereras till förvärvaren av tjänsten i

Sverige, och

3. uthyraren har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etable-

ringsställe i Sverige och tjänsten tillhandahålls från sätet eller det fasta etable-
ringsstället.

16 §

37

Tjänster som anges i 18 § och som tillhandahålls från ett land utanför

EU och som förvärvas av någon som inte är en beskattningsbar person, är om-
satta inom landet om tjänsterna

1. förvärvas här eller i fråga om tjänster som anges i 18 § 12 förvärvas här

eller i ett annat land, och förvärvaren är etablerad, bosatt eller stadigvarande
vistas i Sverige, eller

2. förvärvas av någon som är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i

ett annat EU-land eller i ett land utanför EU samt utgör sådana tjänster som
anges i 18 § 10 eller 11 och tjänsterna tillgodogörs inom landet genom ett
elektroniskt kommunikationsnät med fast anslutning här.

17 §

38

Tjänster som anges i 18 § 1–11, 13 och 14 och som förvärvas i ett

land utanför EU av någon som inte är en beskattningsbar person i det landet,
är omsatta utomlands även om de tillhandahålls från Sverige.

Tjänster som anges i 18 § 12 och som förvärvas av någon som inte är en

beskattningsbar person och som är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas
i ett land utanför EU, är omsatta utomlands även om de tillhandahålls från
Sverige.

19 §

39

En omsättning av tjänster enligt någon av 4–18 §§ eller 9 b kap. 4 §

första stycket anses som omsättning utomlands när det är fråga om

1. tjänster som avser fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik, inräknat upplå-

telse av hamnar eller flygplatser, eller tjänster som avser utrustning eller an-
dra varor för användning på sådana fartyg eller luftfartyg,

2. lastning, lossning, transport eller andra tjänster i direkt samband med
a) export av varor från Sverige eller ett annat EU-land,
b) import av varor som omfattas av
– 9 c kap. 1 §, eller
– ett förfarande för temporär import med fullständig befrielse från tull eller

extern transitering,

c) försändelse, transport eller införsel av varor i fri omsättning, vilka införs

i Sverige från ett tredje territorium som utgör en del av unionens tullområde,
om varorna

– förflyttas här i landet under ett förfarande för intern unionstransitering

enligt unionens tullbestämmelser, om varorna hänfördes till samma förfa-
rande genom en deklaration när de fördes in i landet samt försändelsen eller
transporten av dem avslutas utanför Sverige, eller

36 Senaste lydelse 2009:1345 (jfr 2009:1346).

37 Senaste lydelse 2011:283.

38 Senaste lydelse 2011:283.

39 Senaste lydelse 2011:283.

background image

15

SFS 2013:368

– när de förs in i Sverige hade omfattats av 9 c kap. 1 § eller ett förfarande

för temporär import med fullständig befrielse från importtullar, om de hade
importerats, eller

d) införsel av varor till ett annat EU-land om dessa omfattas av det landets

tillämpning av artikel 61 eller 157.1 a i direktiv 2006/112/EG,

3. tjänster som består av arbete på lös egendom, om egendomen förvärvats

eller importerats för att undergå sådant arbete inom EU och egendomen efter
det att arbetet utförts, transporteras ut ur EU av den som tillhandahåller tjäns-
terna, eller av kunden om denne inte är etablerad inom landet eller för någon-
deras räkning,

4. förmedling av varor eller tjänster som görs för någon annans räkning i

dennes namn, när omsättningen av dessa anses som en omsättning utanför EU
antingen enligt 1 § första stycket eller enligt förevarande paragraf eller 3 a §,
och

5. en varutransporttjänst eller en tjänst som avses i 12 §, om tjänsten till-

handahålls en beskattningsbar person och den uteslutande nyttjas eller på an-
nat sätt tillgodogörs utanför EU.

6 a kap.

1 §

Vid tillämpningen av bestämmelserna i denna lag får två eller flera be-

skattningsbara personer, under de förutsättningar som anges i detta kapitel,
anses som en enda beskattningsbar person (mervärdesskattegrupp) och den
verksamhet som mervärdesskattegruppen bedriver anses som en enda verk-
samhet.

Huruvida mervärdesskattegruppens verksamhet ska anses medföra skatt-

skyldighet följer av de allmänna bestämmelserna i 1 kap. 2 § första stycket 1.

2 §

40

I en mervärdesskattegrupp får endast ingå

1. beskattningsbara personer som står under Finansinspektionens tillsyn

och som bedriver verksamhet som inte medför skattskyldighet därför att om-
sättningen av tjänster är undantagen från skatteplikt med stöd av 3 kap. 9 eller
10 §, och

2. beskattningsbara personer med huvudsaklig inriktning att tillhandahålla

beskattningsbara personer som avses i punkt 1 varor eller tjänster, eller

3. beskattningsbara personer som är kommissionärsföretag och kommit-

tentföretag i ett sådant kommissionärsförhållande som avses i 36 kap. in-
komstskattelagen (1999:1229).

I en mervärdesskattegrupp får endast ingå en beskattningsbar persons fasta

etableringsställe i Sverige.

Beskattningsbara personer som avses i första stycket 1 och 2 får inte ingå i

fler än en mervärdesskattegrupp.

3 §

En mervärdesskattegrupp får endast avse beskattningsbara personer som

är nära förbundna med varandra i finansiellt, ekonomiskt och organisatoriskt
hänseende.

40 Senaste lydelse 2009:1333 (jfr 2009:1334).

background image

16

SFS 2013:368

4 §

41

En mervärdesskattegrupp anses bildad den dag Skatteverket beslutar

att de beskattningsbara personerna ska registreras som en sådan grupp (grupp-
registrering), eller den senare dag som Skatteverket därvid bestämmer. Av be-
slutet ska framgå vem Skatteverket utsett som huvudman för gruppen.

Till grupphuvudman ska utses
1. i de fall som avses i 2 § första stycket 1 och 2 den beskattningsbara per-

son i mervärdesskattegruppen som de övriga beskattningsbara personerna i
gruppen föreslår, om det inte finns särskilda skäl som talar mot detta, eller

2. i de fall som avses i 2 § första stycket 3 en beskattningsbar person som är

kommittentföretag.

5 §

42

Om Skatteverket beslutar om detta får nya beskattningsbara personer

inträda i gruppen, beskattningsbara personer utträda ur gruppen eller grupp-
huvudmannen bytas ut.

Gruppregistreringen består till dess att Skatteverket har beslutat att den ska

upphöra.

Ett beslut om ändring i registreringen enligt första stycket eller om av-

registrering enligt andra stycket gäller från och med dagen för beslutet eller
den senare dag som Skatteverket bestämmer.

6 §

43

Skatteverket ska besluta om gruppregistrering enligt 4 §, eller om änd-

ring eller avregistrering enligt 5 §, om berörda beskattningsbara personer an-
söker om detta och det inte finns särskilda skäl som talar mot ett sådant be-
slut.

Om förutsättningarna för gruppregistrering har upphört eller om det annars

finns särskilda skäl, får Skatteverket på eget initiativ besluta om avregistre-
ring.

7 kap.

7 b §

44

För beskattningsbara personer som har sin redovisning i euro gäller,

i stället för vad som anges i 7 a §, att när uppgifter till ledning för beskatt-
ningsunderlaget uttrycks i en annan valuta än euro ska omräkning göras till
euro. Omräkningen ska i övrigt göras på det sätt som följer av 7 a §.

I 15 och 17 §§ lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattning

för företag som har sin redovisning i euro, m.m. finns regler om omräkning
från euro till svenska kronor. Dessa regler ska tillämpas även av en utländsk
beskattningsbar person som har sin redovisning i euro.

8 a kap.

11 §

45

Vid överlåtelse av investeringsvaror, utom sådana som omfattas av

frivillig skattskyldighet, i samband med att verksamhet överlåts eller vid fu-
sion eller liknande förfarande, ska förvärvaren överta överlåtarens rättighet
och skyldighet att jämka avdrag för ingående skatt. Detta gäller dock endast

41 Senaste lydelse 2003:659.

42 Senaste lydelse 2003:659.

43 Senaste lydelse 2003:659.

44 Senaste lydelse 2012:342.

45 Senaste lydelse 2009:1333 (jfr 2009:1334).

background image

17

SFS 2013:368

under förutsättning att förvärvaren är skattskyldig enligt denna lag eller har
rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9, 11, 11 e eller 12 §.

När en beskattningsbar person inträder i en mervärdesskattegrupp som av-

ses i 6 a kap., övertar gruppen dennes rättighet och skyldighet att jämka. När
en beskattningsbar person utträder ur en sådan grupp övertar den beskatt-
ningsbara personen gruppens rättighet och skyldighet att jämka ingående
skatt hänförlig till den beskattningsbara personens investeringsvaror.

9 kap.

1 §

46

Skyldigheten att betala skatt enligt 1 kap. 1 § första stycket 1 för sådan

skattepliktig fastighetsuthyrning eller bostadsrättsupplåtelse som anges i
3 kap. 3 § andra stycket och tredje stycket 1 och 2 gäller endast om Skattever-
ket har beslutat om detta efter ansökan (frivillig skattskyldighet). En sådan
ansökan får göras av en fastighetsägare, en hyresgäst, en bostadsrättshavare,
ett konkursbo eller av en sådan grupphuvudman som avses i 6 a kap. 4 §.

Om den fastighet, hyresrätt eller bostadsrätt som ska omfattas av den frivil-

liga skattskyldigheten ägs eller innehas av en beskattningsbar person som in-
går i en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 § ska ansökan gö-
ras av grupphuvudmannen med samtycke av den beskattningsbara person i
mervärdesskattegruppen som äger fastigheten eller, i fråga om hyresrätt eller
bostadsrätt, av den beskattningsbara person som innehar hyresrätten eller bo-
stadsrätten.

Frivillig skattskyldighet för uthyrning eller annan upplåtelse till någon som

har rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 6 § gäller endast om
upplåtaren visar ett intyg om att upplåtelsen sker till någon som har rätt till så-
dan återbetalning. Intyget ska vara utfärdat av Utrikesdepartementet.

2 §

47

Skyldigheten att betala skatt enligt 1 kap. 1 § första stycket 1 för sådan

skattepliktig fastighetsuthyrning eller bostadsrättsupplåtelse som anges i
3 kap. 3 § tredje stycket 3 gäller endast om Skatteverket har beslutat om fri-
villig skattskyldighet efter ansökan. En sådan ansökan får göras av en fastig-
hetsägare, ett konkursbo eller av en sådan grupphuvudman som avses i
6 a kap. 4 §.

Om den fastighet som ska omfattas av den frivilliga skattskyldigheten ägs

av en beskattningsbar person som ingår i en sådan mervärdesskattegrupp som
avses i 6 a kap. 1 § ska ansökan göras av grupphuvudmannen med samtycke
av den beskattningsbara personen.

Vad som i första stycket sägs gäller endast om
– det finns särskilda skäl,
– den sökande har för avsikt att använda fastigheten för sådan uthyrning el-

ler upplåtelse som avses i 3 kap. 3 § andra stycket, och

– det är lämpligt med hänsyn till den sökandes personliga eller ekonomiska

förhållanden och omständigheterna i övrigt.

46 Senaste lydelse 2003:659.

47 Senaste lydelse 2003:659.

background image

18

SFS 2013:368

9 a kap.

1 §

48

Detta kapitel tillämpas vid en beskattningsbar återförsäljares omsätt-

ning av begagnade varor, konstverk, samlarföremål eller antikviteter som
levererats till honom inom EU av

1. någon som inte är en beskattningsbar person,
2. en beskattningsbar person som ska redovisa mervärdesskatt enligt detta

kapitel eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land,

3. en beskattningsbar person vars omsättning är undantagen från skatteplikt

enligt 3 kap. 24 § eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land,

4. en beskattningsbar person som undantas från skattskyldighet enligt

1 kap. 2 a §, eller

5. en beskattningsbar person i ett annat EU-land om den beskattningsbara

personens omsättning omfattas av befrielse från mervärdesskatt enligt be-
stämmelserna om små företag i artiklarna 282–292 i direktiv 2006/112/EG i
det landet och den förvärvade varan utgjort anläggningstillgång hos den be-
skattningsbara personen.

Detta kapitel omfattar inte omsättning av sådana transportmedel som har

förvärvats enligt 2 a kap. 3 § första stycket 1.

2 §

49

Om en beskattningsbar återförsäljare begär det ska Skatteverket be-

sluta att återförsäljaren ska tillämpa detta kapitel vid försäljning av

1. konstverk, samlarföremål och antikviteter som återförsäljaren själv har

importerat, eller

2. konstverk som återförsäljaren har förvärvat från upphovsmannen eller

dennes dödsbo.

Ett beslut enligt första stycket gäller till utgången av det andra året efter det

år under vilket beslutet fattades.

3 §

Utan hinder av 1 § eller ett beslut som avses i 2 § får en beskattningsbar

återförsäljare tillämpa de allmänna bestämmelserna i denna lag på en omsätt-
ning som annars skulle omfattas av bestämmelserna i detta kapitel.

8 §

Med beskattningsbar återförsäljare förstås en beskattningsbar person

som inom ramen för sin ekonomiska verksamhet förvärvar eller importerar
begagnade varor, konstverk, samlarföremål eller antikviteter i syfte att sälja
dem vidare.

Första stycket gäller även om den beskattningsbara personen handlar i eget

namn för en annan persons räkning inom ramen för ett avtal enligt vilket pro-
vision ska betalas vid köp eller försäljning.

9 §

Vid sådan omsättning av begagnade varor, konstverk, samlarföremål

och antikviteter som avses i 1 eller 2 § utgörs beskattningsunderlaget av åter-
försäljarens vinstmarginal minskad med den mervärdesskatt som hänför sig
till vinstmarginalen.

Vinstmarginalen utgörs av skillnaden mellan en varas försäljningspris och

varans inköpspris, om inte annat följer av 11 §.

48 Senaste lydelse 2011:283.

49 Senaste lydelse 2003:659.

background image

19

SFS 2013:368

Har en beskattningsbar återförsäljare själv importerat konstverk, samlar-

föremål eller antikviteter ska som inköpspris anses beskattningsunderlaget
vid importen med tillägg av den mervärdesskatt som hänför sig till importen.

13 §

50

Avdrag får inte göras för ingående skatt som hänför sig till förvärv av

varor från en beskattningsbar återförsäljare vars omsättning av varorna be-
skattas enligt detta kapitel eller motsvarande bestämmelser i ett annat EU-
land.

Vid sådan omsättning av varor som beskattas enligt detta kapitel får en be-

skattningsbar återförsäljare inte göra avdrag för ingående skatt som hänför sig
till

1. konstverk, samlarföremål eller antikviteter som återförsäljaren själv har

importerat, eller

2. konstverk som upphovsmannen eller dennes dödsbo tillhandahållit ho-

nom.

14 §

Om en beskattningsbar återförsäljare har valt att enligt 3 § tillämpa de

allmänna bestämmelserna i denna lag på omsättning som annars skulle ha
omfattats av detta kapitel, ska den ingående skatt som hänför sig till förvärv
eller import av varorna dras av för den redovisningsperiod under vilken va-
rorna omsätts av återförsäljaren när det är fråga om

1. konstverk, samlarföremål eller antikviteter som återförsäljaren själv har

importerat, eller

2. konstverk som upphovsmannen eller dennes dödsbo tillhandahållit ho-

nom.

9 b kap.

1 §

Detta kapitel tillämpas vid sådan omsättning av resor som en resebyrå

tillhandahåller resenärer, om resebyrån som ett led i den omsättningen förvär-
var varor och tjänster från andra beskattningsbara personer eller förmedlar
varorna och tjänsterna i eget namn för deras räkning. Vad resebyrån på detta
sätt tillhandahåller en resenär ska anses som omsättning av en enda tjänst
(resetjänsten).

Med resebyrå avses även researrangör.

2 §

Vid omsättning av en resetjänst utgörs beskattningsunderlaget av rese-

byråns marginal.

Marginalen utgörs av skillnaden mellan ersättningen för resetjänsten och

resebyråns kostnader för varor och tjänster som tillhandahålls resebyrån av
andra beskattningsbara personer och som kommer resenären direkt till godo.

Vid beräkning av beskattningsunderlaget ska resebyråns kompensation för

skatt enligt denna lag inte räknas in i ersättningen.

4 §

51

En resetjänst är omsatt inom landet om resebyrån har etablerat sätet för

sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller har ett fast etableringsställe här
från vilket tillhandahållandet görs, om inte annat följer av andra stycket.

50 Senaste lydelse 2011:283.

51 Senaste lydelse 2011:283.

background image

20

SFS 2013:368

Om resebyrån som ett led i omsättningen av resetjänsten förvärvat varor

och tjänster som en annan beskattningsbar person tillhandahållit resebyrån ut-
anför EU, ska resetjänsten anses utgöra en sådan tjänst som avses i 5 kap.
19 § 4. Om förvärven avser varor och tjänster som den andra beskattningsbara
personen tillhandahållit resebyrån både inom och utanför EU, gäller bestäm-
melserna i 5 kap. 19 § 4 endast för den del av omsättningen av resetjänsten
som avser varor och tjänster tillhandahållna utanför EU.

5 §

52

Om mervärdesskatt ska redovisas enligt bestämmelserna i detta kapi-

tel, får resebyrån underlåta att redovisa skattens belopp eller underlag för be-
räkning av beloppet i fakturan.

Om köparen av resetjänsten är en beskattningsbar person gäller de all-

männa bestämmelserna i denna lag om en fakturas innehåll för rätt till avdrag
för eller återbetalning av ingående skatt.

6 §

Om resenären är en beskattningsbar person vars verksamhet medför rätt

till avdrag för eller återbetalning av ingående skatt, får resebyrån i stället
tillämpa de allmänna bestämmelserna i denna lag på en sådan omsättning som
omfattas av detta kapitel.

9 c kap.

7 §

Som upplagshavare får den godkännas som med hänsyn till sina ekono-

miska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som upplags-
havare och som i egenskap av beskattningsbar person i större omfattning lag-
rar sådana varor som avses i 3 § 2.

Upplagshavarens lagring av varor ska äga rum i godkänt skatteupplag.

10 kap.

Återbetalning till utländska beskattningsbara personer

1 §

53

En utländsk beskattningsbar person har på ansökan rätt till återbetal-

ning av ingående skatt under förutsättning att

1. den ingående skatten avser förvärv eller import som hänför sig till om-

sättning i verksamhet utomlands,

2. omsättningen, i det fall den görs inom EU, är skattepliktig eller medför

återbetalningsrätt motsvarande den som avses i 11 eller 12 § i det land där
omsättningen görs, och

3. omsättningen skulle ha varit skattepliktig eller skulle ha medfört rätt en-

ligt 11 eller 12 § till återbetalning om omsättningen gjorts här i landet.

Rätt till återbetalning föreligger även för ingående skatt som avser förvärv

eller import som hänför sig till omsättning inom landet för vilken förvärvaren
är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 2, 3, 4, 4 b eller 4 c om omsätt-
ningen är skattepliktig eller medför återbetalningsrätt enligt 11 eller 12 §.

52 Senaste lydelse 2003:1134.

53 Senaste lydelse 2011:283.

background image

21

SFS 2013:368

2 §

54

En utländsk beskattningsbar person som förmedlar en vara eller en

tjänst för en uppdragsgivares räkning har rätt till återbetalning av ingående
skatt avseende förvärv eller import av den förmedlade varan eller tjänsten en-
dast i det fall uppdragsgivaren skulle ha haft denna rätt om uppdragsgivaren
förvärvat varan eller tjänsten direkt.

I andra fall än som avses i 1 § andra stycket ger ingående skatt som avser

förvärv eller import av en vara inte rätt till återbetalning, om varan förvärvas
eller förs in för att inom landet levereras till en köpare.

I 9 b kap. 3 § finns ytterligare begränsningar av rätten till återbetalning av

ingående skatt.

11 §

55

Den som i en ekonomisk verksamhet omsätter varor eller tjänster

inom landet har rätt till återbetalning av ingående skatt för vilken han saknar
rätt till avdrag enligt 8 kap. på grund av att omsättningen är undantagen från
skatteplikt enligt 3 kap. 19 § första stycket 2, 21 §, 21 a §, 22 §, 23 § 2, 4 eller
7, 26 a §, 30 a §, 30 e §, 31 §, 31 a §, 32 § eller enligt 9 c kap. 1 §.

Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt som hänför sig till

sådan omsättning av varor och tjänster som avses i 3 kap. 9 § utom tredje
stycket 2, 10 § eller 23 § 1 om

1. förvärvaren är en beskattningsbar person som i ett land utanför EU har

antingen sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe
till vilket tjänsten tillhandahålls eller, om den beskattningsbara personen sak-
nar sådant säte eller etableringsställe i det landet, den beskattningsbara perso-
nen är bosatt eller stadigvarande vistas där,

2. förvärvaren inte är en beskattningsbar person och förvärvaren är bosatt

eller stadigvarande vistas i ett land utanför EU, eller

3. omsättningen har direkt samband med varor som ska exporteras till ett

land utanför EU.

Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt avseende förvärv

och import som hänför sig till omsättning i ett annat EU-land under förutsätt-
ning att

1. omsättningen är skattepliktig eller medför återbetalningsrätt motsva-

rande den som avses i denna paragraf eller 12 § i det land där omsättningen
görs,

2. omsättningen skulle ha varit skattepliktig eller skulle ha medfört rätt en-

ligt denna paragraf eller 12 § till återbetalning om omsättningen gjorts här i
landet, och

3. rätten till återbetalning inte ska utövas genom en ansökan med stöd av 1

eller 2 §.

11 c §

Vid omsättning som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap.

10 a § har en beskattningsbar person rätt till återbetalning av ingående skatt
som avser

1. förvärv av investeringsguld om den som omsätter investeringsguldet till

den beskattningsbara personen är skattskyldig enligt 3 kap. 10 b §,

2. förvärv eller import av annat guld än investeringsguld som därefter av

den beskattningsbara personen eller för dennes räkning omvandlas till inves-
teringsguld, eller

54 Senaste lydelse 2001:971.

55 Senaste lydelse 2011:283.

background image

22

SFS 2013:368

3. förvärv av tjänster som innebär en förändring av form, vikt eller finhalt

på guld, inbegripet investeringsguld.

11 d §

Vid omsättning som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap.

10 a § har en beskattningsbar person, som framställer investeringsguld eller
omvandlar guld av något slag till investeringsguld, rätt till återbetalning av in-
gående skatt som avser förvärv eller import av varor eller tjänster som är
knutna till framställningen eller omvandlingen av guldet, som om omsätt-
ningen hade varit skattepliktig.

11 e §

56

Andra än utländska beskattningsbara personer har rätt till återbetal-

ning av ingående skatt som avser förvärv eller import som hänför sig till om-
sättning inom landet för vilken förvärvaren är skattskyldig enligt 1 kap. 2 §
första stycket 4 b, 4 d eller 4 e om omsättningen är skattepliktig eller medför
återbetalningsrätt enligt 11 eller 12 §.

11 f §

57

En beskattningsbar person som enligt 1 kap. 2 § fjärde stycket lik-

ställs med en utländsk beskattningsbar person har rätt till återbetalning av in-
gående skatt som avser förvärv eller import som hänför sig till omsättning
inom landet för vilken förvärvaren är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första
stycket 2, 3, 4 eller 4 c.

13 a §

58

Om en utländsk beskattningsbar person som omfattas av 19 kap.

1 § utför både transaktioner som medför och inte medför rätt till avdrag av in-
gående skatt i EU-landet där denne är etablerad, omfattar rätten till återbetal-
ning enligt 10 kap. 1, 11 eller 12 § enbart sådan skatt som hänför sig till trans-
aktionerna som medför avdragsrätt i enlighet med tillämpningen av artikel
173 i rådets direktiv 2006/112/EG i etableringslandet.

13 b §

59

En utländsk beskattningsbar persons rätt till återbetalning enligt

detta kapitel gäller inte belopp som betecknats som mervärdesskatt i en fak-
tura eller liknande handling

1. utan att vara sådan skatt enligt denna lag,
2. om beloppet hänför sig till en omsättning av varor som enligt 3 kap.

30 a § första stycket 1 eller 2 eller andra eller fjärde stycket är undantagen
från skatteplikt, eller

3. om beloppet hänför sig till en omsättning utomlands enligt 5 kap. 3 a §

första stycket 3.

11 kap.

1 §

60

Varje beskattningsbar person ska säkerställa att faktura utfärdas av den

beskattningsbara personen själv eller i dennes namn och för dennes räkning
av köparen eller en tredje person, för omsättning av varor eller tjänster som

56 Senaste lydelse 2012:755.

57 Senaste lydelse 2012:755.

58 Senaste lydelse 2011:283.

59 Senaste lydelse 2009:1333 (jfr 2009:1334).

60 Senaste lydelse 2012:342.

background image

23

SFS 2013:368

görs till en annan beskattningsbar person eller till en juridisk person som inte
är en beskattningsbar person.

Varje beskattningsbar person ska även säkerställa att faktura utfärdas vid

omsättning av

– nya transportmedel enligt 3 kap. 30 a § andra stycket till en privatperson,
– vara enligt 5 kap. 2 § första stycket 4 till en köpare i Sverige, eller
– bygg- eller anläggningstjänster till en privatperson och av varor som om-

sätts i samband med sådant tillhandahållande.

3 §

61

Varje beskattningsbar person ska säkerställa att faktura utfärdas av den

beskattningsbara personen själv eller i dennes namn och för dennes räkning
av köparen eller en tredje person, för andra betalningar i förskott eller a conto
än som avses i 2 §, som gjorts till den beskattningsbara personen för en sådan
omsättning som avses i 1 §.

5 §

62

Vid tillämpning av detta kapitel ska, i fråga om en sådan mervärdes-

skattegrupp som avses i 6 a kap. 1 §, med beskattningsbar person förstås den
person i gruppen som omsätter varor eller tjänster utanför gruppen.

Vad som sägs i detta kapitel om säljarens respektive köparens registre-

ringsnummer till mervärdesskatt avser vid omsättningar enligt första stycket
det registreringsnummer till mervärdesskatt som tilldelats en sådan grupphu-
vudman som avses i 6 a kap. 4 §.

9 §

63

Bestämmelserna i 8 § om fakturors innehåll får frångås och en förenk-

lad faktura utfärdas, om

1. fakturans totalbelopp inte överstiger 2 000 kronor inklusive mervärdes-

skatt,

2. handelsbruket inom den berörda verksamhetssektorn, administrativ

praxis eller de tekniska förutsättningarna för utfärdandet av fakturan gör det
svårt att följa alla de krav som anges i 8 §, eller

3. fakturan är en kreditnota som likställs med en faktura enligt 10 § tredje

stycket.

Första stycket gäller inte omsättningar som avses i 3 kap. 30 a § eller 5 kap.

2 § första stycket 4. Det gäller inte heller

1. om
a) den som omsätter varan eller tjänsten är en utländsk beskattningsbar per-

son, eller en sådan beskattningsbar person som enligt 1 kap. 2 § fjärde stycket
likställs med en utländsk beskattningsbar person, och

b) köparen är skyldig att betala mervärdesskatten, eller
2. om 13 § första stycket är tillämpligt.
En förenklad faktura ska alltid innehålla följande uppgifter:
1. datum för utfärdandet,
2. identifiering av säljaren,
3. identifiering av vilken typ av varor som levererats eller tjänster som har

tillhandahållits,

4. den skatt som ska betalas eller uppgifter som gör det möjligt att beräkna

denna, och

61 Senaste lydelse 2012:342.

62 Senaste lydelse 2004:280.

63 Senaste lydelse 2012:342.

background image

24

SFS 2013:368

5. om fakturan är en sådan kreditnota som avses i första stycket 3, en sär-

skild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan samt de uppgif-
ter i denna som ändras.

12 §

64

Bestämmelserna i detta kapitel ska tillämpas på omsättningar av

varor eller tjänster inom landet enligt 5 kap. och 9 b kap. 4 § första stycket.

Första stycket gäller dock inte om
1. leveransen av varan eller tillhandahållandet av tjänsten görs från ett an-

nat EU-land av en beskattningsbar person som inte är etablerad i Sverige eller
vars fasta etableringsställe här inte medverkar i omsättningen, och

2. köparen är skyldig att betala mervärdesskatten.
Trots vad som anges i andra stycket gäller första stycket i de fall faktura ut-

färdas av köparen.

11 a kap.

1 §

65

Den som ska säkerställa att faktura utfärdas är även skyldig att säker-

ställa att ett exemplar av fakturan bevaras. Skyldigheten att säkerställa att ett
exemplar av fakturan bevaras gäller även fakturor som en beskattningsbar
person tagit emot.

I bokföringslagen (1999:1078) finns bestämmelser om arkivering av räken-

skapsinformation för fysiska och juridiska personer som är bokföringsskyl-
diga.

Den som inte är bokföringsskyldig men som omfattas av skyldigheten att

bevara fakturor enligt första stycket, ska tillämpa bestämmelserna om former
för bevarande av fakturor i 7 kap. 1 § och 6 § bokföringslagen samt platsen
för bevarande av fakturor i 7 kap. 2–4 §§ bokföringslagen.

13 kap.

15 a §

66

Om den utgående skattens belopp enligt 11 kap. 11 § första stycket

angetts i flera valutor i en faktura, ska den skattskyldige vid redovisning av
skatten utgå från det skattebelopp som angetts i svenska kronor eller, om den
egna redovisningen är i euro, det skattebelopp som angetts i euro.

I 15 och 17 §§ lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattning

för företag som har sin redovisning i euro, m.m. finns regler om omräkning
från euro till svenska kronor. Dessa regler ska tillämpas även av en utländsk
beskattningsbar person som har sin redovisning i euro.

19 kap.

Återbetalning till vissa utländska beskattningsbara personer som är
etablerade i andra EU-länder

1 §

67 En utländsk beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU-

land och inte har omsatt några varor eller tjänster i Sverige under den återbe-
talningsperiod som avses i 6 § och som vill få återbetalning av ingående skatt

64 Senaste lydelse 2012:342.

65 Senaste lydelse 2012:342.

66 Senaste lydelse 2012:342.

67 Senaste lydelse 2011:1253.

background image

25

SFS 2013:368

enligt 10 kap. 1, 2, 3, 11 eller 12 § ska ansöka om detta hos Skatteverket. An-
sökan ska göras genom den elektroniska portal som inrättats för detta ända-
mål i det EU-land där den beskattningsbara personen är etablerad.

Utan hinder av bestämmelserna i första stycket om omsättning i Sverige får

den beskattningsbara personen under återbetalningsperioden inom landet ha
omsatt

1. transporttjänster eller stödtjänster till dessa som är undantagna från skat-

teplikt enligt 3 kap. 21 § första stycket 4, 30 a § tredje stycket, 30 e, 31, 31 a
eller 32 § eller 9 c kap. 1 §, eller

2. varor eller tjänster som köparen är skattskyldig för enligt 1 kap. 2 § för-

sta stycket 2, 3, 4, 4 b eller 4 c.

En utländsk beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU-land

och som är eller ska vara registrerad enligt 7 kap. 1 § första stycket 3, 4, 5 el-
ler 6 skatteförfarandelagen (2011:1244), ska dock ansöka om sådan återbetal-
ning som avses i första stycket i enlighet med vad som föreskrivs i 34–36 §§.

8 §

68

En ansökan om återbetalning ska senast den 30 september kalenderåret

efter återbetalningsperioden ha kommit in till den behöriga myndigheten i det
EU-land där den utländska beskattningsbara personen är etablerad.

En ansökan ska anses ingiven till den behöriga myndigheten endast om

sökanden har lämnat samtliga uppgifter som följer av 2, 4 och 5 §§.

Återbetalning till utländska beskattningsbara personer som inte är
etablerade i något EU-land

22 §

69

En utländsk beskattningsbar person som inte är etablerad i något EU-

land och som vill få återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 1–3 §§ ska
ansöka om detta hos Skatteverket.

En utländsk beskattningsbar person som inte är etablerad i något EU-land

och som är eller ska vara registrerad enligt 7 kap. 1 § första stycket 3, 4 eller 5
skatteförfarandelagen (2011:1244) ska dock ansöka om sådan återbetalning
som avses i första stycket i enlighet med vad som föreskrivs i 34–36 §§.

25 §

70

Ansökan enligt 22 § ska göras på en blankett enligt formulär som

fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Avser den ingående skatten förvärv ska till ansökan fogas
1. faktura i original,
2. ett av en behörig myndighet utfärdat intyg om att sökanden är en beskatt-

ningsbar person, och

3. andra handlingar som behövs för att bedöma om den sökande har rätt till

återbetalning.

Andra stycket 2 gäller inte om sökanden under de senaste 12 månaderna

lämnat ett sådant intyg till Skatteverket.

Avser den ingående skatten import ska till ansökan fogas en av Tullverket

utfärdad tullräkning.

Ansökan ska vara undertecknad av sökanden eller av dennes ombud.

68 Senaste lydelse 2011:283.

69 Senaste lydelse 2011:1253.

70 Senaste lydelse 2009:1333 (jfr 2009:1334).

background image

26

SFS 2013:368

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar före-

skrifter om de krav som ställs på det intyg som avses i andra stycket 2.

Återbetalningsansökningar riktade till andra EU-länder från
beskattningsbara personer som är etablerade i Sverige

31 §

71

En beskattningsbar person som är etablerad i Sverige, men inte i det

EU-land där återbetalning av mervärdesskatt söks, och som vill få återbetal-
ning av sådan skatt i enlighet med det landets tillämpning av rådets direktiv
2008/9/EG av den 12 februari 2008 om fastställande av närmare regler för
återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt till beskattnings-
bara personer som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i
en annan medlemsstat, ska rikta en ansökan om återbetalning till det landet.

Sökanden ska ge in ansökan till Skatteverket genom den elektroniska portal

som inrättats för detta ändamål.

34 §

72

Den som utan att omfattas av 1 § vill få återbetalning av ingående

skatt enligt 10 kap. 9 och 11–13 §§ ska ansöka om detta hos Skatteverket en-
ligt 35 och 36 §§.

Första stycket gäller även en utländsk beskattningsbar person som ansöker

om återbetalning enligt 10 kap. 1–3 §§, om denne är eller ska vara registrerad
enligt 7 kap. 1 § första stycket 3, 4, 5 eller 6 skatteförfarandelagen
(2011:1244).

Vad som föreskrivs i 24 § om minsta belopp för en ansökan om återbetal-

ning gäller även för en ansökan enligt andra stycket.

20 kap.

1 §

73

Vid överklagande av beslut enligt denna lag gäller 67 kap. skatteförfa-

randelagen (2011:1244), med undantag för överklagande enligt andra, tredje
eller fjärde stycket av någon annan än en sådan utländsk beskattningsbar per-
son som avses i 19 kap. 1 §.

Beslut som Skatteverket har fattat om betalningsskyldighet enligt 3 kap.

26 b §, i ärende som rör återbetalning enligt 10 kap. 1–3 och 5–8 §§ och om
betalningsskyldighet och avräkning enligt 19 kap. 28 § får överklagas till För-
valtningsrätten i Falun.

Beslut som Skatteverket fattat om gruppregistrering enligt 6 a kap. 4 § och

om ändring eller avregistrering enligt 6 a kap. 5 § får överklagas till den för-
valtningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av grupphuvudman-
nen.

Beslut om avräkning får överklagas särskilt på den grunden att avräknings-

beslutet i sig är felaktigt men i övrigt endast i samband med överklagande av
beslut om betalningsskyldighet.

Ett överklagande enligt andra, tredje eller fjärde stycket ska ha kommit in

inom två månader från den dag klaganden fick del av beslutet.

71 Senaste lydelse 2011:283.

72 Senaste lydelse 2011:1253.

73 Senaste lydelse 2011:1253.

background image

27

SFS 2013:368

Ett beslut enligt 6 a kap. 4 eller 5 § får även överklagas av det allmänna

ombudet hos Skatteverket. Om en enskild part överklagar ett sådant beslut
förs det allmännas talan av Skatteverket.

2 §

74

Vid omprövning av ett beslut om återbetalning av ingående skatt till en

sådan utländsk beskattningsbar person som avses i 19 kap. 1 § eller ett beslut
enligt 19

kap. 33 § första stycket gäller 66

kap. skatteförfarandelagen

(2011:1244).

Vad som sägs i första stycket gäller inte omprövningsbeslut enligt 19 kap.

17 och 18 §§.

3 §

75

Ett beslut i en fråga som avser återbetalning av ingående skatt till en

utländsk beskattningsbar person som varken är etablerad i något EU-land el-
ler ansöker om återbetalning i den form som anges i 26 kap. skatteförfarande-
lagen (2011:1244), ska på begäran av den sökande omprövas, om beslutet
inneburit att ansökan inte helt har bifallits. Detsamma gäller om den sökande
begär återbetalning av ytterligare ingående skatt för en period för vilken be-
slut meddelats.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

74 Senaste lydelse 2011:1253.

75 Senaste lydelse 2011:1253.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.